Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 07: Ζητήματα αρμοδιότητας ΑΣΕΠ

1. Στο τέλος του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Η κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μετά από πρόταση του Α.Σ.Ε.Π. και τη σύμφωνη γνώμη του οικείου φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν όμοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα, και ότι δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), όπως εκάστοτε ισχύει.
Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες, γίνεται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων-ειδικοτήτων και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς και μετά τον έλεγχο των προσόντων τους. Οι υποψήφιοι καλούμενοι από το Α.Σ.Ε.Π. να καταλάβουν την προτεινόμενη σε αυτούς νέα θέση, οφείλουν να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση του Α.Σ.Ε.Π., αν αποδέχονται τη νέα θέση. Η δήλωση κατατίθεται στο Α.Σ.Ε.Π. ή αποστέλλεται σε αυτό μέσω τηλεομοιοτυπίας. Αν δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση, τεκμαίρεται αμαχήτως η μη αποδοχή της προτεινόμενης νέας θέσης, χωρίς ο υποψήφιος να διαγράφεται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.».

2. Στο άρθρο 17 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο β΄ στην παράγραφο 16, ως εξής:
«Μετά την έκδοση πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο ΑΣΕΠ αντίγραφο της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας.»

3. Στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 19 και στο άρθρο 18 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 18, ως εξής:
«Μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ΄ ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία ευαίσθητων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής των στους προσωρινούς αυτούς πίνακες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 «Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013» του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 και επεκτάθηκε η ισχύς έως το έτος 2016. Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται ανά φορέα κατηγορία-κλάδο-ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρμόδιων οργάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το Α.Σ.Ε.Π., που γίνεται μετά την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένων αιτημάτων των οικείων φορέων. Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Επίσης λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης και οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων, μετά τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και μετά την παρέλευση πενταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων. Η μη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα μέχρι τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα διοριστέων κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή του στον οριστικό πίνακα διοριστέων. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για προκηρύξεις ΑΣΕΠ, τα προσωρινά αποτελέσματα των οποίων δεν έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά το παρόν άρθρο, ο οικείος φορέας μπορεί, προς διακρίβωση ειδικών γνώσεων ή/και δεξιοτήτων που συνάδουν με τα προσόντα ή τα καθήκοντα των υπό πλήρωση θέσεων, να ζητήσει από το Α.Σ.Ε.Π. επιπροσθέτως τη διενέργεια: α) πρακτικής δοκιμασίας ή/και β) εξέτασης των υποψηφίων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων συσκευών ή/και γ) ειδικής γραπτής δοκιμασίας με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών».

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 14:10 | χωρίςόνομα

  Εύλογη η πρόθεση να μεταφερθούν οι διοριστέοι σε άλλες θέσεις σύμφωνα με τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

  Όμως, παρακαλώ, όπως προνοήσετε για το κάτωθι ώστε να μη προκαλέσει προβλήματα.

  Εργάζομαι στον φορέα Χ (διαγωνισμός ΑΣΕΠ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα κατάταξης πριν από την ψήφιση του Ν. 3833/2010, και ταυτόχρονα είμαι και ο διοριστέος για την ίδια θέση του ίδιου διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ.

  Πιθανό κάλεσμα ώστε να ολοκληρωθεί ο διορισμός μου σε άλλη θέση του δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 7 του σχεδίου νόμου, δεν πρέπει να επιφέρει καμία μεταβολή στο αναφαίρετο δικαίωμα της αναδρομικότητας του διορισμού για όσους ήδη εργάζονται με τα προσωρινά αποτελέσματα.

  Παρακαλώ, μεριμνήστε για σχετική διευκρίνιση μεταφοράς της ίδιας θέσης σε άλλο φορέα χωρίς να θίγεται το νομοθετημένο δικαίωμα της αναδρομικότητας του διορισμού.

  Στη συνέχεια παραθέτω τη σχετική νομοθεσία για τεκμηρίωση των παραπάνω.

  Για ολοκληρωμένους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, με μοναδική εκκρεμότητα την έκδοση πράξης διορισμού και την ορκωμοσία του υπαλλήλου, και σύμφωνα με σχετικό κεφάλαιο της προκήρυξης ΑΣΕΠ (ΦΕΚ διαγωνισμού) ισχύει το παρακάτω,:
  «Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης μέχρι τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν μπορεί να προσλαμβάνονται αμέσως πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων από το ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ……….….. Οι προσληφθέντες που περιλαμβάνονται και στον πίνακα διοριστέων συνεχίζουν να απασχολούνται με την ανωτέρω σύμβαση εργασίας μέχρι την προηγούμενη της ορκωμοσίας τους που θα γίνει μετά τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει του πίνακα κατάταξης, θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής κατά τα ανωτέρω προσλήψεώς τους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.»

