Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ' | 3 Οκτωβρίου 2013, 09:56

    Εφόσον οι Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ και ειδικότερα αυτές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 αρθ 252 και παρ 5 αρ 268 (ΑΕ) του ν3463/2006 θεωρούνται ως ανήκουσες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα γιατί δεν επιτρέπεται σε αυτές η απόσπαση ή η μετάταξη υπάλληλων τους; μήπως θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι δεν ανήκουν ούτε στον στενό ούτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα εφόσον η απαγορευτική διάταξη απόσπασης η μετάταξης συνεχίζει να ισχύει; Επιτέλους να αποσαφηνιστεί που ανήκουν οι ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ καθώς και οι λοιπές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ.