Άρθρο 6 – Ρυθμίσεις για ακίνητη περιουσία

1.       Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στον ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων της σιδηροδρομικής υποδομής, περιέρχεται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Δημόσιο. Από την ανωτέρω μεταβίβαση, το Δημόσιο, δια των αρμοδίων εκάστοτε υπηρεσιών, οργανισμών ή εταιριών, μεριμνά για την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου, που αποτελεί την εθνική σιδηροδρομική υποδομή, αποκτώντας τα αναγκαία προς τούτο ακίνητα κατά κυριότητα και διαθέτοντάς τα για τον ανωτέρω σκοπό. Εκκρεμείς διαδικασίες κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων υπέρ ΟΣΕ  με τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υπέρ του Δημοσίου. Από τη μεταβίβαση αυτή εξαιρούνται τα κάτωθι ακίνητα που περιέρχονται με τη δημοσίευση της ανωτέρω αποφάσεως στην κυριότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ:

 • α)      [ΝΒ: αναλυτικότερη περιγραφή του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού/Διαλογή και Αυτοκινητοστάσιο Θεσσαλονίκης] και
 • β)      [ΝΒ: αναλυτικότερη περιγραφή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Οινόης]

2.       Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 16 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή: η παραπάνω Σιδηροδρομική Υποδομή που βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας.»

3.       Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συγκροτείται Επιτροπή με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έργο της οποίας είναι ο προσδιορισμός των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικώς εγκαταστάσεις και εξοπλισμό της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. Η Επιτροπή καταρτίζει τον σχετικό κατάλογο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη συγκρότησή της, ο οποίος και δημοσιεύεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Έως τον ανωτέρω προσδιορισμό των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικώς την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, για την αξιοποίηση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 περ. β΄ του παρόντος. Ο κατά τα ανωτέρω  προσδιορισμός των ακινήτων  δύναται να αναθεωρείται μετά από τυχόν μεταβολή της κατάστασης ή και του σχεδιασμού των ακινήτων, από Επιτροπή που συγκροτείται εκάστοτε με απόφαση του  Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Για την κατάρτιση και δημοσίευση της αναθεώρησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων.

4.       Αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του κατά την παράγραφο 3 προσδιορισμού των ακινήτων από την επιτροπή της ίδιας παραγράφου, ως εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που αποτελούν την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή νοούνται τα εξής:

α)      τα στοιχεία που αποτελούν μέρος των κυρίων και υπηρεσιακών γραμμών της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, συμπεριλαμβανομένου της απαλλοτριωμένης λωρίδας γης εκατέρωθεν της γραμμής στο βαθμό που αυτή εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής (π.χ. παράλληλοι οδοί που εξυπηρετούν το έργο της συντήρησης),

β)      οι γραμμές που βρίσκονται στο εσωτερικό των σταθμών επισκευής υλικού, στις αποθήκες ή στα αμαξοστάσια οχημάτων κινήσεως και των ιδιωτικών ή παρακαμπτηρίων γραμμών, καθώς και οι εγκαταστάσεις μηχανοστασίων και εργοστασίων που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής σιδηροδρομικής Υποδομής για τη συντήρηση και επισκευή του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί για το έργο του,

γ)       γήπεδα που φιλοξενούν δραστηριότητες του Διαχειριστή Υποδομής,

δ)       χωματουργικά, ιδίως επιχώματα, τάφροι, αύλακες και οπές αποστραγγίσεως, κτισμένες τάφροι, οχετοί, τοίχοι επικαλύψεως, φυτά προστασίας των πρανών κλπ, κρηπιδώματα επιβατών και εμπορευμάτων, ερείσματα οδών και διαβάσεις πεζών, τοίχοι περιφράξεως, φράκτες εκ φυτών, φράκτες εκ πασσάλων λωρίδες πυρασφαλείας, συσκευές για τη θέρμανση των κλειδιών, φράκτες αντιχιονικής προστασίας,

ε)       τεχνικά έργα, όπως γέφυρες, αναχώματα, και λοιπές διαβάσεις, σήραγγες, κεκαλυμμένες τάφροι, και άλλες υπόγειες διαβάσεις, τοίχοι υποστηρίξεως και αντιστηρίξεως και έργα προστασίας από χιονοστιβάδες, λιθοπτώσεις κλπ., ισόπεδες διαβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των έργων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας,

στ)     επιδομές, ιδίως σιδηροτροχιές, αυλακωτές σιδηροτροχιές και αντιτροχιές, στρωτήρες, διαμήκεις στρωτήρες, μικρά εξαρτήματα συνενώσεως, λιθορριπές περιλαμβανομένου και του αμμοχαλίκου,

ζ)       κλειδιά, περιστρεφόμενες πλατφόρμες και άμαξες μεταφορτώσεως (εξαιρέσει εκείνων που εξυπηρετούν αποκλειστικά τα οχήματα κινήσεως),

η)      διαβάσεις για ταξιδιώτες και εμπορεύματα συμπεριλαμβανομένων και των οδών ή διαδρόμων προσβάσεως,

θ)       εγκαταστάσεις ασφαλείας, σηματοδοτήσεως και τηλεπικοινωνιών για γραμμές, σταθμούς και σταθμούς διαλογής, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής, μετατροπής και διανομής της ηλεκτρικής ενεργείας για την υπηρεσία σηματοδοτήσεως και τηλεπικοινωνιών, κτίρια για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, τροχοπέδες γραμμών,

ι)       εγκαταστάσεις φωτισμού για τη διευκόλυνση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων,

ια)     συσκευές μετατροπής και μεταφοράς της ηλεκτρικής ενεργείας για την έλξη των αμαξοστοιχιών (δηλ. υποσταθμοί, γραμμές παροχής ρεύματος από τους υποσταθμούς στις γραμμές επαφής, γραμμές επαφής και σχετικά υποστηρίγματα), τρίτη σιδηροτροχιά συμπεριλαμβανομένου και του υποβάθρου της,

ιβ)     κτίρια για την εξυπηρέτηση της υποδομής,

ιγ)      ειδικότερα για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, ως τμήματα της σιδηροδρομικής υποδομής θεωρούνται μόνο τα μέρη των σταθμών στα οποία λειτουργούν δραστηριότητες σχετικές με τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και

ιδ)      τα εργοστάσια και τα μηχανοστάσια όπου πραγματοποιείται η συντήρηση και οι επισκευές του τροχαίου υλικού τρίτων, καθώς και οι χώροι σταυλισμού αυτού του τροχαίου υλικού.

5.       α)      Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση όλων των ακινήτων του ΟΣΕ καθώς και αυτών που μεταβιβάζονται διά του παρόντος στο Δημόσιο αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002 προσδιορίζονται τα ακίνητα πρώην ιδιοκτησίας ΟΣΕ, τα οποία υπάγονται στην ανωτέρω διαχειριστική αρμοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ, η αξιοποίηση και εν γένει εκμετάλλευση των οποίων κρίνεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας. Για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών η ΓΑΙΑΟΣΕ ακολουθεί τις εντολές και οδηγίες της ανωτέρω Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, με απόφαση της οποίας καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Για τα λοιπά ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ εφαρμόζεται το στοιχ. β΄ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης ακινήτων αυτής της κατηγορίας, εφόσον αυτή προϋποθέτει κατασκευή ή ανακατασκευή τμήματος της σιδηροδρομικής υποδομής, για την οποία αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες του παρόντος νόμου είναι η ΕΡΓΟΣΕ, συμπράττει κατά το λόγο της αρμοδιότητάς της και η τελευταία, η παρακολούθηση όμως της εμπορικής εκμετάλλευσης και αξιοποίησης παραμένει στην αρμοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ.

 • β)      Στην ανωτέρω αρμοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν περιλαμβάνονται οι διαχειριστικές δραστηριότητες στα σχετιζόμενα με τη σιδηροδρομική υποδομή ακίνητα και τις λειτουργικές ανάγκες διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής, οι οποίες ανήκουν κατά την κείμενη νομοθεσία στον Διαχειριστή Υποδομής, και παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητά του. Για την αξιοποίηση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση και των ακινήτων, που έχουν προσδιορισθεί, κατά την παράγραφο 3 ότι   εξυπηρετούν λειτουργικώς την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, εφόσον αυτή είναι δυνατή, αποκλειστικώς αρμόδια είναι η ΓΑΙΑΟΣΕ. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής ως προς τις προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις και τους λειτουργικούς περιορισμούς των σχεδιαζόμενων κατασκευών και τη λειτουργία για την οποία αυτές προορίζονται, προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο ή να μην παρεμποδίζεται η δραστηριότητα του Διαχειριστή Υποδομής.

6.       α)      Στο πλαίσιο της κατά την προηγούμενη παράγραφο διαχειριστικής της αρμοδιότητας η ΓΑΙΑΟΣΕ, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΣΕ ή του Δημοσίου, κατά περίπτωση, ως κυρίου των διαχειριζόμενων εκ μέρους της ακινήτων, υπογράφει κάθε σύμβαση, ενοχική ή εμπράγματη, για την παραχώρηση της χρήσης, εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, μεταβίβαση, επιβάρυνση με κάθε είδους βάρη και παραίτηση από δικαιώματα κάθε είδους σχετικά με τα εν λόγω ακίνητα. Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ ή της ανήκει κατά κυριότητα, λαμβάνεται με μέριμνα της ΓΑΙΑΟΣΕ έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με κοινή υπουργική απόφαση. Το αυτό ισχύει και για συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης ακινήτου με διάρκεια μεγαλύτερη των 30 ετών.

 • β)      Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, η αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ γίνεται σύμφωνα με το Επιχειρησιακό της Σχέδιο που εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3429/2005.
 • γ)       Σε περιπτώσεις κατασκευής έργων ή δικτύων υποδομής του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., Δημόσιας Επιχείρησης ή Οργανισμού, είναι δυνατόν να παραχωρούνται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ που λαμβάνεται μετά από έγκριση του Διαχειριστή Υποδομής, στοιχεία της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής έναντι άλλων ίσης αξίας ανταλλαγμάτων ή ωφελειών της ΓΑΙΑΟΣΕ, του Διαχειριστή Υποδομής ή εύλογης αποζημίωσης, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται η συνέχεια, η λειτουργία και η ασφάλεια της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες απαλλοτριώσεων, κατασκευής και όλες οι εν γένει απαιτούμενες δαπάνες βαρύνουν το Δημόσιο ή τη Δημόσια Επιχείρηση, ν.π.δ.δ., Οργανισμό, που εξυπηρετούνται από αυτή την παραχώρηση.
 • δ)       Η μεταβίβαση των ακινήτων ιδιοκτησίας του ΟΣΕ προς το Δημόσιο και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου, και κάθε περαιτέρω προς τρίτους μεταβίβαση ή επιβάρυνση αυτών, στο πλαίσιο της διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΓΑΙΑΟΣΕ, απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

7.       Η εκτέλεση των κάθε είδους συμβάσεων μίσθωσης, παραχώρησης, χρησιδανείου ή άλλων εν γένει δικαιοπραξιών, που αφορούν τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ και έχουν συναφθεί από τον ΟΣΕ, την ΕΔΙΣΥ ή την ΕΡΓΟΣΕ με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ. Απαιτήσεις και κάθε άλλο δικαίωμα από τις ανωτέρω συμβάσεις εκχωρούνται αυτοδικαίως στη ΓΑΙΑΟΣΕ χωρίς άλλες διατυπώσεις.

8.       Η ΓΑΙΑΟΣΕ νομιμοποιείται αποκλειστικώς αυτή ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις δίκες με αντικείμενο δικαιώματα που σχετίζονται με τα ακίνητα που διαχειρίζεται, με εξαίρεση τις σχετικές δίκες με τις διενεργούμενες από την ΕΡΓΟΣΕ απαλλοτριώσεις για την επέκταση και βελτίωση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, στις οποίες νομιμοποιείται η τελευταία. Εκκρεμείς δίκες για τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, στο όνομα της οποίας εκτελούνται σχετικές ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις. Η συζήτηση δικών, στις οποίες υπεισέρχεται η ΓΑΙΑΟΣΕ δυνάμει του παρόντος, μπορεί να αναβάλλεται μία φορά ύστερα από αίτημα του ΟΣΕ ή της ΓΑΙΑΟΣΕ.

