Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΑΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ' | 4 Οκτωβρίου 2013, 11:16

    ΠΡΟΤΑΣΗ Του Καταγή Σπύρου του Σταύρου υπαλλήλου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας (αρμόδιου υπαλλήλου για το επικουρικό προσωπικό στην 6η ΥΠΕ) Σχετικά με το νέο νόμο 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 έχω να σας επισημάνω ότι θα χρειαστούν περαιτέρω τροποποιήσεις πιο συγκεκριμένα; 1. Δεν διευκρινίζεται πώς θα αξιολογούνται η εμπειρία και η ανεργία (δηλαδή πόσα μόρια έχει ο ένας μήνας εμπειρίας και πόσα ό ένας μήνας ανεργίας). Θα έχουμε δύο πίνακες υποψηφίων με εμπειρία και ανεργία χωριστά; Το ορθό θα είναι να έχουμε έναν ενιαίο κατάλογο με μοριοδότηση διότι οι περισσότερες θέσεις που εγκρίνονται είναι μία θέση ανά ειδικότητα και θα προκύπτει το δίλημμα εάν θα γίνει η αξιολόγηση με εμπειρία ή ανεργία. 2. Όσον αφορά την απόδειξη της ανεργίας αναφέρεται ότι « η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ» . Δηλαδή, όσοι είναι άνεργοι και δεν παίρνουν επιδότηση δεν μοριοδοτούνται; (Επί της ουσίας οι μακροχρόνια άνεργοι δεν έχουν μόρια) και μεταξύ αυτών η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται σε συνδυασμό με την ανεργία για όσο διάστημα επιδοτείται. Μετά το πέρας της επιδότησης δεν θα υπολογίζεται η ανεργία, άρα όταν θα λήγει η επιδότηση θα πρέπει να διαγράφονται τα μόρια που είχαν πριν (δηλαδή κάποιος για παράδειγμα που είναι 12 μήνες με επιδότηση έχει τα ανώτερα μόρια ενώ αυτός που έληξε η επιδότηση και είναι πλέον στο 13ο μήνα ανεργίας δεν έχει κανένα μόριο. Πρέπει επειγόντως τα συγκεκριμένα άρθρα να αλλάξουν για να μην προκαλούν το αίσθημα αδικίας στους μακροχρόνια ανέργους. Να αναφέρεται στο νόμο ότι η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (και όχι επιδοτούμενων ανέργων). 3. Θα πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας. 4. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν οι υποψήφιοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση για δύο ειδικότητες. Άποψή μου είναι να κάνουν μία αίτηση για έναν μόνο κλάδο. 5. Όσον αφορά την παράγραφο 4 του άρθρου 6, να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο ο διοικητής θα το υλοποιήσει: «για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών στις άγονες και νησιωτικές περιοχές διατίθενται στις Υγειονομικές Περιφέρειες επιπλέον θέσεις επικουρικού προσωπικού ……………………….. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται ……. Με Πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας οποτεδήποτε μέσα στο έτος». 6. Θα πρέπει να ορισθούν διαστήματα που θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις και όχι όλο το χρόνο (π.χ. το μήνα Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους). 7. Να διευκρινισθεί αν θα δίδεται μόνο μια 6μηνη παράταση ή όχι. Θα πρέπει η παράταση να επεκταθεί και στα μεγάλα νοσοκομεία σε περίπτωση που καθυστερεί η έγκριση και όχι μόνο σε άγονες ή νησιώτικες περιοχές. 8. Να αναφερθούν συγκεκριμένες ημερομηνίες το χρόνο που θα γίνονται τα αιτήματα από τα νοσοκομεία (π.χ. το Δεκέμβριο του κάθε έτους), και μετά από αυτά να ακολουθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων.