Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Στέλλα' | 3 Οκτωβρίου 2013, 17:28

    ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης (πέμπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) ΜΕΡΟΣ II ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Άρθρο 3 Ανάλυση των θέσεων εργασίας 1. Οι εργοδότες υποχρεούνται να προβαίνουν σε ανάλυση των θέσεων εργασίας με σκοπό την αξιολόγηση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας που παρουσιάζουν για τους εργαζομένους των, ιδίως όσον αφορά τους ενδεχόμενους κινδύνους για την όραση, τα σωματικά προ- βλήματα και την πνευματική καταπόνηση. 2. Οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη θεραπεία των κινδύνων που διαπιστώνονται κατ' αυτόν τον τρόπο, βάσει της αξιολόγησης της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη τις σωρευτικές ιδιότητες ή/και το συνδυασμό των διαπιστουμένων κινδύ- νων. Άρθρο 4 Θέσεις εργασίας που τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά Οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε οι θέσεις εργασίας που τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1992 να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του παραρτήματος. Άρθρο 5 Θέσεις εργασίας που ήδη λειτουργούν Οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε οι θέσεις εργασίας που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 1992 να προσαρμοστούν προκειμένου να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του παραρτήματος το αργότερο τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία αυτή. Άρθρο 6 Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, στους εργαζόμενους πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στη θέση εργασίας τους, ιδίως δε πληροφορίες για τα εφαρμοστέα στις θέσεις εργασίας μέτρα που λαμ- βάνονται δυνάμει του άρθρου 3 και δυνάμει των άρθρων 7 και 9. Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποι τους ενημερώνο- νται για όλα τα μέτρα σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία που λαμβάνονται κατ' εφαρμογήν της παρούσας οδηγίας. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, σε κάθε εργαζόμενο πρέπει επίσης να παρέχεται εκπαίδευση για τον τρόπο 1990L0270 —EL — 27.06.2007 — 001.001— 4▼B χρήσης πριν από την έναρξη αυτού του είδους εργασίας και κάθε φορά που η οργάνωση της θέσεως εργασίας τροποποιείται ουσιαστικά. Άρθρο 7 Διεξαγωγή της καθημερινής εργασίας Ο εργοδότης υποχρεούται να σχεδιάζει τη δραστηριότητα του εργαζο- μένου κατά τρόπον ώστε η καθημερινή εργασία σε οθόνη να διακόπτε- ται περιοδικά με διαλείμματα ή αλλαγές δραστηριότητας που θα περιο- ρίζουν το φόρτο εργασίας στην οθόνη. Άρθρο 8 Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων Η διαβούλευση με τους εργαζομένους ή/και τους εκπροσώπους τους και η συμμετοχή αυτών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ στα πλαίσια των ζητημάτων που καλύπτει η παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος της. Άρθρο 9 Προστασία των ματιών και της όρασης των εργαζομένων 1. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται να υποβάλλονται σε κατάλληλη εξέ- ταση των ματιών και της όρασης που διενεργείται από άτομο που έχει τα αναγκαία προσόντα: — πριν αρχίσουν την εργασία σε οθόνη οπτικής απεικόνισης, — κατά κανονικά χρονικά διαστήματα μετέπειτα και — στην περίπτωση που αισθάνονται ενοχλήσεις στην όραση που μπο- ρεί να οφείλονται στην εργασία σε οθόνη οπτικής απεικόνισης. 2. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να περνούν από οφθαλμολο- γική εξέταση εάν τα αποτελέσματα της εξέτασης της παραγράφου 1 το καθιστούν αναγκαίο. 3. Στον εργαζόμενο πρέπει να παρέχονται ειδικά γυαλιά ανάλογα με την εκάστοτε εργασία, εφόσον τα αποτελέσματα των εξετάσεων της παραγράφου 1 ή 2 το καθιστούν αναγκαίο και εφόσον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοινά γυαλιά. 4. Τα κατ' εφαρμογήν του παρόντος άρθρου λαμβανόμενα μέτρα δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να συνεπάγονται πρόσθετη οικονομική επι- βάρυνση για τους εργαζομένους. 5. Η προστασία των ματιών και της όρασης των εργαζομένων μπορεί να αποτελεί μέρος ενός εθνικού συστήματος υγείας