9.       Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει την ευθύνη της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται, καθώς επίσης της ακίνητης περιουσίας που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, συντάσσοντας και ενημερώνοντας μητρώο ακίνητης περιουσίας (ακίνητα και τίτλοι κτήσης αυτών, χρήσεις γης, όροι δόμησης, κτλ.). Η ΕΡΓΟΣΕ ενημερώνει αμελλητί τη ΓΑΙΑΟΣΕ για ακίνητα που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών έργων και παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ενημέρωση και τήρηση του μητρώου.

10.     Μισθώσεις ακινήτων που περιέρχονται στη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν θεωρούνται εμπορικές και δεν υπάγονται στο π.δ. 34/1995 περί εμπορικών μισθώσεων. Υφιστάμενες μισθώσεις κάθε είδους σε ακίνητα διαχειριζόμενα από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, τα οποία αποκτούν τρίτοι, εφόσον δεν λήγουν εξ άλλου λόγου ενωρίτερα, λήγουν αυτοδικαίως έξι (6) μήνες μετά τη μεταβίβασή τους στο νέο κύριο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός καταβάλει στο μισθωτή τέσσερα (4) μηνιαία μισθώματα. Ως μεταβίβαση θεωρείται για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου και η μεταβίβαση προς τρίτους της πλειοψηφίας των μετοχών ή η παραχώρηση της διαχείρισης ή του ελέγχου εταιρίας, στην οποία το ακίνητο έχει εισφερθεί κατά κυριότητα ή χρήση. Ως άσκηση του ελέγχου εταιρίας θεωρείται κάθε μια από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920.

11.     Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που περιέρχονται στην αρμοδιότητα διαχείρισης και εν γένει αξιοποίησης της ΓΑΙΑΟΣΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες έχουν κηρυχθεί και δεν έχουν συντελεσθεί, θεωρούνται ως αυτοδικαίως ανακληθείσες μετά την παρέλευση έτους από την κήρυξή τους. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να κηρυχθεί για τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό απαλλοτρίωση πριν από την πάροδο δύο (2) ετών από την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης ή τη μη σύννομη εκ νέου κήρυξη αυτής, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από αίτηση της ΓΑΙΑΟΣΕ.

12.     α)      Οι ατομικές διοικητικές πράξεις που προβλέπονται από την εφαρμοστέα εκάστοτε νομοθεσία ως προϋπόθεση για την εκμετάλλευση και εν γένει αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, εκδίδονται κατά προτεραιότητα από τους καθ’ ύλην αρμόδιους ή συναρμόδιους Υπουργούς κατά παρέκκλιση τυχόν διατάξεων οι οποίες εκχωρούν τις σχετικές αρμοδιότητες σε άλλα όργανα ή υπηρεσίες, της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση των αμιγώς τοπικών υποθέσεων και των αρμοδιοτήτων που έχουν απονεμηθεί σε ανεξάρτητες αρχές. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόμου ή των κανονιστικών πράξεων, οι οποίες θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, οι διοικητικές υπηρεσίες που είναι εκ του νόμου είναι αρμόδιες για την προετοιμασία των προς έκδοση αδειών, οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιέρχεται σε αυτές το σχετικό αίτημα, η δε υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα και επιτρέπει στον κατά κλάδο αρμόδιο Υπουργό να αναθέσει το ζήτημα σε άλλο ή άλλους υπαλλήλους.

