Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 01: Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών

1. Η οργάνωση και λειτουργία των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθορίζεται με τους Οργανισμούς των φορέων αυτών, οι οποίοι εγκρίνονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 2. Η οργάνωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού διέπεται από τους Οργανισμούς τους, οι οποίοι εγκρίνονται, αντικαθίστανται και τροποποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις και τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
Για την έγκριση και τροποποίηση των Οργανισμών των φορέων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και των σχετικών πολιτικών που διαμορφώνονται από Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους, οι οποίες συνοδεύονται από περιγράμματα θέσεων, καθηκόντων, αποστολών και διαδικασιών, καθώς και από σχέδια στελέχωσης.
Σε εφαρμογή των πολιτικών που διαμορφώνονται για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης σχετικά με τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας, καθώς και για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δημοσιονομικών πόρων των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις προσωπικού με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, η οποία εκδίδεται με βάση τα πορίσματα που περιέχονται στις εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων των φορέων της παρούσας παραγράφου και στα σχέδια στελέχωσής τους.

2. Οι Οργανισμοί των φορέων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 εγκρίνονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Επίσης, μπορεί να καταρτίζονται ενιαίοι Οργανισμοί για ομάδες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Με τα προεδρικά διατάγματα της παρούσας παραγράφου μπορεί να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται κάθε ισχύουσα διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, σχετική με την οργάνωση των φορέων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1.

3. Με τους Οργανισμούς των φορέων της παραγράφου 1 καθορίζονται:
α) Η αποστολή του φορέα και η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή και μη, αυτοτελή γραφεία ).
β) Ο τίτλος και η αποστολή κάθε οργανικής μονάδας.
γ) Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και η κατανομή των οργανικών θέσεων σε κλάδους και ειδικότητες.
δ) Η γενική περιγραφή προσόντων και καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης.

4. Με τους Οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου μπορεί επίσης να προβλέπεται:
α) Η κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων των φορέων της παραγράφου 1, καθώς και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες ή η κατάργησή τους.
β) Η κατανομή του συνόλου ή μέρους των οργανικών θέσεων του φορέα σε περισσότερους κλάδους ή ειδικότητες κλάδων. Στην περίπτωση αυτή οι κλάδοι και ειδικότητες από τους οποίους διενεργείται κάθε φορά η πλήρωση των κενών θέσεων καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη.
γ) Η σύσταση ή κατάργηση οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο.
δ) Η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση υφισταμένων με δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων.
ε) Η μεταφορά οργανικών θέσεων σε άλλους κλάδους, υφιστάμενους ή νέους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν με σύσταση ή συγχώνευση υφισταμένων. στ) Η σύσταση οργανικών μονάδων χωρίς εσωτερική διάρθρωση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 2503/1997, η οποία διατηρείται σε ισχύ. Και
ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της οικείας υπηρεσίας.

5. α. Οι οργανικές θέσεις των φορέων της παραγράφου 1 κατανέμονται ενιαία κατά οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με τους Οργανισμούς της παραγράφου 1. Η κατανομή του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να τροποποιείται με αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών ή οργάνων διοίκησης των φορέων, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον η τροποποίηση επιβάλλεται για τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και διασφαλίζεται η λειτουργική επάρκεια όλων των υφισταμένων οργανικών μονάδων του φορέα.
β. Η σύνθεση του προσωπικού των Διευθύνσεων καθορίζεται από τον προϊστάμενο της οικείας Γενικής Διεύθυνσης με βάση την αποστολή κάθε Διεύθυνσης και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η σύνθεση του προσωπικού οργανικών μονάδων κατώτερου επιπέδου καθορίζεται από τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης με βάση την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι πράξεις του παρόντος εδαφίου αποτελούν ατομικές πράξεις τοποθέτησης των υπαλλήλων και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 16 Μαΐου 2013, 16:51 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΟΥΜΠΑΣ

  Ο Όργουελ, εδώ και χρόνια, έχει περιγράψει την «νεογλώσσα» και τον τρόπο που αυτή δηλητηριάζει την νοημοσύνη του αναγνώστη / ακροατή, οδηγώντας τελικά στην αποικιοποίηση της σκέψης: Όταν η όλη διαδικασία «ορθολογικοποίησης» και «βελτίωσης των υπηρεσιών προς τον πολίτη» συνοδεύεται και μάλιστα με έναν πανηγυρικό τρόπο από πίνακες για 15.000 απολύσεις, τότε ποιός κοροιδεύει ποιόν; Προσπαθείτε να εμφανίσετε την ειλημμένη απόφαση για συρρίκνωση των υπηρεσιών, επιταγή του μνημόνιου, για την «επαναδιαπραγμάτευση» του οποίου πετύχατε την λαϊκή εντολή που σας έφερε στους υπουργικούς θώκους, ως ορθολογισμό κακοποιώντας κάθε έννοια ορθού λόγου. Και φέρνετε σε «δημόσια διαβούλευση» ένα Σ/Ν το οποίο το μόνο που κάνει είναι να καθιστά συνοπτικές και μη ελέγξιμες κοινωνικά και πολιτικά τις θανατικές καταδίκες τις οποίες ήδη έχετε δρομολογήσει εσείς ή ο κύριος Ράιχενμπαχ & ΣΙΑ. Ο νομοθετικός και ελεγκτικός ρόλος του ελληνικού κοινοβούλιου, ουσιώδες συστατικό της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ακυρώνεται και όλη η εξουσιά επί του θέματος (όπως και σε τόσα άλλα άλλωστε) εκχωρείται στην εκτελεστική εξουσία: Η Ελλάδα κυβερνάται με διατάγματα. Και η «εισηγητική έκθεση» στον νομικό πολιτισμό του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», δηλαδή τον αριθμό των προς επίδειξη στους δανειστές καρατομημένων κεφαλών δεν μπορεί να είναι αυτή την οποία ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος ο οποίος άφησε έξω από την πόρτα του γραφείου του το επιστημονικό και ηθικό περιεχόμενο της Νομικής θέλει να μας παρουσιάσει. Μας κακοποιείτε ως εργαζόμενους καθημερινά, αφήστε τουλάχιστον την νοημοσύνη μας δίχως να την τραυματίζετε.
  Θανάσης Τζιούμπας
  Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ

 • 16 Μαΐου 2013, 14:55 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, PhD, Διευθυντής ΚΕΘΕΑ

  Άρθρα 1 και 4

  Το προσχέδιο νόμου, όπως υποστηρίζει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθηγητής Α. Μανιτάκης το προλογικό του σημείωμα, ακολουθεί τις αρχές, τις μελέτες, τα πορίσματα, τις έρευνες και την πρακτική της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης, τα οποία αποτυπώνονται σε συγκεκριμένα νομοθετικά άρθρα.

  Μπορεί, ωστόσο, να παρατηρήσει κανείς τα εξής: Καταρχήν το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα καταργήσεων, συγχωνεύσεων και τροποποιήσεων των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με Προεδρικό Διάταγμα -παρά το γεγονός ότι οι φορείς έχουν συσταθεί με νόμο. Θα περίμενε κανείς ότι η ίδια διαδικασία συζήτησης, ελέγχου και επικύρωσης από τη Βουλή θα έπρεπε να ακολουθηθεί και πριν αποφασιστούν οι οποιεσδήποτε μεταβολές. Και αυτό δεν αποτελεί γραφειοκρατική διαδικασία αλλά σεβασμό στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και τα όργανά της.

  Ακόμη και αν δεχτεί κανείς ότι είναι αναγκαία η διαδικασία του επείγοντος, λόγω των δεσμεύσεων που έχει η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στην τρόικα για την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα, κάθε σοβαρή προσέγγιση του ζητήματος επιτάσσει να καθοριστούν πρώτα τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την κατάργηση ή συγχώνευση φορέων. Γιατί χωρίς αυτά μπορεί να βρεθούν στο δρόμο χιλιάδες άνθρωποι, θύματα μιας πρόχειρης πολιτικής που θα καταλήξει στην αποδόμηση του δημόσιου τομέα. Είναι, άλλωστε, ενδεικτικό ότι, ενώ συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση, προετοιμάζονται πυρετωδώς από τους αρμόδιους υπουργούς λίστες με φορείς για συγχώνευση ή κατάργηση, χωρίς να είναι διαφανή τα κριτήρια αξιολόγησης του έργου των φορέων και των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας.

  Με αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητο, έστω και την τελευταία στιγμή, να συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου κριτήρια και διαδικασίες που θα είναι διαφανείς και θα τεθούν προς συζήτηση στη Βουλή. Αλλιώς, αντί να αναμορφωθεί ο δημόσιος τομέας, είναι πασιφανής ο κίνδυνος να ενισχυθούν περισσότερο ο κομματισμός, η αυθαιρεσία και οι πελατειακές σχέσεις, που δυστυχώς είναι χαρακτηριστικά της ελληνικής παθογένειας, πριν από την κρίση αλλά και σήμερα.

  Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, χρειάζονται να ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως:

  · Οι στόχοι κάθε φορέα στο πλαίσιο της αποστολής του και η αξιολόγηση της επίτευξής τους με συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

  · Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι φορείς με άξονες την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες και το σεβασμό στον πολίτη, μέσα από την εφαρμογή ερευνών ικανοποίησης των εξυπηρετουμένων και της κοινωνίας.

  · Η εκτίμηση του οικονομικού κόστους κάθε φορέα, το οποίο σχετίζεται με τους στόχους του και το όφελός του για την κοινωνία.

  · Η διαφάνεια στη λειτουργία των φορέων και η λογοδοσία τους απέναντι στην κοινωνία, όπως π.χ. με ετήσιους δημόσιους απολογισμούς έργου και τον έλεγχο τους από σώμα ορκωτών ελεγκτών ή τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του δημοσίου.

  · Ο βαθμός στον οποίο οι φορείς καταφέρνουν να μειώσουν τη γραφειοκρατία και να υιοθετήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

  · Ο τρόπος που κάθε φορέας αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές του.

  · Η σχέση των φορέων με την κοινωνία, όπως μπορεί να αποτυπώνεται στον τρόπο που αξιοποιούν την κοινωνία των πολιτών με προγράμματα προσέλκυσης και εκπαίδευση εθελοντών και στην εξασφάλιση υλικής και ηθικής υποστήριξης στο έργο τους.

  · Η κάλυψη των νέων αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, αναγκών που τεκμηριώνονται και δεν αποτελούν «προϊόν» κομματικών και πελατειακών εξυπηρετήσεων, όπως έγινε στο παρελθόν με τη δημιουργία φορέων χωρίς αντικείμενο, τμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε κάθε πόλη και χωριό κ.λπ.

  Οι έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν με καχυποψία και απαξίωση τους πολιτικούς και την πολιτική, αισθάνονται αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το σήμερα και απαισιοδοξία για το μέλλον. Έχουν ανάγκη από διαφάνεια στις αποφάσεις και σεβασμό στους θεσμούς και τις δημοκρατικές διαδικασίες, ζητούμενα που δεν μπορεί να παραβλέπονται στο όνομα της κρίσης και με το άλλοθι του κατεπείγοντος. Η απαξίωση του πολιτικού συστήματος δεν είναι προς όφελος της δημοκρατίας και συνεπώς πρακτικές που ενισχύουν την ήδη υπάρχουσα έλλειψη εμπιστοσύνης δεν μπορεί παρά να είναι βλαπτικές.

 • 15 Μαΐου 2013, 15:02 | stamatina

  1. Στο άρθρο 1 παρα.3 προτείνεται να ενσωματωθεί :
  (δ) Οι ειδικότητες του κάθε κλάδου προσωπικού, δηλαδή το αναγνωρισμένο πτυχίο Π.Ε. ή Τ.Ε. (π.χ. για το Κλάδο ΠΕ1 ειδικότητα Ψυχολόγου)

 • 15 Μαΐου 2013, 12:20 | Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

  Παρατηρήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) επί
  του προσχεδίου νόμου
  «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»

  Είμαστε αντίθετοι και επί της αρχής και επί της φιλοσοφίας που διέπει το προς διαβούλευση προσχέδιο νόμου.

