Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Κ.Χ.' | 3 Οκτωβρίου 2013, 10:43
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Προτείνουμε την αναμόρφωση της πρώτης παραγράφου ως εξής: 1. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 9Κ/2008 προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 575/03.11.2008 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), οι οποίοι απολύθηκαν δυνάμει των υπ' αριθμ. 2303, 2304, 2305, 2307, 2308, 2309, 2312, 2313, 2314/2012 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Ζ' Ακυρωτικό), επαναδιορίζονται κατά προτεραιότητα σε φορείς του ΙΚΑ ή άλλων φορέων του Υπουργείου Εργασίας στην ίδια περιφερειακή ενότητα που αρχικά είχαν διορισθεί. Ο επαναδιορισμός γίνεται, κατά τη σειρά του σχετικού πίνακα κατάταξης, (μετά από την ολοκλήρωση του διορισμού ταυτόχρονα με τη διαδικασία διορισμού όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 8Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, στις κενές οργανικές θέσεις του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ο διαδραμών χρόνος από τον αρχικό διορισμό τους στο ΙΚΑ και μέχρι τον επαναδιορισμό τους, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τους για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια. Διοριστέοι της προκήρυξης 9Κ, των οποίων ο διορισμός δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις του ΙΚΑ ή άλλων φορέων του Υπουργείου Εργασίας μέσα στην ίδια προαναφερόμενη προθεσμία. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει κατοχύρωση: 1) τόσο ως προς τον τόπο υπηρέτησης, με δεδομένο ότι οι απολυθέντες υπαλλήλοι διατρέχουν τον κίνδυνο τοποθέτησής τους οπουδήποτε στην επικράτεια -σε συνάρτηση με τις ανάγκες της υπηρεσίας-, μακριά από τον τόπο που έχουν ήδη καταστήσει κέντρο των ενδιαφερόντων τους, και 2) όσο και ως προς την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για μισθολογικούς και συνταξιοδοτικούς λόγους. Τρίτον και εξίσου σημαντικό η απορρόφηση των επιτυχόντων σχεδιάζεται να υλοποιηθεί ταυτόχρονα με τους επιτυχόντες της 8Κ, και όχι σε ένα απροσδιόριστο και άγνωστο βάθος χρόνου.