Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 19: Καταργούμενες διατάξεις

1. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) και η παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄), που αντικατέστησε την πρώτη, καταργούνται.
2. Η παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄), και οι παρ. 2α του άρθρου δεύτερου του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄) που αντικατέστησαν ή συμπλήρωσαν την πρώτη, καταργούνται.
3. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄), καταργούνται.
4. Η παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) και η παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) που αντικατέστησε την πρώτη, καταργούνται.
5. Η παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) και οι παρ. 2β του άρθρου δεύτερου του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) και παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄) που αντικατέστησαν την πρώτη, καταργούνται.
6. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) καταργείται.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου παύουν να ισχύουν και οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των οκτώ (8) Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας καθώς και εκείνες που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων.
7. Καταργούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄).
8. Καταργείται το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).
9. Οι διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 ( Α΄ 54 ) καταργούνται.
10. Επίσης καταργείται κάθε γενική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενο των άρθρων 1 έως 5 του παρόντος νόμου ή ρυθμίζουσα με διαφορετικό τρόπο τα ίδια θέματα.
11. Η ισχύς των παρ. 1 έως 6 του παρόντος άρθρου αρχίζει δύο μήνες μετά από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 16 Μαΐου 2013, 23:58 | Σόφη

  Να καταργηθεί η ειδική διάταξη του άρθρου 84 του Ν. 2812/2000 καινα εφαρμόζονται για τις μετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων σε άλλους φορείς του δημοσίου οι εκάστοτε γενικές διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.

 • 15 Μαΐου 2013, 01:44 | Δημήτρης

  Καταργήστε την διάταξη που υπάρχει στο ν.3388/2005, Αριθμ. Φυλ. Κυβ. 225/12-09-2005, Άρθρο 1 Παράγραφος 10, και απαγορεύει την μετάταξη των πτυχιούχων εξωτερικών φρουρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε άλλες υπηρεσίες και τους κρατά δεσμευμένους στην εξωτερική φρουρά ως υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ.
  Με τέτοιες διατάξεις πως θα αξιοποιήσετε και θα αναβαθμίσετε τον δημόσιο τομέα,όταν υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ χρησιμοποιούνται ως ΔΕ;

 • Με τις παρ. 1 έως 6 του παρόντος άρθρου καταργείται η δυνατότητα αποζημίωσης του αιτούντα πολίτη από τη μη τήρηση από πλευράς διοίκησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης των υποθέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.2690/1999 και λοιπές συναφείς διατάξεις. Συγκεκριμένα καταργείται η μοναδική ουσιαστική συνέπεια που βαρύνει τη Διοίκηση όταν αυτή δεν ενεργεί μέσα στα χρονικά όρια που της έχει θέσει ο νόμος.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 6 πρέπει να αποσυρθούν.

  Με τη διάταξη της παρ. 7 καταργείται ο υπολογισμός του χρόνου υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της ΕΕ ή σε άλλα όργανα της ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς, ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης. Η συγκεκριμένη διάταξη εγείρει απορίες καθώς δεν καταργούνται αντιστοίχως διατάξεις, όπως επί παραδείγματι οι διατάξεις του ν.2860/2000 που αναγνωρίζουν το χρόνο υπηρεσίας σε ειδική υπηρεσία για τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων ως χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος. Αναρωτιόμαστε με ποια κριτήρια επιβραβεύεται η απόσπαση σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης και όχι η απόσπαση σε όργανα της ΕΕ ή διεθνών οργανισμών, όπου τα πόστα εργασίας είναι νευραλγικής σημασίας για τη χώρα μας και ο βαθμός δυσκολίας ιδιαίτερα αυξημένος. Μήπως τελικά το πνεύμα είναι να επιβραβευθούν οι ημέτεροι;

  Τέλος καταγράφουμε στα θετικά του ν/σ τη διάταξη της παρ. 8 με την οποία καταργείται επιτέλους η αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε αιρετή ή μετακλητή θέση, ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης. Μια διάταξη που προφανώς ευνοούσε τους ημετέρους…

