Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 06: Κατάργηση της Ανώνυμης Εταιρίας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε. (εφεξής η Εταιρία), η οποία ιδρύθηκε με το Ν. 2938/2001 καταργείται.
2. Από την κατάργηση της Εταιρίας οι αρμοδιότητές της μεταβιβάζονται ως ακολούθως:
α. Είσπραξη διοδίων
αα. Η αρμοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στον σταθμό των Μαλγάρων μεταβιβάζεται στην εταιρία Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία θα προβαίνει στη σχετική είσπραξη για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και ως εντολοδόχος του ΤΑΙΠΕΔ.
ββ. Η αρμοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στον σταθμό του Ακτίου και οι σχετικοί πόροι μεταβιβάζονται στην Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία και υποκαθιστά την ΤΕΟ ΑΕ και στην κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΟ Α.Ε.-BEE TECH Α.Ε.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΚΤΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ-BEE-TECH-ΔΙΟΔΙΑ ΑΚΤΙΟΥ», η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του από 30/12/2008 Συμφωνητικού Σύστασης και Καταστατικού Κοινοπραξίας.
β. Βεβαίωση παραβάσεων
Η αρμοδιότητα βεβαίωσης παραβάσεων που αφορούν στη μη καταβολή διοδίων και επιβολή προστίμων μεταβιβάζεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε.
γ. Λειτουργία και συντήρηση ΠΑΘΕ και κλάδων αυτού
Η αρμοδιότητα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του τμήματος ΠΑΘΕ από Κλειδί έως Ευζώνους μεταβιβάζεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε. Όλα τα υπόλοιπα οδικά τμήματα, για τα οποία έχει αρμοδιότητα η Εταιρία μεταφέρονται στην ΕΥΔΕ Σ.Α. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
δ. Είσπραξη τελών μηχανημάτων
Η αρμοδιότητα είσπραξης τελών μηχανημάτων έργου μεταβιβάζεται στη Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
ε. Διαχείριση κυκλοφοριακών συνδέσεων
Η αρμοδιότητα διαχείρισης των κυκλοφοριακών συνδέσεων περιλαμβανομένων της είσπραξης των μισθωμάτων από νόμιμες και των αποζημιώσεων για αυθαίρετες κυκλοφοριακές συνδέσεις και οι σχετικοί πόροι μεταβιβάζονται στις κατά τόπους Περιφέρειες.
στ. Κέντρο παρακολούθησης διοδίων
Ο εξοπλισμός και το λογισμικό του Κέντρου Ελέγχου Παρακολούθησης Διοδίων (SCADA) μεταβιβάζεται στο Ελληνικό Δημόσιο και η λειτουργία του ανατίθεται στην ΕΥΔΕ Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
ζ. Μισθώσεις
Η Εταιρία υποκαθίσταται στο σύνολο των συμβάσεων μίσθωσης, στις οποίες συμβάλλεται ως εκμισθώτρια από την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., η οποία υπεισέρχεται στο σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της Εταιρίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται οι συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου
η. Λειτουργία και συντήρηση υποθαλάσσιας αρτηρίας Ακτίου-Πρέβεζας
Η αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας μεταφέρεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε. η οποία και υποκαθιστά την ΤΕΟ ΑΕ και στην κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΟ Α.Ε.-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.-ΑΚΤΙΟ/ΠΡΕΒΕΖΑ», η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του από 80/80/2013 Συμφωνητικού Σύστασης Κοινοπραξίας.
θ. Εισφορά υπέρ ΤΕΟ Α.Ε. από ασφάλιστρα
Η επιβληθείσα υπέρ του ΤΕΟ με τη με αριθ. Κ4-1123/27.08.1977 ΥΑ εισφορά 1% επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων καταργείται. Αντ’ αυτής επιβάλλεται εισφορά 0,6% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου για την εκπλήρωση των σκοπών του.
ι. Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες-Συμβάσεις
Το σύνολο των κοινοπραξιών, στις οποίες μετέχει η Εταιρία πλην των αναφερόμενων στις παρ. 1 εδ. β και 8 του παρόντος άρθρου λύονται δια του παρόντος αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Το σύνολο των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με την Εταιρία καταγγέλλονται δια του παρόντος και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
ια. Εκκρεμείς δίκες
Εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι η Εταιρία, συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση με το Ελληνικό Δημόσιο. Η μη παράδοση ή μη έγκαιρη παράδοση από τους πληρεξουσίους της καταργούμενης εταιρίας των σχετικών δικαστικών φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες το Ν.Σ.Κ. κατά το χρόνο συζήτησης κάθε υποθέσεως ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου αποτελεί λόγο υποχρεωτικής αναβολής της συζήτησης αυτής για μία φορά.
ιβ. Διαχείριση εκτελούμενων συμβάσεων Εθνικού Οδικού Δικτύου
Η αρμοδιότητα της διαχείρισης και χρηματοδότησης των εκτελούμενων συμβάσεων συντήρησης και έργων του Εθνικού Οδικού Δικτύου μεταφέρεται στη Διεύθυνση Δ3 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
ιγ. Εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκού φορείς εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων
Μέχρι τη σύσταση ένωσης των φορέων εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων την εκπροσώπηση της χώρας στις αντίστοιχες διεθνείς ενώσεις, η οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκε στις δραστηριότητες της Εταιρίας, ανατίθεται στην εταιρία με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τις διεθνείς ενώσεις και να μεριμνήσει για την ομαλή συνέχεια ως προς την εκπροσώπηση της χώρας στους φορείς.
3. Από την κατάργηση της Εταιρίας:
α. Το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, που υπηρετεί στους σταθμούς διοδίων των Μαλγάρων και του Ακτίου μεταφέρεται και εντάσσεται αυτοδίκαια στην εταιρία με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε. σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας. Το εν λόγω προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές, ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας και προσωπικές διαφορές δεν διατηρούνται. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
β. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης της παρούσας παραγράφου, ως προς το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στην εταιρεία, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κατωτέρω στο άρθρο 18 παρ. 1 περ. α διατάξεις.
γ. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, το προσωπικό του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 2938/2001 που υπηρετεί στην εταιρεία τίθεται σε διαθεσιμότητα, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, πλην όσων υπαλλήλων εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ` του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, οι οποίοι μεταφέρονται αυτοδικαίως με το ίδιο εργασιακό καθεστώς στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις, κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας αντίστοιχου με τα τυπικά τους προσόντα. Σε περίπτωση μεταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. α. Από την κατάργηση της Εταιρίας το σύνολο της περιουσίας αυτής περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο άνευ ανταλλάγματος. Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου.
β. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την κατάργηση της Εταιρίας, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
γ. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας δύναται να ανατεθεί στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών.
δ. Η αποκλειστική χρήση και διαχείριση κάθε στοιχείου της κινητής περιουσίας της Εταιρίας που περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο ανήκει στον φορέα στον οποίο μεταβιβάζονται με τον παρόντα νόμο οι σχετικές αρμοδιότητες, άλλως στο εποπτεύον την ΤΕΟ Α.Ε. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που έχει στο εξής την ευθύνη για τη διαφύλαξη αυτών καθώς και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
ε. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της ΤΕΟ Α.Ε. μεταφέρονται σε λογαριασμό του Δημοσίου, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου ή του φορέα που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις.
5. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να συντάξει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία και απαλλάσσονται τα μέλη του πάσης ευθύνης έναντι της Εταιρίας.
6. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται η ΤΕΟ ΑΕ νοείται ότι αναφέρεται κατά περίπτωση ο φορέας, στον οποίο έχει περιέλθει η σχετική αρμοδιότητα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 11:02 | Εργαζόμενοι ΕΑΧΑ

  Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014
  ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΑΧΑ Α.Ε.
  για την κατάργησή της και την άμεση απόλυση όλων

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Στο άρθρο 7 του Σχεδίου Νόμου «Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ.318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 15.1.2014, προβλέπεται ουσιαστικά, η απορρόφηση της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε. (ΕΑΧΑ ΑΕ) από το ΥΠΕΚΑ, με την κατάργησή της και την άμεση απόλυση όλου του προσωπικού χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

  Επισημάνσεις επί του Σ/Ν και της Αιτιολογικής Έκθεσης

  Άρθρο 7
  Με την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, καταργείται άμεσα η ΕΑΧΑ ΑΕ και αυτόματα απολύεται όλο το προσωπικό χωρίς καμία αξιολόγηση.
  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση το ΥΠΕΚΑ θα αναλάβει τις αρμοδιότητες και το έργο της ΕΑΧΑ ΑΕ. Επίσης, θεωρείται ως δεδομένο ότι θα ληφθεί και θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία της, από τη Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών (ΔΕΕΑΠ) του ΥΠΕΚΑ. Η ΔΕΕΑΠ προβλέπεται να αναδιαρθρωθεί και μετεξελιχθεί με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των πρακτικών της ΕΑΧΑ ΑΕ. Όμως απολύοντας το προσωπικό της ΕΑΧΑ ΑΕ, η τεχνογνωσία αυτή χάνεται διότι δεν μπορεί να μεταβιβαστεί μέσω φακέλων.
  Άλλωστε με την λογική της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας του προσωπικού είχε εκπονηθεί σχέδιο οργανογράμματος του ΥΠΕΚΑ με την ένταξή της σε αυτό, ως «Διεύθυνση Αναπλάσεων (ΔΕΕΑΠ+ΕΑΧΑ)».
  Διαθέτουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και την εκτέλεση, με τον κατάλληλο συντονισμό των συναρμόδιων φορέων, έργων που άπτονται συγχρόνως των τομέων τουρισμού, πολιτισμού (αρχαιολογικών χώρων) και αστικών αναπλάσεων συγχρηματοδοτούμενων μέσω ΕΣΠΑ ή Πράσινου Ταμείου/ΥΠΕΚΑ, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον αναθέσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών (εδ.γ, παρ.1, Άρθρο 18).
  Η μεταφορά των δράσεων που είναι σε εξέλιξη χωρίς το προσωπικό που το χειρίζεται, θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα στην υλοποίηση των παραπάνω έργων αν όχι την οριστική ακύρωσή τους με αρνητικές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
  Επιπλέον αυτών, το υπό θεσμοθέτηση ΣΟΑΠ που παρουσίασε ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ.Μανιάτης (Τύπος 16.1.2014) περιλαμβάνει στρατηγικούς στόχους που συνιστούν την αρμοδιότητα του έργου της ΕΑΧΑ ΑΕ και την καθ’ αυτό εμπειρία της.
  Δεδομένου ότι:
  το έργο συνεχίζεται ως έχει, μέσω δομών του ΥΠΕΚΑ,
  η ΔΕΕΑΠ/ΥΠΕΚΑ που προβλέπεται να το αναλάβει, είναι υπό αναδιάρθρωση,
  το προσωπικό της ΕΑΧΑ ΑΕ εμπίπτει πλήρως στο Ενιαίο Μισθολόγιο,
  Οι καλές πρακτικές υπαγορεύουν την πλήρη και ολοκληρωτική απορρόφηση της ΕΑΧΑ ΑΕ από την ΔΕΕΑΠ/ΥΠΕΚΑ, με τη στελέχωσή της από το υπάρχον προσωπικό της που απολύεται «αυτόματα», ώστε να εξασφαλιστεί το βέλτιστο τεχνικό-οικονομικό αποτέλεσμα.
  Άλλωστε αντίστοιχη διάταξη για μεταφορά και αυτοδίκαιη ένταξη προσωπικού στο νέο φορέα ανάληψης των αρμοδιοτήτων προβλέπεται στο εδ.α, παρ.3, άρθρο 6 του ίδιου Σ/Ν για αντίστοιχη ΑΕ του Δημοσίου.

  Άρθρο 18
  Με το εδ. α, της παρ. 1 του άρθρου, ορίζεται γενικώς το δικαίωμα των υπαλλήλων για τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όμως λόγω της ιδιαιτερότητας της άμεσης και αυτοδίκαιης κατάργησης της ΕΑΧΑ ΑΕ και της ταυτόχρονης απόλυσης όλου του προσωπικού, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι κείμενες διατάξεις ως προς τις αποζημιώσεις.
  Και τούτο, διότι δεν έχει ρητά οριστεί το χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ΕΑΧΑ ΑΕ προς το προσωπικό (όπως η τρέχουσα μισθοδοσία, αποζημίωση αδείας, αποζημίωση απόλυσης, εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, απόδοση ΦΜΥ και αντίστοιχων βεβαιώσεων και λοιπές απαιτήσεις εργαζομένων κλπ), αφού το μόνο που αναφέρεται είναι γενικώς και αορίστως ότι ο διάδοχος της ΕΑΧΑ ΑΕ ως προς το «παθητικό» είναι το Δημόσιο! Άρα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το προσωπικό, θα οδηγηθούμε προφανώς στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα την χρονική καθυστέρηση τους.
  Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς το προσωπικό θα πρέπει να γίνει άμεσα και πλήρως.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Στα πλαίσια αυτής της μεταρρύθμισης, προτείνεται η αξιοποίηση του προσωπικού και η στελέχωση του νέου φορέα ΥΠΕΚΑ/ΔΕΕΑΠ με το προσωπικό της ΕΑΧΑ ΑΕ (όπως αναλόγως προβλέπεται για το ΤΕΟ ΑΕ και μέρος του προσωπικού του), για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 10:06 | Ηλίας

