Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Νεκτάριος' | 9 Οκτωβρίου 2013, 14:13

    Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος με βαθμό άριστα, λόγω του ότι την περασμένη χρονιά δεν δόθηκαν υποτροφίες από το ΙΚΥ. Με τον τρόπο αυτό η πολιτεία θα μεριμνήσει για την αξιοποίηση των άριστων και θα δοθεί επιπλέον ένα ισχυρό κίνητρο για καλύτερες επιδόσεις στους ήδη σπουδαστές. Προτείνω να προστεθεί στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νομοσχεδίου το εξής: «και στους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος με βαθμό άριστα». Το προτεινόμενο εδάφιο που πρόκειται να προστεθεί στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007, στερεί πλήρως τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικού σε υπαλλήλους που ο τόπος εργασίας τους είναι σε διαφορετική πόλη από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θεωρώ ότι η προτεινόμενη διάταξη μπορεί να εξυπηρετήσει, έστω και με δυσκολία, μια μερίδα υπαλλήλων που η εργασιακή τους θέση βρίσκεται κοντά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επομένως δεν θα υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων. Τι θα γίνει με τις αιτήσεις για εκπαιδευτικές άδειες που βρίσκονται στην διαδικασία εξέτασης από το υπηρεσιακό συμβούλιο ή στην διαδικασία των υπογραφών; Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι θα εξαιρεθούν από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις όσοι είναι ήδη γραμμένοι σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών και δεν τους έχει χορηγηθεί η εκπαιδευτική άδεια λόγω καθυστερήσεων της εκάστοτε διοικήσεως ή των υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στις βιολογικές επιστήμες και ιδίως η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την έρευνα και τον πειραματισμό είναι προφανές ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Πως είναι δυνατό να μελετηθεί η επίδραση διαφόρων παραγόντων στις φυσιολογικές λειτουργίες ενός οργανισμού, να εκτιμηθούν οι κλιματολογικές μεταβολές και επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους (νερό, έδαφος, φυτικά οικοσυστήματα), τρόποι εξεύρεσης μέτρων ασφαλούς παραγωγής τροφίμων, προφύλαξης και προστασίας των επιπτώσεων της χρήσεως φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία κλπ. θέματα που καταλαμβάνουν δικαίως πρώτες θέσεις στις συζητήσεις μεταξύ των κρατών και απασχολούν τόσο την Ευρωπαϊκή όσο και τη Διεθνή κοινότητα. Η σημερινή δημόσια διοίκηση υπό το πρίσμα των ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δράσης θεωρώ ότι χρειάζεται να αναπροσανατολίσει τους στρατηγικούς τις στόχους προσβλέποντας πρώτα στον ανθρώπινο παράγοντα. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η ποιότητα και η ανταπόκριση του εργατικού δυναμικού στις ανάγκες της αγοράς. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της χώρας. Μέλημα της Πολιτείας, ιδιαίτερα στις μέρες μας θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί το άνοιγμα των δρόμων στην εκπαίδευση και στην επένδυση του ανθρώπινου δυναμικού που θα φέρει νέα πνοή στις δημόσιες υπηρεσίες με την εφαρμογή καινοτόμων ανταγωνιστικών και σύγχρονων μεθόδων, υπό το πρίσμα της εξέλιξης της κοινωνίας, της κοινωνικής προόδου και των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Θα είναι και πιο εύκολη η προσαρμογή της διοικητικής μηχανής στις νέες μεταβαλλόμενες συνθήκες. Το όφελος για το δημόσιο θα είναι μεγάλο. Η επένδυση στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την οικονομική ανάκαμψη και την πολυπόθητη ανάπτυξη. Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση σίγουρα θα γίνει πιο σύγχρονη, ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη. Όπως έχει επισημάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βλ. σελ 30 Γενική Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2011) οι επενδύσεις στην ποιοτική εκπαίδευση, στη διά βίου μάθηση και στην κατάρτιση αποτελούν θέματα ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση των στόχων της ανάπτυξης στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».