Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 32: Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
(α) τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(β) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(γ) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
(δ) τρεις (3) εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία κυρίως σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,
(ε) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ.),
(στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),
(ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και
(η) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.).
2. Ο Πρόεδρος επιλέγεται μεταξύ επιστημόνων εγνωσμένου κύρους και ειδικής εμπειρίας από τους επιστημονικούς κλάδους που απαριθμούνται στο στοιχ. δ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή και από άλλους επιστημονικούς κλάδους, εφόσον έχει ασκήσει διοικητικά καθήκοντα υψηλής ευθύνης.
Ως Πρόεδρος δύναται να ορίζεται και μέλος Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις για το διορισμό των ανωτέρω ως οργάνων διοίκησης φορέων του δημοσίου.
3. Ο Πρόεδρος, καθώς και τα μέλη που μνημονεύονται στα στοιχ. γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, και η΄ της παρ. 1 με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με την ως άνω απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής του υπό στοιχ. γ΄ μέλους, ένας εκ των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Οι Αναπληρωτές Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ., που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 και 34 παρ. 3 του π.δ. 57/2007, μετέχουν στο Δ.Σ. ως αναπληρωτές των Διευθυντών των αντίστοιχων εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α
Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και η αποζημίωση των µελών και του γραμματέα του ∆.Σ. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ. του Ε.Κ.∆.∆.Α. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανανέωσή της ή τον διορισμό νέων µελών σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
4. Η θητεία του Προέδρου και των υπό στοιχ. γ΄ και δ΄ μελών του Δ.Σ. μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή σοβαρής αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει ως γραμματέα του Δ.Σ. υπάλληλο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και τον αναπληρωτή του».
2. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ. 57/2007, η φράση «ο Γενικός Γραμματέας» αντικαθίσταται με τη φράση «ο νόμιμος αναπληρωτής του».
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 57/2007 καταργείται.
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 57/2007, η φράση «το Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» απαλείφεται.
5. Το άρθρο 6 του π.δ. 57/2007 μετονομάζεται σε «Αρμοδιότητες του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» και οι διατάξεις του αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.:
(α) Εκπροσωπεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στα Δικαστήρια και σε όλες τις δικαστικές και διοικητικές αρχές και εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς τα κάθε είδους αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(β) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(γ) Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
(δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εγκρίνει όλες τις δαπάνες μέχρι του ποσού που προβλέπεται κάθε φορά από το νόμο για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού,
(ε) Συνιστά ομάδες μελέτης, έρευνας και σχεδιασμού,
(στ) Έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης και διαχείρισης των ακινήτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και των εγκαταστάσεών του,
(ζ) Μεριμνά για την εκποίηση ή την καταστροφή του περιττού και άχρηστου υλικού,
(η) Εγκρίνει τις μετακινήσεις του προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
(θ) Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τα μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του,
(ι) Υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και το πρόγραμμα προμηθειών του και
(ια) Εισηγείται στο Δ.Σ. για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
2. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν εκ των Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ο οποίος ορίζεται ως Αντιπρόεδρος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
3. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής στους προϊσταμένους των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».
6. Μέχρι τον διορισμό του Προέδρου και του νέου Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ο αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το υφιστάμενο Δ.Σ.
7. Κατά τα λοιπά, όπου στις διατάξεις του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α΄), όπως ισχύουν, αναφέρεται η φράση «Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 15:40 | Μιχάλης Χρηστάκης

  Η αδιάλειπτη λειτουργία του ΕΚΔΔΑ για 30 και πλέον έτη έχει αποδείξει την ανάγκη του ρόλου του Γενικού Γραμματέα στο σύνολο της υλοποίησης της πολιτικής που διαμορφώνεται από το Κέντρο για την επιμόρφωση στη δημόσια διοίκηση, την επαφή με τα αρμόδια κατά περίπτωση υπουργεία και τη μετατροπή των δημόσιων πολιτικών σε στοχευμένη εκπαίδευση – επιμόρφωση που επιτυγχάνεται και από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, όπως και από το ΙΝΕΠ. Η σχετική αυτονομία αλλά και ευελιξία λήψης αποφάσεων που προκύπτει από τη θέση και το ρόλο του Γενικού Γραμματέα τον μετατρέπει σε κινητήριο δύναμη του Οργανισμού και κομβικό σημείο αναφοράς για την εφαρμογή της πολιτικής της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων που καθορίζει η Πολιτεία, αλλά και το σημείο λήψης πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού. Η κατάργηση της θέσης και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο θα απομακρύνει την κεντρική διοίκηση του ΕΚΔΔΑ από το παραγόμενο έργο με αποτέλεσμα τη λειτουργία μιας διοίκησης «εξ αποστάσεως» χωρίς τη δυνατότητα άσκησης επιτελικού έργου.
  Η κατάργηση της συγκεκριμένης θέσης, δεν εξυπηρετεί τίποτα από τα παραπάνω, καθώς ούτε μείωση κόστους προκαλεί, ούτε θεωρείται ότι βρίσκεται στο πλαίσιο της μείωσης των δομών του Κράτους. Μάλλον γίνεται αποσπασματικά χωρίς να εντάσσεται σε κανένα συνολικό σχέδιο αξιολόγησης του Οργανισμού για την αναβάθμιση του ρόλου του.
  Αναρωτιέται κανείς τι σκοπιμότητα εξυπηρετεί η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση σε αυτή την περίοδο που η επιμόρφωση αποτελεί κομβικό στόχο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης.
  Η θέση του Γενικού Γραμματέα στο ΕΚΔΔΑ πρέπει να παραμείνει ως έχει καθώς διασφαλίζει την επιχειρησιακή δυναμική του φορέα για όλη τη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, είναι άλλος ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα και άλλος ο ρόλος του Προέδρου. Ο ρόλος του Προέδρου αφορά κυρίως την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του συλλογικού οργάνου διοίκησης. Πρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Γραμματέας δίνουν τη δυνατότητα εξορθολογισμένου καταμερισμού καθηκόντων σε ένα φορέα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η θέση του Προέδρου ως μονομελούς οργάνου διοίκησης και ταυτόχρονα ως Προέδρου Δ.Σ., χωρίς διακριτό αντιπρόεδρο, με εξειδικευμένα καθήκοντα, όπως σε όλα τα ν.π.δ.δ., αποδυναμώνει τη δομή της διοίκησης του ΕΚΔΔΑ που επιτελεί σημαντικό έργο προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και πρέπει να επανεξεταστεί.

  Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 03:35 | Άννα Αναγνωστοπούλου

  Η ύπαρξη Γενικού Γραμματέα του ΥΔΙΜΗΔ, με ευθύνη το ΕΚΔΔΑ, υποδεικνύει τη σπουδαιότητα του Κέντρου, ενός φορέα που διαθέτει μικρό αριθμό προσωπικού και μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων (μητρώο διδακτικού προσωπικού, πιστοποίηση δομών, προγραμμάτων, γνώσεων και δεξιοτήτων, επιμόρφωση, Σχολή κλπ). Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), αποτελεί τον εθνικό φορέα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, αποτελεί και σύμβουλο της Πολιτείας (ΥΔΙΜΗΔ) για τη βελτίωση των υπηρεσιών της Δ.Δ. και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, μέσω της διαδικασίας της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης.

  Η θέση του Γενικού Γραμματέα, επιτρέπει την άμεση σύνδεση του, με την πολιτική ηγεσία του ΥΔΙΜΗΔ και αναγνωρίζει σε αυτόν συγκεκριμένη πολιτική βαρύτητα (αυτήν του Γ.Γ.) λόγω του χαρακτήρα του θεσμού (ΝΠΔΔ αλλά ταυτόχρονα και εκπαιδευτικός φορέας).

  Η κατάργησή του, θα είχε λογική, μόνο στο πλαίσιο του γενικότερου περιορισμού των Γ.Γ. της Κεντρικής Διοίκησης ή της μετατροπής όλων των Γ.Γ. σε ανώτατα στελέχη της Διοίκησης, που κατά καιρούς συζητείται. Κάτι τέτοιο όμως δεν προβλέπεται.

  Σε ότι αφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ, αυτό σήμερα συγκροτείται με τη συμμετοχή του Γ.Γ του ΕΚΔΔΑ και του Προέδρου του Δ.Σ., (πέραν των Διευθυντών των Εκπαιδευτικών Μονάδων, των εκπροσώπων και των εμπειρογνωμόνων, που είναι άλλος ο ρόλος τους).

  Εφόσον επιλεγεί η αντικατάσταση του Γ,Γ, και του Προέδρου του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, θα πρέπει -κατά την γνώμη μου- αυτό, να συνοδευτεί με σύσταση θέσης Αντιπροέδρου ή Γενικού Διευθυντή του ΕΚΔΔΑ. Σε όλη τη Δ.Δ. υφίστανται θέσεις Γ. Δ/ντών, αλλά και προτείνεται από τις αντίστοιχες εκθέσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης (με 4 Δ/νσεις το λιγότερο). Στο ΕΚΔΔΑ, υπάρχουν σήμερα έξι (6) και η Έκθεση προβλέπει την ύπαρξη τεσσάρων (4) Υπηρεσιακών Μονάδων επιπέδου Δ/νσης, εκ των οποίων οι δύο (2) συνιστούν Εκπαιδευτικές Μονάδες.

  Η ιδιομορφία του ΕΚΔΔΑ είναι ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, δεν λειτουργεί μόνο με το διοικητικό και επιστημονικό του προσωπικό, αλλά:

  – Διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού (Μητρώο Διδασκόντων 4000 ατόμων, επιμορφούμενοι, σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ)
  – Δικτυώνεται μέσω νέων οργανωτικών λειτουργιών με υπουργεία και φορείς (Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης, εσωτερικοί επιμορφωτές Υπουργείων, ειδικοί επιστήμονες Δήμων) που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για την εκπαίδευση-επιμόρφωση καθώς και με αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών με τους οποίους συνάπτει ειδικές συμβάσεις.
  – Έχει την ευθύνη της διοίκησης και των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ

  Και παράλληλα:

