Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'OMILOS DIOIKHTIKON EPISTHMONON "DIOIKHTIKO EPIMELHTHRIO"' | 14 Μαΐου 2013, 14:30

    Παρά τα γραφόμενα στην αιτιολογική έκθεση, βασικές αρχές και σύγχρονα διδάγματα της Διοικητικής Επιστήμης εξακολουθούν να απουσιάζουν από τη διάταξη. Μάλιστα, αν συγκριθούν οι δύο διατάξεις, η συγκεκριμένη με την προϊσχύσασα (άρθρο 20 ν.2503/1997), συνάγεται ευχερώς η ομοιότητά τους (αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το καινούριο που συνεισφέρει η προτεινόμενη), ενώ διαπιστώνεται η αδικαιολόγητη παράλειψη της κατανομής αρμοδιοτήτων (που προβλέπεται ρητά στην παλαιά διάταξη) στις νέες δομές… Από τις αρχές της Διοικητικής Επιστήμης πάντως απουσιάζουν τόσο η συστημική μεθοδολογία (οι οργανισμοί πρέπει καταρχήν να εξετάζονται και να συντάσσονται ως όλον, ως σύστημα με διακριτά υποσυστήματα και σαφώς προσδιορισμένες σχέσεις μεταξύ τους, ενώ κάθε επιμέρους μεταβολή πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με το σύνολο) όσο και η οργανωσιακή ανάλυση (οι αρμοδιότητες δεν εξετάζονται με ενιαίο τρόπο σύλληψης, δεν κατανέμονται με σαφήνεια, δεν εξειδικεύονται κατά οργανική μονάδα και βέβαια, δεν αναλύονται σε συγκεκριμένα καθήκοντα). Πρόταση: Να επαναδιατυπωθεί η διάταξη σε κατεύθυνση εξασφάλισης όρων συστημικής μεθοδολογίας (συνολική θεώρηση Κεντρικής Διοίκησης, σαφής προσδιορισμός σχέσεων) και πλήρους οργανωσιακής ανάλυσης (προσδιορισμός αποστολών/αρμοδιοτήτων, επιμερισμός αρμοδιοτήτων με λογική συνέχεια σε όλες τις οργανωτικές μονάδες, καθήκοντα υπαλλήλων, περιγραφή θέσης εργασίας).