 • β)      Εφόσον κριθεί απαραίτητο από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γης και τα επί μέρους πολεοδομικά χαρακτηριστικά και όρια των προς αξιοποίηση εντός σχεδίου πόλεως κειμένων ακινήτων που διαχειρίζεται τροποποιούνται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία και προϋποθέσεις:
 • (i)      Με μέριμνα της ΓΑΙΑΟΣΕ. εκπονείται μελέτη, με την οποία συνεκτιμώνται οι περιβαλλοντικές, πολεοδομικές και λοιπές επιπτώσεις των προτεινόμενων τροποποιήσεων, λαμβανομένων υπόψη και των προοπτικών αξιοποίησης. Η μελέτη αυτή, συνοδευόμενη από σχέδιο των προτεινόμενων ρυθμίσεων επί των οποίων γνωμοδοτεί σε προθεσμία πέντε (5) ημερών το κεντρικό ΣΧΟΠ, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΓΑΙΑΟΣΕ  και αποστέλλεται προς άμεση ανάρτηση (εντός 24 ωρών από την αποστολή της μελέτης και του σχεδίου) στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο.
 • (ii)     Οι εν λόγω ΟΤΑ καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων των ΟΤΑ αυτών, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι για την αξιοποίηση, μπορούν να υποβάλουν απόψεις και ενστάσεις σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση. Εν συνεχεία, και αφού ληφθούν υπόψη οι ως άνω απόψεις και ενστάσεις, διατυπώνεται εντός πέντε (5) ημερών από το κεντρικό ΣΧΟΠ, σε συνεργασία με τη ΓΑΙΑΟΣΕ, τελικό σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση το οποίο εκπονείται σχέδιο προεδρικού διατάγματος υπογραφόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τους τυχόν συναρμόδιους καθ’ ύλην Υπουργούς.
 • (iii)    Επί του σχεδίου αυτού γνωμοδοτεί κατά προτεραιότητα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται επίσης, αφενός για την ένταξη στο πολεοδομικό σχέδιο ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, αφετέρου δε για τη χωροταξική και πολεοδομική ρύθμιση των εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, με την εκπόνηση ειδικής Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.
 • γ)       Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, η με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ  και των συνδεδεμένων κατ’ άρθρο 42ε κ.ν. 2190/1920 με αυτήν εταιριών για πολεοδομική ή άλλη αξιοποίηση, αίρεται αυτοδικαίως τριάντα (30) ημέρες μετά την αποστολή σχετικής όχλησης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ προς τους φορείς που έχουν προβεί στη δέσμευση ή/και επωφελούνται από αυτή, εκτός εάν οι εν λόγω φορείς αποδείξουν εγγράφως προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για την άμεση απόκτηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των εν λόγω ακινήτων και επιπλέον διαθέτουν ήδη και έχουν δεσμεύσει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για να το επιτύχουν. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης της ΓΑΙΑΟΣΕ, οι εν λόγω φορείς δύνανται να προσφύγουν εντός πέντε (5) ημερών στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο αποφαίνεται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών για την άρση ή τη διατήρηση της δέσμευσης.
 • δ)       Για τα πάσης φύσεως κτίσματα επί των ακινήτων κυριότητας ΟΣΕ ή και Δημοσίου, που διαχειρίζεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος, η ΓΑΙΑΟΣΕ , για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί εν όλω ή εν μέρει οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία οικοδομικές και συναφείς άδειες, εισάγεται ειδική διαδικασία νομιμοποίησης μέσω της έκδοσης των σχετικών αδειών με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου. Εφόσον απαιτείται τροποποίηση του υφιστάμενου πολεοδομικού καθεστώτος, ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου. Η διαδικασία νομιμοποίησης περατώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους της ΓΑΙΑΟΣΕ χωρίς να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο νόμο χρηματικές ή άλλες κυρώσεις.

13.     Προς τον σκοπό της βέλτιστης αξιοποίησης των εκάστοτε ακινήτων του κατά το άρθρο 9 Καταργημένου Δικτύου δύναται να κινείται διαδικασία τακτοποίησης των ακινήτων αυτών με υποχρεωτικές συνενώσεις με όμορες ιδιοκτησίες είτε στο πλαίσιο αναδασμού, εφόσον εμπίπτουν σε αγροτικές εκτάσεις, είτε με προσκυρώσεις σε όμορες ιδιοκτησίες είτε με κάθε άλλο προβλεπόμενο τρόπο. Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο τακτοποίησης των ακινήτων αυτών καθορίζονται ύστερα από εισήγηση της ΓΑΙΑΟΣΕ με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

14.     Για τα ακίνητα τα οποία διακατέχονται παρανόμως από τρίτους και περιέρχονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη για την προστασία των δημοσίων κτημάτων νομοθεσία με την άμεση αποβολή των παρανόμως διακατεχόντων αυτά προσώπων και την εφαρμογή εν γένει της σχετικής προστατευτικής για τη δημόσια κτήση νομοθεσία. Αρμόδια για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας προς τούτο διοικητικής ή δικαστικής ενέργειας είναι η ΓΑΙΑΟΣΕ.