  – Αξιοποιεί εγκεκριμένους πόρους από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» με μεγάλη απορροφητικότητα.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 00:33 | Ειρήνη Αναστασίου

  Με το συγκεκριμένο άρθρο, επιχειρείται η τροποποίηση των οργάνων διοίκησης του ΕΚΔΔΑ, με κυρίαρχο στοιχείο την κατάργηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα και την αντικατάστασή του από θέση Προέδρου ως μονομελούς οργάνου διοίκησης ο οποίος θα προεδρεύει ταυτόχρονα και του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης εκτιμώ χρήσιμο να αναφερθεί ότι η υφιστάμενη δομή του ΕΚΔΔΑ σε επίπεδο διοίκησης, προβλέπει Πρόεδρο Δ.Σ. και Γενικό Γραμματέα με διακριτούς ρόλους και διακριτές αρμοδιότητες, τόσο για λόγους μεγαλύτερης αμεροληψίας όσο και για λόγους διοικητικής και οργανωσιακής ετοιμότητας, σε ένα φορέα με δραστηριότητες επιστημονικές, επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές που αφορούν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στο σύνολό της και στην υποστήριξη των διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Η εν λόγω δομή εξυπηρέτησε μέχρι σήμερα το έργο του ΕΚΔΔΑ χωρίς να διαπιστωθούν πραγματικές δυσλειτουργίες. Η νέα δομή δεν φαίνεται να προκύπτει από τη συνολική αξιολόγηση του παραγόμενου έργου αλλά πιθανά από τη λογική της μείωσης. Ωστόσο, στους φορείς που προβλέπεται Πρόεδρος, αυτός συνεπικουρείται από αντιπρόεδρο ή και αντιπροέδρους με συγκεκριμένο ρόλο και αυτό για τους λόγους που προαναφέρθηκαν (διαφάνειας, αμεροληψίας, διοικητικής επάρκειας). Η ύπαρξη μονομελούς οργάνου διοίκησης το οποίο εισηγείται στο Δ.Σ. και ταυτόχρονα προεδρεύει σε αυτό, επιφέρει τον κίνδυνο υποβάθμισης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους σκοπούς που απορρέουν από την αποστολή του ΕΚΔΔΑ. Είναι σκόπιμο να εξεταστεί το θέμα αυτό εκ νέου με γνώμονα την ενίσχυση της διοίκησης του φορέα που η συμμετοχή του συντελεί ουσιαστικά στην κατανόηση και στην εφαρμογή των αναγκαίων δημόσιων πολιτικών ώστε να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 18:09 | dimitris kodonas

