Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Α/ ΠΑΠΠΟΥ' | 20 Ιανουαρίου 2014, 20:02

    Προτείνω στο άρθρο 6, παρ.3α στο σημείο: "Το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, που υπηρετεί στους σταθμούς διοδίων των Μαλγάρων και του Ακτίου μεταφέρεται και εντάσσεται αυτοδίκαια στην εταιρία με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε. σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας." Να συμπληρωθεί: "και με την ίδια σχέση εργασίας" όπως αναφέρθηκε και στην παρ. 3γ του ιδίου άρθρου "πλην όσων υπαλλήλων εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ` του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, οι οποίοι μεταφέρονται αυτοδικαίως με το ί δ ι ο εργασιακό καθεστώς στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις, κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας αντίστοιχου με τα τυπικά τους προσόντα."