Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Μπάλτας' | 20 Ιανουαρίου 2014, 15:14

    Επί της προωθούμενης ρύθμισης επιτρέψτε μου τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 1η: Η νομοθετική πρωτοβουλία εγκλωβίζεται, δυστυχώς, μόνο στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ, στο οποίο για άλλη μια φορά εκπροσωπείται μόνο η ίδια η δημόσια διοίκηση. Δεν περιλαμβάνει καμμία διάταξη που να καθιστά το ΕΚΔΔΑ ανεξάρτητο φορέα διοικητικής έρευνας και υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων. 2η: Είναι δυνατόν το πρόσωπο που προΐσταται, συγκαλεί, καθορίζει και εισηγείται τα θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ και ταυτόχρονα ελέγχεται από αυτό να είναι το ίδιο; Η ρύθμιση, προφανώς και αποδυναμώνει το ρόλο και το κύρος ενός συλλογικού οργάνου, στο οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων. Θεωρώ ότι η θέση του Προέδρου πρέπει να παραμείνει διακριτή από τις εκτελεστικές αρμοδιότητες. 3η: Δεν προβλέπεται η δυνατότητα σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου με άλλη διαδικασία, πλην της πρωτοβουλίας του Προέδρου, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει πολυποίκιλα λειτουργικά και άλλα ζητήματα, επηρεάζοντας συνολικά το έργο του φορέα. 4η: Επανέρχεται, ως τακτικό μέλος, στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Προϊστάμενος της αρμόδιας, για ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου. Και στην περίπτωση αυτή ο ανωτέρω Προϊστάμενος καθίσταται ελεγκτής και ελεγχόμενος καθώς σύμφωνα με τον οργανισμό του Υπουργείου στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνεται και η ευθύνη εποπτείας του ΕΚΔΔΑ.