• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ' | 25 Ιουλίου 2012, 00:28

    Επιβάλλεται να καταργηθεί το ξεχωριστό Πρωτόκολλο για κάθε Υπουργείο. Κάθε Υπουργείο έχει χαρακτηριστικό κεφαλαίο γράμμα(π.χ Α ή Βή Γκ.λ.π) αλλά ο αριθμός αιτήσεως ή εισερχόμενης αλλ/φίας ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ για όλη την κρατική μηχανή, καταχωρούμενος αυτόματα απο το ηλεκτρονικό σύστημα διακυβέρνησης .Εντός τριών ημερών, με ευθύνη των προϊσταμένων των Δ/νσεων των τομέων, στο σύστημα πρέπει να είναι καταχωρημένος ο υπάλληλος που χρεώθηκε την σχετική αλλ/φία ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ.Επιβάλλεται να καθιερωθεί κλιμάκωση στις καθυστερήσεις ενεργειών των υπαλλήλων που χρεώνονται αλληλογραφίες.Ειδικώτερα για απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών, οι καθυστερήσεις ταξινομούνται σε ΚΑΘΥΣΡΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ. Για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις , γίνεται γραπτή επίπληξη στον υπάλληλο και στον προϊστάμενό του και στην τρίτη επίπληξη, επιβάλλεται αυτοδίκαια μικρή περικοπή στις ετήσιες αποδοχές του υπαλήλου, καθ' υποτροπή δε προτείνεται η απόλυση. Καθιερώνεται επίσης στην διοίκηση ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικών αρχειοθετήσεων.Διαφοροποιούνται τα αρχεία των Δημοσίων υπηρεσιών και αρχεία που πρέπει να τηρούνται στο διηνεκές, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ(π.χ ιδιοκτησιακά στοιχεία του Δημοσίου, στρατιωτικά αρχείακ.λ.π) η ευθύνη δε τήρησής τους είναι διαρκής και ανα πάσα στιγμή το Δημόσιο γνωρίζει τον υπέυθυνο. Σε κάποιες υπηρεσίες έχουν λεηλατηθεί τα αρχεία επι ζημία του Δημοσίου συμφέροντος.Επειδή έχει διαπιστωθεί ασυνέχεια του Κράτους, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε να μην καταργούνται βασικοί τομείς του Δημοσίου ή να γίνεται μεταστέγαση κ.λ.π, επειδή έχει διαπιστωθεί κάποια σκοπιμότητα ώστε κατά την μετακόμιση να χάνονται αρχεία. Επιβάλλεται να μεριμνήσει το Κράτος άμεσα, ώστε να ΑΝΑΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΡΧΕΙΑ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ .Π.χ για την αποκατάσταση των προσφύγων δώσαμε ως Κράτος στην Κοινωνία των Εθνών 5.000.000 στρέμματα. Απο αυτά διανεμήθηκαν μόλις 1.500.000. Τα υπόλοιπα σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται. Είμαι βέβαιος ότι τα περισσότερα στρέμματα είναι καταπατημένα και οι καταπατητές ευελπιστούν μέσα απο το στρεβλό μοντέλο της Κτηματογράφησης που εφαρμόζεται στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου, ότι δηλώνοντάς τα, δεν θα τους πάρει είδηση το Δημόσιο και με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουν τίτλους.Το ίδιο συμβαίνει και σε χιλιάδες στρέμματα προερχόμενα στην διαχείρηση του Δημοσίου (Υπουργείου Οικονομικών) από του 1841, εκ διαλύσεως Ιερών Μονών, πολλά των οποίων έχουν καταπατήσει οι μή διαλυθείσες Ι.Μονές.Άν ερωτηθούν οι υπηρεσίες του Υπ.Οικονομικών , ουδείς γνωρίζει που βρίσκονται, αλλά και να ξέρουν κάνουν την πάπια επειδή είναι σχεδόν στο σύνολό τους καταπατημένες . Το τραγικό είναι, ότι και στις δύο παραπάνω κατηγορίες γαιών που είναι διάσπαρτες ανά την Επικράτεια, όταν γίνονται απαλλ/σεις απότο Δημόσιο, εμφανίζονται δικαιούχοι αποζημιώσεων και το Δημόσιο πληρώνει από άγνοια οτι είναι καταπατητές.(έπεται η συνέχεια).