Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας' | 15 Μαΐου 2013, 12:20

    Παρατηρήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) επί του προσχεδίου νόμου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» Είμαστε αντίθετοι και επί της αρχής και επί της φιλοσοφίας που διέπει το προς διαβούλευση προσχέδιο νόμου. Άρθρο 1 Α) Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο θέμα κατάργησης θέσεων προσωπικού με ΚΥΑ και με βάση τα πορίσματα των εκθέσεων αξιολόγησης των οργανικών μονάδων των φορέων Η Τ.Α. έχει ήδη ξεκινήσει την αξιολόγηση των δομών , των υπηρεσιών και στη συνέχεια των εργαζομένων σε αυτή. Β) Για τους υπαλλήλους των Δήμων ισχύει ο Κώδικας Προσωπικού, ο Ν.3584/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι ΟΕΥ των δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών συστήνονται και τροποποιούνται με ειδική διαδικασία (απόφαση Δ.Σ. ή Διοικητικού Συμβουλίου, απόφαση Υ.Σ., έγκριση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ΦΕΚ). Η διαδικασία αυτή επιβάλλεται να διατηρηθεί δεδομένου ότι οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν αντίθετο στις διατάξεις των άρθρων του Συντάγματος για αυτονομία και αυτοδιοίκηση και αφετέρου θα ήταν ανεφάρμοστη κάθε άλλη διαδικασία. Να διευκρινιστεί σαφώς ότι ισχύει η ως άνω διαδικασία. Άρθρο 2 Για τη θέση του Γενικού Διευθυντή να απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 18 έτη και όχι 12. Να εξαλειφθεί η προϋπηρεσία ως απαραίτητη προϋπόθεση και να προστεθεί να έχουν τουλάχιστον τον Β’ Βαθμό (Ν.4024/11). Να προηγούνται στη θέση των υποδιευθυντών – τμηματαρχών – προϊσταμένων γραφείου οι έχοντες μεγαλύτερο βαθμό (Ν.4024/11). Να μην καταργηθεί η ποσόστωση του άρθρου 7 παρ. 6 του Ν.4024/11. Να απαλειφθούν οι διατάξεις των παρ.5 και 6 που αναφέρονται στην ανακατάταξη στον ίδιο βαθμό των υπαλλήλων που δεν κρίθηκαν για τη θέση του Γενικού Διευθυντή, καθώς και για την απόσπασή τους σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου κτλ. Στην παρ.4 να προστεθεί η εξής φράση - προκειμένου για ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου οργάνωσης μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου – « λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ισχύουν σύμφωνα με το νόμο για την επιλογή προϊσταμένων από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια». Άρθρο 3 Δεν απαιτείται κατά τη γνώμη μας νέα διάταξη για την κινητικότητα των υπαλλήλων. Υπάρχουν οι διατάξεις του Ν.4093/2012 όπως ισχύουν. Άρθρο 4 Διαφωνούμε κάθετα με την κατάργηση ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή τη συγχώνευση αυτών. Απαιτούμε τη γνωστοποίηση του Παραρτήματος που αναφέρεται στο Άρθρο 4. Υπενθυμίζουμε ότι ο μόνος φορέας του Δημοσίου που έχει ήδη προχωρήσει σε συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις των δομών και υπηρεσιών είναι η Τ.Α. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα ΝΠΔΔ από 4300 συγχωνεύτηκαν σε 520 (88% μείωση), ενώ τα ΝΠΙΔ από 1350 συγχωνεύτηκαν σε 492 (64% μείωση). Εξάλλου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα της Τ.Α. για σύσταση και κατάργηση νομικών προσώπων αποκλειστικά με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της. Άρθρο 19 Να παραμείνουν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του νόμου 4024/11 με τις οποίες προβλέπονταν ότι ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή μετακλητή θέση μετά το διορισμό του δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.