Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'OMILOS DIOIKHTIKON EPISTHMONON-"DIOIKHTIKO EPIMELHTHRIO"' | 14 Μαΐου 2013, 21:59

    Με τις παρ. 1 έως 6 του παρόντος άρθρου καταργείται η δυνατότητα αποζημίωσης του αιτούντα πολίτη από τη μη τήρηση από πλευράς διοίκησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης των υποθέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.2690/1999 και λοιπές συναφείς διατάξεις. Συγκεκριμένα καταργείται η μοναδική ουσιαστική συνέπεια που βαρύνει τη Διοίκηση όταν αυτή δεν ενεργεί μέσα στα χρονικά όρια που της έχει θέσει ο νόμος. ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 6 πρέπει να αποσυρθούν. Με τη διάταξη της παρ. 7 καταργείται ο υπολογισμός του χρόνου υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της ΕΕ ή σε άλλα όργανα της ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς, ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης. Η συγκεκριμένη διάταξη εγείρει απορίες καθώς δεν καταργούνται αντιστοίχως διατάξεις, όπως επί παραδείγματι οι διατάξεις του ν.2860/2000 που αναγνωρίζουν το χρόνο υπηρεσίας σε ειδική υπηρεσία για τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων ως χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος. Αναρωτιόμαστε με ποια κριτήρια επιβραβεύεται η απόσπαση σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης και όχι η απόσπαση σε όργανα της ΕΕ ή διεθνών οργανισμών, όπου τα πόστα εργασίας είναι νευραλγικής σημασίας για τη χώρα μας και ο βαθμός δυσκολίας ιδιαίτερα αυξημένος. Μήπως τελικά το πνεύμα είναι να επιβραβευθούν οι ημέτεροι; Τέλος καταγράφουμε στα θετικά του ν/σ τη διάταξη της παρ. 8 με την οποία καταργείται επιτέλους η αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε αιρετή ή μετακλητή θέση, ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης. Μια διάταξη που προφανώς ευνοούσε τους ημετέρους...