  Όπως τονίζεται και στην αρχή της Εισηγητικής Έκθεσης,το ΕΚΔΔΑ είναι «ο Στρατηγικός Φορέας αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».Είναι,επομένως,σαφές ότι δεν είναι ενας φορέας «που κάνει σεμινάρια» όπως πολλοί «καλοπροαίρετοι» θέλουν να παρουσιάζουν το ΕΚΔΔΑ,αλλά ο «στρατηγικός» φορέας,όχι απλουστευμένα της επιμόρφωσης αλλά της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού,δηλαδή 600.000 περίπου υπαλλήλων,όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,όλων των ειδικοτήτων,όλων των ιεραρχικών βαθμίδων και όλων των καθηκόντων!
  Για τους γνωρίζοντες τι σημαίνει ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού είναι προφανές ότι δεν μιλούμε απλά για επιμόρφωση αλλά για ένα σύνθετο πλέγμα δραστηριοτήτων που παίρνει υπόψη του όλες τις ως άνω μεταβλητές και επιπλέον τις ιδιαιτερότητες καθενός ατόμου(είναι χαρακτηριστική η περιγραφή της Αποστολής του ΕΚΔΔΑ,όπως περιγράφεται στον ιδρυτικό του Νόμο:έρευνες και μελέτες μεθόδων και διαδικασιών,υποστήριξη μεταρρυθμιστικών δράσεων,κλπ).
  Είναι επομένως προφανές ότι δεν είναι μόνο το έργο του ΕΚΔΔΑ τεράστιο και πολύμορφο ,είναι και η δυσκολία στην υλοποίησή του αν συνειδητοποιηθεί ότι εμπλέκονται 600.000 άνθρωποι όλων των μεταβλητών που προαναφέρθηκαν,σε εκατοντάδες φορείς της ΔΔ και της ΤΑ.
  Για να είναι η προσπάθεια του ΕΚΔΔΑ αποτελεσματική απαιτείται επιτελικός σχεδιασμός,πολιτική βούληση των ηγεσιών των φορέων των προς επιμόρφωση υπαλλήλων,ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Εκπαίδευσης κάθε φορέα,συντονισμός και συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ,τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασιών,με άλλα λόγια δράσεις που απαιτούν επικοινωνία καταρχήν σε πολιτικό κυρίως επίπεδο.Για το λόγο αυτό αντί θέσεως Γενικού Διευθυντή στο ΕΚΔΔΑ προβλέφθηκε θέση Γενικού Γραμματέα,επίδεδο δημόσιας ιεραρχίας που αποδείχθηκε στην πράξη το πλέον κατάλληλο για την επίτευξη των στόχων και δράσεων του ΕΚΔΔΑ. (Ίσως φανεί παράξενο,αλλά νομίζω κατανοητό,οτι αποδεδειγμένα το «Γενικός Γραμματέας»είναι πιο κατάλληλο για πειστική και πιεστική,όποτε χρειάζεται, επικοινωνία στη δημόσια διοίκηση από το «Πρόεδρος»).
  Δεν είναι λοιπόν «το μέγεθος του Οργανισμού και η οργανωτική του δομή» κριτήριο για την κατάργηση της θέσης του ΓΓ,αλλά η φύση του έργου που απαιτεί την ύπαρξή του.Πολύ δε περισσότερο αν πάρουμε υπόψη τα σχόλια περι Γενικών και Ειδικών Γραμματέων στη Δημόσια Διοίκηση ως συνόλου.Όσον αφορά δε την εξοικονόμηση πόρων νομίζω ότι έχει καταρριφθεί ως επιχείρημα από άλλους σχολιαστές.
  Είναι,νομίζω,σαφές ότι σήμερα,μέσα σε ένα πλαίσιο στρατηγικής για την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης,όπως περιγράφτηκε ήδη από τον σχολιαστή dionysis messaris,είναι η ώρα για την αναβάθμιση του ρόλου και του έργου του ΕΚΔΔΑ.Η κατάργηση της θέσης του ΓΓ νομίζω ότι δεν συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.Η μονοκρατορία στο ΕΚΔΔΑ τη στιγμή αυτή-δεδομένης και της ελληνικής προεδρίας στην ευρωπαϊκή ένωση-είναι ένα επικίνδυνο εγχείρημα που μπορεί να κοστίσει εκθετικά περισσότερο στη δημόσια διοίκηση από το μισθό ενός ΓΓ.Η μονοπρόσωπη διοίκηση απαιτεί ταυτόχρονα από τον ίδιο άνθρωπο να ανταποκριθεί σε όλες τις πολιτικής φύσης απαιτήσεις της θέσης-θεσμικές εκπροσωπήσεις και συμμετοχές σε επιτροπές και συμβούλια,πολυάριθμες και συχνές επικοινωνίες με πολιτικά πρόσωπα κλπ καθώς και σε όλες απαιτήσεις ενός μάνατζερ/ηγέτη πλήρους απασχόλησης.Επιπλέον-αν πραγματικά μιλούμε για αναβάθμιση και αξιοποίηση του ΕΚΔΔΑ,στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία-απαιτεί την ανταπόκριση του ίδιου προσώπου στην απαίτηση όχι τόσο για διαχείρηση ή εκτέλεση εντολών αλλά κυρίως για συνεχή αξιλόγηση καιεισήγηση προς την πολιτική ηγεσία μεθόδων,δράσεων,διαδικασιών,μέτρων και καινοτομιών για την αποτελεσματικότερη αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.
  Η θέση του ΓΓ του ΕΚΔΔΑ έχει σαφέστατο λόγο ύπαρξης.’Αν,παρόλα αυτά το άρθρο αυτό πρέπει να υλοποιηθεί,θα πρέπει ανυπερθέτως να προβλεφθεί θέση Αντιπροέδρου,όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα αντίστοιχα συστήματα διοίκησης.Η θέση αυτή θα πρέπει να είναι διακριτή με σαφείς αρμοδιότητες.Άν ούτε αυτό γίνει,θα πρέπει-ως έσχατο μέτρο διασφάλισης της αποφυγής μονοκρατορίας και αναποτελεσματικής διοίκησης-να ορισθεί ένα μέλος του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ ως Αντιπρόεδρος,όχι απλά ως αναπληρωτής του Προέδρου αλλά με συγκεκριμμένες αρμοδιότητες.Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβλέπεται σαφώς στο άρθρο ότι πχ «εντός τριμήνου από της τοποθετήσεώς του,ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ οφείλει να εξουσιοδοτήσει το μέλος του ΔΣ που έχει ορισθεί ως Αντιπρόεδρος,με συγκεκριμμένες αρμοδιότητες».

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 15:14 | Γιώργος Μπάλτας

  Επί της προωθούμενης ρύθμισης επιτρέψτε μου τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
  1η: Η νομοθετική πρωτοβουλία εγκλωβίζεται, δυστυχώς, μόνο στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ, στο οποίο για άλλη μια φορά εκπροσωπείται μόνο η ίδια η δημόσια διοίκηση. Δεν περιλαμβάνει καμμία διάταξη που να καθιστά το ΕΚΔΔΑ ανεξάρτητο φορέα διοικητικής έρευνας και υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων.
  2η: Είναι δυνατόν το πρόσωπο που προΐσταται, συγκαλεί, καθορίζει και εισηγείται τα θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ και ταυτόχρονα ελέγχεται από αυτό να είναι το ίδιο; Η ρύθμιση, προφανώς και αποδυναμώνει το ρόλο και το κύρος ενός συλλογικού οργάνου, στο οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων. Θεωρώ ότι η θέση του Προέδρου πρέπει να παραμείνει διακριτή από τις εκτελεστικές αρμοδιότητες.
  3η: Δεν προβλέπεται η δυνατότητα σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου με άλλη διαδικασία, πλην της πρωτοβουλίας του Προέδρου, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει πολυποίκιλα λειτουργικά και άλλα ζητήματα, επηρεάζοντας συνολικά το έργο του φορέα.
  4η: Επανέρχεται, ως τακτικό μέλος, στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Προϊστάμενος της αρμόδιας, για ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου. Και στην περίπτωση αυτή ο ανωτέρω Προϊστάμενος καθίσταται ελεγκτής και ελεγχόμενος καθώς σύμφωνα με τον οργανισμό του Υπουργείου στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνεται και η ευθύνη εποπτείας του ΕΚΔΔΑ.