  Επίσης, στην παρ. 4 του άρ. 21 του Ν. 3584/2007 νομοθετείται το:
  «Η πράξη διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με βάση τον πίνακα κατάταξης θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής κατά τα ανωτέρω πρόσληψής τους. Ο χρόνος που διανύουν οι ανωτέρω στους Ο.Τ.Α. μέχρι την ορκωμοσία τους θεωρείται πραγματική δημόσια υπηρεσία.»

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 08:35 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΘΑΚΗ

  Σχετικα με την διαταξη που αναφερεται στην προσληψη επιλαχοντων απο προηγουμενο διαγωνισμο γιατι στερειται η δυνατοτητα από επιλαχοντες ενος τέτοιου διαγωνισμου που βρισκονται σχετικα πισω στην καταταξη να διεκδικησουν εκ νεου την θεση με ισους ορους σε σχεση και με τους πιο πανω στην καταταξη επιλαχοντες οταν στο 9μηνο που μεσολαβει και οριζεται εσεις ως χρονικο οριο εχει μεσολαβησει μια ουσιαστικη αλλαγη στ προσοντα τους (ληψη διδακτορικου, ληψη πτυχιου ξενης γλωσσας ληψη μεταπτυχιακου κτλ) που ουσιαστικα τους τοποθετει στην πρωτη σειρα επιλαχοντων. Προκειται για τεραστια αδικια και προσοχη μιλαω για ανθρωπους που εχουν συμμετασχει στον συγκεκριμενο διαγωνισμο. Δεν θα ηταν σωστοτερο οι επιλαχοντες να υποβαλλουν εκ νεου ισως μια συμπληρωματικη αιτηση με μονο εκεινα τα δικαιολογητικα που τους διαφοροποιουν σε σχεση με την προηγουμενη καταταξη.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 13:20 | ΖΚ

  Στην παρ. 1 οι 5 ημέρες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τουλάχιστον να διευκρινιστεί ότι πρέπει να είναι εργάσιμες.Στην παρ. 3 η απαγόρευση διάρκειας της σύμβασης πέραν του 5μήνου στην ουσία την καθιστά ασύμφορη και ανούσια για τους επιτυχόντες των διαγωνισμών αλλά και για τους ίδιους τους φορείς υποδοχής καθώς είναι γνωστό σε όλους ότι πλέον (και κανείς δεν γνωρίζει για πόσο ακόμη) οι προσλήψεις αργούν πολύ περισσότερο!!! Πώς είναι δυνατό κάποιος να αποδεχθεί το διορισμό με σύμβαση γνωρίζοντας ότι πέντε μήνες μετά θα μείνει πάλι χωρίς δουλειά και με τον οριστικό διορισμό αβέβαιο και υπο την αίρεση της μη παράτασης του παγώματος ή της ματαίωσης των προσλήψεων.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 13:04 | Aντώνης Σκαμνάκης

  Με αφορμή τις παραπάνω τροποποιήσεις θεωρώ ΕΠΕΙΓΟΝ να προστεθεί στα προσόντα διορισμού για τους πολίτες της ΕΕ και η Βεβαιώση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ως επιπέδου Β2.
  Δεν γνωρίζω το λόγο για τον οποίο το σχετικό ΠΔ δεν ανάφερε ρητώς τα δύο πανεπιστημιακά σχολεία που χορηγούν Βεβαιώσεις Ελληνομάθειας. Πάντως το ΑΣΕΠ ενώ ένταξε τη Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Σχολείου Νέας Ελληνικής του ΑΠΘ παρέλειψε να εντάξει τη σχετική Βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής του ΕΚΠΑ.
  Επισημαίνεται ότι μάλλον το ΑΣΕΠ δεν αντιλήφθηκε την αλλαγή ονομασίας από Διδασκαλείο της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής. Υπενθυμίζω ότι σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ έως και το 2005 η Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών όπως μετονομάστηκε ήταν στα προσόντα διορισμού.
  Παρακαλώ για τις ενέργειες σας διότι η χώρα δεν αντέχει άλλες άστοχες ενέργειες.

