Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Ειρήνη Αναστασίου' | 21 Ιανουαρίου 2014, 00:33

    Με το συγκεκριμένο άρθρο, επιχειρείται η τροποποίηση των οργάνων διοίκησης του ΕΚΔΔΑ, με κυρίαρχο στοιχείο την κατάργηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα και την αντικατάστασή του από θέση Προέδρου ως μονομελούς οργάνου διοίκησης ο οποίος θα προεδρεύει ταυτόχρονα και του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης εκτιμώ χρήσιμο να αναφερθεί ότι η υφιστάμενη δομή του ΕΚΔΔΑ σε επίπεδο διοίκησης, προβλέπει Πρόεδρο Δ.Σ. και Γενικό Γραμματέα με διακριτούς ρόλους και διακριτές αρμοδιότητες, τόσο για λόγους μεγαλύτερης αμεροληψίας όσο και για λόγους διοικητικής και οργανωσιακής ετοιμότητας, σε ένα φορέα με δραστηριότητες επιστημονικές, επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές που αφορούν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στο σύνολό της και στην υποστήριξη των διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Η εν λόγω δομή εξυπηρέτησε μέχρι σήμερα το έργο του ΕΚΔΔΑ χωρίς να διαπιστωθούν πραγματικές δυσλειτουργίες. Η νέα δομή δεν φαίνεται να προκύπτει από τη συνολική αξιολόγηση του παραγόμενου έργου αλλά πιθανά από τη λογική της μείωσης. Ωστόσο, στους φορείς που προβλέπεται Πρόεδρος, αυτός συνεπικουρείται από αντιπρόεδρο ή και αντιπροέδρους με συγκεκριμένο ρόλο και αυτό για τους λόγους που προαναφέρθηκαν (διαφάνειας, αμεροληψίας, διοικητικής επάρκειας). Η ύπαρξη μονομελούς οργάνου διοίκησης το οποίο εισηγείται στο Δ.Σ. και ταυτόχρονα προεδρεύει σε αυτό, επιφέρει τον κίνδυνο υποβάθμισης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους σκοπούς που απορρέουν από την αποστολή του ΕΚΔΔΑ. Είναι σκόπιμο να εξεταστεί το θέμα αυτό εκ νέου με γνώμονα την ενίσχυση της διοίκησης του φορέα που η συμμετοχή του συντελεί ουσιαστικά στην κατανόηση και στην εφαρμογή των αναγκαίων δημόσιων πολιτικών ώστε να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.