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 03:46 | Σ.Π.

  1.Το έργο που παράχθηκε τα 30 χρόνια λειτουργίας του ΕΚΔΔΑ, τόσο στην εκπαίδευση των νέων στελεχών, μέσω της Σχολής, όσο και στην επιμόρφωση του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων, μέσω του Ινστιτούτου, οφείλεται στην αυτονομία και ευελιξία λήψης αποφάσεων που προέκυπτε από τη μορφή της διοίκησης με κυρίαρχη τη θέση και τον ρόλο του Γενικού Γραμματέα. Ο Γ.Γ. είναι η κινητήριος δύναμη του Οργανισμού. Το σημείο αναφοράς για την εφαρμογή της πολιτικής της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων που καθορίζει η Πολιτεία, αλλά και το σημείο λήψης πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού. Η κατάργηση της θέσης και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο θα απομακρύνει την κεντρική διοίκηση του ΕΚΔΔΑ από το παραγόμενο έργο με αποτέλεσμα τη λειτουργία μιας διοίκησης «εξ αποστάσεως» χωρίς τη δυνατότητα άσκησης επιτελικού έργου. Για τους παραπάνω λόγους θεωρώ ότι η κατάργηση της συγκεκριμένης θέσης, δεν εξυπηρετεί καθώς ούτε μείωση μείωση κόστους προκαλεί, ούτε θεωρείται ότι βρίσκεται στο πλαίσιο της μείωσης των δομών του Κράτους. Απεναντίας γίνεται αποσπασματικά, καθώς δεν εντάσσεται σε κανένα συνολικό σχέδιο αξιολόγησης του Οργανισμού για την αναβάθμιση του ρόλο του, όπως διακηρύσσεται και θα προκαλέσει για μία ακόμη φορά κλυδωνισμούς στη διοίκηση και καθυστέρηση στο αναμενόμενο παραγόμενο έργο. Δεν μπορεί να γίνει κατανοητό τι σκοπούς εξυπηρετεί η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση αυτή τη στιγμή!
  2. Ταυτόχρονα με την κατάργηση της θέσης του Γ.Γ., καταργείται και η συμμετοχή του Διευθυντή – Συντονιστή της Μονάδας ΤΕΚ στο Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ. Η μη συμμετοχή υποβαθμίζει το κύρος και το έργο της συγκεκριμένης Μονάδας, μίας Μονάδας απαραίτητης για το έργο του ΕΚΔΔΑ στην συγκεκριμένη μεταρρυθμιστική εποχή του συνόλου του Δημόσιου Τομέα. Η σύσταση της συγκεκριμένης Μονάδας και η συμμετοχή του Συντονιστή της στο Δ.Σ. εξασφαλίζουν την εξωστρέφεια του ΕΚΔΔΑ και την πλήρη επιχειρησιακή του ανάπτυξη, πέραν της εκπαίδευσης, όπως εξ άλλου προβλέπεται από τον ιδρυτικό νόμο. Η μη λειτουργία παρόμοιας Μονάδας μέχρι τώρα, στέρησε από το ΕΚΔΔΑ τη δυνατότητα, όλα αυτά τα χρόνια, να επιτελέσει συμβουλευτικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στις εκάστοτε μεταρρυθμιστικές πολιτικές. Το συγκεκριμένο έργο δεν μπορεί να ασκηθεί από τις δύο εκπαιδευτικές Μονάδες, καθώς το έργο της επιμόρφωσης για τις δύο Μονάδες είναι τεράστιο διοικητικά και διαχειριστικά. Δεν είναι κατανοητό να συμμετέχουν στο Δ.Σ. τόσοι εκπρόσωποι φορέων και να μη συμμετέχει ο εκπρόσωπος της συγκεκριμένης Μονάδας. Η σωστή λειτουργία της ΜΟΤΕΚ θα επικυρώσει και θα αναβαθμίσει τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό ρόλο του ΕΚΔΔΑ. Το ΕΚΔΔΑ για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σύνολο των συνεχών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της Πολιτείας, σε ένα σκληρά απαιτητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, που απαιτούνται και συνέργειες με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται, αντιμετωπίζεται και να αξιολογείται ως εκπαιδευτικός και όχι ως διοικητικός φορέας.