15.     Οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του β.δ. 24-9/20.10.1958 «περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», (ΦΕΚ Α΄ 171), όπως η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του παραπάνω β.δ. αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ Α΄ 246), και του άρθρου 10 του ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν εφαρμόζονται για τον υπολογισμό, την επιβολή και την βεβαίωση των αντίστοιχων τελών για τα ακίνητα που βρίσκονται κατά το μήκος της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και ανήκουν στο Διαχειριστή Υποδομής κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 ή εμπίπτουν στη διαχειριστική του αρμοδιότητα. Τα μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος βεβαιωθέντα από τα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ, σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, τέλη, πρόστιμα ή προσαυξήσεις και κατά το μέρος αυτών που αφορούν στα παραπάνω ακίνητα, διαγράφονται. Κάθε αντίθετη στην παρούσα παράγραφο γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.

16.     Κάθε αντίθετη, άμεσα ή έμμεσα, προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρύθμιση, καταργείται, θεωρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου ειδικότερων.

 • Ἡ παράγραφος 13 νά ἁπαλειφεῖ, ὡς καί πᾶσα ἀναφορά σέ «καταργημένο δίκτυο», εἶναι ἀπαράδεκτο ὡς ἔννοια καί σύλληψη.
  Οὐσιαστικά θεσμοθετεῖται ἡ ποιοτική κατωτερότης τῶν σιδηροδρομικῶν ὑποδομῶν ἔναντι ἄλλων συγκοινωνιακῶν ὑποδομῶν, δεδομένων καί τῶν ἐξωφρενικᾶ μεροληπτικῶν νομοθετημέτων Σουφλιᾶ ὑπέρ τῶν αὐτοκινητοδρόμων.
  Τό αὐτό ἰσχύει καί γιά τήν παράγραφο 16, εἶναι τερατώδης νομικος καί πιθανότατα ἀντισυνταγματικός ἀκροβατισμός. Δίνει τήν ἐντύπωση ἑνός πραξικοπηματικοῦ ὁδοστρωτῆρα πού ἐπιχειρεῖ νά ἰσοπεδώσει ὁτιδήποτε μπεῖ στό μάτι τῆς ἀντισιδηροδρομικῆς μαφίας.

 • Η αυτοδίκαιη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, και ιδιαίτερα της σιδηροδρομικής υποδομής, στο Ελληνικό Δημόσιο υπονομεύει τη δυνατότητα του οργανισμού να διατηρήσει και να αναβαθμίσει το ζωτικό χώρο του δικτύου του.
  Το σωρευτικό χρέος του ΟΣΕ θα πρέπει να συμψηφιστεί, όχι με την ακίνητη περιουσία του οργανισμού, αλλά με τις ανεξόφλητες Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας που προβλέπονταν αρχικά από το Ν.Δ. 1300/1972 και στη συνέχεια από το Νόμο 2671/1998. Στο συμψηφισμό θα πρέπει επίσης να υπολογιστούν ως οφειλή του Δημοσίου:
  • Οι τόκοι των δανείων που υποχρεώθηκε ο ΟΣΕ να συνάψει για να καλύψει τα κενά από τις ανεκπλήρωτες κρατικές υποχρεώσεις.
  • Τα ποσά που υποχρεώθηκε να δανειστεί για να καλύψει δαπάνες επενδύσεων για έργα υποδομής και αγορά τροχαίου υλικού, μαζί με τους τόκους που επιβαρύνθηκε.
  Εκτίμησή μας είναι ότι τα ποσά που οφείλει το κράτος στον ΟΣΕ αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 80-85% του συνολικού ποσού που παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως έλλειμμά του.
  Ιδιαίτερα προβλήματα θα δημιουργήσει η παρ. 13, που προβλέπει υποχρεωτικές συνενώσεις των σιδηροδρομικών ακινήτων με γειτονικές ιδιοκτησίες, προσκυρώσεις, και αναδασμούς. Σε περίοδο κρίσης, πολλοί θα είναι οι ιδιοκτήτες γειτονικών ακινήτων που θα δυσκολεύονται να πληρώσουν το τίμημα για μια συναλλαγή που οι ίδιοι δεν έχουν επιδιώξει.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 15:57 | ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΣΑΝ ΙΔΕΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΙΤΕ ΥΠΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΤΕ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΜΑΤΑ.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 14:26 | Νένος Νενόπουλος