  Κύριοι υπουργοί Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  Αναρρωτιέμαι, πως γίνεται η ΤΕΟ ΑΕ να χαρακτηρίζεται ως οργανισμός χωρίς αντικείμενο. Από τη μία την χαρακτηρίζετε έτσι, από την άλλη μιλάτε για «μεταφορά των αρμοδιοτήτων της» (sic). Τελικά, έχει ή δεν έχει αντικείμενα και αρμοδιότητες η ΤΕΟ ΑΕ κύριοι Μητσοτάκη και Χρυσοχοϊδη; Ποιος και γιατί κύριοι υπουργοί μου, απογύμνωσε την ΤΕΟ ΑΕ από τα αντικείμενά της μέσα σε 3-4 χρόνια; Ποιος και προς τίνος τα συμφέροντα κατήργησε το ΤΕΟ pass; Γιατί και υπέρ ποιων συμφερόντων, το πρόγραμμα παρακολούθησης των εθνικών οδών (SCADA) υπολειτουργεί; Γιατί χαρίζετε τα διόδια των Μαλγάρων, τα δεύτερα πιο κερδοφόρα της επικράτειας, στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ; Σε ποιον έχετε υποσχεθεί την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ; Γιατί παίρνετε έναν από τους πλέον κερδοφόρους οργανισμούς του Δημοσίου, τον απογυμνώνετε από πολλά από τα αντικείμενά του, και μετά, εσείς οι ίδιοι που τον απογυμνώσατε κουνάτε το δάκτυλο και τον κλείνετε ως στερούμενο αντικειμένου; Γιατί έναν οργανισμό, που ακόμα και αφού τον συρρικνώσατε εξακολουθεί να έχει πλεόνασμα και κέρδη για το ελληνικό δημόσιο, σπεύδετε να τον καταργήσετε άρον άρον εν μια νυκτί; Προς τι τόση βιασύνη κύριοι υπουργοί; Γιατί δεν περιμένατε το πόρισμα της αξιολόγησης της ΤΕΟ ΑΕ από την Price Water House, που έχει προθεσμία 1/2/14; Τι φοβάστε; Το πόρισμα φοβάστε ή τον μεγαλοεκδότη-μεγαλοεργολάβο που σας πιέζει να κλείσετε την ΤΕΟ;
  Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι στην ΤΕΟ ΑΕ είναι όλοι νόμιμα προσληφθέντες μέσω ΑΣΕΠ. Όλοι εργάζονται με αρμοδιότητες υπαρκτές και όχι ανύπαρκτες, αρμοδιότητες που χωρίς επαρκή αιτιολόγηση μεταφέρετε στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ και άλλους φορείς. Και μία σημαντική λεπτομέρεια που γνωρίζω πως ΔΕΝ ΑΓΝΟΕΙΤΕ, κύριοι υπουργοί: Η μισθοδοσία των υπαλλήλων της ΤΕΟ ΑΕ τους οποίους βγάζετε στο δρόμο, ΔΕΝ επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού πληρώνονται από την ίδια την πλεονασματική και κερδοφόρα ΤΕΟ ΑΕ. Ως εκ τούτου, είναι προφανές πώς ΔΕΝ πρόκειται για αναπόφευκτη δημοσιονομική επιταγή της τρόϊκας, αλλά πιέσεις μεγάλων εσωτερικών συμφερόντων. Συμφέροντα που είναι γνωστά, και στον κόσμο και στον τύπο και στους πολιτικούς. Ο κόσμος το’χει τουμπανο κι εσείς κρυφό καμάρι κύριοι υπουργοί μου. Το ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που υπάγονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες δεν φαίνεται να σας απασχολεί ιδιαίτερα, ούτε και το ότι υπάρχουν ζευγάρια που εργάζονται και οι δύο στην ΤΕΟ. Αυτά είναι ψιλά γράμματα για τόσο μεγάλα μυαλά, όπως εσείς κ.κ. υπουργοί μου.
  Έρχονται όμως καιροί – και δεν είναι μακριά – που όλοι θα λογοδοτήσουν για το μεγάλο αυτό σκάνδαλο. Και υπουργοί, και συνδικαλιστές, και διοικήσεις της ΤΕΟ ΑΕ, και μεγαλοεκδότες-μεγαλοεργολάβοι.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 10:18 | aris

  Το κλείσιμο της ΤΕΟ ΑΕ οδηγεί -για πρώτη φορά στα χρονικά- στην απόλυση Δημοσίους Υπαλλήλους οι οποίοι αξιολογήθηκαν και προσλήφθηκαν με τον πλέον αξιοκρατικό τρόπο, μέσω πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
  Οδηγούνται στην απόλυση πέραν κάθε λογικής για την αξιοκρατική αναβάθμιση του Δημοσίου αλλά και σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης .
  Πρέπει να γνωρίζει ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ότι θα είναι ο πρώτος που ουσιαστικά καταργεί τον Ν.2190/1994,έναν νόμο που ο ίδιος υποστήριξε και ψήφισε για να επέλθει για πρώτη φορά η αξιοκρατία στις προσλήψεις στο Δημόσιο.
  Για να αποκατασταθεί η πρωτοφανής και μεγάλη αδικία πρέπει να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν.2938/2001 του ιδρυτικού νόμου της ΤΕΟ ΑΕ.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 02:24 | dimitris

  Επιτέλους για πια ανάπτυξη μιλάτε κύριε Υπουργέ όταν όλες οι ενέργειές σας, με τη πρόφαση του μνημονίου, είναι επιβλαβείς για τον Ελληνικό Λαό και την περιουσία του, την οποία και ΧΑΡΊΖΕΤΕ χωρίς ενοχές στα χέρια του κάθε κερδοσκόπου μεγαλοεργολάβου? Η απόφαση σας να κλείσετε την ΤΕΟ Α.Ε. αποτελεί απαράδεκτη κίνηση και είναι απόλυτα συναφής με την απαράδεκτη επίσης πολιτική σας καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που θέλει να πετύχει η κυβέρνηση σας….Το έργο που έχει επιτελέσει η ΤΕΟ Α.Ε. τόσες δεκαετίες είναι σημαντικό και είναι γνωστό στον Ελληνικό Λαό, ο οποίος δεν παραμυθιάζεται πλέον και από τον οποίο θα κριθείτε σύντομα….Σώστε την περιουσία του Ελληνικού Λαού και προστατέψτε τους εργαζομένους οι οποίοι και κατάρτιση έχουν και πείρα….Μη ξεχνάτε ότι όλοι προσελήφθησαν μέσω ενός αξιοκρατικού οργάνου, του ΑΣΕΠ, το οποίο εσείς δημιουργήσατε και το οποίο τώρα απαξιώνετε με σκοπό τις πελατειακές σας σχέσεις….Σταματήστε το διαχωρισμό των Υπαλλήλων και αποσύρετε το νομοσχέδιο… Εμείς, οι εργαζόμενοι, είμαστε ενωμένοι και έτοιμοι να αντισταθούμε με οποιοδήποτε κόστος!!!!