 • 19 Ιανουαρίου 2014, 18:47 | dionysis messaris

  Με τις πρόσφατες θεσμικές μεταρρυθμίσεις διαγράφεται ένα νέο περιβάλλον στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Ο εξορθολογισμός των δομών και ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης κρίθηκε επιτακτική ανάγκη στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αυτό το σκοπό εξυπηρετούν οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ανάγκη αναδιάρθρωσης των οργανογραμμάτων των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και η κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων με συγκεκριμένους στόχους , η περιγραφή θέσεων εργασίας (job description) των εργαζομένων, η συστηματική αξιολόγηση των δομών και των εργαζομένων, η ελεύθερη κινητικότητα στο δημόσιο, η ανάγκη για επαγγελματική πληροφόρηση και τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότερη σύζευξη των αναγκών του δημοσίου με το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.
  Οι νέες αλλαγές προσδιορίζουν επίσης μια νέα σχέση και συμφωνία των εργαζομένων με το κράτος ως προς το περιεχόμενο της εργασίας, τους κανόνες άσκησης των επαγγελματικών εργασιών και την εξέλιξη των εργαζομένων στην ιεραρχία.
  Οι αλλαγές αυτές οδηγούν στον ανασχεδιασμό της στρατηγικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.
  Σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή της Πολιτικής Ανάπτυξης του Ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα θα διαδραματίσει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
  Η εκπαίδευση των υπαλλήλων υλοποιείται μετά από εφαρμογή της διαδικασίας ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών και εκπόνηση Σχεδίων Εκπαίδευσης τα οποία θα προσδιορίζουν την επιμορφωτική δράση του κάθε οργανισμού.
  Τα αποτελέσματα της αποτίμησης και της αξιολόγησης της λειτουργίας και εφαρμογής της εκπαίδευσης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και των αναγκών που προκύπτουν από τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, τον ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών και το σύστημα βαθμολογικών προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων, οδηγούν στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς τη μεθοδολογία εφαρμογής τους, ώστε να είναι προσιτά σε όλες τις βαθμίδες των υπαλλήλων κάτω από τις νέες συνθήκες λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών .
  Η διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην εφαρμογή των νέων Δημόσιων Πολιτικών με τελικό σκοπό την ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

  Αντικείμενα αρμοδιότητας του ΕΚΔΔΑ αποτελούν:
  • Ανάλυση των Δημοσίων Πολιτικών και εξειδίκευση στις απαιτήσεις της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και προετοιμασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που δημιουργούνται.
  • Εκπόνηση μελετών ολοκληρωμένης διαχείρισης, ποιότητας και αποτελεσματικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό.
  • Ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.
  • Μελέτες σε επίπεδο εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από την επιμόρφωση (Αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης) καθώς και των αλλαγών που προκάλεσαν σε επίπεδο υπηρεσίας – φορέα.
  • Κατάρτιση Σχεδίων Εκπαίδευσης –Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Σχεδιασμός, δόμηση , οργάνωση και υλοποίηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενδυνάμωσης και ανάπτυξης του Ανθρωπινού Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
  • Συγκέντρωση και τεκμηρίωση των σχετικών μελετών που υλοποιούνται από κάθε φορέα – Δημόσιο ή Ιδιωτικό για στελέχη του Δημοσίου Τομέα.
  • Σχεδιασμός –Οργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων , Διημερίδων υποστηρικτικών των Δημοσίων Πολιτικών.
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
  • Υποστήριξη , δημοσιοποίηση και εκπαίδευση σε βέλτιστες πρακτικές διεθνούς επιπέδου.
  Στο πλαίσιο της κατάρτισης του προγραμματισμού του ΕΚΔΔΑ πρώτο και σημαντικό βήμα θεωρώ τη συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με σκοπό την καταγραφή των επιτελικών πολιτικών και στρατηγικών στόχων του Υπουργείου , ώστε βάσει αυτών τίθενται προτεραιότητες ,στοχεύσεις και ιεραρχήσεις των δράσεων και ιδιαίτερα όσον αφορά τις οριζόντιες ασκούμενες δημόσιες πολιτικές .
  Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρώ ότι το ΕΚΔΔΑ , στο πλαίσιο της λειτουργίας όλων σχεδόν των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Φορέων , είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται στους Στρατηγικούς Στόχους για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και την αναδιοργάνωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτοί προδιαγράφονται μέσα από τις ασκούμενες και σχεδιαζόμενες Δημόσιες Πολιτικές . Η αξιοποίηση του ΕΚΔΔΑ προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των Δημόσιων Πολιτικών απαιτεί τη λειτουργία του ως Γενικής Γραμματείας με απαραίτητη τη διατήρηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα ο οποίος συνδέει την βούληση και τους στόχους της πολιτικής ηγεσίας με τη Διοίκηση για την επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή των Δημόσιων Πολιτικών. Το ΕΚΔΔΑ αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την εφαρμογή των στόχων της Κυβέρνησης με αξιόλογο και έμπειρο προσωπικό , που ιδιαίτερα στην παρούσα κατάσταση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο με μεγαλύτερη σύνδεση με τους κυβερνητικούς στόχους και να αποτελεί σύμβουλο της πολιτείας , αξιοποιώντας την μεγάλη εμπειρία που διαθέτει στα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης. Επομένως θα περίμενα ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα αναβαθμίζει το ρόλο του ΕΚΔΔΑ και όχι την κατάργηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα , η οποία είναι απαραίτητο να διατηρηθεί και να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του προς την κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • 19 Ιανουαρίου 2014, 13:12 | Πέτρος Α.

