Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'dionysis messaris' | 19 Ιανουαρίου 2014, 18:47

    Με τις πρόσφατες θεσμικές μεταρρυθμίσεις διαγράφεται ένα νέο περιβάλλον στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Ο εξορθολογισμός των δομών και ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης κρίθηκε επιτακτική ανάγκη στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αυτό το σκοπό εξυπηρετούν οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ανάγκη αναδιάρθρωσης των οργανογραμμάτων των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και η κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων με συγκεκριμένους στόχους , η περιγραφή θέσεων εργασίας (job description) των εργαζομένων, η συστηματική αξιολόγηση των δομών και των εργαζομένων, η ελεύθερη κινητικότητα στο δημόσιο, η ανάγκη για επαγγελματική πληροφόρηση και τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότερη σύζευξη των αναγκών του δημοσίου με το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό. Οι νέες αλλαγές προσδιορίζουν επίσης μια νέα σχέση και συμφωνία των εργαζομένων με το κράτος ως προς το περιεχόμενο της εργασίας, τους κανόνες άσκησης των επαγγελματικών εργασιών και την εξέλιξη των εργαζομένων στην ιεραρχία. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν στον ανασχεδιασμό της στρατηγικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή της Πολιτικής Ανάπτυξης του Ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα θα διαδραματίσει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων υλοποιείται μετά από εφαρμογή της διαδικασίας ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών και εκπόνηση Σχεδίων Εκπαίδευσης τα οποία θα προσδιορίζουν την επιμορφωτική δράση του κάθε οργανισμού. Τα αποτελέσματα της αποτίμησης και της αξιολόγησης της λειτουργίας και εφαρμογής της εκπαίδευσης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και των αναγκών που προκύπτουν από τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, τον ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών και το σύστημα βαθμολογικών προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων, οδηγούν στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς τη μεθοδολογία εφαρμογής τους, ώστε να είναι προσιτά σε όλες τις βαθμίδες των υπαλλήλων κάτω από τις νέες συνθήκες λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών . Η διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην εφαρμογή των νέων Δημόσιων Πολιτικών με τελικό σκοπό την ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Αντικείμενα αρμοδιότητας του ΕΚΔΔΑ αποτελούν: • Ανάλυση των Δημοσίων Πολιτικών και εξειδίκευση στις απαιτήσεις της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και προετοιμασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που δημιουργούνται. • Εκπόνηση μελετών ολοκληρωμένης διαχείρισης, ποιότητας και αποτελεσματικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό. • Ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα. • Μελέτες σε επίπεδο εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από την επιμόρφωση (Αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης) καθώς και των αλλαγών που προκάλεσαν σε επίπεδο υπηρεσίας – φορέα. • Κατάρτιση Σχεδίων Εκπαίδευσης –Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. • Σχεδιασμός, δόμηση , οργάνωση και υλοποίηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενδυνάμωσης και ανάπτυξης του Ανθρωπινού Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης • Συγκέντρωση και τεκμηρίωση των σχετικών μελετών που υλοποιούνται από κάθε φορέα – Δημόσιο ή Ιδιωτικό για στελέχη του Δημοσίου Τομέα. • Σχεδιασμός –Οργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων , Διημερίδων υποστηρικτικών των Δημοσίων Πολιτικών. • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών • Υποστήριξη , δημοσιοποίηση και εκπαίδευση σε βέλτιστες πρακτικές διεθνούς επιπέδου. Στο πλαίσιο της κατάρτισης του προγραμματισμού του ΕΚΔΔΑ πρώτο και σημαντικό βήμα θεωρώ τη συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με σκοπό την καταγραφή των επιτελικών πολιτικών και στρατηγικών στόχων του Υπουργείου , ώστε βάσει αυτών τίθενται προτεραιότητες ,στοχεύσεις και ιεραρχήσεις των δράσεων και ιδιαίτερα όσον αφορά τις οριζόντιες ασκούμενες δημόσιες πολιτικές . Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρώ ότι το ΕΚΔΔΑ , στο πλαίσιο της λειτουργίας όλων σχεδόν των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Φορέων , είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται στους Στρατηγικούς Στόχους για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και την αναδιοργάνωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτοί προδιαγράφονται μέσα από τις ασκούμενες και σχεδιαζόμενες Δημόσιες Πολιτικές . Η αξιοποίηση του ΕΚΔΔΑ προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των Δημόσιων Πολιτικών απαιτεί τη λειτουργία του ως Γενικής Γραμματείας με απαραίτητη τη διατήρηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα ο οποίος συνδέει την βούληση και τους στόχους της πολιτικής ηγεσίας με τη Διοίκηση για την επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή των Δημόσιων Πολιτικών. Το ΕΚΔΔΑ αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την εφαρμογή των στόχων της Κυβέρνησης με αξιόλογο και έμπειρο προσωπικό , που ιδιαίτερα στην παρούσα κατάσταση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο με μεγαλύτερη σύνδεση με τους κυβερνητικούς στόχους και να αποτελεί σύμβουλο της πολιτείας , αξιοποιώντας την μεγάλη εμπειρία που διαθέτει στα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης. Επομένως θα περίμενα ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα αναβαθμίζει το ρόλο του ΕΚΔΔΑ και όχι την κατάργηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα , η οποία είναι απαραίτητο να διατηρηθεί και να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του προς την κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.