  Άρθρο 1

  Α) Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο θέμα κατάργησης θέσεων προσωπικού με ΚΥΑ και με βάση τα πορίσματα των εκθέσεων αξιολόγησης των οργανικών μονάδων των φορέων
  Η Τ.Α. έχει ήδη ξεκινήσει την αξιολόγηση των δομών , των υπηρεσιών και στη συνέχεια των εργαζομένων σε αυτή.
  Β) Για τους υπαλλήλους των Δήμων ισχύει ο Κώδικας Προσωπικού, ο Ν.3584/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  Οι ΟΕΥ των δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών συστήνονται και τροποποιούνται με ειδική διαδικασία (απόφαση Δ.Σ. ή Διοικητικού Συμβουλίου, απόφαση Υ.Σ., έγκριση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ΦΕΚ).
  Η διαδικασία αυτή επιβάλλεται να διατηρηθεί δεδομένου ότι οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν αντίθετο στις διατάξεις των άρθρων του Συντάγματος για αυτονομία και αυτοδιοίκηση και αφετέρου θα ήταν ανεφάρμοστη κάθε άλλη διαδικασία.
  Να διευκρινιστεί σαφώς ότι ισχύει η ως άνω διαδικασία.

  Άρθρο 2

  Για τη θέση του Γενικού Διευθυντή να απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 18 έτη και όχι 12.
  Να εξαλειφθεί η προϋπηρεσία ως απαραίτητη προϋπόθεση και να προστεθεί να έχουν τουλάχιστον τον Β’ Βαθμό (Ν.4024/11).
  Να προηγούνται στη θέση των υποδιευθυντών – τμηματαρχών – προϊσταμένων γραφείου οι έχοντες μεγαλύτερο βαθμό (Ν.4024/11).
  Να μην καταργηθεί η ποσόστωση του άρθρου 7 παρ. 6 του Ν.4024/11.
  Να απαλειφθούν οι διατάξεις των παρ.5 και 6 που αναφέρονται στην ανακατάταξη στον ίδιο βαθμό των υπαλλήλων που δεν κρίθηκαν για τη θέση του Γενικού Διευθυντή, καθώς και για την απόσπασή τους σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου κτλ.
  Στην παρ.4 να προστεθεί η εξής φράση – προκειμένου για ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου οργάνωσης μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου – « λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ισχύουν σύμφωνα με το νόμο για την επιλογή προϊσταμένων από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια».

  Άρθρο 3

  Δεν απαιτείται κατά τη γνώμη μας νέα διάταξη για την κινητικότητα των υπαλλήλων. Υπάρχουν οι διατάξεις του Ν.4093/2012 όπως ισχύουν.

  Άρθρο 4

  Διαφωνούμε κάθετα με την κατάργηση ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή τη συγχώνευση αυτών.
  Απαιτούμε τη γνωστοποίηση του Παραρτήματος που αναφέρεται στο Άρθρο 4.
  Υπενθυμίζουμε ότι ο μόνος φορέας του Δημοσίου που έχει ήδη προχωρήσει σε συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις των δομών και υπηρεσιών είναι η Τ.Α.
  Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα ΝΠΔΔ από 4300 συγχωνεύτηκαν σε 520 (88% μείωση), ενώ τα ΝΠΙΔ από 1350 συγχωνεύτηκαν σε 492 (64% μείωση).
  Εξάλλου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα της Τ.Α. για σύσταση και κατάργηση νομικών προσώπων αποκλειστικά με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της.

  Άρθρο 19

  Να παραμείνουν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του νόμου 4024/11 με τις οποίες προβλέπονταν ότι ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή μετακλητή θέση μετά το διορισμό του δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.

 • 15 Μαΐου 2013, 07:19 | Αντωνία Μάρκου

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΟ ΚΟΠΟ, ΠΤΥΧΙΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ, ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ & Η/Υ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ. ΑΡΧΙΚΩΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΟ 1 ΠΡΟΣ 5. ΣΤΙΣ 18.02.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΤΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΓΩΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΣΕΠ!

  ΠΟΤΕ ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ;
  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΑΣ ΕΝΩ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2009! ΕΛΕΟΣ! ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΚΑΡΦΙΖΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΤΕ ΚΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΑΣ!
  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΒΓΑΛΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΑΣ! ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ! ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΩΘΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ!
  ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ!
  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΙΝΟΥΝ!
  Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΘΕΡΙΖΕΙ!
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ – ΒΥΣΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ!
  ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!
  Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ – ΑΝΕΡΓΙΑ – ΑΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΝΙΞΕΙ!
  ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ!
  ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΣΩΝ ΕΤΩΝ!
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΣΕΠ 2010 ΑΜΕΣΑ!.-

 • 15 Μαΐου 2013, 07:47 | Λίλα Αδάμου

  Καμία απόλυση υπαλλήλου ο οποίος έχει περάσει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ! Σε περίπτωση κατάργησης Ν.Π.Ι.Δ. τα άτομα-επιτυχόντες ΑΣΕΠ που απασχολούνται σε αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου! Δώστε στη δημόσια διοίκηση το κύρος που πρέπει! Αφήστε τους πτυχιούχους οι οποίοι διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ σε Ν.Π.Ι.Δ. να αναβαθμίσουν την δημόσια διοίκηση! Σεβαστείτε το ίδιο το ΑΣΕΠ και τις αποφάσεις του.

 • 14 Μαΐου 2013, 21:18 | Ι.Ι.

  οργανισμοί και χρονικά περιθώρια

  άμεση κατάρτηση των οργανισμών και άμεση δημοσιοποίηση χρονοδιαγραμάτωνμε δεσμεύσεις

  οργανογράμματα όχι μόνο για τα Υπουργεία αλλά και για όλους του εποπτευόμενους φορείς και για όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες
  όλων των υπουργείων

  όλα σε χρόνο ίδιο με γνωστοποίηση του φορέα υλοποίησης και ευθύνης
  των ενεργειών.

  δικαίωμα καταγγελίας για όποιους σκόπιμα δεν προχωρήσουν σε έκδοση
  οργανισμών συμβατών με τους νόμους και με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

 • 14 Μαΐου 2013, 19:54 | Σταύρος Κωστάρας

  Καταργείστε όλες τις διατάξεις των νόμων που τροποποιούνται με τους νόμους σαν αυτόν που έχετε αναρτήσει και αντικαταστήστε τες εντός του κάθε νόμου χωρίς καμία παραπομπή σε άλλη διάταξη άλλου νόμου και τροποποίηση επί της τροποποίησης !!!! Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα που για να διαβάσεις ένα νόμο πρέπει να ανατρέξεις σε άλλους 20 δεν έχει προηγούμενο. Τουλάχιστον φτιάξτε μια βάση δεδομένων όπου θα αναρτούνται όλοι οι νόμοι τροποποιημένοι και όχι με παραπομπές!!!!!

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
  Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, http://www.sea.org.gr

  Αθήνα, 14/5/2013
  Αρ. Πρωτ.: 136

  Σχετικά με το σχέδιο Νόμου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»

  Κατά την πάγια τακτική αυτής της κυβέρνησης, ο τίτλος του προσχεδίου Νόμου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 14 Μαΐου, είναι ευθέως αντίστροφος με την ουσία του: πρόκειται για ένα προσχέδιο νόμου, που συρρικνώνει τον δημόσιο τομέα αυξάνοντας τη δεξαμενή των απολύσεων και «διαθεσιμοτήτων» και ταυτόχρονα επιστρέφει το Δημόσιο πίσω σε εποχές, που οι Υπουργοί διόριζαν και έπαυαν Προϊσταμένους και Γενικούς Διευθυντές! Είναι τουλάχιστον οξύμωρο να επικαλείται η κυβέρνηση την «αξιοκρατία» για τις επιλογές της ή «διάθεση αναδιοργάνωσης» του δημόσιου τομέα, όταν το μόνο που πραγματικά κάνει, είναι να ξεθάβει από το χρονοντούλαπο της ιστορίας τις χειρότερες πρακτικές και μεθοδεύσεις που έχουν ισχύσει για τους δημοσίους υπαλλήλους.

  Άρθρο 1. Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών
  Με συνοπτικές διαδικασίες προβλέπεται ότι οι Οργανισμοί των Υπουργείων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ανεξάρτητων Αρχών & Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τροποποιούνται με Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία θα εκδίδονται με απλή εισήγηση του Υπουργού Δ.Μ.Η.Δ. και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, θα υπερισχύουν όμως ακόμη και των Νόμων με τους οποίους ιδρύθηκαν οι αντίστοιχες Υπηρεσίες! Αυτό σημαίνει ότι μέσω αυτών των Π.Δ. μπορούν όχι απλώς να συγχωνευτούν Μονάδες αλλά και να μεταφερθούν οι αρμοδιότητές τους σε άλλες υπηρεσίες ή και να καταργηθούν εντελώς οι αρμοδιότητες, ακόμη και τα ΝΠΔΔ (όπως το ΤΑΠΑ, το Μουσείο Ακρόπολης κ.λπ.) να μετατραπούν σε μια νύχτα σε ΝΠΙΔ (§ 4).
  Με ακόμη πιο απλό τρόπο –με ΚΥΑ του Υπουργού Δ.Μ.Η.Δ. και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού– θα καταργούνται, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε ως τώρα, και οι οργανικές θέσεις (αριθμός και κατανομή), οι οποίες δεν θα περιλαμβάνονται στο Π.Δ. του Οργανισμού (§ 3), προκειμένου να μπορούν να αλλάζουν κάθε φορά με ιδιαίτερη ευκολία. Μια απλή αντιπαραβολή με τα σήμερα ισχύοντα (άρθρο 20 του Ν. 2503/1997), αρκεί για να συνειδητοποιήσει κανείς προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι νέες αλλαγές.
  Για την αλλαγή των Οργανισμών θα «λαμβάνονται υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων», αγνώστων λοιπών στοιχείων, για τις οποίες δεν αναφέρεται καν από ποιους και με ποια διαδικασία θα συντάσσονται. Αν μάλιστα κρίνουμε από τη διαδικασία αξιολόγησης, που ακολουθήθηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, είναι τουλάχιστον εμφανές ότι πρόκειται για μια διαδικασία χωρίς εχέγγυα σοβαρότητας ή επιστημονικότητας: η έκθεση αξιολόγησης δομών της Γ.Γ. Πολιτισμού, που συντάχθηκε από επιτροπή ορισμένη από το Υ.Δ.Μ.Η.Δ. –παρότι ο Ν. 4024/2011 έθετε κριτήρια «αντικειμενικότητας» και «επιστημονικότητας»– δεν βασίστηκε σε καμία πραγματική ανάλυση δεδομένων και γνώση του αντικειμένου της, αλλά ούτε και σε συνεντεύξεις με υπηρεσιακούς παράγοντες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, ενώ μέχρι σήμερα δεν γνωστοποιήθηκε στους εργαζόμενους, ώστε να κριθεί στην ολότητά της (πρβλ. και το από 02/04/2013 Υπόμνημα, που απέστειλε ο ΣΕΑ στην Επιτροπή του Υ.Δ.Μ.Η.Δ.). Με βάση τέτοιες –υποτίθεται– «αξιολογήσεις» κατέληξε σε προτάσεις συγχώνευσης ή εξαφάνισης υφιστάμενων Υπηρεσιών προς όφελος της δημιουργίας νέων «Ειδικών Υπηρεσιών» με ειδικούς συμβούλους και ειδικά μισθολόγια! Η ίδια «έκθεση αξιολόγησης» δεν κατάφερε να δει το αυτονόητο: την αναγκαιότητα αυτόνομου Υπουργείου Πολιτισμού.
  Η διαδικασία αλλαγής των Οργανισμών, με την ηθελημένη ασάφεια που θεσμοθετείται στο προσχέδιο, δεν αφορά την εφάπαξ αλλαγή των Οργανισμών εντός του 2013, αλλά εγκαινιάζει μια διαδικασία σταδιακών συρρικνώσεων υπηρεσιών και οργανικών θέσεων μέσα από διαδοχικές «αξιολογήσεις» και αλλαγές σε οργανικές μονάδες και οργανικές θέσεις, γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο, αν με απλή εισήγηση δύο Υπουργών μπορούν να καταργούνται ή να αλλάζουν χέρια οι αρμοδιότητες που κατοχυρώνονται στις Υπηρεσίες με τον Αρχαιολογικό Νόμο.

  Άρθρο 2. Επιλογή και κινητικότητα προϊσταμένων οργανικών μονάδων
  Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επισήμανε συχνά τα τελευταία χρόνια το παράδοξο, αφενός μεν να μην εφαρμόζονται οι νόμιμες διαδικασίες για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο και αφετέρου, ενώ οι εκάστοτε κυβερνήσεις παριστάνουν ότι αγωνιούν για την «αξιοκρατία», να έχουν με διάφορους τρόπους –εφεδρεία, πάγωμα βαθμολογικής εξέλιξης, πάγωμα κρίσεων, άλλες ειδικές ρυθμίσεις– αφήσει χωρίς προϊσταμένους τις υπηρεσίες, ώστε να τοποθετούνται «προσωρινοί» αναπληρωτές. Με το προσχέδιο νόμου του Υ.Δ.Μ.Η.Δ., αυτό το «προσωρινό σύστημα» παγιώνεται και νομοθετείται!
  – Καταρχάς το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους κάθε βαθμού –και όχι μόνο του Β ή Γ (§ 2)– να υποβάλουν αίτηση κατάληψης θέσεων ευθύνης, δηλώνει την έμμεση παραδοχή της κυβέρνησης για συνέχιση επ’ αόριστον της βαθμολογικής (άρα και μισθολογικής) καθήλωσης στο δημόσιο. Ρυθμίσεις, επίσης, όπως η δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για θέση Γενικού Διευθυντή με μόλις 12 χρόνια προϋπηρεσίας, θα έπρεπε να προκαλούν τόσο θυμηδία, όσο και ανησυχία, καθώς πρόκειται για προσπάθεια εφαρμογής του «διαίρει και βασίλευε» ανάμεσα σε παλιούς και νεότερους υπαλλήλους, αν δεν υποκρύπτει φωτογραφικές ρυθμίσεις.
  – Ουσιαστικά καταργούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις για τις κρίσεις και επιλογές προϊσταμένων στο Δημόσιο (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, Ν. 3839/2010), αφού στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υ.Δ.Μ.Η.Δ., ρυθμίζονται «θέματα που αφορούν τη διαδικασία, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων τον τρόπο αξιολόγησης … τα αρμόδια όργανα», ενώ με αυτό το Π.Δ. «μπορεί να καταργείται, να αντικαθίσταται ή να τροποποιείται κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης που ρυθμίζει τα ίδια θέματα». Ανάλογα, λοιπόν, με το ποιον επιθυμούν για Γενικό Διευθυντή κάθε Υπουργείου, μπορούν να αλλάζουν οποτεδήποτε τα κριτήρια, τον τρόπο αξιολόγησης, αλλά και το όργανο επιλογής! Για να είμαστε πιο ακριβείς, αν ισχύσει αυτή η διάταξη, για την κατάληψη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης δεν θα υπάρχουν πλέον αντικειμενικά και σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια, αλλά αυτά θα αλλάζουν με κάθε αλλαγή Κυβέρνησης ή Υπουργού.
  – Ο σφικτός εναγκαλισμός του Δημοσίου από τον εκάστοτε Υπουργό στοιχειοθετείται και από τη θεσμοθετούμενη δυνατότητα του Υπουργού να παύει τον Γενικό Διευθυντή (με το πρόσχημα της μη αποδοτικότητας – § 4) ή να τον μετακινεί σε άλλο Υπουργείο (με το πρόσχημα υπηρεσιακών αναγκών – § 5) και να τοποθετεί στη θέση του αναπληρωτή! Το κομματικό κράτος επανέρχεται δριμύτερο, με τα «συμβόλαια αποδοτικότητας» που θα υπογράφει ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής με τον Υπουργό. Ο ανώτερος της υπηρεσιακής ιεραρχίας μετατρέπεται σε «υπάλληλο» του κάθε Υπουργού και μάλιστα με όρους ιδιωτικού τομέα.
  – Τέλος, με την § 8 καταργείται η θητεία όλων των προϊστάμενων στο δημόσιο και επιφορτίζεται ο αρμόδιος Υπουργός να ορίσει νέους! Συγκεκριμένα θεσμοθετείται ότι η δημοσίευση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων με Π.Δ. συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των προϊστάμενων που υπηρετούν σήμερα, οι οποίοι παραμένουν στη… διάθεση του Υπουργού (§ 7), ακόμη κι αν έχουν κριθεί από υπηρεσιακά συμβούλια. Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο θέμα το άρθρο ένατο του Ν. 4057/12 προέβλεπε ότι, σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης υπηρεσιακών μονάδων, το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα επανατοποθετούσε τους προϊστάμενους με απόλυτο κριτήριο τη μοριοδότηση κατά την τελευταία κρίση, διαδικασία που –αν μη τι άλλο– εξασφάλιζε κάποια αντικειμενικότητα.

  Στη συνέχεια του προσχεδίου νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη δυνατότητα:
  ♦ Να κλείσουν Οργανισμοί και φορείς του Δημοσίου (ακόμη και ΝΠΔΔ, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων), να συγχωνευτούν, να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν αρμοδιότητες με Προεδρικό Διάταγμα. (άρθρο 4).
  ♦ Αυστηροποίησης του πλαισίου χορήγησης των αναρρωτικών αδειών (άρθρα 5-11), οδηγώντας ακόμη και σε απόλυση όσους υπαλλήλους λαμβάνουν πολύμηνες αναρρωτικές άδειες για σοβαρά νοσήματα. Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές, για τις οποίες θα πρέπει να προσκομίζεται γνωμάτευση θεράποντος ιατρού για άδεια τριών ημερών ή γνωμάτευση διευθυντή κλινικής ή επικεφαλής μονάδας δημοσίου νοσοκομείου για άδεια πέντε ημερών, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 10 ημέρες τον χρόνο, με εξαίρεση περιπτώσεις δυσίατου νοσήματος, προβλήματος κύησης, χειρουργικής επέμβασης ή νοσηλείας τουλάχιστον τεσσάρων ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο. Σε περίπτωση κάλυψης του ανώτατου χρόνου αναρρωτικής άδειας, που κατά περίπτωση δύναται να φτάσει τους 12 μήνες, υπάλληλος με δυσίατο νόσημα τίθεται με αίτησή του ή αυτεπάγγελτα σε διαθεσιμότητα διάρκειας ενός ή δύο ετών. Σε περίπτωση που δύο μήνες πριν τη λήξη της διαθεσιμότητας, οι υγειονομικές επιτροπές αποφανθούν πως δεν είναι ικανός να επιστρέψει στα καθήκοντά του, τότε απολύεται υποχρεωτικά.

  Είναι προφανές ότι το νομοθέτημα αυτό, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα άρθρα 1-4 εισάγει έναν νέο τρόπο διακυβέρνησης, διά Προεδρικών Διαταγμάτων, που έρχεται να πλήξει την ήδη πληγωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οι διατάξεις που αφορούν στις αλλαγές στις κρίσεις προϊσταμένων στο δημόσιο είναι απαράδεκτες και πρέπει να καταδικαστούν από όλο το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα, καθώς και όλο τον πολιτικό κόσμο, αφού μας γυρνούν πίσω στις εποχές όπου η ιεραρχία του δημοσίου ήταν πλήρως ελεγχόμενη και άλλαζε με κάθε αλλαγή κυβέρνησης. Είναι ντροπή, όταν είναι πάνδημο το αίτημα για ανεξαρτησία του δημοσίου, να εμφανίζονται τέτοιες ρυθμίσεις που ανοίγουν ξανά τον δρόμο στο κομματικό κράτος.

  Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να αποσύρει στο σύνολό του το σχέδιο νόμου και να φροντίσει να ανοίξει ένας σοβαρός διάλογος, με επιστημονικά εχέγγυα, για τον τρόπο διασφάλισης της ανεξαρτησίας των δημοσίων υπηρεσιών ώστε να επιτελούν το ρόλο τους, που είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μακριά και αντίθετα από τις λογικές που βλέπουν το δημόσιο ως «κομματικό βιλαέτι».

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
  Οι διατάξεις περί Οργανισμών, όπως σήμερα ισχύουν:

  Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α’) : Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις
  ‘Άρθρο 20: Οργάνωση δημόσιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
  1. Η οργάνωση των υπουργείων των αυτοτελών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθορίζεται με τους Οργανισμούς, που καταρτίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να καταρτίζεται ενιαίος οργανισμός για ομάδα ομοειδών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
  Με τους Οργανισμούς καθορίζονται:
  α) η αποστολή του υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,
  β) η διάρθρωση των υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις , διευθύνσεις, τμήματα αυτοτελή ή μη και αυτοτελή γραφεία),
  γ) ο τίτλος, η έδρα και η κατανομή υφισταμένων αρμοδιοτήτων σε καθεμία των παραπάνω οργανικών μονάδων
  δ) οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων του κάθε φύσεως προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες μέσα στο πλαίσιο του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων, τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα. Η διάκριση των κλάδων σε ειδικότητες γίνεται με σχέση με την επιδιωκόμενη εξειδίκευση των υπαλλήλων, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας,
  ε) η περιγραφή προσόντων και καθηκόντων της κάθε θέσης ευθύνης
  στ) οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
  Επίσης, με τους Οργανισμούς επιτρέπεται:
  α) να μεταφέρονται οργανικές θέσεις από υφιστάμενους κλάδους, σε άλλους υφιστάμενους ή νέους κλάδους της ίδιας ή άλλης κατηγορίας (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ, ΥΕ)
  β) να καταργούνται πλεονάζουσες κενές οργανικές θέσεις
  γ) να ρυθμίζονται θέματα κατάταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε συγχωνευόμενους ή συνιστώμενους νέους κλάδους της οικείας κατηγορίας.
  Με τους οργανισμούς δεν επιτρέπεται η σύσταση νέων οργανικών θέσεων.
  Η αναδιαμόρφωση των κλάδων και θέσεων δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια την απόλυση ή τον υποβιβασμό υπαλλήλων.
  Όσοι υπάλληλοι, λόγω της αναδιαμόρφωσης κλάδων και θέσεων, παραμένουν τυχόν ως πλεονάζοντες, καταλαμβάνουν προσωρινές οργανικές θέσεις, που συνιστώνται στον οικείο κλάδο με τον ίδιο προεδρικό διάταγμα. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως με την έξοδο από την υπηρεσία, με οποιονδήποτε τρόπο, των υπαλλήλων που τις κατέχουν.
  Σε περίπτωση που καταργηθεί υπηρεσία ή υπηρεσιακή μονάδα, οι αρμοδιότητες της μεταφέρονται σε άλλες υπηρεσίες ή υπηρεσιακές μονάδες με τα πιο πάνω προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα.
  2. (…)
  3. Οι οργανισμοί συνοδεύονται από Παράρτημα σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων» (Π.Σ.Υ.Μ.) στο οποίο γίνεται κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας , σε επίπεδο τουλάχιστον τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου. Με αποφάσεις του οικείου υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο, η σύνθεση προσωπικού υπηρεσιακής μονάδας μπορεί να τροποποιείται για την αντιμετώπιση αναγκών, που προκύπτουν κυρίως από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων ή την εκτέλεση ειδικών εργασιών της υπηρεσιακής μονάδας.
  4. Για τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης ισχύουν παράλογα και οι ειδικές για αυτά διατάξεις.
  Επίσης, διατηρούνται σε ισχύ ειδικές διατάξεις για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
  5. Στο Άρθρο 9 του π.δ./τος 22/1990 μετά τη φράση «ΤΕ21 ιατρικών εργαστηρίων» προστίθεται η φράση «ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

  Η Πρόεδρος Δέσποινα Κουτσούμπα
  Ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Ρήγινος

 • 14 Μαΐου 2013, 15:31 | Κωνσταντίνος Καρτσώνης, Θεσσαλονίκη

  Σε όλους τους Οργανισμούς Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπουργείων και κλπ Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, να προβλέπονται υποχρεωτικά τα εξής:

  1) Υποχρεωτικές ολομέλειες, όλου του προσωπικού κάθε Υπηρεσίας, ανά δίμηνο. Υποχρεωτικές συγκεντρώσεις των Στελεχών κάθε Υπηρεσίας δύο ή ως τέσσαρες φορές τον μήνα.
  Στις συγκεντρώσεις αυτές θα παρουσιάζονται τα προγράμμματα δράσης, τα προβλήματα λειτουργίας και τρόποι αντιμετώπισής τους. Σε αυτές θα κρατούνται επίσημα πρακτικά.

  2) Τα προσχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων των Οργανισμών των Υπουργείων κλπ, υποχρεωτικά σε Δημόσια Διαβούλευση.

  3) Υποχρεωτική ενημέρωση όλων των σχετικών φορέων (Επιστημονικών Οργανώσεων, Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Συνδικαλιστικών Οργανώσεων κλπ), για υποβολή προτάσεων και Γνώμης, στα Προσχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων των Οργανισμών των Υπουργείων κλπ.

  Κωνσταντίνος Καρτσώνης
  Θεσσαλονίκη.
  Τρίτη 14/5/2013

 • Παρά τα γραφόμενα στην αιτιολογική έκθεση, βασικές αρχές και σύγχρονα διδάγματα της Διοικητικής Επιστήμης εξακολουθούν να απουσιάζουν από τη διάταξη. Μάλιστα, αν συγκριθούν οι δύο διατάξεις, η συγκεκριμένη με την προϊσχύσασα (άρθρο 20 ν.2503/1997), συνάγεται ευχερώς η ομοιότητά τους (αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το καινούριο που συνεισφέρει η προτεινόμενη), ενώ διαπιστώνεται η αδικαιολόγητη παράλειψη της κατανομής αρμοδιοτήτων (που προβλέπεται ρητά στην παλαιά διάταξη) στις νέες δομές… Από τις αρχές της Διοικητικής Επιστήμης πάντως απουσιάζουν τόσο η συστημική μεθοδολογία (οι οργανισμοί πρέπει καταρχήν να εξετάζονται και να συντάσσονται ως όλον, ως σύστημα με διακριτά υποσυστήματα και σαφώς προσδιορισμένες σχέσεις μεταξύ τους, ενώ κάθε επιμέρους μεταβολή πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με το σύνολο) όσο και η οργανωσιακή ανάλυση (οι αρμοδιότητες δεν εξετάζονται με ενιαίο τρόπο σύλληψης, δεν κατανέμονται με σαφήνεια, δεν εξειδικεύονται κατά οργανική μονάδα και βέβαια, δεν αναλύονται σε συγκεκριμένα καθήκοντα).
  Πρόταση: Να επαναδιατυπωθεί η διάταξη σε κατεύθυνση εξασφάλισης όρων συστημικής μεθοδολογίας (συνολική θεώρηση Κεντρικής Διοίκησης, σαφής προσδιορισμός σχέσεων) και πλήρους οργανωσιακής ανάλυσης (προσδιορισμός αποστολών/αρμοδιοτήτων, επιμερισμός αρμοδιοτήτων με λογική συνέχεια σε όλες τις οργανωτικές μονάδες, καθήκοντα υπαλλήλων, περιγραφή θέσης εργασίας).

 • 14 Μαΐου 2013, 13:46 | Αντριάνα

  Δεν είναι και ηθικό να κρίνουν υπαλλήλους που πιστοποιημένα(ΑΣΕΠ) αξιοκρατικά εχουν καταλάβει θέση στο δημόσιο, άλλοι υπάλληλοι που δεν έχουν προσληφθεί αξιοκρατικά στην εποχή τους. Σε αυτή τη νέα εποχή που αρχίζει για το δημόσιο, πρέπει να επικροτηθούν αυτοί οι υπάλληλοι που ήταν πρωτοπόροι των αξιοκρατικών προσλήψεων (ΑΣΕΠ)στο ταλαιπωρημένο ελληνικό δημόσιο. Αλίμονο!

 • Οι οργανισμοί των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) θα πρέπει να εγκρίνονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται ύστερα από πρόταση των οργάνων διοίκησής τους. Διαφορετικά φαλκιδεύεται η ανεξαρτησία τους και παραβιάζεται η επιταγή του συνταγματικού νομοθέτη προς τούτο. Κατ’ ελάχιστο, θα πρέπει να διασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου διοίκησης κάθε Αρχής ως προς κάθε αλλαγή των υφιστάμενων οργανογραμμάτων της. Εξάλλου στον Ν.3051/2002 ρυθμίζεται ήδη ικανοποιητικά το συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά τις ΑΔΑ.

 • 14 Μαΐου 2013, 11:16 | adae

  Σχετικά με το Άρθρο 1 του σχεδίου νόμου «Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» :

  Προτείνεται:

  Στο άρθρο 1 παρ.1 στην πρώτη περίοδο μετά τις λέξεις «των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών» να προστεθεί «πλην των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών».

  Ή εναλλακτικά

  Στο τέλος της πρώτης περιόδου της παρ.1 του αρθρ. 1: «με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων του εκτελεστικού του Συντάγματος νόμου 3051/2002, ως ισχύει και των καταστατικών διατάξεων των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών».

  Από την εισηγητική έκθεση του ν. 3051/2002 συνάγεται ότι οι ρυθμίσεις του πρώτου κεφαλαίου του παραπάνω νόμου για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές αποτελούν τον εκτελεστικό νόμο του άρθρου 101 Α του Συντάγματος που καθιερώνει τις ανεξάρτητες αρχές. Σύμφωνα με την εισηγητική αυτή έκθεση οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 περιέχουν τις γενικές αρχές και εκφάνσεις της λειτουργικής ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων αρχών, στο πλαίσιο δε αυτό κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία τους έναντι της εκτελεστικής λειτουργίας.

 • 14 Μαΐου 2013, 11:06 | Βούλα Αναστασίου

  Χαίρομαι που επιτέλους το κράτος αποφάσισε να εκσυγχρονίσει τους Οργανισμούς του. Πάντοτε είχα την απορία γιατί στο δημόσιο προκηρύσσονται μόνον θέσεις Δ.Ε. Την απάντηση την πήρα σε μια ημερίδα από Διευθύντρια του Υπ. Εσωτερικών. Διότι οι Οργανισμοί είναι παλαιοί, της δεκαετίας του 50, 60, οπόταν οι απόφοιτοι εξαταξίου ήταν οι πιο μορφωμένοι και οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου ελάχιστοι. Άλλαξαν όμως τα πράγματα. Έχω απορίες: Ποιός θα καθίσει να κάνει τους νέους Οργανισμούς; Οι υπηρεσίες και με ποιό προσωπικό; Οι παλαιοί αναγκάστηκαν σε συνταξιοδότηση με τον 4024/11, άλλοι έμπειροι σε ‘διαθεσιμότητα’ με τον 4093/12. Αυτοί που έμειναν, και οι Προϊστάμενοί τους, δεν έχουν αξιολογηθεί από τα αρμόδια Υπηρεσιακά συμβούλια. Υποτίθεται ότι οι Διευθυντές και οι Γενικοί θα αξιολογούνταν με εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ αξιοκρατικά. Η ‘αξιοκρατική’ αξιολόγηση για θέσεις ευθύνης, θεωρητικά άρχισε με τον νέο ΔΥ Κώδικα (3528/07), με μετρήσιμα προσόντα. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ. Όλοι φρόντισαν να κριθούν με μια έκθεση ιδεών, 1,2 μήνες πριν την έναρξη εφαρμογής του που ήταν 1-1-08. Στη συνέχεια με νόμο καταργήθηκαν τα υπηρεσιακά. Μετά από ενάμισυ χρόνο ήλθε νέος νόμος για τη συγκρότησή τους, με ποσοστώσεις σε άνδρες-γυναίκες κτλ. Οι σημερινοί Γενικοί και Διευθυντές, αν δεν βγήκαν στη σύνταξη, στην πλειονότητά τους, δεν έχουν κριθεί από Συμβούλια και είναι «με ανάθεση», ενώ λαμβάνουν και τα αυξημένα επιδόματα ευθύνης του ν. 4024/11. Οι τροπολογίες του Δ.Υ. Κώδικα επί κ.κ. Α. Λοβέρδου και Ραγκούση, δεν εφαρμόστηκαν αφού το ΑΣΕΠ είχε δηλώσει «αδυναμία». Ποιοί θα εφαρμόσουν την Στοχοθεσία; για τους περισσότερους υπαλλήλους αυτά είναι’κινέζικα’. Δεν Γννωρίζουν το ν. 3230/04 περί καθιέρωσης συστήματος διοίκησης μέσω στόχων. Ούτε γνωρίζουν τι είναι το Κ.Π.Α. που προωθούσε το Υπ. Εσωτερικών. Όταν πρότεινα να το εφαρμόσουμε πιλοτικα σε κάποιες υπηρεσίες του φορέα όπου υπηρετούσα, (απολύθηκα για συνταξιοδότηση επειδή ήμουν 55+ και είχα 35ετία με τον 4024/11), οι Διευθυντές και οι Γενικοί κορόϊδευαν, λέγοντας «η Βούλα θα κάνει ΚΠΑ» και γελούσαν. Οι δε συνάδελφοι, φοβούνταν μήπως με το ΚΠΑ αξιολογηθούν οι ίδιοι και φανούν ελλιπείς.
  Τελικά όταν «κατάφερα» [με τεκμηριωμένα επιχειρήματα και παραδείγματα από άλλους φορείς] την Ηγεσία και το εφαρμόσαμε, στο τέλος της 4ετίας τους, κατατέθηκαν βελτιωτικές προτάσεις για τις «αδυναμίες» του οργανισμού, που αναδείχθηκαν από το ΚΠΑ. Άλλαξε όμως η αιρετή Ηγεσία και τα πεπραγμένα της παλαιάς, δεν αποτελούσαν αναγκαστικά προτεραιότητες και της καινούργιας. Κι έμεινε το θέμα στις καλένδες, μετά από άπειρη (και απλήρωτη) προσωπική δουλειά. Με το ίδιο άπειρη προσωπική δουλειά προωθήσαμε με άτυπες ομάδες εργασίας νέο Εσωτερικό Κανονισμό και νέο Οργανισμό, τα οποία ούτε καν προωθήθηκαν από τις Ηγεσίες στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν γνωρίζω τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί ο δημόσιος τομέας.
  Εν πολλοίς συμφωνώ με τα γραφόμενα απο τον κ. Κοτσάκο Στέλιο περί πολυνομίας κτλ. Φοβούμαι ότι ο μέσος Δ.Υ. εάν θέλει να είναι ενημερωμένος, το μισό ημερήσιο ωράριό του πρέπει να τα αναλώνει στους νέους νόμους, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ΚΥΑ, εγκύκλιους κ.ά. (επισημαίνεται η «αντισυνταγματική» κατάχρηση των πράξεων Ν.Π., που κυρώνονται εκ των υστέρων από τη Βουλή με άρθρο μόνο). Μία άλλη παθογένεια της Δ.Δ. είναι η έλλειψη job description μέσα στους (παλαιωμένους) Οργανισμούς, που κατονομάζουν Γενικές Δ/σεις, Δ/νσεις και Τμήματα με μια γενικόλογη περιγραφή (π.χ. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ασχολείται με διοικητικά θέματα και έχει τις εξής Δι/νσεις και Τμήματα).
  Προτείνω οι οργανισμοί των υπηρεσιών που θα παραμείνουν στο Δημόσιο Τομέα να καταρτιστούν από υπαλλήλους/εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία δημοσίου τομέα, ή στελέχη του Υπ. Εσωτερικών αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δ.Δ.,με γνώμονα όχι όπως γινόταν ως τώρα, να ιδρύσουμε θέσεις Δ/ντών Δ.Ε. (βλ. ΙΚΑ) για να βολέψουμε «ημέτερους» των κομμάτων που δεν είχαν πτυχίο, αλλά με γνώμονα τις επιταγές της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης. Σ’ αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι μπορούν να συνεισφέρουν και οι αντίστοιχων ειδικοτήτων καθηγητές Νομικών Σχολών, με κάποια απαλλαγή τους απο τα διδακτικά καθήκοντα και χωρίς «επιμίσθια», αλλά ενδεχομένως μετά απο ανοιχτή πρόσκληση και αξιλόγησή τους, συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον επίτιμου Διευθυντή, που θα μπορούσαν πάλι χωρίς «επιμίσθια» να συνεισφέρουν.
  Βούλα Αναστασίου

 • 14 Μαΐου 2013, 10:24 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΟΣ

  Δεν είναι λογικό μόνο ο Διευθυντής να αποφασίζει για την κατάργηση οργανικών θέσεων. Δε θα καταντήσουμε κόλακες του Διευθυντή για να μη χάσουμε τη θέση που κερδίσαμε μέσω ΑΣΕΠ.

 • 14 Μαΐου 2013, 08:29 | Lena

  – ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ Τ-Ρ-Ο-Π-Ο ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΔΥ. ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΑΣΕΠ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΔΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΑΣΕΠ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΛΛΟΥΣ (ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ)!

  – ΕΠΙΣΗΣ, ΣΩΣΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΤΟΣ 2(!) ΜΗΝΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. Η ΜΟΝΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΟΝΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ Γ-Ρ-Α-Π-Τ-Ω-Ν «ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΙΧΕ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ Ο ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.

 • 14 Μαΐου 2013, 08:30 | ZERAR

  Κε Μανιτάκη,
  καλά είναι να ακούσετε όλες τις προτάσεις -διαμαρτυρίες όσων κ όπως έχουν έρθει στο Δημόσιο, πριν αποφασίσετε κ καταθέσετε το υπο συζήτηση νομοσχέδιο. Και οι προσληφθέντες με το ΑΣΕΠ έχουν τα δίκια τους, αλλά υπάρχουν κ άλλες κατηγορίες ΔΥ. Εγώ ( κ πάρα πολλοί άλλοι) έχουμε προσληφθεί πριν ακόμα δημιουργηθή το ΑΣΕΠ του κ. ΠΕΠΟΝΗ. Εχουμε ας πούμε προσληφθή με όλες τις διαδικασίες που προέβλεπε ο τότε Νόμος (προκήρυξη διαγωνισμού, αδιάβλητος-ποτέ δεν έγινε ούτε μια ένσταση-διαγωνισμός, όλες οι τυπικές & ουσιαστικές διαδικασίες πρόσληψης, εκπαίδευσης-μονιμοποίησης, κ ότι τέλωσπάντων προβλεπόταν..), και εργαζόμαστε εδώ κ 30 χρόνια , πρώτα σε ΔΕΚΟ, και εδώ και 2 χρόνια στον ΔΗΜΌΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ύστερα απο Μετάταξη (ν. 3891/2010). Βέβαια αντί να είμαστε όπως όλοι μας εντάξατε σαν ΙΔΑΧ (κ ΟΧΙ ΜΟΝΙΜΟΥΣ..να μην το σχολιάσω τώρα αυτό…)ΔΕ-ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ, και αντί να καταλήξη κάπως αίσια αυτή η περιπέτειά μας, υπάρχει κ κίνδυνος να μπούμε σε κινητικότητα-διαθεσιμότητα=ταμείο ανεργείας=απόλυση. Εκτός απ’ αυτό , επειδή με Νόμο διατηρούμε το Ταμείο Ασφάλισης που είχαμε ( συγκεκριμμένα ΤΑΠΟΤΕ), δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα κ υποχρεώσεις με τους τωρινούς συναδέλφους μας, κ ας μισθοδοτούμεστε και απο τόν ίδιο λογαριασμό (ΕΑΠ), αλλά είμαστε κάτι διαφορετικό. Άποψή μου (κ πιστεύω κ όλων όσοι είμαστε στην ίδια κατηγορία…) είναι να προβλεφθή ώστε να έχουμε την ίδια μεταχείρηση σε εργασιακά , αλλά προπάντων σε ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ θέματα. Να μπορούμε να πάρουμε πλασματικά χρόνια (όπως όλοι..), εξαγορά στρατιωτικών ετών όποτε θέλουμε(για εμας ισχύει στα 58 μας), χρόνια απο παιδιά,κ ότι άλλο θα μας έδινε έναυσμα να έρθη η αποχώρησή-συνταξιδότησή μας απο το Δημόσιο, ώστε να επιτευχθεί κ ο στόχος-εντολή της Τρόϊκας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και ελπιζω κάποιος να διαβάση όλα όσα εδω γράφονται……

 • 14 Μαΐου 2013, 08:15 | Εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος

  Προτείνω τη δημιουργία Νέας κατηγορίας ΜΕ (Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης) για τους κατόχους όλων των συναφών και όχι άσχετων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τη θέση εργασίας (βλέπε περιγράμματα θέσεων εργασίας) και με επιπρόσθετη παράλληλη κατάργηση όλων των θέσεων ειδικών επιστημόνων. Στη νέα θεσμοθετημένη κατηγορία ΜΕ θα μπορούσαν να ενταχθούν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή Υγείας (με συναφείς ειδικότητες ανά θέση εργασίας) και κάτοχοι μεταπτυχιακών (συναφών με τη θέση εργασίας) τίτλων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ (που έκρυψαν τα πτυχία τους κατά το διορισμό).

  Υ/Γ. Είναι υπερβολική και άδικη η προικοδότηση των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης διότι στα δύο (2) χρόνια σπουδών πληρωνόντουσαν ως δημόσιοι υπάλληλοι και είναι συντάξιμα σε αντίθεση με άλλους κατόχους συναφών μεταπτυχιακών σπουδών από κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια όπου κάλυψαν όλο το άμεσο και έμμεσο κόστος με ιδία έξοδα και δεν είναι συντάξιμα.

 • 14 Μαΐου 2013, 07:42 | Αντώνης Ρήσσας

  Πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα στο προσωπικό εκείνο το οποίο προσελήφθηκε μέσω ΑΣΕΠ σε Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο στο μέλλον ενδέχεται να καταργηθεί. Είναι ανεπίτρεπτο επιτυχών του ΑΣΕΠ με πλήθος πτυχίων και άλλων ουσιαστικών προσόντων να απολύεται σε περίπτωση κατάργησης του Ν.Π.Ι.Δ. Οφείλετε να μεταθέσετε τον εν λόγω υπάλληλο σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου. Η Δημόσια Διοίκηση χρειάζεται άτομα με προσόντα και γνώσεις για να πάει μπροστά! Χρειάζεται εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας και της αξιοκρατίας! Χρειάζεται σεβασμός στο ΑΣΕΠ και στην επιλογή των υπαλλήλων από την εν λόγω Ανεξάρτητη Αρχή. Καμία απόλυση υπαλλήλου-επιτυχών ΑΣΕΠ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.-

 • 13 Μαΐου 2013, 23:09 | Αντριάνα

  Προσοχή στην παράγραφο 5, εδάφιο β, του άρθρου 1! Στην Ελλάδα βρισκόμαστε και επιπλέον στην Μεσόγειο. Είμαστε επιρρεπείς στο δέλεαρ της εξουσίας για αλλότριους σκοπούς αλλά και στη διαπλοκή (βλ. ΟΟΣΑ).Ο Διευθυντής κατώτερου επιπέδου οργανικής μονάδας καθίσταται ένα είδος τοπικού άρχοντα μπορεί να δημιουργήσει πλέον και με την βούλα τη σύνθεση των οικείων του,οι οποίοι θα του έχουν και υποχρέωση…Δεν είμαστε ακόμα Πρωσία (και δύσκολα θα γίνουμε λόγω βαθιά ριζωμένης νοοτροπίας) να λειτουργούν όλα δίκαια(;), αξιοκρατικά(;) και νόμιμα(;).Πρέπει να δημιουργηθούν δικλίδες ασφαλείας.Οι Διευθυντές πρέπει να έχουν ορισμένο χρόνο θητείας, όχι όπως σήμερα που μπορείς να βρείς Διευθυντές για 6 και πλέον χρόνια! Αυτός δεν θα δημιουργήσει (για οποιοδήποτε λόγο) την κουστωδία του με τα επακόλουθά της; Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τους τμηματάρχες.Επιβάλλεται δε, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν με ειδικό γι αυτούς, αυστηρό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας, διαφορετικό από αυτό του άλλου δημοσίου, αφού είναι διαφορετικός ο σκοπός και οι στόχοι τους.

 • 13 Μαΐου 2013, 22:04 | ΚΑΤΙΑ

  Αυτό το άρθρο αποσκοπεί στην απόλυση όσων υπαλλήλων μας επιβάλλει η Τρόϊκα. Κυρίως όμως αποσκοπεί στην απόλυτη αξιοκρατία!!!!!! «Ο Προϊστάμενος της οικείας Διέυθυνσης θα καθορίζει τη σύνθεση του προσωπικού των κατώτερων οργανικών μονάδων» Με λίγα λόγια να δεν σε «συμπαθεί» ο Δ/ντής σου καταργεί την ειδικότητά σου και τίθεσαι σε διαθεσιμότητα ή απόλυση? Πολύ αξιοκρατικό αυτό! Δεν μπορεί να οριστεί ανεξάρτητος αξιολογητής των οργανικών μονάδων? Είναι δυνατόν να καταντήσουμε αυλοκόλακες των ανώτερών μας προκειμένου να μην απολυθούμε?

