Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 18: Το άρθρο 8 του νόμου 3230/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή αντιστοίχως της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (Π.Ε.Δ.), καθορίζονται οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5. Η γνώμη παρέχεται εντός διμήνου, αφότου ζητηθεί. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η απόφαση εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη αυτή. Στην υπουργική απόφαση αυτή εξειδικεύονται το περιεχόμενο, οι στόχοι, οι δείκτες και η διάρκεια της μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.
2. Οι Ο.Τ.Α. μπορούν να προσθέτουν και άλλους δείκτες με βάση τις επικρατούσες ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Οι τυχόν προσθήκες γίνονται με απόφαση του περιφερειακού ή δημοτικού συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α. και δεν μπορούν να αναιρούν ούτε να διαφοροποιούν τις ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.
3. Τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια με απόφασή τους ορίζουν ή συνιστούν την υπηρεσιακή μονάδα που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της διαδικασίας μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.
4. Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες συντάσσουν εκθέσεις αποτελεσμάτων των επί μέρους μετρήσεων και σε ετήσια βάση έκθεση απολογισμού της δράσης τους. Οι εκθέσεις αποτελεσμάτων κοινοποιούνται, αρμοδίως, στο περιφερειακό και δημοτικό συμβούλιο, αντιστοίχως, σε ένα μήνα από την υποβολή τους. Οι ανωτέρω εκθέσεις διαβιβάζονται στην Κ.Ε.Δ.Ε. και στην Π.Ε.Δ, κατά περίπτωση, στη Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η παράλειψη της διαβίβασης στην ανωτέρω Διεύθυνση συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από το άρθρο 7 παρ. 5 α` και β` του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 198 Α) ποινές προστίμου.

 • 14 Μαΐου 2013, 14:06 | Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

  Με το παρόν άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 8 του ν. 3230/2004 που αφορά στους δείκτες μέτρησης και αποδοτικότητας των ΟΤΑ Α΄ και Β Βαθμού.
  Κρίνεται σκόπιμο, υπό την οπτική της κοινωνικής προσέγγισης των θεμάτων αναπηρίας, να συμπληρωθεί το άρθρο 5 του ν. 3230/2004. με εδάφιο στο οποίο θα ορίζεται ότι μεταξύ των γενικών δεικτών αποδοτικότητας των υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και δείκτες για την εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρία και την προσαρμογή των υποδομών (κτίρια, εξοπλισμοί κ.λπ.) και των υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών) που παρέχονται από αυτές.

 • 9 Μαΐου 2013, 15:30 | MATINA

  Το σωστό είναι ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών Ελλαδας και όχι ΠΕΔ.
  Οι ΠΕΔ είναι οι περιφερειακές ενώσεις δήμων.

 • 8 Μαΐου 2013, 20:36 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

  2. Οι Ο.Τ.Α. μπορούν να προσθέτουν και άλλους δείκτες με βάση τις επικρατούσες ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Οι τυχόν προσθήκες γίνονται με απόφαση του περιφερειακού ή δημοτικού συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α. και δεν μπορούν να αναιρούν ούτε να διαφοροποιούν τις ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.
  3. Τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια με απόφασή τους ορίζουν ή συνιστούν την υπηρεσιακή μονάδα που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της διαδικασίας μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

  Σε μια υλοποίηση στόχων, χωρίς να έχει συμβοή κατα τη καταρτιση των στόχων ο εκάστοτε υπάλληλος, ειναι σίγουρο ότι θα αποτύχει ή απλα θα γίνει για να γίνει. Εμείς που είμαστε «πρωτη» γραμμη γνωρίζουμε με καθε λεπτομερεια το τι μέλλει γενέσθαι!

  Επομένως θα πρεπει να συμπεριληφθουν στη καταρτιση των στόχων και οι υπάλληλοι (η βαση), εστω και κατ’ αναλογία και μεσω αιρετής αντιπροσώπευσης των υπαλλήλων ωστε να υπάρχει και η δική μας σύμφωνη γνωμη.

  Ειναι καιρός να περάσουμε σε μια καινοτόμα Διοίκηση (Το νεο Δημόσιο Μανατζμεντ) και όχι της «παλαιας» εποχής του τύπου δεχομαι εντολές και εκτελω. Αυτο μας σακατεψε και εφερε την αναλγησία στο Δημόσιο όπως και την εξάλειψη της πρωτοβουλίας.

  Είμαστε οντα με βούληση, σκέψη και πρωτοβουλία. Αυτό χρειαζόμαστε και όχι μαριονέτες !!!

 • 6 Μαΐου 2013, 09:08 | ΤΑΚΗΣ

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΣΑΦΗΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.
  ΠΟΛΛΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ.
  ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ ΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ .
  ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΟΤΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ.