Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Γιώτα Κ' | 3 Οκτωβρίου 2013, 23:36

    Να διευκρινιστεί η φραση της παραγραφου 1 "...υπό την προϋπόθεση....και ότι δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), όπως εκάστοτε ισχύει." Σε ποιους πίνακες αναφέρεται; Αν αναφέρεται στους αρχικούς πίνακες τότε πρακτικά δε διορίζεται κανείς αφού για τις περισσότερες προκυρήξεις ο χρόνος έχει παρελθεί. Αν αναφέρεται στους πίνακες διοριστέων στις νέες θέσεις να διευκρινιστεί και να προστεθεί στο κείμενο.