Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΡΚΕΔΑΚΗΣ' | 9 Οκτωβρίου 2013, 11:19
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ Θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος των ελάχιστων δημοσίων υπαλλήλων που βραβεύτηκαν συμμετέχοντας σε πανελλήνιο διαγωνισμό του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (τώρα Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και συνέταξαν μελέτες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της πολιτείας και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι υπάλληλοι αυτοί πέραν των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και με αυξημένο αίσθημα ευθύνης συνέταξαν μελέτες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η κρίση και βράβευση των μελετών έγινε από ανεξάρτητη επιτροπή ακαδημαϊκών δασκάλων και ανώτατων κρατικών λειτουργών. Οι μελέτες αυτές ήταν υποχρεωτικής εφαρμογής και οδήγησαν σε σημαντικές βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους (επανασχεδιασμός διαδικασιών και ενίσχυση τεχνολογικού εξοπλισμού). Η έλλειψη ρητής αναφοράς των νομοθετικών προβλέψεων σχετικά με το θέμα σε μεταγενέστερα νομοθετήματα οδηγεί στην εσφαλμένη εντύπωση μη ισχύος της γεγονός που ακυρώνει την έννοια της βράβευσης ουσιαστικά και κυρίως ηθικά και αντίκειται στις βασικές αρχές της χρηστής διοίκησης. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Τα έτη 1990, 1992 και 1993, διενεργήθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101) σχετικά µε βράβευση υπαλλήλων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, πανελλήνιοι διαγωνισµοί, µε αντικείµενο την κατάθεση καινοτοµικών προτάσεων και µελετών πάνω σε «θέµατα οργάνωσης της εργασίας, απλούστευσης των διαδικασιών και της διοικητικής δράσης». Σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις οι υποβαλλόµενες κατά την ανωτέρω αδιάβλητη διαδικασία, µελέτες και προτάσεις των συµµετεχόντων στους ως άνω διαγωνισµούς, αξιολογήθηκαν από επιτροπές αποτελούµενες από αντίστοιχης ή συναφούς κατεύθυνσης µέλη του Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και υπαλλήλους φορέων του δηµόσιου τοµέα, ειδικούς σε θέµατα οργάνωσης. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργηθέντες διαγωνισµοί µεταξύ υπαλλήλων του δηµοσίου, έγιναν βάσει των παρακάτω προκηρύξεων διαγωνισµών: α) Το 1990, µε τις υπ' αριθ. πρωτ: ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990 (ΦΕΚ Β΄ 637) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/16-5-1990 (ΦΕΚ Β΄ 326) αποφάσεις - προκηρύξεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, β) Το 1991, µε την υπ' αριθµ. πρωτ: ∆ΙΑ∆Π/Α5/16388/8-5-1991 απόφαση - προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και γ) Το 1992, µε την υπ' αριθµ. πρωτ: ∆ΙΑ∆Π/Α5/154/30-12-1992 απόφαση - προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Στους βραβευθέντες κατά τους ως άνω (α) και (β) διαγωνισµούς, χορηγήθηκαν (ως έπαθλο από διαγωνιστική διαδικασία και όχι επίδοµα), κατόπιν έκδοσης ατοµικών διοικητικών πράξεων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και εν συνεχεία της υπηρεσίας όπου αυτοί υπηρετούν, από 2 µισθολογικά κλιµάκια κατά την παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 1892/1990. Σύµφωνα µε τον νόµο οι ως άνω συγκεκριµένες ατοµικές διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες χορηγήθηκαν ως έπαθλα, τα αναφερόµενα µισθολογικά κλιµάκια, προς τους συγκεκριµένους (ελάχιστους στον αριθµό) βραβευθέντες υπαλλήλους των ανωτέρω (α) και (β) διαγωνισµών βράβευσης µελετών, ουδέποτε ανακλήθηκαν από το αρµόδιο όργανο που τις εξέδωσε ή που είναι αρµόδιο για την έκδοση τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, οπότε εξακολουθούν κατά νόµο να ισχύουν κανονικά. Τα ως άνω µισθολογικά κλιµάκια που έχουν χορηγηθεί στους βραβευθέντες τα έτη 1990 και 1992, αποτελούν παρακολούθηµα-αναπόσπαστη συνέχεια των προαναφερθέντων σχετικών ατοµικών πράξεων τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων. Οι ως άνω ατοµικές πράξεις τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων, ουδέποτε έχουν ακυρωθεί, ούτε ανασταλεί, αλλά ισχύουν κανονικά και νόµιµα, αφού το Κράτος (Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, νυν Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) ουδέποτε και για κανένα λόγο δεν τις έχει ανακαλέσει. ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για την κατάταξη των υπαλλήλων που βραβεύτηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 και έτυχαν των ρυθµίσεων της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου, κατόπιν συµµετοχής τους σε «διαγωνισµούς βράβευσης µελετών και προτάσεων», βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/16-5-1990 και ΔΙΑΔΠ/Α5/16388/8-5-1991 του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως αυτές οι ρυθµίσεις ίσχυσαν και ισχύουν, ως γενόµενες πριν από την 20-10-1992, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 2085/1992, αφαιρούνται από τον απαιτούµενο χρόνο για την τελική κατάταξή τους, έξι (6) έτη υπηρεσίας ανά βράβευση. Η ισχύς του παραπάνω εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011.» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Με την προτεινόµενη τροπολογία της εισαγωγής εδαφίου µετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 όσον αφορά την κατάταξη των υπαλλήλων που βραβεύτηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 και των υπ’ αριθ. πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ/Φ17/οικ 38536/15-11-1990 και ΔΙΑΔΠ/Α5/15629/28-5-1992 Υπουργικών Αποφάσεων απονοµής των βραβεύσεων, κατόπιν των υπ’ αριθ. πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990 (ΦΕΚ Β΄ 637), ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/ 16-5-1990 (ΦΕΚ Β΄ 326) και ΔΙΑΔΠ/Α5/16388/8-5-1991 «Διαγωνισµών βράβευσης µελετών και προτάσεων» που προκηρύχθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 2085/1992 (20-10-1992) αίρεται αδικία που αφορά την τελική κατάταξη των παραπάνω υπαλλήλων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4024/2011. Τα έτη 1990, 1992 και 1993, διενεργήθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101) σχετικά µε βράβευση υπαλλήλων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, πανελλήνιοι διαγωνισµοί, µε αντικείµενο την κατάθεση καινοτοµικών προτάσεων και µελετών πάνω σε «θέµατα οργάνωσης της εργασίας, απλούστευσης των διαδικασιών και της διοικητικής δράσης». Σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις οι υποβαλλόµενες κατά την ανωτέρω αδιάβλητη διαδικασία, µελέτες και προτάσεις των συµµετεχόντων στους ως άνω διαγωνισµούς, αξιολογήθηκαν από επιτροπές αποτελούµενες από αντίστοιχης ή συναφούς κατεύθυνσης µέλη του Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και υπαλλήλους φορέων του δηµόσιου τοµέα, ειδικούς σε θέµατα οργάνωσης. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργηθέντες διαγωνισµοί µεταξύ υπαλλήλων του δηµοσίου, έγιναν βάσει των παρακάτω προκηρύξεων διαγωνισµών: α) Το 1990, µε τις υπ' αριθ. πρωτ: ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990 (ΦΕΚ Β΄ 637) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/16-5-1990 (ΦΕΚ Β΄ 326) αποφάσεις - προκηρύξεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, β) Το 1991, µε την υπ' αριθµ. πρωτ: ΔΙΑΔΠ/Α5/16388/8-5-1991 απόφαση - προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και γ) Το 1992, µε την υπ' αριθµ. πρωτ: ΔΙΑΔΠ/Α5/154/30-12-1992 απόφαση - προκήρυξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Στους βραβευθέντες κατά τους ως άνω (α) και (β) διαγωνισµούς, χορηγήθηκαν (ως έπαθλο από διαγωνιστική διαδικασία και όχι επίδοµα), κατόπιν έκδοσης ατοµικών διοικητικών πράξεων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και εν συνεχεία της υπηρεσίας όπου αυτοί υπηρετούν, από 2 µισθολογικά κλιµάκια κατά την παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 1892/1990. Στους συµµετέχοντες και βραβευθέντες στον ανωτέρω (γ) διαγωνισµό δεν χορηγήθηκε το έπαθλο των 2 µισθολογικών κλιµακίων, αφού εν τω µεταξύ από 20-10-1992 η ρύθµιση αυτή είχε καταργηθεί (δηλαδή πριν την προκήρυξη του διαγωνισµού), σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 2085/1992, οπότε δεν προβλεπόταν γι’ αυτόν και δικαίως δεν ίσχυσε για τους βραβευθέντες στον ως άνω (γ) διαγωνισµό. Σύµφωνα µε τον νόµο οι ως άνω συγκεκριµένες ατοµικές διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες χορηγήθηκαν ως έπαθλα, τα αναφερόµενα µισθολογικά κλιµάκια, προς τους συγκεκριµένους (ελάχιστους στον αριθµό) βραβευθέντες υπαλλήλους των ανωτέρω (α) και (β) διαγωνισµών βράβευσης µελετών, ουδέποτε ανακλήθηκαν όπως ο νόµος ορίζει, δηλαδή από το αρµόδιο όργανο που τις εξέδωσε ή που είναι αρµόδιο για την έκδοση τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, οι δε ενδιαφερόµενοι βραβευθέντες υπάλληλοι, ουδέποτε κλήθηκαν αρµοδίως κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/99, οπότε εξακολουθούν κατά νόµο να ισχύουν κανονικά. Επειδή τα ως άνω µισθολογικά κλιµάκια που έχουν χορηγηθεί στους βραβευθέντες τα έτη 1990 και 1992, αποτελούν παρακολούθηµα-αναπόσπαστη συνέχεια των προαναφερθέντων σχετικών ατοµικών πράξεων τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων. Επειδή οι ως άνω ατοµικές πράξεις τόσο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όσο και των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων, ουδέποτε έχουν ακυρωθεί, ούτε ανασταλεί, αλλά ισχύουν κανονικά και νόµιµα, αφού το Κράτος (Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, νυν Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) ουδέποτε και για κανένα λόγο δεν τις έχει ανακαλέσει. Προς αποκατάσταση της αδικίας αφού το ως άνω έπαθλο των µισθολογικών κλιµακίων βράβευσης δινόταν κανονικά έως την έναρξη ισχύος του νέου ν. 4024/2011 και επ’ αυτών µάλιστα συνταξιοδοτήθηκαν ήδη υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής, προτείνεται δια της υποβαλλόµενης τροπολογίας να αντιµετωπισθεί η προκύψασα παράλειψη των ανωτέρω περιπτώσεων που αφορούν στους δυο ανωτέρω (α) και (β) διαγωνισµούς βράβευσης µελετών και η επανόρθωση των πραγµάτων όπως προβλεπόταν και δικαίως επιβάλλεται να ισχύσει, αφαιρώντας από τον απαιτούµενο χρόνο για την τελική κατάταξη των ως άνω βραβευµένων υπαλλήλων έξι (6) έτη ανά βράβευση σύµφωνα µε την αναφερόµενη στην τροπολογία προσθήκη στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011, µε την αναφορά ότι η ισχύς του παραπάνω εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011.