 • 7 Οκτωβρίου 2013, 13:31 | Βιργινία Νείλα

  Οι επιτυχόντες θα πρέπει να δηλώσουν ότι αποδέχθηκαν τη θέση εντός πέντε (5) ημερών από τότε που θα περιέλθει σ’ αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση του ΑΣΕΠ! Μικρό το χρονικό διάστημα οφείλει ο ΑΣΕΠ εκτός από τη γραπτή ειδοποίηση να ειδοποιήσει και τηλεφωνικά τον επιτυχόντα! Ας υποθέσουμε ότι δεν μένει στην ίδια διεύθυνση ο επιτυχών-ούσα τότε τί γίνεται; Xάνει κάποιος την ευκαιρία για πρόσληψη!

 • 5 Οκτωβρίου 2013, 14:29 | Ιάκωβος Μωυσίδης

  Στo 1 ειδικά στο σημείο της «αναδρομικότητας» είναι απόλυτα απαράδεκτο το σημείο με τους 9 μήνες και ίσως θα έδινε και την υποψία φωτογραφικής διάταξης.

  Το 9 μήνες με πια λογικής προστίθεται; Γιατί δεν είναι 10 μήνες ή 10 χρόνια;

  Ή καθόλου ή να ξεκαθαριστεί ότι αφορά μελλοντικές προκηρύξεις με μελλοντικούς διοριστέους (όπου και στην περίπτωση αυτή αμφιβάλλω αν έχει νόημα ως προς την ουσία, δηλαδή την καλύτερη δυνατή στελέχωση, όπως επίσης αμφιβάλω κατά πόσο νόμιμο και συνταγματικό είναι κάτι τέτοιο).

  Στο 4 συμφωνώ με αυτό που αναφέρει ο κ. Δρ. Γιαννιτσιώτης, ότι δηλαδή τέτοια διαδικασία έχει ουσιαστικό νόημα προ της έναρξης της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για της προκηρυσσόμενες θέσεις και όχι οποιαδήποτε στιγμή μετά όπου και είναι ουσιαστικά μια ανοησία. Υπάρχει επαρκής νομοθεσία για τα περαιτέρω στην περίπτωση που κάποιος υπάλληλος δεν κάνει σωστά την δουλειά του.

  Στο ίδιο θέμα στο 4 ήθελα να επισημάνω ότι έχει νόημα το περίφημο τεστ δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ, που έγινε μια φορά και μετά δυστυχώς ξεχάστηκε. Το τεστ αυτό κανονικά θα έπρεπε κατά την άποψη μου να συνυπολογίζεται για όσους θέλουν να έχουν εξέλιξη και να δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους (και όχι μόνο σε υποψηφίους) εθελοντικά να συμμετέχουν (ηλεκτρονικά ή μη αυτό είναι καθαρά θέμα κόστους και δεν είναι σημαντικό για την ουσία).

 • 4 Οκτωβρίου 2013, 16:09 | Θ.Κ.

  ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…. ΕΝΩ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ 4 Κ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΟΛΕΨΕΤΕ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 9 ΜΗΝΕΣ?? ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΔΑΤΕ ΑΥΤΟ?? ΑΝΕΤΑ ΕΚΠΕΦΤΕΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ…

 • 4 Οκτωβρίου 2013, 12:44 | AT

  Σχετικά με την παράγραφο 1, όσον αφορά το τμήμα που αναφέρεται στο ότι «δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), όπως εκάστοτε ισχύει», χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση σχετικά με τον αν αναφέρεστε σε προκυρήξεις του ΑΣΕΠ που θα γίνουν ή έγιναν μέσα στο προηγούμενους 9 μήνες ή χρόνο, ή σε παλιότερες προκυρήξεις για τις οποίες το συγκεκριμένο διάστημα (9 μήνες) έχει παρέλθει?

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 23:36 | Γιώτα Κ

  Να διευκρινιστεί η φραση της παραγραφου 1 «…υπό την προϋπόθεση….και ότι δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), όπως εκάστοτε ισχύει.»

  Σε ποιους πίνακες αναφέρεται;

  Αν αναφέρεται στους αρχικούς πίνακες τότε πρακτικά δε διορίζεται κανείς αφού για τις περισσότερες προκυρήξεις ο χρόνος έχει παρελθεί.

