Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 04: Εκπαιδευτικές άδειες

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2014 η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για εκπαίδευση σε πανεπιστήμια του εσωτερικού.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 58 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)) προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2014 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστήμια του εσωτερικού είναι δυνατή η χορήγηση τμηματικής άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης μέγιστης διάρκειας έως τριών εργάσιμων ημερών εβδομαδιαίως.»

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 14:13 | Νεκτάριος

  Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος με βαθμό άριστα, λόγω του ότι την περασμένη χρονιά δεν δόθηκαν υποτροφίες από το ΙΚΥ. Με τον τρόπο αυτό η πολιτεία θα μεριμνήσει για την αξιοποίηση των άριστων και θα δοθεί επιπλέον ένα ισχυρό κίνητρο για καλύτερες επιδόσεις στους ήδη σπουδαστές. Προτείνω να προστεθεί στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νομοσχεδίου το εξής: «και στους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος με βαθμό άριστα».

  Το προτεινόμενο εδάφιο που πρόκειται να προστεθεί στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007, στερεί πλήρως τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικού σε υπαλλήλους που ο τόπος εργασίας τους είναι σε διαφορετική πόλη από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θεωρώ ότι η προτεινόμενη διάταξη μπορεί να εξυπηρετήσει, έστω και με δυσκολία, μια μερίδα υπαλλήλων που η εργασιακή τους θέση βρίσκεται κοντά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επομένως δεν θα υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων.

  Τι θα γίνει με τις αιτήσεις για εκπαιδευτικές άδειες που βρίσκονται στην διαδικασία εξέτασης από το υπηρεσιακό συμβούλιο ή στην διαδικασία των υπογραφών;
  Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι θα εξαιρεθούν από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις όσοι είναι ήδη γραμμένοι σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών και δεν τους έχει χορηγηθεί η εκπαιδευτική άδεια λόγω καθυστερήσεων της εκάστοτε διοικήσεως ή των υπηρεσιακών συμβουλίων.
  Οι μεταπτυχιακές σπουδές στις βιολογικές επιστήμες και ιδίως η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την έρευνα και τον πειραματισμό είναι προφανές ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Πως είναι δυνατό να μελετηθεί η επίδραση διαφόρων παραγόντων στις φυσιολογικές λειτουργίες ενός οργανισμού, να εκτιμηθούν οι κλιματολογικές μεταβολές και επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους (νερό, έδαφος, φυτικά οικοσυστήματα), τρόποι εξεύρεσης μέτρων ασφαλούς παραγωγής τροφίμων, προφύλαξης και προστασίας των επιπτώσεων της χρήσεως φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία κλπ. θέματα που καταλαμβάνουν δικαίως πρώτες θέσεις στις συζητήσεις μεταξύ των κρατών και απασχολούν τόσο την Ευρωπαϊκή όσο και τη Διεθνή κοινότητα.

  Η σημερινή δημόσια διοίκηση υπό το πρίσμα των ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δράσης θεωρώ ότι χρειάζεται να αναπροσανατολίσει τους στρατηγικούς τις στόχους προσβλέποντας πρώτα στον ανθρώπινο παράγοντα. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η ποιότητα και η ανταπόκριση του εργατικού δυναμικού στις ανάγκες της αγοράς. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της χώρας.
  Μέλημα της Πολιτείας, ιδιαίτερα στις μέρες μας θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί το άνοιγμα των δρόμων στην εκπαίδευση και στην επένδυση του ανθρώπινου δυναμικού που θα φέρει νέα πνοή στις δημόσιες υπηρεσίες με την εφαρμογή καινοτόμων ανταγωνιστικών και σύγχρονων μεθόδων, υπό το πρίσμα της εξέλιξης της κοινωνίας, της κοινωνικής προόδου και των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Θα είναι και πιο εύκολη η προσαρμογή της διοικητικής μηχανής στις νέες μεταβαλλόμενες συνθήκες. Το όφελος για το δημόσιο θα είναι μεγάλο. Η επένδυση στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την οικονομική ανάκαμψη και την πολυπόθητη ανάπτυξη. Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση σίγουρα θα γίνει πιο σύγχρονη, ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη.

  Όπως έχει επισημάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βλ. σελ 30 Γενική Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2011) οι επενδύσεις στην ποιοτική εκπαίδευση, στη διά βίου μάθηση και στην κατάρτιση αποτελούν θέματα ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση των στόχων της ανάπτυξης στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 14:11 | Δημήτριος Καραθανάσης

  Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δηλώνει την αντίθεσή του αναφορικά με το άρθρο 4 σχετικά με τις εκπαιδευτικές άδειες και συγκεκριμένα στα ακόλουθα σημεία:
  • Στην ουσία απαγορεύει στους Δημοσίους Υπαλλήλους της επαρχίας, όπως η Δυτική Μακεδονία, να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα ή να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στους τομείς ενδιαφέροντος και συνάφειας με το αντικείμενο εργασίας. Είναι φυσικό και επόμενο στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και των μειωμένων αποδοχών να καθίσταται αδύνατη η εβδομαδιαία μετακίνηση και διαμονή στα αστικά κέντρα, όπου και είναι συγκεντρωμένα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Με αυτή την έννοια η διάταξη αυτή καταργεί τη συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών.
  • Τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούν υποχρεωτικές πρωινές παρακολουθήσεις με περιορισμένο αριθμό επιτρεπόμενων απουσιών. Αμέσως αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για έμμεση απαγόρευση παρακολούθησης αυτών.
  • Η διδακτορική διατριβή έχει πολλές απαιτήσεις από τον υποψήφιο διδάκτορα και είναι σχεδόν αδύνατον αυτός να ανταποκριθεί με τους προτεινόμενους χρονικούς περιορισμούς.
  • Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται είναι κατά πόσο έχει νόημα η παρουσία του υπαλλήλου δυο (2) ημέρες την εβδομάδα στην υπηρεσία. Κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου αποδοτικό ενώ μπορεί να δημιουργήσει και λειτουργικά προβλήματα.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι σήμερα συζητάμε έντονα για την αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα, προτείνεται να παραμείνει η δυνατότητα συνεχούς άδειας σύμφωνα με τα ισχύοντα.
  Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων
  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  Δημήτριος Καραθανάσης

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 14:02 | Μπακράτσας Κων/νος

  Η πρόσβαση στην επιμόρφωση είναι εκτός από απαραίτητη (καθώς η επιστήμη διαρκώς εξελίσσεται) αλλά και αναφέρετο δικαίωμα του σύγχρονου ανθρώπου. Επομένως θεωρώ ότι εάν η χορηγούμενη άδεια για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου είναι μικρότερη από 4 ημέρες ανά εβδομάδα, αυτό θα είναι άκρως αποτρεπτικό για έναν υπάλληλο εργαζόμενο στην επαρχία που λόγω της μετακίνησης και του απαιτούμενου χρόνου για μελέτη και παρακολούθηση μαθημάτων και συνεπώς δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 13:48 | ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΟΥ

  Κατά τη γνώμη μου την οποία εστερνίζονται και πολλοί άλλοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να χορηγείται εκπαιδευτική άδεια έως 4 ημέρες την εβδομάδα διότι αφενός μεν τα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών είναι τετραήμερα αφετέρου δε οι υποχρεώσεις αυτών ειναι πολύ απαιτητικές για μελέτη.

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 11:19 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΡΚΕΔΑΚΗΣ

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ
  Θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος των ελάχιστων δημοσίων υπαλλήλων που βραβεύτηκαν συμμετέχοντας σε πανελλήνιο διαγωνισμό του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (τώρα Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και συνέταξαν μελέτες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της πολιτείας και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
  Οι υπάλληλοι αυτοί πέραν των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και με αυξημένο αίσθημα ευθύνης συνέταξαν μελέτες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η κρίση και βράβευση των μελετών έγινε από ανεξάρτητη επιτροπή ακαδημαϊκών δασκάλων και ανώτατων κρατικών λειτουργών. Οι μελέτες αυτές ήταν υποχρεωτικής εφαρμογής και οδήγησαν σε σημαντικές βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους (επανασχεδιασμός διαδικασιών και ενίσχυση τεχνολογικού εξοπλισμού).
  Η έλλειψη ρητής αναφοράς των νομοθετικών προβλέψεων σχετικά με το θέμα σε μεταγενέστερα νομοθετήματα οδηγεί στην εσφαλμένη εντύπωση μη ισχύος της γεγονός που ακυρώνει την έννοια της βράβευσης ουσιαστικά και κυρίως ηθικά και αντίκειται στις βασικές αρχές της χρηστής διοίκησης.