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 02:45 | eleni

  Πως είναι δυνατό έναν φορέα με τόσες προοπτικές και τέτοιο έργο για το Ελληνικό Δημόσιο να απαξιώνεται με αυτόν τον τρόπο από την πολιτική ηγεσία του τόπου???
  Η ΤΕΟ Α.Ε. η οποία έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα ως προς το κράτος και τον Ελληνικό Λαό δεν πρέπει να κατακερματιστεί αντίθετα μάλιστα, θα έπρεπε να αναλάβει επιτελικό χαρακτήρα σε σχέση με τις αντίστοιχες ιδιωτικές, που ο μοναδικός σκοπός τους είναι το αλόγιστο κέρδος χωρίς να παράγουν ουσιαστικό έργο….
  Μην ξεπουλάτε ότι έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Λαού…. Ντροπή σας για μία ακόμη φορά!!!!!!

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 23:19 | Κώστας Π.

  κ.κ. υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
  Οι εργαζόμενοι στην ΤΕΟ ΑΕ απ’ όσο μπορώ να γνωρίζω, έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ με νόμιμες διαδικασίες. Από την άλλη, η μισθοδοσία τους δεν επιβαρύνει τον κρατικό προύπολογισμό, εφόσον μισθοδοτούνται από την ίδια την -πλεονασματική & κερδοφόρα- ΤΕΟ ΑΕ και όχι από το κράτος. Επομένως, δεν είναι δημοσιονομικοί οι λόγοι απόλυσής τους. Είναι προφανές πως υπαγορεύονται από άλλα, μεγκαλα συμφέροντα.
  Ειδικά για τους εργαζόμενους της κεντρ. υπηρεσίας όπου πολλοί μένουν οριστικά στο δρόμο χωρίς ουδεμία πρόβλεψη, μάλλον δεν βλέπω καμία ευαισθησία. Ή κάνω λάθος; «Αγνοείτε» το γεγονός ότι στους προς απόλυση εργαζομένους της κ.υ. υπάρχουν άτομα από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες που τιμωρούνται για το «έγκλημα» να εργάζονται με σύμβαση ΙΔΑΧ σε ΝΠΙΔ.
  Αυτό είναι το κράτος δικαίου που επαγγέλεστε κ.κ. υπουργοί μας;

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 22:14 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  O υπαλληλάκος των μεγαλοεργολάβων πρώην αριστερός, μετέπειτα σοσιαλιστής και τελευταία δεξιός, αλλά <> κύριος Χρυσοχοίδης, τα κατάφερε. θα είναι για πάντα Υπουργός!!!!! Ο ανεπάγγελτος,ανειδίκευτος, που δεν έχει να επιδείξει ούτε ένα ένσημο, μαζί με τους υποτακτικούς του, σύμφωνα με το άρθρο 125 της ΤΕΟ ΑΕ τίθεται από σήμερα σε διαθεσιμότητα.
  Οι υποτακτικοί που εκτέλεσαν το έργο του(ΝΕΟ Δ.Σ.),πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι της ΤΕΟ ΑΕ θα τους επιτρέψουν,την ώρα που εκείνοι απολύονται,να είναι διπλοθεσίτες. Άλλος να νοικιάζει καράβια,άλλος να νοικιάζει τριώροφα και άλλος εργολαβικά να παίρνει τις δουλειές του Υπουργείου,κάτω από την μύτη του άτεγκτου Υπουργού.
  ΚΡΙΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕ!!!!!!

  «ΚΥΡΙΟΙ» ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!!!!!!

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 20:02 | Α/ ΠΑΠΠΟΥ

  Προτείνω στο άρθρο 6, παρ.3α στο σημείο:
  «Το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, που υπηρετεί στους σταθμούς διοδίων των Μαλγάρων και του Ακτίου μεταφέρεται και εντάσσεται αυτοδίκαια στην εταιρία με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε. σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.»
  Να συμπληρωθεί:
  «και με την ίδια σχέση εργασίας»
  όπως αναφέρθηκε και στην παρ. 3γ του ιδίου άρθρου
  «πλην όσων υπαλλήλων εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ` του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, οι οποίοι μεταφέρονται αυτοδικαίως με το ί δ ι ο εργασιακό καθεστώς στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις, κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας αντίστοιχου με τα τυπικά τους προσόντα.»