 • 14 Μαΐου 2013, 14:36 | Θανασης Τσελεπης

  Ευστοχότατες και εντός πραγματικότητας οι παρατηρήσεις των σχολιαστών Παναγιώτης. Κ., Aggeliki, Αναστασία. Στο άρθρο 19§10 πρέπει να προστεθεί η λέξη ειδική διάταξη ως εξής «Καταργείται κάθε γενική ή και ειδική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενο ..» για τους λόγους που αναφέρθηκαν ήδη στα προηγούμενα σχόλια.

 • 14 Μαΐου 2013, 11:06 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Να προστεθεί «Κατάργηση της ειδικής διάταξης του άρθρου 84(Μετάταξη δικαστικών υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες) του Ν.2812/2000», διότι η παρ. 2 προβλέπει δυνατότητα μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου μόνο μιας κατηγορίας δικαστικών υπαλλήλων απκλείοντας τελείως από τη μετάταξη τους πτυχιούχους που δήλωσαν εξαρχής τα πτυχία τους και εισήχθησαν κατευθείαν στην ΠΕ κατηγορία. Η διάταξη έχει ερμηνευτκά προβλήματα, τα οποία την έχουν καταστήσει στην πράξη ανενεργό. Με την παράλειψη της ειδικής διάταξης θα αποσαφηνισθεί το καθεστώς κινητικότητας των δικαστικών υπαλλήλων και θα ισχύουν εφεξής οι γενικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα κινητικότητας των υπόλοιπων δημόσιων διοικητικών υπαλλήλων με μόνη επισήμανση την ισχύουσα από το άρθρο 92 του Συντάγματος σύνθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου (πλειοψηφία δικαστικών λειτουργών)

 • 14 Μαΐου 2013, 00:40 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Φροντίστε μέσα στις καταργούμενες διατάξεις να βάλετε και την κατάργηση της διάταξης απαγόρευσης μετάταξης των πτυχιούχων εξωτερικών φρουρών φυλακών, οι οποίοι είναι πολιτικοί υπάλληλοι, αν και ένστολοι και ένοπλοι.Χρησιμοποιήστε τους!Είναι πτυχιούχοι με ένα σωρό μεταπτυχιακά και εμπειρία σε πολλούς τομείς(Υγεία, παιδεία, ασφάλεια, κλπ).
  Καταργήστε λοιπόν το εξής: Νόμος 3388/2005, Αριθμ. Φυλ. Κυβ. 225/12-09-2005, Άρθρο 1 Παράγραφος 10, που απαγορεύει την μετάταξη των πτυχιούχων εξωτερικών φρουρών σε άλλες υπηρεσίες και τους κρατά δεσμευμένους στην εξωτερική φρουρά ως υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ.

 • 10 Μαΐου 2013, 20:08 | Παναγιώτης Κ.

  Μπράβο μου. Για μια ακόμη φορά προσπαθώντας να διαβάσω και να κατανοήσω έναν νόμο ο οποίος με αφορά άμεσα, μιας και είμαι δημόσιος υπάλληλος, απέτυχα. Χάθηκα μέσα στον λαβύρινθο των διατάξεων, των παραπομπών, των καταργήσεων άρθρων που με την σειρά τους είχαν αντικαταστήσει άλλα άρθρα … και πάει λέγοντας.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Κύριοι, εσεις που έχετε την ευθύνη σύνταξης (και) αυτού του νόμου, ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΟΛΟΥΣ τους συναφείς νόμους καθώς και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους και διατάξεις και φέρτε έναν νόμο απλό, κατανοητό, χωρίς παραπομπές και χωρίς την ανάγκη έκδοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων την επόμενη ημέρα. ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ. Έτσι ΚΑΙ οι πολίτες θα μπορούν να τον διαβάσουν και να τον καταλάβουν ΚΑΙ, (κυρίως) αυτοί που θα κληθούν να τον εφαρμόσουν θα μπορέσουν επιτέλους να το κάνουν χωρίς να ζητούν κάθε λίγο και λιγάκι ερμηνείες και επεξηγήσεις. Ευχαριστώ