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  Τα έτη 1990, 1992 και 1993, διενεργήθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101) σχετικά µε βράβευση υπαλλήλων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, πανελλήνιοι διαγωνισµοί, µε αντικείµενο την κατάθεση καινοτοµικών προτάσεων και µελετών πάνω σε «θέµατα οργάνωσης της εργασίας, απλούστευσης των διαδικασιών και της διοικητικής δράσης».
  Σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις οι υποβαλλόµενες κατά την ανωτέρω αδιάβλητη διαδικασία, µελέτες και προτάσεις των συµµετεχόντων στους ως άνω διαγωνισµούς, αξιολογήθηκαν από επιτροπές αποτελούµενες από αντίστοιχης ή συναφούς κατεύθυνσης µέλη του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και υπαλλήλους φορέων του δηµόσιου τοµέα, ειδικούς σε θέµατα οργάνωσης.
  Οι κατά τα ανωτέρω διενεργηθέντες διαγωνισµοί µεταξύ υπαλλήλων του δηµοσίου, έγιναν βάσει των παρακάτω προκηρύξεων διαγωνισµών:
  α) Το 1990, µε τις υπ’ αριθ. πρωτ: ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990 (ΦΕΚ Β΄ 637) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/16-5-1990 (ΦΕΚ Β΄ 326) αποφάσεις – προκηρύξεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  β) Το 1991, µε την υπ’ αριθµ. πρωτ: ∆ΙΑ∆Π/Α5/16388/8-5-1991 απόφαση – προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και
  γ) Το 1992, µε την υπ’ αριθµ. πρωτ: ∆ΙΑ∆Π/Α5/154/30-12-1992 απόφαση – προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
  Στους βραβευθέντες κατά τους ως άνω (α) και (β) διαγωνισµούς, χορηγήθηκαν (ως έπαθλο από διαγωνιστική διαδικασία και όχι επίδοµα), κατόπιν έκδοσης ατοµικών διοικητικών πράξεων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και εν συνεχεία της υπηρεσίας όπου αυτοί υπηρετούν, από 2 µισθολογικά κλιµάκια κατά την παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 1892/1990.
  Σύµφωνα µε τον νόµο οι ως άνω συγκεκριµένες ατοµικές διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες χορηγήθηκαν ως έπαθλα, τα αναφερόµενα µισθολογικά κλιµάκια, προς τους συγκεκριµένους (ελάχιστους στον αριθµό) βραβευθέντες υπαλλήλους των ανωτέρω (α) και (β) διαγωνισµών βράβευσης µελετών, ουδέποτε ανακλήθηκαν από το αρµόδιο όργανο που τις εξέδωσε ή που είναι αρµόδιο για την έκδοση τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, οπότε εξακολουθούν κατά νόµο να ισχύουν κανονικά.
  Τα ως άνω µισθολογικά κλιµάκια που έχουν χορηγηθεί στους βραβευθέντες τα έτη 1990 και 1992, αποτελούν παρακολούθηµα-αναπόσπαστη συνέχεια των προαναφερθέντων σχετικών ατοµικών πράξεων τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων.
  Οι ως άνω ατοµικές πράξεις τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων, ουδέποτε έχουν ακυρωθεί, ούτε ανασταλεί, αλλά ισχύουν κανονικά και νόµιµα, αφού το Κράτος (Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, νυν Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) ουδέποτε και για κανένα λόγο δεν τις έχει ανακαλέσει.

  ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Για την κατάταξη των υπαλλήλων που βραβεύτηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 και έτυχαν των ρυθµίσεων της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου, κατόπιν συµµετοχής τους σε «διαγωνισµούς βράβευσης µελετών και προτάσεων», βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/16-5-1990 και ΔΙΑΔΠ/Α5/16388/8-5-1991 του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως αυτές οι ρυθµίσεις ίσχυσαν και ισχύουν, ως γενόµενες πριν από την 20-10-1992, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 2085/1992, αφαιρούνται από τον απαιτούµενο χρόνο για την τελική κατάταξή τους, έξι (6) έτη υπηρεσίας ανά βράβευση. Η ισχύς του παραπάνω εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011.»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  Με την προτεινόµενη τροπολογία της εισαγωγής εδαφίου µετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 όσον αφορά την κατάταξη των υπαλλήλων που βραβεύτηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 και των υπ’ αριθ. πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ/Φ17/οικ 38536/15-11-1990 και ΔΙΑΔΠ/Α5/15629/28-5-1992 Υπουργικών Αποφάσεων απονοµής των βραβεύσεων, κατόπιν των υπ’ αριθ. πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990 (ΦΕΚ Β΄ 637), ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/ 16-5-1990 (ΦΕΚ Β΄ 326) και ΔΙΑΔΠ/Α5/16388/8-5-1991 «Διαγωνισµών βράβευσης µελετών και προτάσεων» που προκηρύχθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 2085/1992 (20-10-1992) αίρεται αδικία που αφορά την τελική κατάταξη των παραπάνω υπαλλήλων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4024/2011.
  Τα έτη 1990, 1992 και 1993, διενεργήθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101) σχετικά µε βράβευση υπαλλήλων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, πανελλήνιοι διαγωνισµοί, µε αντικείµενο την κατάθεση καινοτοµικών προτάσεων και µελετών πάνω σε «θέµατα οργάνωσης της εργασίας, απλούστευσης των διαδικασιών και της διοικητικής δράσης».
  Σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις οι υποβαλλόµενες κατά την ανωτέρω αδιάβλητη διαδικασία, µελέτες και προτάσεις των συµµετεχόντων στους ως άνω διαγωνισµούς, αξιολογήθηκαν από επιτροπές αποτελούµενες από αντίστοιχης ή συναφούς κατεύθυνσης µέλη του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και υπαλλήλους φορέων του δηµόσιου τοµέα, ειδικούς σε θέµατα οργάνωσης.
  Οι κατά τα ανωτέρω διενεργηθέντες διαγωνισµοί µεταξύ υπαλλήλων του δηµοσίου, έγιναν βάσει των παρακάτω προκηρύξεων διαγωνισµών:
  α) Το 1990, µε τις υπ’ αριθ. πρωτ: ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990 (ΦΕΚ Β΄ 637) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/16-5-1990 (ΦΕΚ Β΄ 326) αποφάσεις – προκηρύξεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  β) Το 1991, µε την υπ’ αριθµ. πρωτ: ΔΙΑΔΠ/Α5/16388/8-5-1991 απόφαση – προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και
  γ) Το 1992, µε την υπ’ αριθµ. πρωτ: ΔΙΑΔΠ/Α5/154/30-12-1992 απόφαση – προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
  Στους βραβευθέντες κατά τους ως άνω (α) και (β) διαγωνισµούς, χορηγήθηκαν (ως έπαθλο από διαγωνιστική διαδικασία και όχι επίδοµα), κατόπιν έκδοσης ατοµικών διοικητικών πράξεων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και εν συνεχεία της υπηρεσίας όπου αυτοί υπηρετούν, από 2 µισθολογικά κλιµάκια κατά την παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 1892/1990.
  Στους συµµετέχοντες και βραβευθέντες στον ανωτέρω (γ) διαγωνισµό δεν χορηγήθηκε το έπαθλο των 2 µισθολογικών κλιµακίων, αφού εν τω µεταξύ από 20-10-1992 η ρύθµιση αυτή είχε καταργηθεί (δηλαδή πριν την προκήρυξη του διαγωνισµού), σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 2085/1992, οπότε δεν προβλεπόταν γι’ αυτόν και δικαίως δεν ίσχυσε για τους βραβευθέντες στον ως άνω (γ) διαγωνισµό.
  Σύµφωνα µε τον νόµο οι ως άνω συγκεκριµένες ατοµικές διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες χορηγήθηκαν ως έπαθλα, τα αναφερόµενα µισθολογικά κλιµάκια, προς τους συγκεκριµένους (ελάχιστους στον αριθµό) βραβευθέντες υπαλλήλους των ανωτέρω (α) και (β) διαγωνισµών βράβευσης µελετών, ουδέποτε ανακλήθηκαν όπως ο νόµος ορίζει, δηλαδή από το αρµόδιο όργανο που τις εξέδωσε ή που είναι αρµόδιο για την έκδοση τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, οι δε ενδιαφερόµενοι βραβευθέντες υπάλληλοι, ουδέποτε κλήθηκαν αρµοδίως κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/99, οπότε εξακολουθούν κατά νόµο να ισχύουν κανονικά.
  Επειδή τα ως άνω µισθολογικά κλιµάκια που έχουν χορηγηθεί στους βραβευθέντες τα έτη 1990 και 1992, αποτελούν παρακολούθηµα-αναπόσπαστη συνέχεια των προαναφερθέντων σχετικών ατοµικών πράξεων τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων.
  Επειδή οι ως άνω ατοµικές πράξεις τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων, ουδέποτε έχουν ακυρωθεί, ούτε ανασταλεί, αλλά ισχύουν κανονικά και νόµιµα, αφού το Κράτος (Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, νυν Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) ουδέποτε και για κανένα λόγο δεν τις έχει ανακαλέσει.
  Προς αποκατάσταση της αδικίας αφού το ως άνω έπαθλο των µισθολογικών κλιµακίων βράβευσης δινόταν κανονικά έως την έναρξη ισχύος του νέου ν. 4024/2011 και επ’ αυτών µάλιστα συνταξιοδοτήθηκαν ήδη υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής, προτείνεται δια της υποβαλλόµενης τροπολογίας να αντιµετωπισθεί η προκύψασα παράλειψη των ανωτέρω περιπτώσεων που αφορούν στους δυο ανωτέρω (α) και (β) διαγωνισµούς βράβευσης µελετών και η επανόρθωση των πραγµάτων όπως προβλεπόταν και δικαίως επιβάλλεται να ισχύσει, αφαιρώντας από τον απαιτούµενο χρόνο για την τελική κατάταξη των ως άνω βραβευµένων υπαλλήλων έξι (6) έτη ανά βράβευση σύµφωνα µε την αναφερόµενη στην τροπολογία προσθήκη στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011, µε την αναφορά ότι η ισχύς του παραπάνω εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011.

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 11:03 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ
  Θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος των ελάχιστων εκείνων δημοσίων υπαλλήλων που βραβεύτηκαν συμμετέχοντας σε πανελλήνιο διαγωνισμό του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (τώρα Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και συνέταξαν μελέτες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της πολιτείας και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
  Οι υπάλληλοι αυτοί πέραν των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και με αυξημένο αίσθημα ευθύνης συνέταξαν μελέτες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η κρίση και βράβευση των μελετών έγινε από ανεξάρτητη επιτροπή ακαδημαϊκών δασκάλων και ανώτατων κρατικών λειτουργών. Οι μελέτες αυτές ήταν υποχρεωτικής εφαρμογής και οδήγησαν σε σημαντικές βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους (επανασχεδιασμός διαδικασιών και ενίσχυση τεχνολογικού εξοπλισμού).
  Η έλλειψη ρητής αναφοράς των νομοθετικών προβλέψεων σχετικά με το θέμα σε μεταγενέστερα νομοθετήματα οδηγεί στην εσφαλμένη εντύπωση μη ισχύος της γεγονός που ακυρώνει την έννοια της βράβευσης ουσιαστικά και κυρίως ηθικά και αντίκειται στις βασικές αρχές της χρηστής διοίκησης.