  Αν αναφέρεται στους πίνακες διοριστέων στις νέες θέσεις να διευκρινιστεί και να προστεθεί στο κείμενο.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 16:23 | INS

  Μα τί γράφετε στην παρ. 1?

  Αντί για νέα προκήρυξη θα προσλαμβάνετε τους μη διοριστέους παλαιών διαγωνισμών?

  «Επιτυχόντες και μη διοριστέοι» παλαιών διαγωνισμών. Οργανώθηκαν μάλλον και απλώς υποκύπτετε στο αίτημά τους να διοριστούν όλοι τους σε βάρος νέων ανθρώπων.
  Μάλλον φωτογραφική η διάταξη….
  Ας αφήνατε έστω την ευκαιρία/ελπίδα σε νέους ανέργους να διεκδικήσουν με την αξία τους μια θέση στο δημόσιο στους δύσκολους σημερινούς καιρούς..

 • Ζητάμε να προστεθεί :

  Προσθήκη στο άρθρο 21 του νόμου 2190/1994 «Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών», περί της λήψης μέτρων για την ένταξη ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους σε εποχικές εργασίας, διατάξεις με τις οποίες θα συμπεριληφθούν κοινωνικά κριτήρια για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και γονέων/κηδεμόνων σε εποχικές θέσεις εργασίας. Επισημαίνουμε ότι η νομοθεσία προβλέπει ανάλογα κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς ομάδες όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και τα άτομα με αναπηρία που βιώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:44 | Αλέξανδρος

  Η παρ. 3 του άρθρου 7 είναι προβληματική. Περιόρίζει τις προσλήψεις σε πέντε μήνες, ενώ πρόκειται για μόνιμο μπροσωπικό, προφανώς απαραίτητο για τις υπηρεσίες. «Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία ευαίσθητων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης» όπως αναγράφει, το ορθώ είναι η πρόσληψη να διαρκεί απο την έκδοση των προσωρινών πινάκων έως και τα ατομικά ΦΕΚ διορισμού. Δεν υπάρχει κανένας λόγως για αυτο το περιορισμό των πέντε μηνών. Θα έχει αποτέλεσμα επιτυχόντες να προσλαμβάνονται, να απολύονται μετά απο πέντε μήνες και να αναμένουν το διορισμό τους σε άγνωστο χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα αυτό θα επιβαρύνει και τη λειτουργία των υπηρεσιών που διεξάγουν τους διαγωνισμούς για την κάλυψη των θέσεων.

 • 2 Οκτωβρίου 2013, 15:19 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  (1) Αν το ΑΣΕΠ είχε εισέλθει στην ηλεκτρονική εποχή, οι πίνακες επιτυχόντων θα μπορούσε να έχουν ισχύ τριετίας (στα πρότυπα των αντίστοιχων της ΕΕ)
  (2) Στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση περιλαμβάνεται έργο για Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Η αποστολή της Πράξης Διορισμού στο ΑΣΕΠ και της ανάληψης υπηρεσίας καθίσταται άχρηστη μόλις ενεργοποιηθεί το ΣΔΑΠ. Απλή λύση, η πρόσβαση του ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά στην βάση Δημοσίων Υπαλλήλων που συγκροτήθηκε με τις διαβόητες «απογραφές» (είπαμε να περιορίσουμε την γραφειοκρατία – όχι να τη μεγαλώσουμε με πρόσθετη διακίνηση άχρηστων χαρτιών που περιέχουν πληροφορία που στον 21ο αιώνα πρέπει να αναζητείται σε βάση δεδομένων ηλεκτρονικά!)
  (3) Γιατί δεν μεριμνάτε να ηλεκτρονικοποιηθεί πλήρως το σύστημα υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ ούτως ώστε να βγαίνουν αποτελέσματα προκηρύξεων ΑΜΕΣΑ (εντός τριών εβδομάδων από την έναρξη υποβολής αιτήσεως-ηλεκτρονικής δήλωσης ενδιαφέροντος για θέση και μιας ημέρας από την λήξη αυτής) παρά εισάγετε κάτι που θυμίζει επικίνδυνα τους αιώνες του ρουσφετιού;;
  (4) Εχοντας εμπειρία από διοργάνωση τέτοιας δοκιμασίας με βάση το άρθρο 18 Ν.2190/94, θεωρώ ότι η όποια τέτοια δοκιμασία πρέπει να έχει προδιαγραφεί πλήρως προ της ενάρξεως της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις προκηρυχθεισόμενες θέσεις.