 • 10 Μαΐου 2013, 11:43 | Aggeliki

  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάργηση των ειδικών διατάξεων,που όπως είναι γνωστό εξακολουθούν να ισχύουν σε πολλούς οργανισμούς και φορείς του δημοσίου,με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης και ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου(παρά την πληθώρα νομοθετικών μεταρρυθμίσεων).
  Πρέπει να προστεθεί ότι καταργείται «….κάθε ειδική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενο των άρθρων 1 έως 5….».

  Ευχαριστώ

 • 8 Μαΐου 2013, 16:27 | Ι.Ι.

  παρατήρηση

  στο άρθρο 19 παρ. 10

  στο σημείο
  » επίσης καταργείται κάθε γενική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενο των άρθρων 1 έως 5 …..»
  θα πρέπει να προστεθεί και η λέξη «ειδική» και να γίνει :

  » επίσης καταργείται κάθε γενική ή και ειδική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενο των άρθρων 1 έως 5 …..»

  και αυτό διότι εκτός των γενικών ρυθμίσεων υπάρχουν και πολλές ειδικές
  που ρυθμίζουν παρόμοια θέματα και θα χρειάζεται κάθε φορά να γίνονται διευκρινήσεις και έτσι όλα θα μείνουν στάσιμα για μεγάλο διάστημα.

  ευχαριστώ
  με εκτίμησης

 • 8 Μαΐου 2013, 12:56 | Αναστασία

  Υπάρχουν υπάλληλοι «εγλωβισμένοι’ σε υπηρεσίες που δεν γίνεται ή μετάταξη τους σε ανώτερο κλάδο και δεν αξιοποιούνται ανάλογα με τα προσόντα τους . Μακάρι να γίνει κάτι προς αυτή τη κατεύθυνση.
  Ας αξιοποιηθούν οι υπάλληλοι που έχουν όρεξη για δουλειά! ακόμα και αν χρειαστεί να υπάρξουν μετακινήσεις σε άλλες υπηρεσίες .
  Προτείνω να υπάρχει διάταξη, που να δίνει το δικαίωμα σε ένα υπάλληλο, με αίτηση του, να μετακινηθεί σε άλλη υπηρεσία, όπου θα μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα με τα προσόντα του και την εμπειρία του.

  «Κινητικότητα με πρωτοβουλία του ίδιου του υπαλλήλου, μετά από τεκμηριωμένη αίτηση και εφ’όσον κατέχει τα απαραίτητα προσόντα»

 • 7 Μαΐου 2013, 23:31 | fenia

  1 έως 6
  Καταργείτε το δικαίωμα του πολίτη για «αποζημίωση» όταν η Διοίκηση δε διεκπεραιώσει την υπόθεσή του εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Ποια είναι η αντιπρόταση; Δε βλέπω τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, για να μπορεί η Διοίκηση να είναι συνεπής, χρειάζεται και ικανό σε προσόντα αλλά σε αριθμό προσωπικό. Αντί αυτού, καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις, τουλάχιστο στο στενό Δημόσιο Τομέα και περιμένουμε από μερικούς φιλότιμους υπαλλήλους να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά, χωρίς καμία βοήθεια και επιβράβευση. Να είστε σίγουροι ότι με τις «νέες» προτάσεις για τον πειθαρχικό έλεγχό τους, θα τρέξουν να βγάλουν μόνοι τους τα μάτια τους.