 • 13 Μαΐου 2013, 19:46 | Κοτσάκος Στέλιος

  Τα σχόλια αφορούν όλο το νομοσχέδιο.
  Με τον νέο αυτό Νομοσχέδιο (Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης) δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά καμία από τις βασικές παθογένειες του Δημοσίου οι οποίες είναι:
  1. Πολυνομοθεσία
  2. Οργάνωση και δομή υπηρεσιών με ξεκάθαρες αρμοδιότητες
  3. Αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου
  4. Αναξιοκρατία και κομματισμός
  5. Μερική ως ελάχιστη εκμετάλλευση σύγχρονων τεχνολογιών
  6. Γραφειοκρατία
  7. Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου για όλους.
  Επιγραμματικά για το κάθε ένα από τα παραπάνω αναφέρω το εξής:
  1. Οι νόμοι που υπάρχουν και ισχύουν σήμερα με τις τροπολογίες, τις αλληλοαναιρέσεις και τις παραπομπές σε προηγούμενους νόμους, με τα Προεδρικά Διατάγματα, τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις διευκρινιστικές Eγκυκλίους είναι πολύπλοκοι, ασαφείς (οι εύλογες δε διευκρινήσεις που ζητούνται από τα αρμόδια υπουργεία καθυστερούν μήνες), ευμετάβλητοι και πολλές φορές με φωτογραφικές διατάξεις. Θα πρέπει άμεσα να γίνει σε πρώτη φάση η κωδικοποίηση των νόμων (όπως ο Ιουστινιάνειος Κώδικας) και στην συνέχεια να γίνει η σύνταξη και ψήφιση από την Βουλή (σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς) νέων νόμων ανά τομέα, οι οποίοι να είναι μοναδικοί, καθολικοί, σαφείς και δίκαιοι και να έχουν ισχύ (χωρίς μεταβολές) τουλάχιστον 5 χρόνων (για σταθερό νομικό περιβάλλον).
  2. Η Δημόσια διοίκηση (πλην Υπουργείων και Δήμων) στις τέως Νομαρχίες που ασκούνταν μόνον από τον Νομάρχη με ένα ολιγομελές Νομαρχιακό Συμβούλιο, από το 1995 και μετά στα πλαίσια της αποκέντρωσης διαχωρίστηκε σε αυτοδιοίκηση, αποκεντρωμένη διοίκηση και κεντρική διοίκηση (ΔΟΥ, Εκπαίδευση κλπ.) καθιστώντας την διοίκηση δυσκίνητη, πολύπλοκη, δαπανηρή και χρονοβόρα. Αυτοδιοίκηση ουσιαστικά δεν υφίσταται καθώς οι σημαντικές διοικητικές πράξεις είναι υπό την έγκριση των Αποκεντρωμένων διοικήσεων. Επομένως θα πρέπει όλες οι υπηρεσίες να υπαχθούν στην Αιρετή Περιφέρεια και να μεταβιβαστούν σε αυτήν όλες οι αρμοδιότητες-ευθύνες. Παράλληλα δε να γίνουν οι νέοι οργανισμοί των Περιφερειών οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες με τις αυξημένες απαιτήσεις για παραγωγική και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση και φυσικά να εξοπλισθούν και να στελεχωθούν με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό.
  Επίσης θα πρέπει να γίνει κατάργηση – συγχώνευση των διαφόρων διοικητικών αρχών, οργανισμών, υπηρεσιών, οργανώσεων, φορέων, εταιρειών κλπ. οι αρμοδιότητες των οποίων να υπάγονται σε αντίστοιχες Διευθύνσεις των υπουργείων ή των περιφερειών, για να υπάρχει έλεγχος σε όλο το Δημόσιο τομέα και να ξεκαθαριστεί επιτέλους το αντικείμενο του κάθε εργαζόμενου στο Δημόσιο και ο πραγματικός αριθμός όλων όσων αμείβονται από αυτό. Η Δημόσια διοίκηση με τον τρόπο που ασκείται σήμερα και την πολυνομοθεσία έχει αυξήσει την γραφειοκρατία και την αναποτελεσματικότητα τόσο πολύ, που το 60% τουλάχιστον του χρόνου των υπαλλήλων αφιερώνεται σε άχρηστη, χρονοβόρα και πολυδάπανη γραφειοκρατία (αρκεί να δει κανείς σε μια οποιαδήποτε απόφαση τα έχοντας υπόψη). Αντί λοιπόν το Δημόσιο να είναι μοχλός ανάπτυξης είναι δυστυχώς με την γενική κατάσταση που επικρατεί τροχοπέδη ανάπτυξης.
  3. Με την σημερινή δομή των υπηρεσιών πολλοί φορείς του Δημοσίου ασκούν παράλληλες δραστηριότητες, ενώ θα έπρεπε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι διακριτές και ξεκάθαρες χωρίς αλληλοεπικαλύψεις και αυτό θα επιτευχθεί με την νέα δομή των υπηρεσιών (όπως παραπάνω 2).
  4. Η αναξιοκρατία και ο κομματισμός δυστυχώς μέχρι και σήμερα καταδυναστεύουν όλο το Δημόσιο. Το σημαντικότερο προσόν για την εξέλιξη – προαγωγή και κατάληψη θέσεων ευθύνης των υπαλλήλων είναι
  η κομματική ιδιότητα με τις γνωστές συνέπειες. Για να αντιμετωπιστεί αυτό πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία περί Στοχοθεσίας / Δείκτες Μέτρησης Αποδοτικότητας & Αποτελεσματικότητας.
  5. Οι νέες τεχνολογίες εφαρμόζονται σήμερα σε όλους τους φορείς του Δημοσίου αποσπασματικά, απρογραμμάτιστα και χωρίς καμία συμβατότητα μεταξύ τους, ενώ παράλληλα δαπανώνται πολλά χρήματα και πολλές φορές γίνονται προμήθειες προγραμμάτων και συσκευών τα οποία μένουν αναξιοποίητα ή δεν υπάρχει η αναγκαία υποδομή για να εφαρμοστούν. Θα πρέπει επομένως όλοι ανεξαιρέτως οι φορείς του Δημοσίου να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους online σε κοινό δίκτυο (όπως οι τράπεζες) και η αλληλογραφία – διεκπεραίωση να γίνεται ηλεκτρονικά με ευθύνη του κάθε υπαλλήλου (η έντυπη αλληλογραφία να παραμένει στο αρχείο της κάθε υπηρεσίας), κάνοντας χρήση μιας κοινής βιβλιοθήκης εγγράφων, έτσι ώστε η μορφή των εντύπων να είναι αναγνωρίσιμη και ενιαία για όλες τις υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό ελέγχονται όλοι οι υπάλληλοι κάθε βαθμίδας και φυσικά η πορεία-εξέλιξη όλων των υποθέσεων.
  6. Στις παραπάνω συνοπτικά περιγραφείσες παθογένειες οφείλεται κυρίως η απίστευτη γραφειοκρατία που αποτελεί σήμερα τροχοπέδη για κάθε μορφής αναπτυξιακή προσπάθεια και η οποία την τελευταία εικοσαετία έχει αυξηθεί δραματικά, με αποτέλεσμα διοικητικές πράξεις που θα έπρεπε να γίνουν το πολύ σε μια εβδομάδα διαρκούν μήνες ή και χρόνια (χωρίς υπερβολή). Η γραφειοκρατία οφείλετε κυρίως στις παραπάνω παθογένειες-δυσλειτουργίες και όχι στην απροθυμία για εργασία της μεγάλης πλειοψηφίας των δημοσίων υπαλλήλων (όπως βολεύει πολλούς να λένε) και μπορεί να καταπολεμηθεί, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, εάν εφαρμοστούν τα παραπάνω. Μπορεί δε να περιοριστεί άμεσα εάν εφαρμοσθούν προθεσμίες στην έκδοση διοικητικών πράξεων, λήψη αποφάσεων, εγκρίσεων κλπ. και να καταλογίζονται άμεσα ευθύνες σε όσους καθυστερούν και υπερβαίνουν τις προθεσμίες. Είναι δε απαράδεκτο για πανομοιότυπες περιπτώσεις π.χ. εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων να ακολουθείται η ίδια χρονοβόρα διαδικασία, όταν εκ προοιμίου οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίνονται θα είναι ίδιοι για κάθε παρόμοια περίπτωση.
  Θα πρέπει επίσης οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να προβούν άμεσα στον χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής ευθύνης τους, να καθορίσουν επακριβώς τις χρήσεις γης και να εγκρίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις (για κάθε κατηγορία χρήσης), σύμφωνα με την οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να δραστηριοποιείται-επιχειρεί. Οπότε σε κάθε περίπτωση ο πολίτης θα γνωρίζει τι δυνατότητες που υπάρχουν για κάθε θέση – περιοχή και τι όροι ισχύουν γι’ αυτήν και το σημαντικότερο δεν θα εξαρτάται από κανέναν υπάλληλο ή πολιτικό.
  7. Σήμερα το μισθολόγιο μόνον ενιαίο δεν είναι. Θα πρέπει να καταρτιστεί ένα καθολικό μισθολόγιο για όλους όσους αμείβονται από το Δημόσιο είτε είναι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας είτε είναι πολιτικοί και ο μισθός να είναι ανάλογος των προσόντων, ευθυνών, παραγωγικότητας (σύμφωνα με την στοχοθεσία), προϋπηρεσίας, εμπειρίας και θέσεως. Να καταργηθούν όλα τα προνόμια, επιδόματα, απαλλαγές κλπ. και οι μισθοί να μην διαφοροποιούνται ανάλογα με την υπηρεσία, για να είναι δυνατή η μετακίνηση υπαλλήλων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών. Η δε συνολική μισθοδοσία να μην ξεπερνά ένα ποσοστό επί του ΑΕΠ, το οποίο θα πρέπει να καθορίσει η Νομοθετική εξουσία.
  Τέλος θα πρέπει κάποτε η Ελλάδα να αποκτήσει Εθνικό Κτηματολόγιο, για να αποτελέσει την βάση πάνω στην οποία θα σχεδιαστεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Το δε κόστος και ο χρόνος σύνταξης του είναι πολύ μικρότερα από αυτό που παρουσιάζουν όλοι αυτοί οι «ειδικοί» που στην πραγματικότητα δεν θέλουν να γίνει.

 • 13 Μαΐου 2013, 14:12 | Α. Αδαμίδης

  «η σύνθεση προσωπικού οργανικών μονάδων κατώτερου επιπέδου καθορίζεται από τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης με βάση την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας» ;;; 9(παρ.5)

  εξαιρετικά ασαφής ως διαδικασία που αφήνει περιθώρια για ερμηνείες και καχυποψία , γνωρίζοντας πως λειτουργεί η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση

  Κατά τ΄ άλλα ας δούμε με πολύ προσοχή τα όσα γράφουν οι ΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΗΣ και ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ

 • 13 Μαΐου 2013, 14:21 | ΙΩΑΝΝΑ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ, ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΧΑΪΔΕΜΑ , ΚΗΠΟΥΡΟΙ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΕΛΕΧΗ.
  ΤΕΛΟΣ ΩΣ ΕΔΩ !!! ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΠΑΝΩ ΣΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
  ΟΤΑΝ ΙΣΧΥΑΝ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ ΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΣΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΩΡΕΙΔΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣ ΗΤΑΝ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΜΗΠΩΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ ΔΕΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΟΥΣΑΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Η ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΕΥΝΟΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΝΟΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ;
  ΟΤΑΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΝΕΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ , ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΑΥΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ.

 • 13 Μαΐου 2013, 11:03 | ΗΤ

  Κ υπουργέ.
  Ειδικά έχουμε την άποψη ότι οργανικές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών που βρίσκονται σε νησιά ανεξαρτήτου πληθυσμού και έκτασης όπου δεν υπάρχουν άλλες οργανικές μονάδες στα ίδια νησιά αυτά να καλύπτουν τα καθήκοντά τους, δεν πρέπει να καταργούνται ούτε να συγχωνεύονται με άλλες, και πρέπει να υφίστανται με τις θέσεις προσωπικού που υπάρχουν (ή να αυξάνονται) διότι με την λειτουργία τους εξυπηρετούνται άμεσα οι νησιώτες (λόγω μη μετακίνησης τους με πλοίο κλπ.), υπάρχει άμεση επιτήρηση-έλεγχο του νησιών από τις κατά τόπους υπηρεσίες π.χ. Δασονομεία σε θέματα προστασίας-διαχείρισης δασικού περιβάλλοντος χωρίς να γίνεται μετακίνηση υπαλλήλων με πλοίο και όχημα από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις υπηρεσιών κλπ. άλλου νησιού ή περιοχής, με αποτέλεσμα την μείωση οδοιπορικών εξόδων κλπ. για τις υπηρεσίες. Επίσης εξυπηρετούνται αιτήματα πολιτών με άμεση αυτοψία των δασικών υπαλλήλων των Δασονομείων των νησιών αυτών.
  Γενικά όμως έχουμε και την άποψη ότι όλες οι δασικές υπηρεσίες ανεξαρτήτου οργανικού επιπέδου όπου υφίστανται προσφέρουν έργο και πρέπει να συνεχίζουν να λειτουργούν.

 • 13 Μαΐου 2013, 11:33 | ΜΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

  Στο άρθρο 1 δεν αναφέρεται ο χρόνος μέσα στον οποίο είναι επιτρεπτή η τροποποίηση εγκεκριμένου οργανισμού, ή εάν μπορεί οποτεδήποτε εγκριθεί να τροποποιηθεί.
  Προβλέπεται η υπογραφή συμβολαίου των προϊσταμένων με την διοίκηση σε ότι αφορά στην υλοποίηση της στοχοθεσίας. ¨ομως ήδη στον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων -δεν φαίνεται τα αναγραφόμενα να έχουν ισχύ για τους Ο.Τ.Α., τουλάχιστον όχι όλα πράγμα που θα οδηγήσει σε εμπλοκή ζητημάτων, όπως οι χορηγούμενες αναρωτικές που οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν μόνο στον κώδικα δημοσίων υπαλλήλων-αναγράφεται ότι σε περίπτωση υπηρεσιακής δυσπραγίας έχει το δικαίωμα η διοίκηση μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου να παύσει από τα καθήκοντά του προϊστάμενο η δ/ντή.Όλα βέβαια σε συνάρτηση με την στοχοθεσία, για την οποία είναι δύσκολο -όχι σε όα τα διαχειριζόμενα αντικείμενα- να γίνει. Η δυσκολία ελέγχου στοχοθεσίας και γενικά υλοποίησης μελετών είναι δύσκολη γιατί συνάδει της ποιότητας του παραγόμενου έργου.Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα αξιολόγησης κάθε υπαλλήλου είναι δύσκολο να προχωρήσουν και τα προβλεπόμενα στο άρθρο2 του σχεδίου νόμου.
  Στο άρθρο 8 που τροποποιεί το άρθρο56 του κ.δ.υ. παρ. 3δ αναφέρεται ότι μπορεί υπάλληλος να πάρει αναρωτική άδεια μετά από επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο. Μήπως πρέπει να αναφερθούν και ιδιωτικές κλινικές, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπης;
  Τί γίνεται με τις ειδικές άδειες που προβλέπονταν από τον ισχύοντα κώδικα.Πρόσφατα -σας μεταφέρω προσωπική εμπειρία- το ανήλικό -έξι ετών -παιδί μου νοσηλεύτηκε για ενάμισυ μήνα σε δημόσιο νοσοκομείο. Αυτονόητο είναι ότι δεν μπορούσε να μείνει μόνο του. Τί γίνεται στις περιπτώσεις αυτές. Δεν πρέπει να προνοείται ειδική άδεια για τέτοιες περιπτώσεις; Ο παλαιός νόμος προβλέπει άδεια 22 ημερών για παρακολούθησει και όχι για συνοδεία τέκνου σε τόσο μικρή ηλικία.
  Ευχαριστώ για την συνεργασία.Μένω μόνο σε τυπικά ζητήματα και δεν επεκτείνομαι σε ζητήματα πολιτικής σκοπιμότητας αναπροσαρμογής των θεσμοθετημένων κανόνων δημόσιας διοίκησης που πιστεύω ότι χρήζουν αναπροσαρμογής γενικά.

 • 13 Μαΐου 2013, 10:18 | Γιώτα Καλέσογλου

  Κ. Υπουργέ καλημέρα,
  Με το άρθρο 1 επιχειρείται η πραγματοποίηση της εντολής της τρόικας για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων διότι η κατάργηση οργανικών θέσεων ή η κατάργηση υφισταμένων κλάδων με δυνατότητα κατάργησης αντιστοίχων οργανικών θέσεων , σημαίνει αυτομάτως και την απόλυση των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές.Βέβαια το συγκεκριμένο άρθρο ξεχνάει ότι ο υπάλληλος ανήκει στον φορέα και τυχαία ( τυχαία άραγε??) βρέθηκε στη θέση που καταργείται . Και το χειρότερο όλα αυτά θα γίνονται με μία Υπουργική απόφαση, χωρίς να υπάρχει μία πραγματικά ανεξάρτητη αρχή η οποία θα λειτουργεί με βάση νομοθετικό πλαίσιο ,σκοπός της οποίας δεν θα είναι η απόλυση του προσωπικού , αλλά η ορθολογική κατανομή του στις θέσεις, λαμβάνοντας υπ όψιν και τις οικογενειακές ανάγκες του υπαλλήλου που τυχόν θα μεταφέρεται σε κάποια άλλη θέση.Επομένως το σκηνικό διαμορφώνεται με απλά λόγια ως εξής: ένα πρωί θα ξυπνάει ο Γεν Δ/ντης του φορέα ή ένας Δ/ντης και θα προτείνει την κατάργηση της τάδε θέσης ή του τάδε κλάδου με αυτόματη απόλυση και του υπαλλήλου , εν συνεχεία δε ένα Υπουργός θα υπογράφει.
  κ Υπουργέ , μη ματώνετε και άλλο την Ελληνική Κοινωνία.Οι απολύσεις δεν θα λύσουν ούτε το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας ούτε το πρόβλημα της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.Κάντε πόθεν έσχες τόσο στους εν ενεργεία υπαλλήλους όσο και στους συνταξιούχους και διώξτε ή σταματήστε τις συντάξεις αυτών που τα πήρανε και κάνανε περιουσίες από το δημόσιο χρήμα.

 • 13 Μαΐου 2013, 09:09 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ

  Επιστολή στον Σαμαρά από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ.
  Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
  Συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, όπου σύμφωνα με τις προκηρύξεις (οι οποίες είναι νόμοι του κράτους), έπρεπε να γίνει ο διορισμός μας το αργότερο εντός 4 μηνών από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων (ΦΕΚ προκηρύξεων). Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους όρους της προκήρυξης είναι εκτός της κείμενης νομοθεσίας και του Συντάγματος, γιατί έπρεπε να αναφέρεται στους όρους και τα παραρτήματά της η οποιαδήποτε διαδικασία για αναβολή των διορισμών μας.
  Την αναστολή διορισμού που έγινε το 2010 (άρθρο 10 του ν. 3833/2010) και ανέφερε ότι οι διορισμοί θα γίνουν σταδιακά από το 2011 έως το 2013, ακολούθησε η κοινή εγκύκλιος ΥΠΕΣ και ΥΠΟΙΚ με αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.2.9/29/22433/20-10-2010 που όριζε ότι οι επιτυχόντες ΑΣΕΠ έπρεπε όλοι να διοριστούν μέχρι το 2013 κάτι που μέχρι σήμερα δεν έγινε. Ακολούθησαν το «μεσοπρόθεσμο», όπου το 2013 έγινε 2015 και τώρα με το «Νέο Μεσοπρόθεσμο » μεταβαίνουμε στο 2016 !!!.
  Όλα αυτά τα χρόνια με έκπληξη παρακολουθούμε να γίνονται διορισμοί σε διάφορους τομείς χωρίς να τηρείται ουδεμία αναλογία, να γίνονται μετατάξεις, να παραμένουν υπηρεσίες χωρίς αντικείμενο και γενικά να κατασπαταλάται δημόσιο χρήμα, ενώ από την άλλη εμάς, μας κάλεσε το ίδιο το κράτος να συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς του και κριθήκαμε με βάση τα προσόντα μας αξιοκρατικά, έναντι πολλών άλλων, για να υπηρετήσουμε σε διάφορους φορείς του δημοσίου.
  Παρά το γεγονός ότι έχουν δημοσιευθεί για όλους εμάς οριστικά αποτελέσματα στο τεύχος Γ΄ του ΑΣΕΠ υπάρχουν ακόμη επιτυχόντες με οριστικά αποτελέσματα από το 2009 και ακόμη περιμένουν την πρόσληψη τους. Με ποια αναλογία, με ποια κριτήρια και με ποιόν έλεγχο;
  ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΠΩΣ ΟΤΑΝ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. (Όπως συμβαίνει πάντα με όλες τις προκηρύξεις του Ελληνικού Δημοσίου). ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.
  Δυστυχώς η κατάργηση της αξιοκρατίας που συντελέστηκε σε παρά πολλές περιπτώσεις στο μεταπολιτευτικό ελληνικό κράτος αποτέλεσε μια από τις κυρίαρχες αιτίες που οδήγησε στα σημερινά αδιέξοδα. Διέλαθε τη προσοχή από τους κατεξοχήν πολιτικούς, που ήταν επιφορτισμένοι να διαχειριστούν τις τύχες της ελληνικής κοινωνίας, ότι όταν καταργείς την αξιοκρατία πρέπει να γνωρίζεις ότι έχεις καταργήσει την ευγενή άμιλλα μεταξύ των πολιτών, τη γνώση των υποχρεώσεων από μέρους των πολιτών, τη φορολογική συνείδηση, ακόμη περισσότερο την τήρηση των νόμων και έχεις δημιουργήσει μια κοινωνία της ελάχιστης προσπάθειας, έχεις επιβραβεύσει τον πονηρό και έχεις στείλει στον κάλαθο των αχρήστων ανθρώπους που από ηθική επιλογή και παιδεία επέλεξαν τον ανηφορικό δρόμο που συνοψίζεται στο:
  1. Προσπαθώ,
  2. Εκ-παιδεύομαι,
  3. Αγωνιώ για να πετύχω, δεν προσπαθώ δεν θα πετύχω.
  Περιμένουμε επιτέλους, έστω και ετεροχρονισμένα, να δείξετε την απαιτούμενη ευαισθησία και να εφαρμοστούν οι επιταγές του Συντάγματος στα θέματα της ισότητας και του δικαίου, βασικά θεμέλια μιας δημοκρατίας.
  Τα αιτήματα μας, εν προκειμένω, δεν έχουν να κάνουν μόνο με το νομικό πλαίσιο που παραβιάζεται κατάφωρα, αλλά πέραν αυτού υπάρχουν και ζητήματα ΗΘΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ που σε μια ευνομούμενη κοινωνία θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1. Η Πολιτεία να υλοποιήσει, σύμφωνα με όσα υπαγορεύουν το Σύνταγμα και οι νόμοι, όλους τους διορισμούς των ανθρώπων που πέτυχαν αξιοκρατικά – με ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΕΠ για να υπηρετήσουν στο δημόσιο.
  2. Όσοι έχουν απόφαση διορισμού ΑΣΕΠ να προτάσσονται από όλους τους άλλους για τις συγκεκριμένες θέσεις, όπως αυτές ορίζονται στα ΦΕΚ των προκηρύξεων!!!. Αν και μόνο αν δεν καλύπτονται, τότε να προβαίνει το υπουργείο στην τοποθέτηση άλλων (μετατάξεις – διαθεσιμότητες κλπ.) στις συγκεκριμένες θέσεις. Εδώ σας υπενθυμίζουμε την πρόσφατη απόφαση του διοικητικού εφετείου Αθηνών σχετικά με τους διαγωνισμούς για το ΙΚΑ, όπου αντί των επιτυχόντων του εν λόγω διαγωνισμού, είχαν διοριστεί άτομα από άλλη προκήρυξη και που σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου η πράξη αυτή κρίθηκε παράνομη και αντισυνταγματική.
  3. Πέρα από την καταγραφή των διοριστέων που έχει γίνει πολλαπλά, οφείλετε να ζητήσετε από όσους είναι με τελικά σε πολλές προκηρύξεις, να οριστεί σε ποιάν επιθυμούν να διοριστούν. Ας τονιστεί ότι πολλοί διοριστέοι είναι πρώτοι σε πολλές προκηρύξεις. Ας επιλέξουν σε ποια θέλουν, όμως και το κράτος οφείλει να τους πει επιτέλους συγκεκριμένα πότε οφείλει να εκδώσει τα ατομικά ΦΕΚ διορισμού τους(μήνα / χρόνο). Είναι προφανές πως ο αριθμός των ατόμων για τους οποίους εκκρεμεί ο Διορισμός είναι αρκετά μικρότερος από αυτόν που αναφέρει το Υπουργείο σας.
  4. Να καταργηθεί η διάταξη της τριετίας των τελικών ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΕΠ που ισχύει εφεξής, διότι προσβάλλει βάναυσα τη συνταγματικότητα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο όπου αναγνωρίζει το διορισμό στο δημόσιο με αξιοκρατικές διαδικασίες, ως περιουσιακό στοιχείο. Να διευκρινιστεί επαρκώς ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν ισχύει, ούτε πρόκειται να ισχύσει σε όλους του προηγούμενους διαγωνισμούς και προκηρύξεις ΑΣΕΠ.
  Αν θέλουμε ως κοινωνία να μεταβούμε σε ένα επίπεδο αξιοκρατίας, δικαιοσύνης και διαφάνειας και να εμπεδώσουμε στους πολίτες τις αξίες και τους συμβολισμούς της ευγενούς άμιλλας και της παροχής ίσων ευκαιριών, πρέπει οι προσλήψεις στο δημόσιο να διενεργούνται υποχρεωτικά και μόνο μέσω της ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗΣ και επιχορηγούμενης από τον κρατικό Προϋπολογισμό Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.
  Στην κρίσιμη καμπή στην οποία έχει περιέλθει η Ελληνική κοινωνία ένας σημαντικός λόγος που υπαγορεύει την υλοποίηση των ανωτέρω διορισμών, είναι και το γεγονός ότι η κοινωνία μας έχει ανάγκη σε πολλαπλά επίπεδα από παραδείγματα προς μίμηση. Δυστυχώς ενόσω οι διορισμοί μας δεν υλοποιούνται, γινόμαστε παράδειγμα προς αποφυγή με πολλές παρεπόμενες αρνητικές ερμηνείες.
  Είμαστε οι μοναδικοί έλληνες πολίτες που το κράτος μας εμπαίζει και μας τιμωρεί συστηματικά, επειδή ακολουθήσαμε τη νόμιμη οδό του Α.Σ.Ε.Π., για το διορισμό μας στο δημόσιο τομέα.
  Ρωτάμε συνεπώς τον Πρωθυπουργό οι αναξιοκρατικοί διορισμοί που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια (Συμβασιούχοι, Stage που ενώ αποκτούσαν εργασιακή εμπειρία στη συνέχεια μονιμοποιήθηκαν έναντι ψήφων, Μετακλητοί κ.α,) είναι κάτι που πρέπει να εξακολουθήσει, έτσι θα εμπεδώσουν οι πολίτες την εμπιστοσύνη τους απέναντι στο κράτος αλλά και οι θεσμοί με αυτό το τρόπο διαχέουν την αξιοπιστία τους στο κοινωνικό σύνολο και σε τελική ανάλυση όσοι δεν έχουν « μπάρμπα στη Κορώνη » δεν πρέπει να ζούν;
  Με τιμή
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΣΕΠ

 • 13 Μαΐου 2013, 09:28 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ

  Είμαι υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο εποπτεύεται από Υπουργείο. Διορίστηκα σ’ αυτήν την θέση έπειτα από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, δηλαδή τήρησα την αξιοκρατία & την διαφάνεια στις προσλήψεις του δημοσίου εφόσον ο διορισμός μου έγινε μέσω ΑΣΕΠ. Διαθέτω πτυχίο πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό και είμαι διδάκτωρ Ελληνικού Πανεπιστημίου. Κατέχω επίσης άριστη γνώση 2 ξένων γλωσσών και άριστη γνώση Η/Υ με πιστοποιήσεις επίσημων φορέων. Και σας ερωτώ:
  1. Σε περίπτωση κατάργησης του Ν.Π.Ι.Δ. στο οποίο διορίστηκα μέσω ΑΣΕΠ εγώ θα απολυθώ; Δηλαδή είμαι επιτυχών ΑΣΕΠ με διδακτορικό και θα μείνω άνεργος όταν χιλιάδες συμβασιούχοι μπήκαν για παράδειγμα στο Δήμο Αθηναίων από την πίσω πόρτα, εκτός ΑΣΕΠ, απασχολούνται ακόμη λόγω ασφαλιστικών μέτρων αν και μπήκαν στον Δήμο από την πίσω πόρτα, πληρώνονται ακόμη και σήμερα κανονικά και ενώ είναι και καλά υπάλληλοι καθαριότητας δεν έχουν μαζέψει ούτε ένα σκουπίδι από τους δρόμους της Αθήνας;
  2. Ή μήπως οφείλω να αξιολογηθώ ξανά ή να δώσω ξανά εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ ενώ ήδη είμαι από τους λίγους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπου διορίστηκα μέσω ΑΣΕΠ με πτυχίο ΑΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ξένες γλώσσες και Η/Υ; Και από την άλλη έχω προϊσταμένους – διευθυντές ανθρώπους που διορίστηκαν εκτός ΑΣΕΠ και διαθέτουν μόνο απολυτήριο λυκείου (για να μην αναφέρω καλύτερα γυμνασίου ή και δημοτικού) και οι οποίοι ενδέχεται να αξιολογηθούν μόνο μέσω των υπηρεσιακών τους φακέλων ενώ εμείς οι ΠΕ ενδέχεται να δώσουμε γραπτό τεστ γνώσεων μέσω ΑΣΕΠ, ακόμη κι αν διοριστήκαμε και συνεπώς αξιολογηθήκαμε μέσω ΑΣΕΠ ήδη;!
  Συμπερασματικά, οφείλετε να μεριμνήσετε ορθολογικά για τα άτομα εκείνα τα οποία διορίστηκαν αξιοκρατικά μέσω ΑΣΕΠ σε Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και διαθέτουν πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ξένες γλώσσες και Η/Υ! Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος που ακολούθησε τον δρόμο του διορισμού μέσω ΑΣΕΠ & συγχρόνως διαθέτει πληθώρα ουσιαστικών & τυπικών προσόντων να απειλείται με απόλυση ή να πρέπει να αξιολογηθεί ξανά από το ΑΣΕΠ! Δώστε προτεραιότητα στους επιτυχόντες ΑΣΕΠ και εξαιρέστε τους από τις απολύσεις ή γραπτούς διαγωνισμούς! Είμαστε άτομα που κάναμε χρόνια σπουδών, διοριστήκαμε αξιοκρατικά μέσω ΑΣΕΠ, αφήσαμε δουλειές στον ιδιωτικό τομέα και τώρα κινδυνεύουμε να μείνουμε και άνεργοι επειδή το Ν.Π.Ι.Δ. στο οποίο απασχολούμαστε κλείνει;! ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ! Οφείλετε να μεριμνήσετε με υπευθυνότητα και κυρίως σοβαρότητα για την συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων!!!.-

 • 13 Μαΐου 2013, 09:14 | ΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΗΣ

  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ [Ν.Π.Ι.Δ.] ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΑΣΕΠ.

  Προς:
  Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια,
  Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αντώνη Σαμαρά,
  Το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

  Τις τελευταίες μέρες με αφορμή την ψήφιση του «πολυνομοσχεδίου» ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και τα ΝΠΙΔ του Δημοσίου στοχοποιούνται ως άντρο ρουσφετολογίας για να παρέχουν άλλοθι για τις όποιες απολύσεις. Αποσιωπάται επιμελώς ότι εδώ και χρόνια υπήρξαν πολλές προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ που τροφοδότησαν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με νέους ανθρώπους, κατά κανόνα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την εγκυρότητα αυτής της ανεξάρτητης αρχής.
  «Θα διώξουμε όλους τους επίορκους, όλους αυτούς που μπήκαν από το παράθυρο και όχι με αξιοκρατικό τρόπο, τους κοπανατζήδες, θα κλείσουμε τους Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν προσφέρουν έργο», «δεν θα κάνουμε ανθρωποθυσίες» διατείνεται ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κύριος Αντώνης Μανιτάκης. «Θέλουμε την αφρόκρεμα» διακηρύσσει ο κύριος Τόμσεν με τον κύριο Γ. Στουρνάρα δίπλα του να συναινεί.
  Επειδή κυριαρχεί η ηθελημένη άγνοια και η σκόπιμη παραπληροφόρηση δηλώνουμε πως έχουμε προσληφθεί στα ΝΠΙΔ στα οποία υπηρετούμε με αξιοκρατικές διαδικασίες μέσα από την επίβλεψη, έλεγχο και επικύρωση από το ΑΣΕΠ. Η ανεξάρτητη αυτή αρχή επικύρωσε τις προσλήψεις μας και, σε όσες περιπτώσεις έκρινε ότι οι νεοπροσληφθέντες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, διέταξε τις Υπηρεσίες τους να προβούν σε απολύσεις κι ενώ ήδη είχαν αναλάβει καθήκοντα, ασκώντας με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικό ρόλο και διασφαλίζοντας τον αδιάβλητο και αξιοκρατικό χαρακτήρα της διαδικασίας.
  Οι περισσότεροι από εμάς που διοριστήκαμε με αυτές τις διαδικασίες μέσα από το ΑΣΕΠ έχουμε υψηλά επιστημονικά και ερευνητικά προσόντα και είμαστε εξειδικευμένοι στα ζητήματα που δραστηριοποιούνται οι Υπηρεσίες μας. Οι διαδικασίες της πρόσληψής μας μέσω ΑΣΕΠ είναι ή θεωρούνται υποδεέστερες από τις διαφημιζόμενες νέες «αντικειμενικές» προσλήψεις; Οι τίτλοι σπουδών μας, οι οποίοι έχουν ήδη αξιολογηθεί από το ΑΣΕΠ είναι λιγότερο έγκυροι; Η εργασιακή μας εμπειρία δεν μπορεί να συμβάλει στο παραμικρό στην αναβάθμιση του Δημοσίου; Η απόλυσή μας με μοναδικό κριτήριο την κατάργηση του ΝΠΙΔ στο οποίο υπηρετούμε σε ποιο βαθμό θα συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση, η οποία κατά τα λεγόμενα αποτελεί πρωταρχικό στόχο της δημόσιας διοίκησης και άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης; Για ποιούς λοιπόν λόγους αποσιωπάται η ύπαρξή μας;
  Γιατί κυριάρχησε αυτή η ισοπεδωτική αντίληψη και δεν δίνεται σε όσους έχουν διοριστεί με ΑΣΕΠ σε ΝΠΙΔ, εφόσον οι οργανισμοί τους θεωρούνται περιττοί, η δυνατότητα μετακίνησης σε κάποιες από τις πολλές κενές θέσεις που υπάρχουν σε όλο το εύρος του δημοσίου; Πόσο μάλλον όταν το αντικείμενο των καταργούμενων φορέων ενσωματώνεται ή απορροφάται από άλλες δημόσεις υπηρεσίες με τραγικά μεγάλα οργανικά κενά;
  Και επιτέλους τί είναι το ΑΣΕΠ για την Ελληνική Πολιτεία: ένα αδιάβλητο, αξιοκρατικό και ευρέως αποδεκτό από την κοινωνία μέσο πρόσληψης για την επάνδρωση της δημόσιας διοίκησης ή κάτι που αλλάζει περιεχόμενο κατά περίσταση; Δεν ακυρώνουν τη θεσμικότητα του ΑΣΕΠ οι εξαγγελίες για «αντικειμενικές» νέες προσλήψεις από την ίδια ανεξάρτητη αρχή που επικύρωσε πριν κάποια χρόνια τις προσλήψεις αυτών που στοχοποιούνται σήμερα ως υποψήφιοι απολυμένοι;
  Η άγνοια και η αδιαφορία δεν είναι καλοί σύμβουλοι μιας χρηστής διοίκησης. Οδηγούν συχνά σε παράλογες και καταστροφικές αποφάσεις. Πολύ περισσότερο, όμως, η διαπόμπευση πως έχουμε προσληφθεί όλοι με ρουσφετολογικό τρόπο αποτελεί άμεση προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και καταρράκωση της κοινωνικής μας υπόληψης.

  http://www.gopetition.com/petitions/διαμαρτυρια-υπαλληλων-σε-νομικα-προσωπα-ιδιωτικου-δικαιου-νπιδ-που-εχουν-προσληφθει-με-ασεπ.html.