Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΙΑ' | 4 Οκτωβρίου 2013, 15:51

    ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) και ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ: 6.1. Να τηρούνται με επιμέλεια όλοι οι κανόνες ασφαλείας καθώς και οι κοινοτικές οδηγίες για τη υγεία του προσωπικού, το οποίο χειρίζεται Η/Υ, με ευθύνη της Διευθύνσεως της υπηρεσίας στην οποία ανήκει. Σε αντίθετη περίπτωση, να υπάρχουν πειθαρχικές κυρώσεις για τη μη τήρηση και μη εξασφάλιση της υγείας των διοικούμενων, λόγω της χρήσης Η/Υ. 6.2.Να επικαιροποιείται ανά έτος η εν λόγω άδεια, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 6.3. Να επισκέπτεται την υπηρεσία, ανά εξάμηνο, ελεγκτής οφθαλμίατρος. 6.4.Να εφαρμοστεί διάλειμμα 2 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένο ανά ημέρα και να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό, ο μέσος όρος μηχανογραφικής άδειας των χωρών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΛΗ.