Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 20

Τροποποίηση του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54)

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα καθώς και οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.»

2. H περίπτωση 6 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
«6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου»

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), προστίθεται περ. 6α ως εξής:
«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.

4. Η παρ. 2 άρθρου 4 Ν. 3861/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις».

5. Στο άρθρο 4 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων, τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων, όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.»

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης, ισχύει το τελευταίο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο.»

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη διαχείριση της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.».

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κεντρικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των νόμων και πράξεων καθώς και της τήρησης κεντρικού αρχείου των αναρτημένων νόμων και πράξεων, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικά μέσα».

«Προτάσεις επαναδιατύπωσης του άρθρου 20 από το ΥΔΜΗΔ»

Με τις εν γένει προτεινόμενες αλλαγές του Ν. 3861/2010 αποσκοπείται η αντιμετώπιση των ερμηνευτικών και διαχειριστικών ζητημάτων που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής κατά την εφαρμογή του νόμου και την υλοποίηση του προγράμματος Διαύγεια από τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, αλλά και η ενίσχυση της ισχύος των αναρτημένων εγγράφων και της διαφάνειας.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 20 στόχος είναι να υπάρξει ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του Ν. 3861/2010, ενώ η επιφύλαξη υπέρ των κείμενων διατάξεων και των διαφορετικών προβλέψεων των ίδιων των πράξεων αφορά αποκλειστικά την έναρξη ισχύος της πράξης και όχι την υποχρεωτικότητα της ανάρτησης. Η επιφύλαξη εξασφαλίζει τις ειδικότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νομοθέτης ή η ίδια η πράξη προβλέπει διαφορετική έναρξη ισχύος, κάτι που αποτελεί συχνό και νόμιμο φαινόμενο που απαντάται και στους τυπικούς νόμους και στις πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με την τροποποίηση της παρ. 2 άρθρου 4 Ν. 3861/2010 ο νομοθέτης επιθυμεί να προβλέψει ότι, πλην των πράξεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι λοιπές πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια ισχύουν από την ανάρτησή τους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις κείμενες διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις. Έτσι επιλύεται ένα σοβαρό ζήτημα που έχει δημιουργήσει η προηγούμενη διατύπωση της διάταξης σύμφωνα με την οποία οι συγκεκριμένες πράξεις «δεν εκτελούνται εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο». Η διατύπωση αυτή είχε δημιουργήσει σημαντικές αμφισβητήσεις όσον αφορά την έναρξη εφαρμογής των συγκεκριμένων πράξεων τόσο από τους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου όσο και στο νομικό κόσμο της χώρας. Συγκεκριμένα μία μερίδα των εμπλεκόμενων φορέων ισχυρίζεται ότι οι πράξεις ισχύουν από την υπογραφή τους και η ανάρτηση είναι αναγκαίος όρος για την εκτέλεσή τους και άλλοι, όπως και η πρόσφατη γνωμοδότηση ΝΣΚ 46/2013, ότι τα έννομα αποτελέσματά τους αρχίζουν από την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.

Για την περαιτέρω θεσμική θωράκιση του Προγράμματος Διαύγεια, η σχετική διάταξη της παραγράφου 4 προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως κάτωθι:

«Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος τους σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις.»

Περαιτέρω η ρύθμιση της παραγράφου 6 προτείνεται να αποσυρθεί. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν μεταβάλει στην ουσία την πρόβλεψη που υπήρχε στην ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία: «Ως προς τις πράξεις που δεν δημοσιεύονται καθ` οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένουτης πράξης ισχύει το τελευταίο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο”.

Κατά τα λοιπά, ως γνωστόν, στις κατά νόμο δημοσιευτέες πράξεις (οι οποίες δημοσιεύονται στο ΦΕΚ, στο κατάστημα της υπηρεσίας, κλπ) η δημοσίευση είναι στοιχείο του υποστατού της πράξης. Η συγκεκριμένη διάταξη επαναλαμβάνει την προηγούμενη ρύθμιση απαλείφοντας την αυτονόητη πρόβλεψη για το καθεστώς των κατά νόμον δημοσιευτέων πράξεων το οποίο ρυθμίζεται στις ειδικές διατάξεις για τη δημοσίευση των διοικητικών πράξεων και την πάγια νομολογία. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη τροποποίηση προτείνεται να απαλειφθεί, ως μη επιφέρουσα ουσιώδη μεταβολή στο ισχύον καθεστώς.

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 13:31 | Π. Δομουξή

  Ζητώ να παραμείνει το πρόγραμμα Διαύγεια σε ισχύ όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Είναι απαράδεκτη η τροποποίηση που οδηγεί στην -επι της ουσίας- κατάργησή του(παράγραφος 4, άρθρο 20). Προγράμματα σαν τη Διαύγεια πρέπει να ενισχύονται και όχι να ακυρώνονται.

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 12:46 | Albert Levis

  1.Καμμία διοικητική πράξη,νόμος,δαπάνη κλπ να μήν ισχύη άν δέν έχη προηγουμένως αναρτηθεί στην Διαύγεια.Η προτεινόμενη διατύπωση τής παρ.4 τού άρθρου 20 είναι,όπως έχουν προείπει άλλοι συν-σχολιαστές,το λιγώτερο «ύποπτη».

  2.Ειδικώτερα γιά τίς προβλεπόμενες δαπάνες,η κάθε μία να αναρτάται πλήρως αιτιολογημένη (ΠΌΣΑ χρήματα,ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ,ΣΕ ΠΟΙΟΝ θα δοθούν και τέλος,
  άν έστω και ένας πολίτης διαπιστώση ότι μιά δαπάνη φαίνεται «ύποπτη» (π.χ.υπέρογκο ποσό γιά μετακίνηση Δ.Υ. γιά υπηρεσιακούς λόγους,υπερβολικά μεγάλη δαπάνη γιά μικρού μεγέθους έργο κλπ),να μπορή να παρέμβη και να το επισημάνη στην αρμόδια υπηρεσία ώστε αυτή να επανεξετάση την δαπάνη και,όπου απαιτείται,να την τροποποιήση ή και να την ακυρώση.

  3.Να μήν επιτρέπεται καμμία διαφορά μεταξύ δημοσιευμένου και ανηρτημένου εγγράφου-αυτό ισοδυναμεί με εξαπάτηση τών πολιτών.Να ισχύη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ό,τι αναρτάται στην Διαύγεια.Η ύπαρξη διαφορών μεταξύ δημοσιευμένου και ανηρτημένου κειμένου να επισύρη ποινικές και διοικητικές κυρώσεις γιά τον συντάκτη του (το ονοματεπώνυμο τού οποίου θα πρέπη επίσης να αναφέρεται σε εμφανές σημείο τής αναρτώμενης πράξης).

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 09:58 | Μιχαήλ Κουτσολιάκος

  Όταν ο Ν.3861 κυκλοφόρησε χρειάστηκαν αρκετές εγκύκλιες οδηγίες για να εξηγήσουν τις διατάξεις του (για να μην αναφερθώ στις συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις). Μετά από 3 χρόνια «αυτορύθμισης» περιμέναμε να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά με το ζήτημα: κείμενο και ισχύς.
  Κείμενο που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ ή αλλού, αναρτάται το κείμενο που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ή καλύτερα ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος.
  Κείμενο με λάθη… να ισχύσει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας για τη διόρθωση σφάλματος ή/και να τροποποιείται με νέα πράξη, τέλος για τις ορθές επαναλήψεις που ταλαιπωρούν τη Δημόσια Διοίκηση και τους Πολίτες.
  Ισχύς… σίγουρα μπορείτε να το ξαναγράψετε καλύτερα!!! Ζητήστε και από αλλού βοήθεια, δείτε και τον 2690/1999. Από όλα τα σχόλια είναι εύκολο να καταλάβετε ότι η ρύθμιση πρέπει να ανα-διατυπωθεί. Σκεφτείτε ότι η ρύθμιση της παρ. 4 αφορούσε στο ΦΕΚ.
  Η προσπάθεια που γίνεται είναι κοντόφθαλμη, περιοριστική και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ΄ όσα θέλετε να επιλύσει.

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 08:31 | Χρ. Τσιλ.

  Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 06:58 | Στελλα Κορρε

  Ζητώ να να καταργηθεί η παράγραφος 4 του άρθρου 20 και να παραμείνει το πρόγραμμα Διαύγεια σε ισχύ όπως ήταν μέχρι σήμερα.
  Η ανάρτηση όλων των πράξεων να γίνεται πριν από την εκτέλεση των έργων.

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 02:42 | Κυριακή Σαμπατακάκη

  Ζητώ να συνεχίσει να υπάρχει η ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημιουργηθεί νομικό πλαίσιο και ελεγκτικός μηχανισμός ώστε κανείς από τους κρατικούς λειτουργούς στο μέλλον να μην έχει τη δυνατότητα να αγγίξει τέτοιες θεσμικές λειτουργίες.

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 01:30 | ΦΓ

  Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 23:31 | δημητρης

  Είναι απαράδεκτη η ακύρωση της «Διαύγειας», που επιχειρείται
  με την τωρινή μορφή της παραγρ. 4 του άρθρου 20 ! Να αλλάξει
  η παραγρ. 4 και να ορίζει ότι ΟΛΕΣ οι πράξεις δημοσίων φορέων,
  περιλαμβανομένων των ΝΠΙΔ, είναι *υποχρεωτικά* αναρτητέες στο
  διαδίκτυο, χωρίς ουδεμία εξαίρεση. Επίσης, να αναγράφονται
  λεπτομερώς και *υποχρεωτικά* οι σχετικές δαπάνες, χωρίς ουδεμία εξαίρεση.
  Καλο θα ήταν να εφαρμοστει και στον ιδωτικό τομέα εκεί είναι όλα ανεξέλεκτα

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 23:19 | ΜΟΣΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Α. Να γίνεται καταχώριση αναλυτικά των έργων που κατοχυρώνονται και όχι συγκεντρωτικά (πχ σήμερα γράφεται: σήμανση μονοπατιών δήμου κρανούλας 100 ευρώ, και η προκήρυξη αφορά 10 μονοπάτια, σε 5 διαφορετικά κοινοτικά διαμερίσματα. Το αποτελεσματικό είναι να γράφεται , κοινότητα τάδε, μονοπάτι δείνα, ποσό χ, κλπ)
  Β. Όταν ένα έργο δίνεται υπεργολαβία να αναφέρεται ρητά (σε ποιόν και τι ποσό)
  Γ. Όταν καταχωρείτε ένα έργο (πχ πλακόστρωση πλατείας) να αναφέρεται αναλυτικά πόσο κόστισαν τα εργατικά, πόσο οι εργατικές εισφορές και πόσο τα υλικά (μπας και στα δημόσια έργα δουλέψει και κανένας Έλληνας ασφαλισμένος, γιατί οι περισσότεροι που δουλεύουν είναι μετανάστες ανασφάλιστοι)
  Συνεχίστε και βελτιώστε την ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  Κάνει καλό στην δημοκρατία μας και στην αυτοκάθαρση της Δημόσιας Διοίκησης.
  ευχαριστώ πολυ

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 23:19 | Τσοτουλίδης Γεώργιος

  Η έναρξη ισχύος όλων των αποφάσεων πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεταγενέστερη της ανάρτησης τους και φυσικά η ανάρτηση να γίνει υποχρεωτική για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Βελτιώστε την Διαύγεια και την αναζήτηση αυτής.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 22:39 | Νικολέτα Καπετανίδου

  Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 20:15 | Ελένη

  Διαφωνώ με τις παρακάτω τροποποιήσεις διότι στην ουσία καταργούν το ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  1.Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις.
  2.Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης, ισχύει το τελευταίο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 20:19 | ΚΟΥΛΔΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 19:06 | Φιλιώ

  Απαράδεκτη η διάταξη. Εδώ υπάρχουν φορείς που ήδη δεν τηρούν ή εφαρμόζουν όπως αυτοί θέλουν την υποχρέωση δημοσίευσης, θα τους δώσουμε και τη δυνατότητα να κρίνουν οι ίδιοι τι θα δημοσιεύουν; Ανάρτηση όλων των πράξεων χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση για κανέναν!

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 19:33 | Ε.Ξ.

  Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 17:59 | Βασιλης Βατικιωτης

  Ζητώ την κατάργηση των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 20. Η έναρξη ισχύος όλων των αποφάσεων πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεταγενέστερη της ανάρτησης τους. Επίσης, το κείμενο της ανάρτησης θα πρέπει να είναι το μόνο νομικά ισχυρό.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 17:44 | Μιμίκα Κρίγκα

  Θα ήθελα κ εγώ να εκφράσω την αντίθεση μου στην κατάργηση της διάυγειας! πέρασε τόσος καιρός για να δημιουργηθεί στην ελλάδα αυτό το διαδικτυακό εργαλείο κ τώρα πλέον που οργανώθηκε, καταργείται. Άλλωστε, εκτός από τον ενημερωτικό του ρόλο, κατά κάποιο τρόπο βοηθούσε στην διαδικασία προς την ανοικτή πρόσβαση και διακυβέρνηση. Η κατάργηση του μόνο προβλήματα θα επιφέρει.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 17:48 | Thalis

  Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 16:48 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Παρακαλούμε να μην καταργηθεί η ισχύουσα δυνατότητα υποχρεωτικής αναρτήσεως των αποφάσεων.Μάλιστα να την ενισχύσετε ακόμη περισσότερη ώστε να είναι 100% διαυγής κάθε απόφαση.Βεβαίως η ανάρτηση να γίνεται πριν από την εφαρμογή(εκτέλεση) των έργων.
  Έστω και με αυτήν την μορφή έχει βοηθήσει τα μέγιστα τους πολίτες.Κάντε την λιγότερο γραφειοκρατική και να διευρυνθεί και άλλο,ώστε να συμπεριλάβει το σύνολο των πράξεων των υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου και εποπτευομένων αυτού.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 16:47 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 16:49 | Εμμανουήλ Μαθιουδάκης

  Ζητώ να καταργηθεί η παράγραφος 4 του Άρθρου 20, η οποία ακυρώνει μια από τις σπουδαιότερες θεσμικές κατακτήσεις στον τομέα της διαφάνειας.

