• Σχόλιο του χρήστη 'ACS AEE' | 10 Ιανουαρίου 2011, 16:12

    Προτεινόμενη τροποποίηση: 1. Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών δύναται να δημιουργεί δικαίωμα κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης των χρηστών (συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης), το μέγιστο ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Στην ως άνω απόφαση δύναται να ορίζεται ότι η απώλεια ή καθυστερημένη επίδοση απλών αντικειμένων δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης. Ο κατά τα ανωτέρω εδάφια περιορισμός της αποζημίωσης καταλαμβάνει κάθε αξίωση σε βάρος του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, με επιφύλαξη αυτών που ανάγονται αποκλειστικά και μόνο σε δόλο του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του. Αιτιολόγηση: Η εν λόγω προσθήκη είναι απαραίτητη για τον καλύτερο ορισμό της εν λόγω περίπτωσης.