• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ' | 16 Ιανουαρίου 2013, 19:30

    Είχαμε στην εισαγωγή επισημάνει, ότι δεν αρκεί να βελτιωθεί μόνο η διοίκηση. Επιβάλλεται να βελτιωθούν και οι άλλες εξουσίες(ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ). Η βουλή δεν πρέπει να αφήνει να ψηφίζονται αντισυνταγματικοί νόμοι.Όταν ψηφίζονται ρυθμίσεις γύρω από Γή, θα πρέπει να υπάρχει και γραπτή θέση και σχολιασμός των αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου που προστατεύουν δικαιώματα του Δημοσίου επί ακινήτων. Δεν μπορεί π.χ να προτατεύονται ως Δημόσια τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που δεν έχουν ποτέ αναγνωρισθεί δια της διοικητικής ή δικαστικής οδού ως ιδιωτικά έναντι του Δημοσίου και να ψηφίζεται νόμος που να δίνει δυνατότητα να δηλοποιούνται ως ιδιωτικές εκτάσεις και δάση δήθεν Ι.Μονών,να δημοσιοποιούνται σε σχετικά ΦΕΚ οι δηλοποιήσεις , να γίνονται οικοπεδοποιήσεις τους κ.λ.π Δεν μπορεί να γίνονται τροποποιήσεις στις πολεοδομικές , δασικές , επικοιστικές , φορολογικές νομοθεσίες , χωρίς να υπάρχει σχετική κωδικοποίησή τους. Για να αποσυμφορηθούν επίσης τα δικαστήρια, επιβάλλεται: 1) Όταν την επίδικη διαφορά την προκαλεί η διοίκηση, να θεσπισθεί τρόπος ταχείας διοικητικής θεραπείας, με τελικό διατάκτη που θα επιλύει την διαφορά και μόνο όταν δεν επιλύεται η διαφορά να έχει ευχέρεια ο φερόμενος ως αδικούμενος να προσφεύγει στην δικαιοσύνη.2)Όταν επίσης γίνεται σχετική καταγγελία, πάλι πρέπει να θεσπισθεί ενδικοφανής διαδικασία και αρμόδιο όργανο της διοίκησης να αποφαίνεται επί των καταγγελλομένων, αναλαμβάνοντας και την αστική ευθύνη της αληθείας των θέσεών του. 3)Θα πρέπει να μελετηθεί, ο διαχωρισμός της απόδοσης δικαιοσύνης από μονοπρόσωπα δικαστήρια και μόνο σε ειδικά κατονομαζόμενες περιπτώσεις θα πρέπει να΄απονέμεται η δικαιοσύνη από πολυπρόσωπες συνθέσεις δικαστηρίων. 4)Επιβάλλεται η αρχή της ισότητας στην διοίκηση να γενικεύεται σε όλες τις υποθέσεις με τα ίδια πραγματικά περιστατικά , όταν έχει αποφανθεί οριστικά η δικαιοσύνη για κάποια υπόθεση. 5)Θα πρέπει να θεσπισθεί Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, όταν οι υποθέσεις κρίνονται σε συλλογικά όργανα της διοίκησης, καιστις περιπτώσεις αυτές η κακή ή λανθασμένη εκπροσώπιση να συνεπάγεται την αστική ευθύνη των συνηγόρων.(συνεχίζεται)