Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη' | 8 Οκτωβρίου 2013, 20:15
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Διαφωνώ με τις παρακάτω τροποποιήσεις διότι στην ουσία καταργούν το ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1.Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις. 2.Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης, ισχύει το τελευταίο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο.