Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ' | 3 Οκτωβρίου 2013, 14:54

    Με βάση όλα αυτά που έχουν προταθεί, πιστεύω ότι είναι αναγκαία η προσθήκη παραγράγου στο άρθρο 22 με την ακόλουθη διατύπωση. Το προσωπικό των Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ περί των όποιων τα εδ. α’ και β’ της παρ.3 αρθ. 252 Ν.3463/2006 ως και των Ανωνύμων Εταιρειών της παρ. 5 αρθ.268 του ιδίου Ν.3463/2006 δεν εντάσσεται στις ρυθμίσεις του καταργηθέντος άρθρου 31 του Ν.4024/2001 και της περ.12 της υπαρ. Γ1 της παρ. Γ του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2013, εφόσον από την συμβολαιογραφική πράξη σύστασης των εταιρειών αυτών προκύπτει ότι η λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις του ΚΝ2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών». Το προσωπικό αυτό (εκτός των διαδικασιών πρόσληψης που ακολουθεί τη σχετική νομοθεσία ΑΣΕΠ) υπάγεται για τις εργασιακές του σχέσεις στις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας και η μισθοδοσία του διέπεται από τους όρους της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα ως προς τα ελάχιστα όρια αμοιβής και καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε υπαγόμενης στη διάταξη αυτής εταιρείας. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ.