Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία' | 14 Μαΐου 2013, 14:06

    Με το παρόν άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 8 του ν. 3230/2004 που αφορά στους δείκτες μέτρησης και αποδοτικότητας των ΟΤΑ Α΄ και Β Βαθμού. Κρίνεται σκόπιμο, υπό την οπτική της κοινωνικής προσέγγισης των θεμάτων αναπηρίας, να συμπληρωθεί το άρθρο 5 του ν. 3230/2004. με εδάφιο στο οποίο θα ορίζεται ότι μεταξύ των γενικών δεικτών αποδοτικότητας των υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και δείκτες για την εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρία και την προσαρμογή των υποδομών (κτίρια, εξοπλισμοί κ.λπ.) και των υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών) που παρέχονται από αυτές.