Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 7 Οκτωβρίου 2013, 00:41

    Λίγη νομοθεσία για αυτούς που εμπνεύστηκαν το άρθρο αυτό, μήπως και αναθεωρήσουν την άποψή τους Οδηγία 90/270/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης (πέμπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). Ν. 1568/85, (177/Α/18-10-85): Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Ν. 1836/89, (79/Α/14-3-89): Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις. Π.Δ 398/94, (221/Α/19-12-94): Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/EOK. Υ.Α 130558/89, (471/Β/12-6-89): Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα μηχανογραφικά Κέντρα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Ν. 1767/88, (63/Α/6-4-88): Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 διεθνούς σύμβασης εργασίας.