 • έτσι ώστε να μην καταργείται ουσιαστικά η διαύγεια πρέπει να αλλάξετε το απόσπασμα της φράσης αυτής

  » εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος τους σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις».

  [«Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος τους σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις.»]

  σε αυτή

  «εκτός και εάν ορίζεται μεταγενέστερη της ανάρτησης ημερομηνία έναρξης ισχύος σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις »

  δηλαδή εκτός και εάν ορίζεται μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος,

  δηλαδή σημερα αναρτώ κάτι που ισχύει όμως απο την δευτέρα,
  έτσι ώστε όλοι να προετοιμαστούν για αυτό, και να μην δημιουργηθεί γραφειοκρατικό χάος,

  δεν μπορώ όμως να αναρτήσω ΤΩΡΑ κάτι που ισχύει απο την ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ δευτέρα.

  !!!
  αλλιώς καταργείται ουσιαστικά η διάυγεια. μια απλή αλλαγή διατύπωσης είναι.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 15:32 | Σίμος Ζέρβας

  H Διαύγεια πρέπει να διατηρηθεί, να επεκταθεί και σε όσους φορείς δεν εφαρμόζεται ακόμη καθώς και να εκσυγχρονιστεί για να είναι πιο εύκολη η αναζήτηση.
  Αποτελεί βασικό εργαλείο στην οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη – κράτους και γι αυτό πρέπει να ενισχυθεί, αντί να «καταργείται» μέσω εξαιρέσεων.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 15:52 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΟΠΩΣ ΡΗΤΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΩΣ Η ΥΑ 8440/2011 – ΦΕΚ 318Α/2011) ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ.

  ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ)ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΗΦΘΗ ΥΠ’ ΟΨΗ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΤΑ ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΤΥΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΠΔΔ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 15:14 | M.T.

  Είναι απαράδεκτη η ακύρωση της «Διαύγειας», που επιχειρείται
  με την τωρινή μορφή της παραγρ. 4 του άρθρου 20 . Να αλλάξει
  η παραγρ. 4 και να ορίζει ότι ΟΛΕΣ οι πράξεις δημοσίων φορέων,
  περιλαμβανομένων των ΝΠΙΔ, είναι υποχρεωτικά αναρτητέες στο
  διαδίκτυο, χωρίς ουδεμία εξαίρεση.
  Επίσης, να αναγράφονται λεπτομερώς και υποχρεωτικά οι σχετικές δαπάνες, χωρίς ουδεμία εξαίρεση.

 • Προτάσεις της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) στην τροπολογία του αρ. 20 και προτάσεις για περαιτέρω τροποποιήσεις στο Ν. 3861/2010 που ισχυροποιούν τη Διαύγεια

  Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προτάσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ για το σύνολο των διατάξεων του αρ. 20 που τροποποιεί τη Δι@υγεια καθώς και επιπρόσθετες τροποποιήσεις που μπορούν να ισχυροποιήσουν περαιτέρω το Ν. 3861/2010

  Αρ1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:

  «Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα καθώς και οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.»

  Συμφωνούμε με τη ρύθμιση αυτή που αποσαφηνίζει τη λειτουργία της Δι@υγειας.

  Αρ.2: H περίπτωση 6 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:

  «6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου»

  Η υπάρχουσα διατύπωση είναι προτιμητέα εξαιτίας της σαφήνειας της. Εάν, ωστόσο, θέλουμε να τροποποιήσουμε προτείνεται η εξής διατύπωση:

  «6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί,ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, ιδίως Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

  Αρ. 3. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), προστίθεται περ. 6α ως εξής:

  «6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.

  Συμφωνούμε με τη ρύθμιση αυτή που αποσαφηνίζει τη λειτουργία της Δι@υγειας.

  Αρ. 4 «Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος τους σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις.»