  7 & 8
  Υποτίθεται ότι οι αποσπασμένοι στη ΜΕΑ κ.λ.π. υπάλληλοι έχουν τόσο σημαντικά προσόντα και τοποθετήθηκαν και τοποθετούνται (ας όψεται η Προεδρία) όχι εν κρυφώ, αλλά με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, ώστε η υπηρεσία τους να μπορεί να θεωρηθεί ότι ασκείται τουλάχιστον σε επίπεδο προϊσταμένου τμήματος. Αυτό σήμερα με την προωθούμενη ρύθμιση το αναιρείτε. Αντίστοιχα και στις Ειδικές Υπηρεσίες, η θητεία του προσωπικού αναγνωριζόταν ότι ασκούνταν σε επίπεδο προϊσταμένου τμήματος. Αν δεν το επιθυμείτε, μη ζητάτε ειδικά προσόντα σε αυτές τις θέσεις, που σήμερα, σημειωτέον, υπάρχουν μόνο «ειδικές απαιτήσεις» από αυτούς τους ανθρώπους και κατά τα άλλα μισθολογική ισοπέδωση. Όσο για τους μετακλητούς, τι να πω. Όταν πέρασε η συγκεκριμένη ρύθμιση για τη θητεία τους σε επίπεδο προϊσταμένου Διεύθυνσης, είχαν ενημερωθεί οι περισσότεροι βουλευτές για το τι πάνε να ψηφίσουν. Το ψήφισαν όμως και κανένα σοβαρό μέσο δεν «μπήκε στον κόπο» να δημοσιεύσει αυτή την αλητεία. Για να μην ισοπεδώνουμε όμως τα πράγματα, ίσως θα έπρεπε η καταργούμενη ρύθμιση να συνεχίσει να καλύπτει τουλάχιστον τους ειδικούς συμβούλους οι οποίοι υποτίθεται ότι πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα προσόντα και αμείβονται και αναλόγως. Επειδή το κράτος πρέπει να έχει και συνέχεια και το παιχνίδι να παίζεται με ανοιχτά χαρτιά, είναι φυσιολογικά οι άνθρωποι να κάνουν τις επιλογές τους με τα ισχύοντα δεδομένα. Αν αυτά τα αλλάζετε συνέχεια με τι κριτήρια μπορεί κάποιος να κάνει τις επιλογές τους και να πορευτεί για την υλοποίησή τους;

  Η περίπτωση 9 αποκαλύπτει την επιθυμία του κ. Υπουργού να ξεκουραστεί λίγο, καθώς του πέσανε φαίνεται πολλές οι υποθέσεις αποσπάσεων που πρέπει να υπογράφει. Οι υπηρεσίες χρειάζονται κόσμο, αλλά για να ολοκληρωθεί μια απόσπαση ή μετάταξη χρειάζονται αιώνες. ΚΑΝΤΕ ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ! Βέβαια, το τελευταίο διάστημα προκύπτουν συνεχώς νέες υπηρεσίες που στελεχώνονται κατά παρέκκλιση, με αποσπάσεις με υπογραφή μόνο του Υπουργού Οικονομικών ή και του Πρωθυπουργού. Αφού το αποφασίζει ο Πρωθυπουργός, έχει και το δικαίωμα να βάζει όποιους θέλει από ότι φαίνεται. Πάντα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σε τελική ανάλυση ποιο είναι το ζητούμενο; Να τοποθετούμε εμείς και όχι οι άλλοι.

  Όσο για την ισχύ των πρώτων έξι άρθρων μετά από 2 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, θα φανεί στην πορεία τι εξυπηρετεί. Είναι όμως γεγονός ότι, αν κάποιος θέλει να κάνει σοβαρή δουλειά, πρώτα φτιάχνει τα οργανογράμματα των νέων δομών, στη συνέχεια κάνει τις κρίσεις για τις θέσεις ευθύνης και μετά, όταν ποια είναι έτοιμος, καταργεί το παλιό και θέτει σε εφαρμογή το νέο. Διαφορετικά θα γελάσει ο κάθε πικραμένος.

 • 7 Μαΐου 2013, 21:11 | ΗΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να γίνει κωδικοποίηση της νομοθεσίας, τουλάχιστον για τους βασικούς νόμους που διέπουν το δημόσιο (Ν.4024/11, Ν.4057/12, Ν.4093/12, Ν.3528/07, Ν.3584/07)

  Μία εναλλακτική λύση θα ήταν η «κωδικοποίηση» που προσφέρουν ιδιωτικές εταιρίες (επί αμοιβής-συνδρομής), να είναι δωρεάν για τους υπαλλήλους.

  Ας πληρώνει ΜΙΑ συνδρομή το Υπουργείο Διοκητικής μεταρρύθμισης και να έχουμε πρόσβαση όλοι οι υπάλληλοι με τον κωδικό μας.

 • 7 Μαΐου 2013, 14:36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

  Αυτό δείχνει την «σοβαρότητα» με την οποία συντάσσονται τα νομοσχέδια και μας παρουσιάζονται σ’εμας γιά διαβούλευση αλλά και στους βουλευτές γιά ψήφιση! Ο ν. τάδε του ν. τάδε του άρθρου δείνα χωρίς να ξέρει κανείς γιά τι πράγμα πρόκειται ή μάλλον χρειάζεται να κατεβάσει κανείς όλο το Εθνικό Τυπογραφείο να κάτσει και κανά δυό μήνες 15 ώρες την ημέρα να ψάχνει…..αλλά θάχει τελειώσει η διαβούλευση!
  Οταν θέλεις να κάνεις δουλειά και μικρότερο όγκο νόμων και διατάξεων καταργείς ένα νόμο και τον αντικαθιστάς μ’εναν που κρατάει σε λίγες γραμμές.ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ! Όλα τ’αλλα είναι εκ του πονηρού!

 • 6 Μαΐου 2013, 22:12 | Αθηνά

  Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί παράδειγμα κάκιστης νομοθέτισης.
  Τη στιγμή που υποτίθεται ότι οτι θέλετε να αναδιοργανώσετε το κράτος εκθέτετε σε δημόσια διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο παραμπέμπει σε διατάξεις από δω και από κει, τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη κωδικοποίηση… Προσωπικά δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Αν αυτός είναι ο στόχος σας συγχαρητήρια…

 • 6 Μαΐου 2013, 15:38 | ιωάννης τσιωνάς

  Όπως αναφέρουν κι οι προλαλήσαντες απαιτούνται μερικές ώρες εργασίας από τον ΚΑΘΕΝΑ μας για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Αν η εργασία αυτή είχε γίνει ΜΙΑ φορά μόνο από τους συντάκτες θα είχαμε αυξημένη αποτελεσματικότητα στη διαβούλευση. Οι ίδιοι συντάκτες είναι αυτοί που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του Δημοσίου;

 • 6 Μαΐου 2013, 01:46 | gthomakos

  Λοιπόν στις περ. 1και 2 καταργείται το δικαίωμα του πολίτη για αποζημίωση όταν η διοικηση δεν διεκπεραιώσει την υπόθεσή του εντός της νόμιμης προθεσμίας.

  Επίσης ενδιαφέρον έχει καιη περίπτωση 9 όπου η διάταξη που καταργείται είναι εκείνη που έβαζε ένα τέλος στις αποσπάσεις ημετέρων κατά παραγγελία.Αλλη μια γενναία υπαναχώρηση του νομοθέτη στο ρουσφετι. Αλήθεια η τρόικα τι γνώμη θα είχε για αυτό;;

  Επίσης ας μας εξηγήσει κάποιος τι σκοπό εξυπηρετεί η διαταξη που ορίζει οτι η κατάργηση των πρώτων έξι παραγράφων θα ισχύσει δύο μήνες μετά την δημοσιευση στο ΦΕΚ. Μυρίζει ύποπτα..

 • 4 Μαΐου 2013, 09:55 | lala

  Δεν αποτελεί την καλύτερη πρακτική να γίνεται διαβούλευση χωρίς να διατίθενται άμεσα στην ίδια ιστοσελίδα όλοι οι αναφερόμενοι νόμοι. καλό είναι να το διορθώσετε άμεσα.

 • 2 Μαΐου 2013, 21:19 | ΑΥΓΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΑΚΡΗ ΜΕ ΤΟΣΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ?
  ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!!! ΟΥΤΕ ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ!
  ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ?