Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 08: Συμμετοχή του ΑΣΕΠ στις διαδικασίες κατάταξης και επιλογής του επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η πρόσληψη του επικουρικού αυτού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τελεί υπό τον έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Το Α.Σ.Ε.Π. κατά την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητάς του εφαρμόζει αναλογικά, όπου είναι απαραίτητο, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από πρόταση του Α.Σ.Ε.Π.»

 • 4 Οκτωβρίου 2013, 11:16 | ΚΑΤΑΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Του Καταγή Σπύρου του Σταύρου υπαλλήλου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας (αρμόδιου υπαλλήλου για το επικουρικό προσωπικό στην 6η ΥΠΕ)

  Σχετικά με το νέο νόμο 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 έχω να σας επισημάνω ότι θα χρειαστούν περαιτέρω τροποποιήσεις πιο συγκεκριμένα;
  1. Δεν διευκρινίζεται πώς θα αξιολογούνται η εμπειρία και η ανεργία (δηλαδή πόσα μόρια έχει ο ένας μήνας εμπειρίας και πόσα ό ένας μήνας ανεργίας). Θα έχουμε δύο πίνακες υποψηφίων με εμπειρία και ανεργία χωριστά; Το ορθό θα είναι να έχουμε έναν ενιαίο κατάλογο με μοριοδότηση διότι οι περισσότερες θέσεις που εγκρίνονται είναι μία θέση ανά ειδικότητα και θα προκύπτει το δίλημμα εάν θα γίνει η αξιολόγηση με εμπειρία ή ανεργία.
  2. Όσον αφορά την απόδειξη της ανεργίας αναφέρεται ότι « η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ» . Δηλαδή, όσοι είναι άνεργοι και δεν παίρνουν επιδότηση δεν μοριοδοτούνται; (Επί της ουσίας οι μακροχρόνια άνεργοι δεν έχουν μόρια) και μεταξύ αυτών η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται σε συνδυασμό με την ανεργία για όσο διάστημα επιδοτείται. Μετά το πέρας της επιδότησης δεν θα υπολογίζεται η ανεργία, άρα όταν θα λήγει η επιδότηση θα πρέπει να διαγράφονται τα μόρια που είχαν πριν (δηλαδή κάποιος για παράδειγμα που είναι 12 μήνες με επιδότηση έχει τα ανώτερα μόρια ενώ αυτός που έληξε η επιδότηση και είναι πλέον στο 13ο μήνα ανεργίας δεν έχει κανένα μόριο.
  Πρέπει επειγόντως τα συγκεκριμένα άρθρα να αλλάξουν για να μην προκαλούν το αίσθημα αδικίας στους μακροχρόνια ανέργους. Να αναφέρεται στο νόμο ότι η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (και όχι επιδοτούμενων ανέργων).
  3. Θα πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας.

  4. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν οι υποψήφιοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση για δύο ειδικότητες. Άποψή μου είναι να κάνουν μία αίτηση για έναν μόνο κλάδο.
  5. Όσον αφορά την παράγραφο 4 του άρθρου 6, να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο ο διοικητής θα το υλοποιήσει: «για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών στις άγονες και νησιωτικές περιοχές διατίθενται στις Υγειονομικές Περιφέρειες επιπλέον θέσεις επικουρικού προσωπικού ……………………….. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται ……. Με Πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας οποτεδήποτε μέσα στο έτος».
  6. Θα πρέπει να ορισθούν διαστήματα που θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις και όχι όλο το χρόνο (π.χ. το μήνα Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους).
  7. Να διευκρινισθεί αν θα δίδεται μόνο μια 6μηνη παράταση ή όχι. Θα πρέπει η παράταση να επεκταθεί και στα μεγάλα νοσοκομεία σε περίπτωση που καθυστερεί η έγκριση και όχι μόνο σε άγονες ή νησιώτικες περιοχές.
  8. Να αναφερθούν συγκεκριμένες ημερομηνίες το χρόνο που θα γίνονται τα αιτήματα από τα νοσοκομεία (π.χ. το Δεκέμβριο του κάθε έτους), και μετά από αυτά να ακολουθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων.

 • 2 Οκτωβρίου 2013, 15:38 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  «Η πρόσληψη του επικουρικού αυτού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τελεί υπό τον έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού»

  Μακάρι αυτό να ίσχυε και για τις μετακινήσεις του προγράμματος «κινητικότητα» Ν4172/2013. Δυστυχώς εκεί, όπως προδίδει η σχετική Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ – βλ. διάγραμμα στο τέλος), στις κρίσιμες φάσεις 3 & 4 τον απόλυτο ρόλο κρατά ο βεζύρης-υπουργός (για να δύναται να ασκήσει την βυζαντινο-οθωμανική τέχνη του ρουσφετιού), καταρρακώνοντας κάθε ελπίδα «αξιοκρατίας».-