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  Τα έτη 1990, 1992 και 1993, διενεργήθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101) σχετικά µε βράβευση υπαλλήλων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, πανελλήνιοι διαγωνισµοί, µε αντικείµενο την κατάθεση καινοτοµικών προτάσεων και µελετών πάνω σε «θέµατα οργάνωσης της εργασίας, απλούστευσης των διαδικασιών και της διοικητικής δράσης».
  Σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις οι υποβαλλόµενες κατά την ανωτέρω αδιάβλητη διαδικασία, µελέτες και προτάσεις των συµµετεχόντων στους ως άνω διαγωνισµούς, αξιολογήθηκαν από επιτροπές αποτελούµενες από αντίστοιχης ή συναφούς κατεύθυνσης µέλη του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και υπαλλήλους φορέων του δηµόσιου τοµέα, ειδικούς σε θέµατα οργάνωσης.
  Οι κατά τα ανωτέρω διενεργηθέντες διαγωνισµοί µεταξύ υπαλλήλων του δηµοσίου, έγιναν βάσει των παρακάτω προκηρύξεων διαγωνισµών:
  α) Το 1990, µε τις υπ’ αριθ. πρωτ: ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990 (ΦΕΚ Β΄ 637) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/16-5-1990 (ΦΕΚ Β΄ 326) αποφάσεις – προκηρύξεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  β) Το 1991, µε την υπ’ αριθµ. πρωτ: ∆ΙΑ∆Π/Α5/16388/8-5-1991 απόφαση – προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και
  γ) Το 1992, µε την υπ’ αριθµ. πρωτ: ∆ΙΑ∆Π/Α5/154/30-12-1992 απόφαση – προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
  Στους βραβευθέντες κατά τους ως άνω (α) και (β) διαγωνισµούς, χορηγήθηκαν (ως έπαθλο από διαγωνιστική διαδικασία και όχι επίδοµα), κατόπιν έκδοσης ατοµικών διοικητικών πράξεων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και εν συνεχεία της υπηρεσίας όπου αυτοί υπηρετούν, από 2 µισθολογικά κλιµάκια κατά την παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 1892/1990.
  Στους συµµετέχοντες και βραβευθέντες στον ανωτέρω (γ) διαγωνισµό δεν χορηγήθηκε το έπαθλο των 2 µισθολογικών κλιµακίων, αφού εν τω µεταξύ από 20-10-1992 η ρύθµιση αυτή είχε καταργηθεί (δηλαδή πριν την προκήρυξη του διαγωνισµού), σύµφωνα µε την παρ. 2 του όρθρου 23 του ν. 2085/1992, οπότε δεν προβλεπόταν γι’ αυτόν και δικαίως δεν ίσχυσε για τους βραβευθέντες στον ως άνω (γ) διαγωνισµό.
  Σύµφωνα µε τον νόµο οι ως άνω συγκεκριµένες ατοµικές διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες χορηγήθηκαν ως έπαθλα, τα αναφερόµενα µισθολογικά κλιµάκια, προς τους συγκεκριµένους (ελάχιστους στον αριθµό) βραβευθέντες υπαλλήλους των ανωτέρω (α) και (β) διαγωνισµών βράβευσης µελετών, ουδέποτε ανακλήθηκαν όπως ο νόµος ορίζει, δηλαδή από το αρµόδιο όργανο που τις εξέδωσε ή που είναι αρµόδιο για την έκδοση τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, οι δε ενδιαφερόµενοι βραβευθέντες υπάλληλοι, ουδέποτε κλήθηκαν αρµοδίως κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/99, οπότε εξακολουθούν κατά νόµο να ισχύουν κανονικά.
  Τα ως άνω µισθολογικά κλιµάκια που έχουν χορηγηθεί στους βραβευθέντες τα έτη 1990 και 1992, αποτελούν παρακολούθηµα-αναπόσπαστη συνέχεια των προαναφερθέντων σχετικών ατοµικών πράξεων τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων.
  Οι ως άνω ατοµικές πράξεις τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων, ουδέποτε έχουν ακυρωθεί, ούτε ανασταλεί, αλλά ισχύουν κανονικά και νόµιµα, αφού το Κράτος (Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, νυν Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) ουδέποτε και για κανένα λόγο δεν τις έχει ανακαλέσει.

  ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Για την κατάταξη των υπαλλήλων που βραβεύτηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 και έτυχαν των ρυθµίσεων της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου, κατόπιν συµµετοχής τους σε «διαγωνισµούς βράβευσης µελετών και προτάσεων», βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/16-5-1990 και ΔΙΑΔΠ/Α5/16388/8-5-1991 του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως αυτές οι ρυθµίσεις ίσχυσαν και ισχύουν, ως γενόµενες πριν από την 20-10-1992, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 2085/1992, αφαιρούνται από τον απαιτούµενο χρόνο για την τελική κατάταξή τους, έξι (6) έτη υπηρεσίας ανά βράβευση. Η ισχύς του παραπάνω εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011.»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  Με την προτεινόµενη τροπολογία της εισαγωγής εδαφίου µετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 όσον αφορά την κατάταξη των υπαλλήλων που βραβεύτηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 και των υπ’ αριθ. πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ/Φ17/οικ 38536/15-11-1990 και ΔΙΑΔΠ/Α5/15629/28-5-1992 Υπουργικών Αποφάσεων απονοµής των βραβεύσεων, κατόπιν των υπ’ αριθ. πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990 (ΦΕΚ Β΄ 637), ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/ 16-5-1990 (ΦΕΚ Β΄ 326) και ΔΙΑΔΠ/Α5/16388/8-5-1991 «Διαγωνισµών βράβευσης µελετών και προτάσεων» που προκηρύχθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 2085/1992 (20-10-1992) αίρεται αδικία που αφορά την τελική κατάταξη των παραπάνω υπαλλήλων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4024/2011.
  Τα έτη 1990, 1992 και 1993, διενεργήθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101) σχετικά µε βράβευση υπαλλήλων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, πανελλήνιοι διαγωνισµοί, µε αντικείµενο την κατάθεση καινοτοµικών προτάσεων και µελετών πάνω σε «θέµατα οργάνωσης της εργασίας, απλούστευσης των διαδικασιών και της διοικητικής δράσης».
  Σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις οι υποβαλλόµενες κατά την ανωτέρω αδιάβλητη διαδικασία, µελέτες και προτάσεις των συµµετεχόντων στους ως άνω διαγωνισµούς, αξιολογήθηκαν από επιτροπές αποτελούµενες από αντίστοιχης ή συναφούς κατεύθυνσης µέλη του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και υπαλλήλους φορέων του δηµόσιου τοµέα, ειδικούς σε θέµατα οργάνωσης.
  Οι κατά τα ανωτέρω διενεργηθέντες διαγωνισµοί µεταξύ υπαλλήλων του δηµοσίου, έγιναν βάσει των παρακάτω προκηρύξεων διαγωνισµών:
  α) Το 1990, µε τις υπ’ αριθ. πρωτ: ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990 (ΦΕΚ Β΄ 637) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/16-5-1990 (ΦΕΚ Β΄ 326) αποφάσεις – προκηρύξεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  β) Το 1991, µε την υπ’ αριθµ. πρωτ: ΔΙΑΔΠ/Α5/16388/8-5-1991 απόφαση – προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και
  γ) Το 1992, µε την υπ’ αριθµ. πρωτ: ΔΙΑΔΠ/Α5/154/30-12-1992 απόφαση – προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
  Στους βραβευθέντες κατά τους ως άνω (α) και (β) διαγωνισµούς, χορηγήθηκαν (ως έπαθλο από διαγωνιστική διαδικασία και όχι επίδοµα), κατόπιν έκδοσης ατοµικών διοικητικών πράξεων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και εν συνεχεία της υπηρεσίας όπου αυτοί υπηρετούν, από 2 µισθολογικά κλιµάκια κατά την παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 1892/1990.
  Στους συµµετέχοντες και βραβευθέντες στον ανωτέρω (γ) διαγωνισµό δεν χορηγήθηκε το έπαθλο των 2 µισθολογικών κλιµακίων, αφού εν τω µεταξύ από 20-10-1992 η ρύθµιση αυτή είχε καταργηθεί (δηλαδή πριν την προκήρυξη του διαγωνισµού), σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 2085/1992, οπότε δεν προβλεπόταν γι’ αυτόν και δικαίως δεν ίσχυσε για τους βραβευθέντες στον ως άνω (γ) διαγωνισµό.
  Σύµφωνα µε τον νόµο οι ως άνω συγκεκριµένες ατοµικές διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες χορηγήθηκαν ως έπαθλα, τα αναφερόµενα µισθολογικά κλιµάκια, προς τους συγκεκριµένους (ελάχιστους στον αριθµό) βραβευθέντες υπαλλήλους των ανωτέρω (α) και (β) διαγωνισµών βράβευσης µελετών, ουδέποτε ανακλήθηκαν όπως ο νόµος ορίζει, δηλαδή από το αρµόδιο όργανο που τις εξέδωσε ή που είναι αρµόδιο για την έκδοση τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, οι δε ενδιαφερόµενοι βραβευθέντες υπάλληλοι, ουδέποτε κλήθηκαν αρµοδίως κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/99, οπότε εξακολουθούν κατά νόµο να ισχύουν κανονικά.
  Επειδή τα ως άνω µισθολογικά κλιµάκια που έχουν χορηγηθεί στους βραβευθέντες τα έτη 1990 και 1992, αποτελούν παρακολούθηµα-αναπόσπαστη συνέχεια των προαναφερθέντων σχετικών ατοµικών πράξεων τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων.
  Επειδή οι ως άνω ατοµικές πράξεις τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων, ουδέποτε έχουν ακυρωθεί, ούτε ανασταλεί, αλλά ισχύουν κανονικά και νόµιµα, αφού το Κράτος (Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, νυν Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) ουδέποτε και για κανένα λόγο δεν τις έχει ανακαλέσει.
  Προς αποκατάσταση της αδικίας αφού το ως άνω έπαθλο των µισθολογικών κλιµακίων βράβευσης δινόταν κανονικά έως την έναρξη ισχύος του νέου ν. 4024/2011 και επ’ αυτών µάλιστα συνταξιοδοτήθηκαν ήδη υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής, προτείνεται δια της υποβαλλόµενης τροπολογίας να αντιµετωπισθεί η προκύψασα παράλειψη των ανωτέρω περιπτώσεων που αφορούν στους δυο ανωτέρω (α) και (β) διαγωνισµούς βράβευσης µελετών και η επανόρθωση των πραγµάτων όπως προβλεπόταν και δικαίως επιβάλλεται να ισχύσει, αφαιρώντας από τον απαιτούµενο χρόνο για την τελική κατάταξη των ως άνω βραβευµένων υπαλλήλων έξι (6) έτη ανά βράβευση σύµφωνα µε την αναφερόµενη στην τροπολογία προσθήκη στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011, µε την αναφορά ότι η ισχύς του παραπάνω εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011.

 • Θεωρώ απαράδεκτη την στέρηση της πρόσβασης στη γνώση ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η χώρα χρειάζεται ικανό επιστημονικό δυναμικό με ιδιαίτερη εξειδίκευση.
  Πιο συγκεκριμένα ουσιαστικά απαγορεύεται σου Δημόσιους Υπαλλήλους της Περιφέρειας η κατ’ ουσία εξάσκηση – παρακολούθηση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διατριβών δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό σύστημα ουσιαστικά πλήρες μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Άρα ουσιαστικά καταργείται δεδομένης και της οικονομικής κρίσης η δυνατότητα της ίσης μεταχείρισης δεδομένης της μη δυνατότητας της καθημερινής μετακίνησης λόγω των υποχρεωτικών πρωινών παρακολουθήσεων με περιορισμένο αριθμό επιτρεπόμενων απουσιών.
  Σε μια χώρα που στερεί ουσιαστικά λόγω της κρίσης τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης με την πλήρη απουσία κινήτρων τουλάχιστον ας επιτραπεί η δυνατότητα της αυτοβελτίωσης.

  Δημήτρης Μαυροματίδης
  Αντιπρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας
  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 08:26 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ και απαράδεκτης ΤΙΜΩΡΙΑΣ (!) βραβευμένων υπαλλήλων
  Προσθήκη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (ή σε άλλο σημείο του σχεδίου νόμου) για αποκατάσταση της τεράστιας ηθικής και οικονομικής ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ που έχουν υποστεί οι βραβευμένοι υπάλληλοι στα πλαίσια αδιάβλητων Πανελλήνιων Διαγωνισμών βράβευσης μελετών του Δημόσιου Τομέα (τους αφαιρέθηκαν τα έπαθλα που έλαβαν), όταν ανάμεσά μας κυκλοφορούν, αναβαθμισμένοι (προϊστάμενοι, κλπ), επίορκοι και πλήθος άλλων υπαλλήλων με παραγεγραμμένα πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα προκαλώντας εκτός των άλλων το περί Δικαίου αίσθημα

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ (Δείτε παρακάτω § 3 και Αιτιολογική Έκθεση):

  Άρθρο 04: Εκπαιδευτικές άδειες και άλλες διατάξεις
  1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2014 η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για εκπαίδευση σε πανεπιστήμια του εσωτερικού»
  2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 58 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθεται το εξής εδάφιο:
  «Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2014 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστήμια του εσωτερικού είναι δυνατή η χορήγηση τμηματικής άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης μέγιστης διάρκειας έως τριών εργάσιμων ημερών εβδομαδιαίως.»
  3. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 προστίθεται τα εξής:
  «Για την κατάταξη των υπαλλήλων που βραβεύτηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 και έτυχαν των ρυθμίσεων της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου, κατόπιν συμμετοχής τους σε «διαγωνισμούς βράβευσης μελετών και προτάσεων», βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/16-5-1990 και ΔΙΑΔΠ/Α5/16388/8-5-1991 του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως αυτές οι ρυθμίσεις ίσχυσαν και ισχύουν, ως γενόμενες πριν από την 20-10-1992, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 2085/1992, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξή τους, έξι (6) έτη υπηρεσίας ανά βράβευση. Η ισχύς του παραπάνω εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011.»

  Αιτιολογική Έκθεση
  για την προσθήκη της παραγράφου 3 άρθρου 4
  στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»
  Με την προτεινόμενη παράγραφο 3 στο άρθρο 4 του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» εισάγεται εδάφιο μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 άρθρου 28 του ν. 4024/2011 όσον αφορά την κατάταξη των υπαλλήλων που βραβεύτηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 και των υπ’ αριθ. πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ/Φ17/οικ38536/15-11-1990 και ΔΙΑΔΠ/Α5/15629/28-5-1992 Υπουργικών Αποφάσεων απονομής των βραβεύσεων, κατόπιν των υπ’ αριθ. πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ 33663/4-10-1990 (ΦΕΚ Β΄ 637), ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/ 16-5-1990 (ΦΕΚ Β΄ 326) και ΔΙΑΔΠ/Α5/16388/8-5-1991 «Διαγωνισμών βράβευσης μελετών και προτάσεων» που προκηρύχθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 2085/1992 (20-10-1992) αίρεται αδικία που αφορά την τελική κατάταξη των παραπάνω υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011.
  Τα έτη 1990, 1992 και 1993, διενεργήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101) σχετικά με βράβευση υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, πανελλήνιοι διαγωνισμοί, με αντικείμενο την κατάθεση καινοτομικών προτάσεων και μελετών πάνω σε «θέματα οργάνωσης της εργασίας, απλούστευσης των διαδικασιών και της διοικητικής δράσης».
  Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις οι υποβαλλόμενες κατά την ανωτέρω αδιάβλητη διαδικασία, μελέτες και προτάσεις των συμμετεχόντων στους ως άνω διαγωνισμούς, αξιολογήθηκαν από επιτροπές αποτελούμενες από αντίστοιχης ή συναφούς κατεύθυνσης μέλη του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, ειδικούς σε θέματα οργάνωσης.
  Οι κατά τα ανωτέρω διενεργηθέντες διαγωνισμοί μεταξύ υπαλλήλων του δημοσίου, έγιναν βάσει των παρακάτω προκηρύξεων διαγωνισμών:
  α) Το 1990, με τις υπ’ αριθ. πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990 (ΦΕΚ Β΄ 637) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/16-5-1990 (ΦΕΚ Β΄ 326) αποφάσεις – προκηρύξεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  β) Το 1991, με την υπ’ αριθμ. πρωτ: ΔΙΑΔΠ/Α5/16388/8-5-1991 απόφαση – προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και
  γ) Το 1992, με την υπ’ αριθμ. πρωτ: ΔΙΑΔΠ/Α5/154/30-12-1992 απόφαση – προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
  Στους βραβευθέντες κατά τους ως άνω (α) και (β) διαγωνισμούς, χορηγήθηκαν (ως έπαθλο από διαγωνιστική διαδικασία και όχι επίδομα), κατόπιν έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και εν συνεχεία της υπηρεσίας όπου αυτοί υπηρετούν, από 2 μισθολογικά κλιμάκια κατά την παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 1892/1990.
  Στους συμμετέχοντες και βραβευθέντες στον ανωτέρω (γ) διαγωνισμό δεν χορηγήθηκε το έπαθλο των 2 μισθολογικών κλιμακίων, αφού εν τω μεταξύ από 20-10-1992 η ρύθμιση αυτή είχε καταργηθεί (δηλαδή πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού), σύμφωνα με την παρ. 2 του όρθρου 23 του ν. 2085/1992, οπότε δεν προβλεπόταν γι’ αυτόν και ορθώς δεν ίσχυσε για τους βραβευθέντες στον ως άνω (γ) διαγωνισμό.
  Σύμφωνα με τον νόμο οι ως άνω συγκεκριμένες ατομικές διοικητικές πράξεις, με τις οποίες χορηγήθηκαν ως έπαθλα, τα αναφερόμενα μισθολογικά κλιμάκια, προς τους συγκεκριμένους (ελάχιστους στον αριθμό εναπομείναντες έως σήμερα στο Δημόσιο) βραβευθέντες υπαλλήλους των ανωτέρω (α) και (β) διαγωνισμών βράβευσης μελετών, ουδέποτε ανακλήθηκαν όπως ο νόμος ορίζει, δηλαδή από το αρμόδιο όργανο που τις εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, οι δε ενδιαφερόμενοι βραβευθέντες υπάλληλοι, ουδέποτε κλήθηκαν αρμοδίως κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/99, οπότε εξακολουθούν κατά νόμο να ισχύουν κανονικά.
  Επειδή τα ως άνω μισθολογικά κλιμάκια που έχουν χορηγηθεί στους βραβευθέντες τα έτη 1990 και 1992, αποτελούν παρακολούθημα-αναπόσπαστη συνέχεια των προαναφερθέντων σχετικών ατομικών πράξεων τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων.
  Επειδή οι ως άνω ατομικές πράξεις τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων, ουδέποτε έχουν ακυρωθεί, ούτε ανασταλεί, αλλά ισχύουν κανονικά και νόμιμα, αφού το Κράτος (Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, νυν Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) ουδέποτε και για κανένα λόγο δεν τις έχει ανακαλέσει.
  Προς αποκατάσταση της αδικίας αφού το ως άνω έπαθλο των μισθολογικών κλιμακίων βράβευσης δινόταν κανονικά έως την έναρξη ισχύος του νέου ν. 4024/2011 και επ’ αυτών μάλιστα συνταξιοδοτήθηκαν ήδη υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής, προτείνεται δια της υποβαλλόμενης τροπολογίας να αντιμετωπισθεί η προκύψασα παράλειψη των ανωτέρω περιπτώσεων που αφορούν στους δυο ανωτέρω (α) και (β) διαγωνισμούς βράβευσης μελετών και η επανόρθωση των πραγμάτων όπως προβλεπόταν και δικαίως επιβάλλεται να ισχύσει, αφαιρώντας από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη των ως άνω βραβευμένων υπαλλήλων έξι (6) έτη ανά βράβευση σύμφωνα με την αναφερόμενη στην τροπολογία προσθήκη στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011, με την αναφορά ότι η ισχύς του παραπάνω εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011.