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 12:42 | iro

  – Κε Χρυσοχοείδη απορούμε όλοι για το πως αποφασίζετε την κατάργηση των Οργανισμών του Δημοσίου λόγω Μνημοσνίου και Εθνικού Συμφέροντος…Αν θυμάμαι καλά δεν το είχατε διαβάσει καν!
  – Κε Μητσοτάκη είστε πολύ «ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟΣ», «ΠΡΟΘΥΜΟΣ» και «ΔΙΚΑΙΟΣ» στο θέμα της αναδιοργάνωσης του Δημόσιου Τομέα. Γιατί άραγε δε επιδείξατε την ίδιες ΑΡΕΤΕΣ που διαθέτετε, κατά κοινή ομολογία, στις κατηγορίες για τις μίζες της Siemens?

  Κύριε Μητσοτάκη και ΑΞΙΟΤΙΜΕ «Κε Χρυσοχοείδη», σας συμφέρει να πιστεύετε ότι ο ΛΑΟΣ ξεχνά! Μάλλον εσείς ξεχνάτε ότι η ώρα της κρίσης θα φτάσει πολύ σύντομα για έσας (δυστυχώς για εσάς….πιο σύντομα μάλλον απ΄ότι υπολογίζατε!). Ο ΛΑΟΣ δε θα σας ξεχάσει όπως άλλες φορές! Γιατί πολύ απλά ΞΥΠΝΗΣΕ από το λίθαργο!
  ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ γιατί αλλιώς θα λογοδοτήσετε σύντομα!

 • 19 Ιανουαρίου 2014, 22:45 | takis

  Κύριε»Υπουργέ», Απαντώντας σε ερώτηση του κ. Απόστολου Κακλαμάνη τέως Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, με το υπ΄αριθ. 189/23-10-2013 έγγραφό σας, μεταξύ άλλων αναφέρατε ότι:»Τέλος, ως προς το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των εργαζομένων της ΤΕΟ Α.Ε. πρέπει να επισημανθεί ότι αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο μας η διευθέτηση των θεμάτων του προσωπικού και η διασφάλιση της εργασίας τους». Τι άλλαξε από τότε και στο σχέδιο νόμου που αναρτήσατε, άλλα προτείνετε να γίνουν; Μήπως εξυπηρετώντας συμφέροντα παραχωρησιούχων – μεγαλοεργολάβων «σκεφθήκατε’ να καταργήσετε μία κερδοφόρα επιχείρηση και να τριχοτομήσετε το υπάρχον προσωπικό, το οποίο η Πολιτεία έχει επιλέξει μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ και όχι μέσω πελατειακών σχέσεων και δεν σκεφθήκατε καθόλου ότι αναγκάζετε με την απόφασή σας αυτή, πολλές οικογένειες σε οικονομική εξαθλίωση – ανεργία και επί πλέον απολύετε και εργαζόμενους με πολλά χρόνια προυπηρεσίας στερώντας τους το δικαίωμα συνταξιοδότησης; Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος «κ. Χρυσοχοίδη» που ο πολιτικός σας φορέας υποστήριζε; Εκτός, και αν τα συμφέροντα σας έκαναν όχι μόνο να μη διαβάζετε τι ψηφίζετε «βλέπε μνημόνιο» αλλά και να ξεχνάτε το παρελθόν σας. Τέλος, αν θέλετε στην κοινωνία να θεωρείστε πολιτικός με παρελθόν και μέλλον, να μη στέκεστε στις δάφνες του παρελθόντος, αλλά να προσπαθείτε να είστε πάνω απ΄όλα άνθρωπος.
  ΞΑΝΑΣΚΕΦΘΕΊΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

 • 19 Ιανουαρίου 2014, 22:51 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ

  1.Γιατί κ. Υπουργέ αφού διατείνεστε ότι το ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ δεν επιτελεί πλέον έργο, παραχωρείτε τις ίδιες αρμοδιότητες σε άλλους φορείς του Δημοσίου και στην Εγνατία Α.Ε?
  Θεωρείτε λοιπόν, τους εργαζόμενους της ΤΕΟ Α.Ε. ανίκανους και ανάξιους να συνεχίσουν αυτά τα οποία επί τόσα χρόνια αποτελούν καθημερινό αντικείμενο της δουλειάς τους και τα παραδίδεται σε υπαλλήλους που δεν κατέχουν καμία εμπειρία και κατάρτιση!!!!!!!!
  2.Γιατί αφού ο Ελληνικός Λαός πλήρωσε εκατομμύρια Ευρώ για την αγορά λογισμικού και εξοπλισμού για τη δημιουργία του Κέντρου Ελέγχου Παρακολούθησης Διοδίων (SCADA)δεν λειτούργησε ΠΟΤΕ?
  Μήπως δεν εξυπηρετούσε «σωστά» τα συμφέροντά σας και στεκόταν εμπόδιο στις συμφωνίες σας με τους μεγαλοεργολάβους φίλους σας?Μήπως θέλατε να έχετε εσείς τον άμεσο έλεγχο ώστε να μπορείτε να αποκρύπτετε στοιχεία που είναι ζημιογόνα για το Ελληνικό Δημόσιο?
  3.Πείτε μας κ. Υπουργέ πως είναι δυνατόν ο Σταθμός Διοδίων Μαλγάρων, ο οποίος ανήκει ακόμα στο Ελληνικό Δημόσιο, να είναι ο δεύτερος πιο κερδοφόρος Σταθμός ανάμεσα στους υπολοίπους ιδιωτικούς και μάλιστα με το χαμηλότερο αντίτιμο? Την ίδια στιγμή που οι ιδιωτικοί σταθμοί με το τριπλάσιο αντίτιμο παίρνουν κρατικές επιχορηγήσεις για την υποτιθέμενη επιβίωσή τους και έχοντας παρουσιάσει μηδενικό έργο!!!!!!
  4.Γιατί απαξιώσατε με το χειρότερο τρόπο τον πομποδέκτη της TEO-PASS,ένα κρατικό προϊόν με το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο εξίσωσε την Ελλάδα με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες στον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών διοδίων, δίνοντας τη δυνατότητα και στους ιδιώτες να παρέχουν το αντίστοιχο δικό τους? Και αφού το επιτρέψατε αυτό, γιατί δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η διαδικασία της διαλειτουργικότητας και ενώ μάλιστα βρισκόταν στο τελικό στάδιο της υλοποίησής της?
  Γιατί θα πρέπει οι Έλληνες πολίτες να έχουν τουλάχιστον τρείς πομποδέκτες ώστε να μπορούν να μετακινηθούν στο Ελληνικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο?
  Την τελευταία τριετία τα έσοδα του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας ανήλθαν στα 165.000.000 ευρώ,ενώ για την συντήρηση του Δευτερεύοντος Εθνικού Δικτύου διέθεσε περίπου 700.000.000 ευρώ τα τελευταία δέκα χρόνια.Ουσιαστικά λοιπόν τα έσοδα της ΤΕΟ Α.Ε. ενίσχυαν μέχρι σήμερα τον κρατικό προϋπολογισμό και ήταν ανταποδοτικά στον πολίτη.
  ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ!!!!!!ΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ?

