Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Άννα Αναγνωστοπούλου' | 21 Ιανουαρίου 2014, 03:35

    Η ύπαρξη Γενικού Γραμματέα του ΥΔΙΜΗΔ, με ευθύνη το ΕΚΔΔΑ, υποδεικνύει τη σπουδαιότητα του Κέντρου, ενός φορέα που διαθέτει μικρό αριθμό προσωπικού και μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων (μητρώο διδακτικού προσωπικού, πιστοποίηση δομών, προγραμμάτων, γνώσεων και δεξιοτήτων, επιμόρφωση, Σχολή κλπ). Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), αποτελεί τον εθνικό φορέα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, αποτελεί και σύμβουλο της Πολιτείας (ΥΔΙΜΗΔ) για τη βελτίωση των υπηρεσιών της Δ.Δ. και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, μέσω της διαδικασίας της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης. Η θέση του Γενικού Γραμματέα, επιτρέπει την άμεση σύνδεση του, με την πολιτική ηγεσία του ΥΔΙΜΗΔ και αναγνωρίζει σε αυτόν συγκεκριμένη πολιτική βαρύτητα (αυτήν του Γ.Γ.) λόγω του χαρακτήρα του θεσμού (ΝΠΔΔ αλλά ταυτόχρονα και εκπαιδευτικός φορέας). Η κατάργησή του, θα είχε λογική, μόνο στο πλαίσιο του γενικότερου περιορισμού των Γ.Γ. της Κεντρικής Διοίκησης ή της μετατροπής όλων των Γ.Γ. σε ανώτατα στελέχη της Διοίκησης, που κατά καιρούς συζητείται. Κάτι τέτοιο όμως δεν προβλέπεται. Σε ότι αφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ, αυτό σήμερα συγκροτείται με τη συμμετοχή του Γ.Γ του ΕΚΔΔΑ και του Προέδρου του Δ.Σ., (πέραν των Διευθυντών των Εκπαιδευτικών Μονάδων, των εκπροσώπων και των εμπειρογνωμόνων, που είναι άλλος ο ρόλος τους). Εφόσον επιλεγεί η αντικατάσταση του Γ,Γ, και του Προέδρου του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, θα πρέπει -κατά την γνώμη μου- αυτό, να συνοδευτεί με σύσταση θέσης Αντιπροέδρου ή Γενικού Διευθυντή του ΕΚΔΔΑ. Σε όλη τη Δ.Δ. υφίστανται θέσεις Γ. Δ/ντών, αλλά και προτείνεται από τις αντίστοιχες εκθέσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης (με 4 Δ/νσεις το λιγότερο). Στο ΕΚΔΔΑ, υπάρχουν σήμερα έξι (6) και η Έκθεση προβλέπει την ύπαρξη τεσσάρων (4) Υπηρεσιακών Μονάδων επιπέδου Δ/νσης, εκ των οποίων οι δύο (2) συνιστούν Εκπαιδευτικές Μονάδες. Η ιδιομορφία του ΕΚΔΔΑ είναι ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, δεν λειτουργεί μόνο με το διοικητικό και επιστημονικό του προσωπικό, αλλά: - Διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού (Μητρώο Διδασκόντων 4000 ατόμων, επιμορφούμενοι, σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ) - Δικτυώνεται μέσω νέων οργανωτικών λειτουργιών με υπουργεία και φορείς (Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης, εσωτερικοί επιμορφωτές Υπουργείων, ειδικοί επιστήμονες Δήμων) που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για την εκπαίδευση-επιμόρφωση καθώς και με αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών με τους οποίους συνάπτει ειδικές συμβάσεις. - Έχει την ευθύνη της διοίκησης και των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ Και παράλληλα: - Αξιοποιεί εγκεκριμένους πόρους από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» με μεγάλη απορροφητικότητα.