  Η θέση του Γενικού Γραμματέα στο ΕΚΔΔΑ που με το παρόν άρθρο του νομοσχεδίου καταργείται, διασφαλίζει την επιχειρησιακή δυναμική του φορέα για όλη τη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, είναι άλλος ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα και άλλος ο ρόλος του Προέδρου. Ο ρόλος του Προέδρου αφορά κυρίως την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του συλλογικού οργάνου διοίκησης. Πρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Γραμματέας δίνουν τη δυνατότητα εξορθολογισμένου καταμερισμού καθηκόντων σε ένα φορέα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η θέση του Προέδρου ως μονομελούς οργάνου διοίκησης και ταυτόχρονα ως Προέδρου Δ.Σ., χωρίς διακριτό αντιπρόεδρο, με εξειδικευμένα καθήκοντα, όπως σε όλα τα ν.π.δ.δ., αποδυναμώνει τη δομή της διοίκησης του ΕΚΔΔΑ που επιτελεί σημαντικό έργο προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και πρέπει να επανεξεταστεί.

 • 18 Ιανουαρίου 2014, 21:56 | Δημήτρης Παπαδόπουλος

  Γιατί επιλέγεται αυτή τη στιγμή η κατάργηση της θέσης του γενικού γραμματέα του Κέντρου; Από τις γραμματείες που ήταν στον κατάλογο για κατάργηση από το 2012 καμία δεν έχει καταργηθεί,αντίθετα έχουν δημιουργηθεί και άλλες γενικές και ειδικές γραμματείες. Άρα δεν γίνεται για λόγους οικονομίας. Εκτός από την μείωση του πολιτικού προσωπικού στο Υπουργείο δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος.
  Τη στιγμή που δεν έχουν γίνει άλλες καταργήσεις γραμματειών θεωρώ ότι το Υπουργείο θα πρέπει να επανεξετάσει το θέμα ειδικά για ένα φορέα που έχει προσφέρει πολλά στο δημόσιο τομέα και μπορεί να εξακολουθήσει να προσφέρει.
  Εντύπωση επίσης προκαλεί το διοικητικό σχήμα που προτείνεται γιατί υπάρχει μόνο Πρόεδρος και μετά διευθυντές.

  Δημ Παπ

 • 18 Ιανουαρίου 2014, 21:38 | Fofi Ntaleri

  Με το άρθρο αυτό καταργείται η θέση του Γενικού Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ, γεγονός που συνιστά υποβάθμιση και δεν προσφέρει εξοικονόμηση τη στιγμή που τα καθήκοντα αναλαμβάνει Πρόεδρος. Προξενεί επίσης εντύπωση γιατί να καταργείται τώρα μία Γενική Γραμματεία και μάλιστα ενός φορέα που έχει συνεισφέρει σε όλες τις μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, την ώρα που έχουν δημιουργηθεί άλλες γενικές και ειδικές γραμματείες. Η επιλογή επίσης ορισμού μόνο Προέδρου που προτείνεται δεν είναι λειτουργική γιατί δεν προβλέπεται Διευθύνων σύμβουλος ή αντιπρόεδρος όπως σε άλλα ΝΠΔΔ.
  Ο φορέας υποβαθμίζεται ενώ θα πρέπει να αναβαθμιστεί για να συνεχίσει να επιτελεί το ρόλο του απρόσκοπτα.
  Το παράδειγμα άλλων χωρών της Ευρώπης θα πρέπει επίσης να προβληματίζει,ειδικά αυτό της Γαλλίας με την ΕΝΑ, της Ισπανίας, Ιταλίας και άλλων που οι Σχολές ή τα Ινστιτούτα δημόσιας διοίκησης ανήκουν στον Πρόεδρο της κυβέρνησης.

  Φώφη Νταλ

 • 18 Ιανουαρίου 2014, 20:09 | Κυριακη Δ.

  Δεν είναι κατανοητό γιατί θα πρέπει να καταργηθεί η θέση του γενικού γραμματέα του ΕΚΔΔΑ και μάλιστα να προτείνεται ένα σχήμα το οποίο υποβαθμίζει τον ρόλο και την ιστορία του κέντρου. Την ίδια στιγμή που έχουν δημιουργηθεί νέες γενικές και ειδικές γραμματείες αυτή η ρύθμιση τι ακριβώς προσφέρει; Το Εθνικό Κέντρο έχει προσφέρει πολλά στο δημόσιο μέσω της επιμόρφωσης και μέσω της εκπαίδευσης των στελεχών που φοιτούν στην Σχολή. Το σχήμα που προτείνεται επίσης είναι ελλιπές και αυτό υποβαθμίζει το ρόλο του Κέντρου. Υπάρχει ένας Πρόεδρος και μετά οι Διευθυντές των μονάδων, ενώ σε άλλα ΝΠΔΔ υπάρχει Πρόεδρος/Διοικητής και μετά ένας Εκτελεστικός -αντιπρόεδρος, Γενικός διευθυντής ή άλλος. Αυτό το άρθρο θα πρέπει να μην υπάρχει και ειδικά τώρα που δεν υπάρχει συζήτηση κατάργησης άλλων Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών. Αντίθετα θα πρέπει να οριστεί Γενικός Γραμματέας και να συνεχιστεί το έργο.