 • 19 Ιανουαρίου 2014, 19:03 | Αντώνης Νικολάου

  Αληθεύει ότι (όπως προκύπτει και απο την ΑΔΑ:ΒΛΓΔ1-ΖΞΖ απόφαση αναρτημένη στο πρόγραμμα διαύγεια) έγινε ανάθεση της αξιολόγησης όλων το φορέων του Υπουργείου Υποδομών στην εταιρεία price water house (pwc) μεταξύ αυτών και του Τ.Ε.Ο. Α.Ε. η οποία αξιολόγηση στοίχησε στον Ελληνικό λαό 73.800,00 € και ενώ ακόμα δεν έχει παραδώσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (το χρονικό όριο είναι έως 1η Φεβρουαρίου) εσείς κλείνετε το Τ.Ε.Ο. Α.Ε.;

  Επειδή ακριβώς αυτό ισχύει μάλλον θα πρέπει κάποιος να μας εξηγησει ποιο το νόημα της προσχηματικής αξιολόγησης αφού η απόφαση έχει ήδη παρθεί από καιρό όπως φαίνεται!

 • 19 Ιανουαρίου 2014, 15:32 | Μαριλένα

  «Κύριε» Χρυσοχοίδη πείτε μας πώς ακριβώς πήρατε την απόφαση,εν μια νυκτί, να καταργήσετε το ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,τον μόνο κρατικό ελεγκτικό φορέα στο ανεξέλεγκτο φαγοπότι των παραχωρησιούχων;Πώς και με ποιο τρόπο έγινε η αξιολόγηση αυτής της εταιρείας,ώστε να προχωρήσετε στο κλείσιμό της;Μήπως απλά υπήρξαμε υπόδειξη του μεγαλοκαρχαρία εργολάβου φίλου σας;Μήπως είσαστε και εσείς,όπως τόσοι και τόσοι,ένα ακόμη πιόνι του στα μεγαλεπήβολα σχέδια του;Μήπως φοβούμενος τις συνέπειες που θα είχε η άρνησή σας,στην πολιτική σας καριέρα και εν όψει εκλογών, καταστρατηγείτε τους νόμους του Συντάγματος και οδηγείτε αυτή την στιγμή 70 οικογένειες στην οικονομική εξαθλίωση και στην ανεργία;Υπαλλήλους που διορίστηκαν με τον πιο αξιοκρατικό τρόπο,το ΑΣΕΠ!!!!!!Μήπως απλά εκτελείτε εντολές αυτών που πραγματικά κυβερνούν την Ελλάδα σήμερα;Μήπως συντελείτε και εσείς στην εξαφάνιση του Δημόσιου Τομέα και στην δημιουργία και καθιέρωση του Ιδιωτικού Μονοπωλίου; Συγχαρητήρια λοιπόν!!!!! Το έργο σας ολοκληρώθηκε.Εξαφανίσατε και το τελευταίο ίσως εμπόδιο στο χορό του ξεπουλήματος του Εθνικού Οδικού Δικτύου.Αν ακόμη θέλετε να θεωρείστε Έλληνας πολιτικός,σταματήστε ΤΩΡΑ αυτό το έγκλημα και αποσύρετε αυτό το νομοσχέδιο.

