Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'χωρίςόνομα' | 9 Οκτωβρίου 2013, 14:10

    Εύλογη η πρόθεση να μεταφερθούν οι διοριστέοι σε άλλες θέσεις σύμφωνα με τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες. Όμως, παρακαλώ, όπως προνοήσετε για το κάτωθι ώστε να μη προκαλέσει προβλήματα. Εργάζομαι στον φορέα Χ (διαγωνισμός ΑΣΕΠ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα κατάταξης πριν από την ψήφιση του Ν. 3833/2010, και ταυτόχρονα είμαι και ο διοριστέος για την ίδια θέση του ίδιου διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ. Πιθανό κάλεσμα ώστε να ολοκληρωθεί ο διορισμός μου σε άλλη θέση του δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 7 του σχεδίου νόμου, δεν πρέπει να επιφέρει καμία μεταβολή στο αναφαίρετο δικαίωμα της αναδρομικότητας του διορισμού για όσους ήδη εργάζονται με τα προσωρινά αποτελέσματα. Παρακαλώ, μεριμνήστε για σχετική διευκρίνιση μεταφοράς της ίδιας θέσης σε άλλο φορέα χωρίς να θίγεται το νομοθετημένο δικαίωμα της αναδρομικότητας του διορισμού. Στη συνέχεια παραθέτω τη σχετική νομοθεσία για τεκμηρίωση των παραπάνω. Για ολοκληρωμένους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, με μοναδική εκκρεμότητα την έκδοση πράξης διορισμού και την ορκωμοσία του υπαλλήλου, και σύμφωνα με σχετικό κεφάλαιο της προκήρυξης ΑΣΕΠ (ΦΕΚ διαγωνισμού) ισχύει το παρακάτω,: «Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης μέχρι τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν μπορεί να προσλαμβάνονται αμέσως πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων από το ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ……….….. Οι προσληφθέντες που περιλαμβάνονται και στον πίνακα διοριστέων συνεχίζουν να απασχολούνται με την ανωτέρω σύμβαση εργασίας μέχρι την προηγούμενη της ορκωμοσίας τους που θα γίνει μετά τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει του πίνακα κατάταξης, θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής κατά τα ανωτέρω προσλήψεώς τους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.» Επίσης, στην παρ. 4 του άρ. 21 του Ν. 3584/2007 νομοθετείται το: «Η πράξη διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με βάση τον πίνακα κατάταξης θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής κατά τα ανωτέρω πρόσληψής τους. Ο χρόνος που διανύουν οι ανωτέρω στους Ο.Τ.Α. μέχρι την ορκωμοσία τους θεωρείται πραγματική δημόσια υπηρεσία.»