  Η αναθεωρημένη προτεινόμενη διάταξη του αρ. 4 εξακολουθεί να είναι προβληματική εξαιτίας του ετεροχρονισμού μεταξύ της ανάρτησης και της θέσης σε ισχύ της πράξης. Το πρόβλημα με τον ετεροχρονισμό έγκειται στη δυνατότητα που παρέχει στη δημόσια διοίκηση να αποσυνδέει με αυτό τον τρόπο την εγκυρότητα από το χρόνο ανάρτησης κι έτσι να αφαιρεί ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία στη Δι@υγεια που είναι η έγκυρη ενημέρωση του πολίτη για τις αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει ταυτόχρονη ανάρτηση και θέση σε ισχύ της απόφασης. Η εκτελεστότητά της μπορεί να ορίζεται σε μεταγενέστερο διάστημα.

  Μολονότι το τμήμα αυτό διορθώνει την αμφισημία σε σχέση με το χρόνο έναρξης της ισχύος των αποφάσεων, δε λύνει το πρόβλημα του ετεροχρονισμού της έναρξης ισχύος των πράξεων και της ανάρτησής τους στο Διαδίκτυο. Ο κανόνας που προτείνει η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι ο χρόνος ανάρτησης και ισχύος να ταυτίζονται. Ο χρόνος της εκτελεστότητας της απόφασης μπορεί να είναι μεταγενέστερος αλλά ποτέ προγενέστερος της ανάρτησης. Περίπτωση έναρξης της ισχύος της απόφασης πριν την ανάρτηση μπορεί να υπάρχει μόνο σε ειδικές, εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσης υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος (π.χ. έρευνα ΣΔΟΕ κλπ)

  Προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση:

  «Το σύνολο των πράξεων φορέων που βρίσκονται εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος νόμου αναρτώνται στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους, εκτός αν πρόκειται για πράξεις των διωκτικών, ελεγκτικών ή ανακριτικών αρχών και από την ανάρτηση προκύπτει σοβαρή διακινδύνευση του σκοπού έκδοσης των σχετικών πράξεων. Η εξαίρεση πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο το χρόνο έναρξης της ισχύος της πράξης, να προβλέπεται στην ίδια την πράξη και να είναι ρητή, ειδική και αιτιολογημένη.»

  Αρ. 5. Στο άρθρο 4 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

  «5. Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων, τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων, όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.»

  Συμφωνούμε με τη ρύθμιση αυτή.

  Αρ. 6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:

  «4. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης, ισχύει το τελευταίο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο.»

  Σε σχέση με το θέμα του αν υπερτερεί το πρωτότυπο αναλογικό ή το αναρτημένο ψηφιακό σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο κειμένων, η ΕΕΛ/ΛΑΚ προτείνει να υπάρξει αναθεώρηση του Ν. 3861/2010, έτσι ώστε να υπερτερεί η ψηφιακή αναρτημένη εκδοχή με ταυτόχρονη αναθεώρηση των διατάξεων του νόμου που αναφέρονται σε αποφάσεις που διατίθενται σε μορφή περίληψης, έτσι ώστε το σύνολο των αποφάσεων να αναρτώνται ως πλήρη κείμενα εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες εμπεριέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να αναρτηθούν.

  Προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση:

  «4. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης, ισχύει το πρώτο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί, και σε καμία περίπτωση πέραν των 24 ωρών από τη γνωστοποίηση στο φορέα της διαφοράς μεταξύ του κειμένου της ανάρτησης και του κειμένου της πράξης, οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο από το φορέα που εξέδωσε την πράξη.»

  Αρ. 7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:

  «2. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη διαχείριση της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.».

  Συμφωνούμε με τη ρύθμιση αυτή.

  Αρ.8 Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:

  «4. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κεντρικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των νόμων και πράξεων καθώς και της τήρησης κεντρικού αρχείου των αναρτημένων νόμων και πράξεων, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικά μέσα».

  Η προτεινόμενη αλλαγή μπορεί να επιφέρει περαιτέρω ασάφειες σε σχέση με το εάν η ΥΑΠ παρέχει το αρχείο κατόπιν αιτήσεως ή το διατηρεί προσβάσιμο και διαθέσιμο διαρκώς.

  Προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση:

  «4. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει την ευθύνη της λειτουργίας και διατήρησης του κεντρικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των νόμων και πράξεων καθώς και της τήρησης κεντρικού αρχείου των αναρτημένων νόμων και πράξεων, το περιεχόμενο του οποίου έχει την υποχρέωση να διαθέτει με άδειες Creative Commons Αναφορά από το διαδικτυακό της τόπο».

  Επιπλέον προτείνονται οι εξής περαιτέρω τροποποιήσεις του Ν. 3861/2010 προκειμένου να διασφαλισθεί περαιτέρω η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δι@υγειας:

  Αρ. 9 Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112) αντικαθίσταται ως εξής:

  «1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοό Γραμματείς Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τις πράξεις και τις αποφάσεις των δικαστηρίων όλων των βαθμών, καθώς και τις πράξεις και τις αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα καθώς και οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.»

  Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικές προσθήκες: προστίθενται οι αποφάσεις και πράξεις των δικαστηρίων καθώς και αυτές τις Βουλής των Ελλήνων κι έτσι ολοκληρώνεται ο κύκλος της Δι@υγειας για το σύνολο των εξουσιών.

  Αρ. 10 Προστίθεται παράγραφος 1Α στο άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112):

  «1Α. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε

  1) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που συμμετέχουν σε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για το σύνολο των πράξεων και αποφάσεων που εκδίδουν και σχετίζονται με την υλοποίηση των συμπράξεων αυτών,

  2) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που λαμβάνουν χρηματοδότηση ή έχουν οικονομικές απολαβές για οποιαδήποτε αιτία από φορείς της παραγράφου 1, εφόσον η χρηματοδότηση ή οι οικονομικές απολαβές αυτές αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50% του κύκλου των εργασιών τους τουλάχιστον για τρία συνεχόμενα έτη, για το σύνολο των πράξεων και αποφάσεων που σχετίζονται με τις χρηματοδοτήσεις ή οικονομικές απολαβές αυτές,

  3) πολιτικά κόμματα για το σύνολο των πράξεων και αποφάσεων τους που σχετίζονται με την οικονομική τους διαχείριση, ιδίως προϋπολογισμό, απολογισμό και δαπάνες,

  4) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε σχέση με τον ετήσιο προϋπολογισμό, υπολογισμό και ισολογισμό τους, ανεξαρτήτως των άλλων υποχρεώσεων δημοσιότητας που αυτά έχουν,

  4) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Δι@υγεια εθελοντικά για το σύνολο των αποφάσεων και πράξεών τους. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εντάσσονται εθελοντικά στο πρόγραμμα Δι@υγεια περιλαμβάνονται σε ειδικό μητρώο και μπορούν να αναρτούν στους διαδικτυακούς τους τόπους ή σε άλλο υλικό δημοσιότητας τους ειδικό σήμα που πιστοποιεί τη συμμετοχή τους και τους απονέμεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

  Πρόκειται για ιδιαιτέρως σημαντική προσθήκη καθώς επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της Δι@υγειας και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού τομέα τα οποία μπορούν να ενταχθούν σε 5 κατηγορίες:

  (α) ΝΠΙΔ που συμπράττουν με το δημόσιο για την εκπλήρωση δημόσιας υπηρεσίας και ως εκ τούτου οφείλουν να υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις διαφάνειας στις οποίες υπόκειται και ο δημόσιος τομέας

  (β) ΝΠΙΔ που λαμβάνουν για περισσότερο από 3 έτη χρηματοδότηση ή έχουν άλλες οικονομικές απολαβές από το δημόσιο που ξεπερνούν το 50% του κύκλου εργασιών τους

  (γ) ΝΠΙΔ για τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό τους

  (δ) πολιτικά κόμματα σε σχέση με τα οικονομικά τους στοιχεία

  (ε) ΝΠΙΔ που εθελοντικά θέλουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα Δι@υγεια προκειμένου να πιστοποιηθούν ως τέτοια

  Αρ. 11 Η παραγράφος 4 του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112) αντικαθίσταται ως εξής:

  «4. Στο Διαδίκτυο αναρτάται το σύνολο των πράξεων που εκδίδουν οι φορείς που προσδιορίζονται στην παραγράφο 1 του παρόντος άρθρου, ιδίως αλλά όχι περιοριστικά:

  1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,

  2) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,

  3) τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα,

  4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμί των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας,

  5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας,

  6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

  7) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,

  8) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

  9) πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι,

  10) πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας,

  11) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων,

  12) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του πανεπιστημιακού τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης,

  13) πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευση τους προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

  14) Πράξεις υπηρεσιακής μεταβολής, ιδίως διορισμού, μετάταξης, απόσπασης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και αντίστοιχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και πράξεις διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

  15) το σύνολο των συμβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων,

  16) Διακηρύξεις, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορ’εων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

  17) πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και συμβάσεων πολιτιστικών χορηγιών του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α ́),

  18) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

  19) οι πράξεις: α) παραχώρησης δημόσιων και δημοτικών κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου κτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος, β) καθορισμού εθνικών δρυμών, δασών και δασικών εκτάσεων, γ) χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων, δ) καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, ε) καθορισμού βιομηχανικών ζωνών, στ) καθορισμού λατομικών ζωνών, ζ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών και Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυμοτομικών σχεδίων, προσδιορισμού ή τροποποίησης ορίων οικισμού και έγκρισης της μεταφοράς αυτού, η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), θ) καθορισμού και τροποποίησης όρων δόμησης, ι) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδομικών αδειών, ια) χωροθέτησης, ιβ) καθορισμού αρχαιολογικών χώρων, ιγ) χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων και αποχαρακτηρισμών αυτών. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων,

  20) οι γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

  21) οι πράξεις και γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών διοικητικών αρχών, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

  22) ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.

