• Σχόλιο του χρήστη 'Νένος Νενόπουλος' | 19 Σεπτεμβρίου 2010, 14:26

    ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ....συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων της σιδηροδρομικής υποδομής, περιέρχεται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Δημόσιο.... Νομικά είναι εφικτό ; ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ....Από τη μεταβίβαση αυτή εξαιρούνται τα κάτωθι ακίνητα ....β) [ΝΒ: αναλυτικότερη περιγραφή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Οινόης] Να διαγραφεί. Υπάρχει πρόβλημα με το Π.Δ. 41/ 2005 - ΑΡΘΡΟ 9 ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ παρ.4 Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που είναι νομίμως εγκατεστημένες σε κράτος μέλος παρέχεται, κατά τρόπο αμερόληπτο, η σιδηροδρομική πρόσβαση και η παροχή υπηρεσιών στους τερματικούς σταθμούς και τους λιμένες που συνδέονται με τις υπό (α), (β) και (γ) της προηγούμενης παραγράφου σιδηροδρομικές δραστηριότητες και οι οποίοι εξυπηρετούν, πραγματικά ή δυνητικά περισσότερους από έναν τελικούς πελάτες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Υπηρεσίες που παρέχονται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. ΑΡΘΡΟ 2 . Η τροχαία πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υπηρεσιών και η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει : δ) τερματικούς σταθμούς μεταφοράς φορτίου, ε) σταθμούς διαλογής Α. ΠΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ Β. ΤΟ 49% ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 51% . ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ; ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.... από Επιτροπή που με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ "Μόνιμη επιτροπή του Διαχειριστή Υποδομής και της ΓΑΙΑΟΣΕ υπό την εποπτεία του Υπουργείου" ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ιδ....χώροι σταυλισμού.... Είναι αρμοδιότητα του Διαχειριστή Υποδομής και για την ενοικίαση ; ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 α....κατασκευή ή ανακατασκευή τμήματος της σιδηροδρομικής υποδομής, για την οποία αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες του παρόντος νόμου είναι η ΕΡΓΟΣΕ.... Αρμόδιος για την κατασκευή ή ανακατασκευή τμήματος της σιδηροδρομικής υποδομής είναι ο ΟΣΕ ο οποίος εκχωρεί αρμοδιότητες στην ΕΡΓΟΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 β Στην ανωτέρω αρμοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ ....και παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητά του. Τα γήπεδα δίπλα στις γραμμές για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων από σιδηροδρομικές εταιρείες (ράμπες μετωπικές – πλευρικές , σκάμματα , χώροι εναπόθεσης containers κ.λ.π. ) θα είναι αρμοδιότητα του Διαχειριστή Υποδομής για ενοικίαση ; Ο Διαχειριστής θα παρακολουθεί την εναπόθεση φορτίων ; ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 .....για την ενημέρωση και τήρηση του μητρώου ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ "Στο μητρώο της ακίνητης περιουσίας έχει πρόσβαση ο ΟΣΕ για διαχείριση τεχνικών θεμάτων" ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 .....παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ως τροποποιήθηκε με τον νόμο …….. [ Ο ΑΡΧΙΚΟΣ Κ.Ν 2190 /1920 ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΡΘΡΟ 42Ε παρ. 5] ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 γ .....κατ’ άρθρο 42ε κ.ν. 2190/1920 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ως τροποποιήθηκε με τον νόμο …….. [ Ο ΑΡΧΙΚΟΣ Κ.Ν 2190 /1920 ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΡΘΡΟ 42Ε]