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ….συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων της σιδηροδρομικής υποδομής, περιέρχεται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Δημόσιο….
  Νομικά είναι εφικτό ;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ….Από τη μεταβίβαση αυτή εξαιρούνται τα κάτωθι ακίνητα ….β) [ΝΒ: αναλυτικότερη περιγραφή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Οινόης]
  Να διαγραφεί.
  Υπάρχει πρόβλημα με το Π.Δ. 41/ 2005 –
  ΑΡΘΡΟ 9 ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ παρ.4
  Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που είναι νομίμως εγκατεστημένες σε κράτος μέλος παρέχεται, κατά τρόπο αμερόληπτο, η σιδηροδρομική πρόσβαση και η παροχή υπηρεσιών στους τερματικούς σταθμούς και τους λιμένες που συνδέονται με τις υπό (α), (β) και (γ) της προηγούμενης παραγράφου σιδηροδρομικές δραστηριότητες και οι οποίοι εξυπηρετούν, πραγματικά ή δυνητικά περισσότερους από έναν τελικούς πελάτες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Υπηρεσίες που παρέχονται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.
  ΑΡΘΡΟ 2 . Η τροχαία πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υπηρεσιών και η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει :
  δ) τερματικούς σταθμούς μεταφοράς φορτίου,
  ε) σταθμούς διαλογής

  Α. ΠΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ

  Β. ΤΟ 49% ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 51% .
  ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
  ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3…. από Επιτροπή που με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ «Μόνιμη επιτροπή του Διαχειριστή Υποδομής και της ΓΑΙΑΟΣΕ υπό την εποπτεία του Υπουργείου»

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ιδ….χώροι σταυλισμού….
  Είναι αρμοδιότητα του Διαχειριστή Υποδομής και για την ενοικίαση ;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 α….κατασκευή ή ανακατασκευή τμήματος της σιδηροδρομικής υποδομής, για την οποία αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες του παρόντος νόμου είναι η ΕΡΓΟΣΕ….
  Αρμόδιος για την κατασκευή ή ανακατασκευή τμήματος της σιδηροδρομικής υποδομής είναι ο ΟΣΕ ο οποίος εκχωρεί αρμοδιότητες στην ΕΡΓΟΣΕ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 β Στην ανωτέρω αρμοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ ….και παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητά του.
  Τα γήπεδα δίπλα στις γραμμές για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων από σιδηροδρομικές εταιρείες (ράμπες μετωπικές – πλευρικές , σκάμματα , χώροι εναπόθεσης containers κ.λ.π. ) θα είναι αρμοδιότητα του Διαχειριστή Υποδομής για ενοικίαση ;
  Ο Διαχειριστής θα παρακολουθεί την εναπόθεση φορτίων ;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 …..για την ενημέρωση και τήρηση του μητρώου ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «Στο μητρώο της ακίνητης περιουσίας έχει πρόσβαση ο ΟΣΕ για διαχείριση τεχνικών θεμάτων»

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 …..παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ως τροποποιήθηκε με τον νόμο ……..
  [ Ο ΑΡΧΙΚΟΣ Κ.Ν 2190 /1920 ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΡΘΡΟ 42Ε παρ. 5]

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 γ …..κατ’ άρθρο 42ε κ.ν. 2190/1920 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ως τροποποιήθηκε με τον νόμο ……..
  [ Ο ΑΡΧΙΚΟΣ Κ.Ν 2190 /1920 ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΡΘΡΟ 42Ε]

 • Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ρητά ότι η ακίνητη περιουσία του σιδηροδρόμου που βρίσκεται σε επαφή με την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να αναπτυσσεται και αξιοποιείται με τρόπο που να μεγιστοποιεί το μεταφορικό του έργο (Rail oriented real estate development).