Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ' | 9 Οκτωβρίου 2013, 08:26

    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ και απαράδεκτης ΤΙΜΩΡΙΑΣ (!) βραβευμένων υπαλλήλων Προσθήκη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (ή σε άλλο σημείο του σχεδίου νόμου) για αποκατάσταση της τεράστιας ηθικής και οικονομικής ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ που έχουν υποστεί οι βραβευμένοι υπάλληλοι στα πλαίσια αδιάβλητων Πανελλήνιων Διαγωνισμών βράβευσης μελετών του Δημόσιου Τομέα (τους αφαιρέθηκαν τα έπαθλα που έλαβαν), όταν ανάμεσά μας κυκλοφορούν, αναβαθμισμένοι (προϊστάμενοι, κλπ), επίορκοι και πλήθος άλλων υπαλλήλων με παραγεγραμμένα πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα προκαλώντας εκτός των άλλων το περί Δικαίου αίσθημα Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ (Δείτε παρακάτω § 3 και Αιτιολογική Έκθεση): Άρθρο 04: Εκπαιδευτικές άδειες και άλλες διατάξεις 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2014 η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για εκπαίδευση σε πανεπιστήμια του εσωτερικού» 2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 58 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθεται το εξής εδάφιο: «Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2014 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστήμια του εσωτερικού είναι δυνατή η χορήγηση τμηματικής άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης μέγιστης διάρκειας έως τριών εργάσιμων ημερών εβδομαδιαίως.» 3. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 προστίθεται τα εξής: «Για την κατάταξη των υπαλλήλων που βραβεύτηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 και έτυχαν των ρυθμίσεων της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου, κατόπιν συμμετοχής τους σε «διαγωνισμούς βράβευσης μελετών και προτάσεων», βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/16-5-1990 και ΔΙΑΔΠ/Α5/16388/8-5-1991 του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως αυτές οι ρυθμίσεις ίσχυσαν και ισχύουν, ως γενόμενες πριν από την 20-10-1992, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 2085/1992, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξή τους, έξι (6) έτη υπηρεσίας ανά βράβευση. Η ισχύς του παραπάνω εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011.» Αιτιολογική Έκθεση για την προσθήκη της παραγράφου 3 άρθρου 4 στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» Με την προτεινόμενη παράγραφο 3 στο άρθρο 4 του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» εισάγεται εδάφιο μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 άρθρου 28 του ν. 4024/2011 όσον αφορά την κατάταξη των υπαλλήλων που βραβεύτηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 και των υπ’ αριθ. πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ/Φ17/οικ38536/15-11-1990 και ΔΙΑΔΠ/Α5/15629/28-5-1992 Υπουργικών Αποφάσεων απονομής των βραβεύσεων, κατόπιν των υπ’ αριθ. πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ 33663/4-10-1990 (ΦΕΚ Β΄ 637), ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/ 16-5-1990 (ΦΕΚ Β΄ 326) και ΔΙΑΔΠ/Α5/16388/8-5-1991 «Διαγωνισμών βράβευσης μελετών και προτάσεων» που προκηρύχθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 2085/1992 (20-10-1992) αίρεται αδικία που αφορά την τελική κατάταξη των παραπάνω υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011. Τα έτη 1990, 1992 και 1993, διενεργήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101) σχετικά με βράβευση υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, πανελλήνιοι διαγωνισμοί, με αντικείμενο την κατάθεση καινοτομικών προτάσεων και μελετών πάνω σε «θέματα οργάνωσης της εργασίας, απλούστευσης των διαδικασιών και της διοικητικής δράσης». Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις οι υποβαλλόμενες κατά την ανωτέρω αδιάβλητη διαδικασία, μελέτες και προτάσεις των συμμετεχόντων στους ως άνω διαγωνισμούς, αξιολογήθηκαν από επιτροπές αποτελούμενες από αντίστοιχης ή συναφούς κατεύθυνσης μέλη του Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, ειδικούς σε θέματα οργάνωσης. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργηθέντες διαγωνισμοί μεταξύ υπαλλήλων του δημοσίου, έγιναν βάσει των παρακάτω προκηρύξεων διαγωνισμών: α) Το 1990, με τις υπ' αριθ. πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990 (ΦΕΚ Β΄ 637) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/16-5-1990 (ΦΕΚ Β΄ 326) αποφάσεις - προκηρύξεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, β) Το 1991, με την υπ' αριθμ. πρωτ: ΔΙΑΔΠ/Α5/16388/8-5-1991 απόφαση - προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και γ) Το 1992, με την υπ' αριθμ. πρωτ: ΔΙΑΔΠ/Α5/154/30-12-1992 απόφαση - προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Στους βραβευθέντες κατά τους ως άνω (α) και (β) διαγωνισμούς, χορηγήθηκαν (ως έπαθλο από διαγωνιστική διαδικασία και όχι επίδομα), κατόπιν έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και εν συνεχεία της υπηρεσίας όπου αυτοί υπηρετούν, από 2 μισθολογικά κλιμάκια κατά την παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 1892/1990. Στους συμμετέχοντες και βραβευθέντες στον ανωτέρω (γ) διαγωνισμό δεν χορηγήθηκε το έπαθλο των 2 μισθολογικών κλιμακίων, αφού εν τω μεταξύ από 20-10-1992 η ρύθμιση αυτή είχε καταργηθεί (δηλαδή πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού), σύμφωνα με την παρ. 2 του όρθρου 23 του ν. 2085/1992, οπότε δεν προβλεπόταν γι’ αυτόν και ορθώς δεν ίσχυσε για τους βραβευθέντες στον ως άνω (γ) διαγωνισμό. Σύμφωνα με τον νόμο οι ως άνω συγκεκριμένες ατομικές διοικητικές πράξεις, με τις οποίες χορηγήθηκαν ως έπαθλα, τα αναφερόμενα μισθολογικά κλιμάκια, προς τους συγκεκριμένους (ελάχιστους στον αριθμό εναπομείναντες έως σήμερα στο Δημόσιο) βραβευθέντες υπαλλήλους των ανωτέρω (α) και (β) διαγωνισμών βράβευσης μελετών, ουδέποτε ανακλήθηκαν όπως ο νόμος ορίζει, δηλαδή από το αρμόδιο όργανο που τις εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, οι δε ενδιαφερόμενοι βραβευθέντες υπάλληλοι, ουδέποτε κλήθηκαν αρμοδίως κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/99, οπότε εξακολουθούν κατά νόμο να ισχύουν κανονικά. Επειδή τα ως άνω μισθολογικά κλιμάκια που έχουν χορηγηθεί στους βραβευθέντες τα έτη 1990 και 1992, αποτελούν παρακολούθημα-αναπόσπαστη συνέχεια των προαναφερθέντων σχετικών ατομικών πράξεων τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων. Επειδή οι ως άνω ατομικές πράξεις τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων, ουδέποτε έχουν ακυρωθεί, ούτε ανασταλεί, αλλά ισχύουν κανονικά και νόμιμα, αφού το Κράτος (Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, νυν Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) ουδέποτε και για κανένα λόγο δεν τις έχει ανακαλέσει. Προς αποκατάσταση της αδικίας αφού το ως άνω έπαθλο των μισθολογικών κλιμακίων βράβευσης δινόταν κανονικά έως την έναρξη ισχύος του νέου ν. 4024/2011 και επ’ αυτών μάλιστα συνταξιοδοτήθηκαν ήδη υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής, προτείνεται δια της υποβαλλόμενης τροπολογίας να αντιμετωπισθεί η προκύψασα παράλειψη των ανωτέρω περιπτώσεων που αφορούν στους δυο ανωτέρω (α) και (β) διαγωνισμούς βράβευσης μελετών και η επανόρθωση των πραγμάτων όπως προβλεπόταν και δικαίως επιβάλλεται να ισχύσει, αφαιρώντας από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη των ως άνω βραβευμένων υπαλλήλων έξι (6) έτη ανά βράβευση σύμφωνα με την αναφερόμενη στην τροπολογία προσθήκη στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011, με την αναφορά ότι η ισχύς του παραπάνω εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011.