 • 19 Ιανουαρίου 2014, 03:48 | Amalia

  Ο κατακερματισμός της ΤΕΟ Α.Ε. αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα στα ελληνικά χρονικά. Ένας από τους ιστορικότερους κερδοφόρους οργανισμούς, ο οποίος επιτελεί σημαντικό έργο για τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, στοχοποιείται από τη πολιτική ηγεσία με αποτέλεσμα να χάνουν την εργασία τους 130 άνθρωποι οι οποίοι μάλιστα διορίστηκαν με νόμιμες διαδικασίες μέσω του ΑΣΕΠ. Η ΤΕΟ Α.Ε. έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετεί το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ και όχι τα συμφέροντα του ΕΝΟΣ, τα ποία εσείς, οι ιθύνοντες της διάσωσης του ελληνικού έθνους, χωρίς δεύτερη σκέψη υπερασπίζεστε τόσο απενοχοποιημένα…Ποιο είναι το κράτος δικαίου λοιπόν, όταν όλα ξεπουλιούνται στον βωμό του κέρδους του ενός μεγαλοεργολάβου και ποια πολιτική, την οποία εσείς αποκαλείτε κοινωνική, είναι αυτή που καταγράφει τους ανθρώπους – εργαζόμενους απλά σαν νούμερα χωρίς ίχνος ευαισθησίας? Η ΤΕΟ Α.Ε. όχι μόνο δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της, όπως ο ‘αδιάβαστος’ κ. Χρυσοχοϊδης και ο κ. Μητσοτάκης τόσο ανεύθυνα υπερασπίζονται αλλά αποτελεί και τον μοναδικό κρατικό οργανισμό ο οποίος θα μπορούσε να διασφαλίσει και να προασπίσει τα συμφέροντα του Ελληνικού Λαού, αφού το κράτος από αυτόν αντλούσε πόρους για την κατασκευή του εθνικού οδικού δικτύου και τη συντήρησή του. Η ύπαρξη της ΤΕΟ Α.Ε. αποτελεί επιτακτική ανάγκη για το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς είναι ο μοναδικός φορέας ο οποίος διαθέτει εμπειρία χρόνων, τεχνογνωσία αλλά και υλικοτεχνική υποδομή, ώστε νόμιμα να ελέγχει τον κάθε ιδιώτη παραχωρησιούχο. Εσείς, η Πολιτική Ηγεσία του τόπου έχετε την υποχρέωση να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Ελληνικού Λαού και όχι να ξεπουλάτε ότι έχει απομείνει κερδοφόρο στην κρατική δικαιοδοσία με τη πρόφαση της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Δημοσίου.. Σταματήστε αυτό το έγκλημα λοιπόν όσο είναι ακόμα καιρός…ο Ελληνικός Λαός, ο οποίος και σας νομιμοποίησε, έχει κρίση, έχει μνήμη αλλά και ξέρει να τιμωρεί…

 • 16 Ιανουαρίου 2014, 15:32 | Argyri

  Αξίζει λοιπόν να παρατηρήσει κανείς τό γεγονός ότι όλες οι αρμοδιότητες είσπραξης των εσόδων των Διοδίων περιέρχονται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της εταιρίας του μέχρι σήμερα Ελληνικού Δημοσίου «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ». Πόσο τυχαίο είναι αυτό αραγε? Ας μας απαντήσετε λοιπόν όλοι εσείς που υποτίθεται πως ενδιαφέρεστε για τη διάσωση της Ελλάδας,σε πόσους μήνες θα παραδώσετε την «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» στον γνωστό σε όλους μας μεγαλοεργολάβο και φυσικά μαζί και όλα τα έσοδα των Εθνικών Δρόμων? Φαντάζομαι πως 6 μήνες θα είναι υπερ αρκετοί για εσας.! Μπράβο σας «Κύριοι»! Είναι λογικό βέβαια να θέλετε να προλάβετε τις βουλευτικές εκλογές για ευνόητους λόγους…! Με αυτό το νομοσχέδιο γίνεστε υπεύθυνοι για αλόμα ένα Έγκλημα εις βάρος του Ελληνικού λαού! Ποιος άραγε σας νομιμοποίησε για τέτοιο Εθνικό ξεπούλημα! Μή κρύβεστε πίσω από το παραμύθι της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Δημοσίου. Καμία αναδιάρθρωση δεν πραγματοποιείται με την απόλυση 40 ανθρώπων (…ψιλά γράμματα για εσάς)οι οποίοι διορίστικαν με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που εσείς οι ίδιοι προκυρήξατε. Όσο για τις αρμοδιότητες της ΤΕΟ Α.Ε. που όπως υποστηρίζετε έπαψαν να υπάρχουν, καλό θα ήταν να αναλογιστείε εσείς και οι όμοιοι προκάτοχοί σας για ποιό λόγο έγινε αυτό! Προφανώς, γιατί ξεπουλήσατε κάθε κερδοφόρο Εθνικό οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να μη μείνει τίποτα σε κρατική δικαιοδοσία. Με το παρόν νομοσχέδιο, εκτός από νέες οικογενειες ανέργων, αφήνετε πίσω σας και την ολοκλήρωση ενός Εγκλήματος! Συγχαρητήρια- Πολύ σημαντικό το έργο σας!