 • 18 Ιανουαρίου 2014, 20:28 | Sarisaris

  Η «περιστολή δημοσιονομικών πόρων» που, σύμφωνα με την αιτολογική έκθεση του νομοσχεδίου, θα επιφέρει η κατάργηση της θέσης του Γεν. Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ, μόνο ως βερμπαλιστική διατύπωση μπορεί να εκληφθεί. Από τη στιγμή που οι αρμοδιότητες του Γεν. Γραμματέα θα αναληφθούν από τον Πρόεδρο, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είναι αμειβόμενος μιας και δεν ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα – αλλά μόνο προεδρεύει του ΔΣ, εξυπακούεται ότι με την ανάληψη των καθηκόντων του θα έχει, πλέον, τις αποδοχές του Γεν. Γραμματέα (αφού θα είναι πλήρους απασχόλησης στο ΕΚΔΔΑ). Συνεπώς, πρόκειται απλά για μεταφορά πόρων, των αποδοχών του Γεν. Γραμματέα, στις αποδοχές του Πρόεδρου και όχι για «περιστολή».

  Πέραν αυτού, η αναφερόμενη στην αιτιολογική έκθεση «μείωση των οργάνων ή επιπέδων διοίκησης» που επιτυγχάνεται με την κατάργηση της θέσης του Γεν. Γραμματέα, αποτελεί άλλη μια ατυχή απόπειρα αιτιολόγησης της προτεινόμενης ρύθμισης. Από τη στιγμή που στο ισχύον καθεστώς ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, συνεπώς δεν αποτελεί επίπεδο διοίκησης, ποια είναι η «μείωση των επιπέδων διοίκησης», όταν καταργείται ένα επίπεδο (ο Γεν. Γραμματέας), αλλά ταυτόχρονα συστήνεται ένα νέο (ο Πρόεδρος);

  Εκτιμώ ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση θα διαταραχθεί η ισορροπία της διοικητικής λειτουργίας του ΕΚΔΔΑ (που επιτυγχάνεται με το ισχύον καθεστώς – Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος ΔΣ, Γενικός Γραμματέας) και θα υπονομευθεί το κύρος και η αποστολή του. Απαιτείται η απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου.

 • 18 Ιανουαρίου 2014, 20:07 | ΜΑΡ. ΜΠ.

  Εφόσον δεν υπάρχουν θέματα αξιολόγησης ΝΠΔΔ αυτό το άρθρο θα πρέπει να καταργηθεί. Εδώ ακόμα αξιολόγηση των Υπουργείων δεν έχει γίνει γιατί θα πρέπει να καταργηθεί η θέση Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου; Αυτό συνιστά υποβάθμιση γιατί και οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προβλέπουν ένα λειτουργικό σχήμα Διοίκησης αλλά μόνο Πρόεδρο και Διευθυντές. Σε όλα τα ΝΠΔΔ υπάρχει Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος ή/και Γενικοί Διευθυντές. Αυτού του είδους οι οργανισμοί θα πρέπει να ανήκουν όχι σε ένα υπουργείο αλλά κατευθείαν στον Πρωθυπουργό (παραδείγματα υπάρχουν στην Γαλλία -ΕΝΑ-, στην Ιταλία – στην Ισπανία ακόμα και στην Αλβανία ο νεοιδρυθείς οργανισμός ανήκει στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης.

 • 18 Ιανουαρίου 2014, 20:44 | Λοιζος Α

  Η κατάργηση της Θέσης του Γενικού Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ αποτελεί επιλογή για τη μείωση του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου (κάθε Υπουργείο να έχει έναν Γενικό Γραμματέα) αλλά δεν είναι απάντηση σε κάποιο πρόβλημα λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου. Το Εθνικό Κέντρο κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων λειτουργίας του δεν έχει εμφανίσει κάποιο πρόβλημα δυσλειτουργίας, το αντίθετο προσφέρει πιστοποιημένες υπηρεσίες επιμόρφωσης και έχει εκπαιδεύσει περίπου 2.000 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή.Η μείωση του κράτους θα ξεκινήσει από το ΕΚΔΔΑ χωρίς να υπάρχει μείωση στην δομή του εποπτεύοντος Υπουργείου;

 • 18 Ιανουαρίου 2014, 20:54 | Νικος Π.

  Το άρθρο αυτό δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νομοσχέδιο τη στιγμή που δεν έχει γίνει αλλαγή στο ίδιο το ΥΔΙΜΗΔ. Άλλωστε γιατί να καταργηθεί η θέση ΓΓ στο ΕΚΔΔΑ και μάλιστα τώρα; Εδώ έχουν γίνει πόσες γενικές και ειδικές Γραμματείες (μέχρι και Ειδική Γραμματεία για τα Απόβλητα ιδρύθηκε).