  Η πρόταση αυτή εισάγει το γενικό κανόνα ανάρτησης αποφάσεων των φορέων του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3861/2010 στο διαδίκτυο. Επίσης τροποποιούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων 14 και 16 έτσι ώστε να δημοσιεύεται το σύνολο του κειμένου της πράξης και όχι μόνο η περίληψη αυτού.

  Αρ. 12 Η πρώτη παράγραφος του αρ. 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112) καταργείται.

  Η κατάργηση αυτή επιτρέπει την εναρμόνιση των περιπτώσεων στις οποίες η δημοσίευση με ΦΕΚ αποτελούσε στοιχείο ισχύος της απόφασης με τις υπόλοιπες αποφάσεις των φορέων του πεδίου εφαρμογής του νόμου.

  Αρ. 13 Στο αρ. 6 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112) προστίθεται παράγραφος 8:

  “Το σύνολο των πράξεων και αποφάσεων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3861/2010 διατίθενται με άδειες Creative Commons Αναφορά.”

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 15:07 | Ανδρέας Βαριαδάκης

  Ζητώ την επαναφορά των επίμαχων άρθρων στην προηγούμενη μορφή.
  Αν (λέμε αν) η Διαύγεια δημιουργεί γραφειοκρατία, έχουμε την ευκαιρία να την βελτιώσουμε και ΟΧΙ να την ακυρώσουμε όπως τώρα επιχειρείται.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 15:38 | Φωτεινή Αδρίμη

  Ζητώ να να καταργηθεί η παράγραφος 4 του άρθρου 20 και να παραμείνει το πρόγραμμα Διαύγεια σε ισχύ όπως ήταν μέχρι σήμερα.
  Η ανάρτηση όλων των πράξεων να γίνεται πριν από την εκτέλεση των έργων.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 15:52 | Γ.Τ.

  Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 14:51 | Αχιλλέας Παυλίδης

  Από τα ελάχιστα λειτουργικά και καλά μέτρα που έχουν περάσει σε αυτόν τον τόπο….

  Και πάτε να το αναιρέσετε?????? :ΟΟΟΟ

  Ζητώ την κατάργηση των παραγράφων 4 & 6 του παρόντος, επειδή θεωρώ οτι αντιτίθενται στο πνεύμα του συγκεκριμένου νόμου, καταργώντας, ουσιαστικά, τη Δι@υγεια. Καμμία πράξη να μην εκτελείται πριν αναρτηθεί.

  ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ για κάθε νοήμονα!

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 14:43 | Παύλος Βελιτζέλος

  Δε βρίσκω το λόγο να ισχύσει οτιδήποτε άλλο από το εξής απλό: ό,τι αποφασίζεται (υπογράφεται), να αναρτάται αμέσως, ανεξάρτητα από το πότε θα ξεκινά η περίοδος εφαρμογής του. Οποιοδήποτε πρόβλημα, γραφειοκρατικό, τεχνικό κτλ, το θεωρώ δευτερεύον ζήτημα, που, ωστόσο, μπορεί και πρέπει να λυθεί άμεσα.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 14:01 | Χρήστος Χ.

  Η στερεότυπη διευκρίνηση του Υπουργείου ότι «με το παρόν νομοσχέδιο η διαύγεια ενισχύεται» είναι αβάσιμη και υποτιμά την νοημοσύνη μας. Ως Ελληνας φορολογούμενος απαιτώ απόλυτη Διαύγεια σε κάθε κρατική υπηρεσία και δαπάνη και αντίκειμαι στην υποβάθμισή της που συνεπάγεται το προτεινόμενο Αρθρο 20 Παραγραφος 4. Να επεκταθεί-εδραιωθεί η πλήρης Διαύγεια παντού, όπως επίσης στη Βουλή, τους εξοπλισμούς, και στα έσοδα-έξοδα του ΥΠΟΙΚ. Τα τερτίπια του παρελθόντος με τα παράθυρα, που εδράζονται σε σκοτεινές προθέσεις κάποιων κύκλων συμφερόντων πρέπει να σταματήσουν. Οι κυβερνητικοι βουλευτές πρέπει να πάρουν καθαρή θεση και να ματαιώσουν τις προφανείς σκοπιμότητες των γνωστών-αγνώστων που σκοπεύουν στην αδιαφάνεια. Λύπη προκαλεί το γεγονός ότι ενας νέος και άφθαρτος υπουργός παραβλέπει την διεθνή εμπειρία και εισάγει διατάξεις που αδυνατίζουν-ξηλώνουν αντί να ενισχύουν θεσμούς.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 14:03 | Φώτης Κουρής

  Aνάρτηση όλων των πράξεων στην Διαύγεια να γίνεται ΠΡΙΝ την εκτέλεσή τους. Διαφορετικά καταστρατηγείται η διαφάνεια.
  Κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 20.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 14:43 | ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ

  Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι το μόνο μέσο που διαθέτω ως Μηχανικός στο να παρακολουθώ και να συμμετέχω σε διαγωνισμούς και προκηρύξεις έργων στο σύνολο των Δημοτικών Περιφερειών της Χώρας. Προκηρύξεις και διαγωνισμούς που μέχρι πριν την ύπαρξη της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ «μοιραζόντουσαν» αφειδώς μόνο ανάμεσα στους «εκλεκτούς» των Υπηρεσιών. Σε μια εποχή τόσο δύσκολη οικονομικά και για τον κλάδο των Μηχανικών η κατάργηση (γιατί ουσιαστικά αυτό προτείνεται από τις τροποποιήσεις) της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ δεν είναι μόνο ταφόπλακα για το επάγγελμα μου αλλά και πεντοζάλη για να πατηθεί καλά το χώμα από πάνω μου από τους «εκλεκτούς» των Υπηρεσιών. Πίσω δηλαδή και πάλι στον Μεσαίωνα της Δημοτικής διαπλοκής.
  Επιπλέον, η ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι το μόνο μέσο που ως πολίτης μπορώ να χρησιμοποιήσω ώστε να παρακολουθώ τι, πως, με ποιόν/ποιους, πού και γιατί ξοδεύονται από τους διάφορους Δήμους και Υπηρεσίες τα χρήματα των φόρων που πληρώνω, σχηματίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια σαφή γνώμη για τους ανθρώπους του/των τόπων τους οποίους καλούμε κάθε τέσσερα χρόνια να ψηφίσω.
  Η Διαύγεια αποτελεί ίσως το σημαντικότερο θεσμό διαφάνειας και ένα από τα σημαντικότερα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής συμμετοχής. Η πρόθεσή σας να την καταργήσετε εμμέσως στην πράξη με την παράγραφο §4 του άρθρου 20 ή να την υποτιμήσετε με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 αποτελεί για εμένα το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο της δεκατίας.
  Παρακαλώ για την απόσυρσή των προτάσεων σας. Η Διαύγεια μπορεί ίσως να βελτιστοποιηθεί, αλλά σε καμμία περίπτωση να καταργηθεί

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 14:21 | Αθανάσιος

  Νομίζω οτι η λειτουργία της Διαύγειας έχει προκαλέσει περισσότερη γραφειοκρατία και σύγχυση στην παραγωγή Διοικητικού έργου από οτι είχε εκτιμηθεί. Οι παρανοήσεις και πολλαπλές ερμηνείες στην ισχύ διοικητικών πράξεων οδηγούσαν σε μια διαρκή αβελτηρία. Εφ όσον υπάρχει η εφημερίδα της Κυβερνήσεως όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει οτι θέλει νομίζω κινείται στην ορθή κατεύθυνση η τροποποίηση. Μακάρι με την ευκαιρία αυτή να καταργηθεί ως αλυσιτελής και η λειτουργία της άλλης εφαρμογής OpenGοv που δεν έχει κανένα πραγματικό αντικείμενο.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 13:21 | Χρήστος Σεβαστιάδης

  Ζητώ να υπερισχύει το αναρτημένο στο διαδίκτυο κείμενο της πράξης ή απόφασης. Ζητώ η η ισχύς της πράξης ή απόφασης να ξεκινά του από την ημερομηνία ανάρτησής της στο διαδίκτυο.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 13:55 | Κατερίνα Κολτσίδα

  Ζητώ την κατάργηση των παραγράφων 4 & 6 του παρόντος, επειδή θεωρώ οτι αντιτίθενται στο πνεύμα του συγκεκριμένου νόμου, καταργώντας, ουσιαστικά, τη Δι@υγεια. Καμμία πράξη να μην εκτελείται πριν αναρτηθεί.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 13:19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΑΦΤΗΣ

  ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ…ΔΙΑΥΓΕΙΑ!!