• Σαν γενική παρατήρηση θεωρούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια ενιαία μονάδα μέτρησης για την ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς (EIRP). Επίσης σε κάποια σημεία (A. 1.4 ,B 1.4 Γ 1.3, Δ 1.4, Ε 2.2) πρέπει να έχουν γίνει κάποια τυπογραφικά λάθη μιας και η ισχύς είναι υπερβολική. Τέλος θα πρέπει να παρέχονται πίνακες για την μέγιστη ισχύ EIRP σε διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων. Άλλη ορίζεται για την ζώνη των 2400 ΜHz και άλλη για την ζώνη των 5475 MHz έως και 5725 MHz. Η περιγραφή πολύ συγκεκριμένου εξοπλισμού παραβολικών κατόπτρων ή άλλων κεραιών όπως και ο αριθμός τους κρίνεται άσκοπη. -Συγκεκριμένα στο Β 1.2. οι αλλαγές στον τομέα του WiFi αλλά και άλλων τεχνολογιών στις ISM μπάντες είναι ραγδαίες πράγμα που σημαίνει ότι η εν λόγο υπουργική απόφαση θα χρίζει αναπροσαρμογής συχνά. H επιλογή μεγέθους κεραίας γίνεται αναλόγως των περιστάσεων. Για παράδειγμα, κεραίες άνω των 1.2 μέτρων δύναται να χρησιμοποιηθούν για διακοινοτικές ζεύξεις. Αντίστοιχες μεγάλου μεγέθους κεραίες είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση χρήσης της απελευθερωμένης μπάντας των UHF για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πολύ πρόσφατα (12 Απριλίου 2011) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατονόμασε την μπάντα αυτή ως “the next generation WiFi” ενώ έδειξε το ανοιχτό ενδιαφέρον του για την ανάπτυξη απελευθερωμένων καινοτόμων λύσεων και σε αυτό το κομμάτι του φάσματος. http://www.laquadrature.net/en/eu-parliament-calls-for-free-wireless-communications Τα παραβολικά κάτοπτρα και γενικά οι κεραίες μεγάλης απολαβής όχι μόνο βοηθούν στην επίτευξη μακρινών ζεύξεων άλλα επίσης συνιστώνται για την μεγάλη κατευθυντικότητα τους και για την μείωση του θορύβου RF. Για την ακρίβεια συνιστώνται ακόμα και σε πολύ μικρές αποστάσεις εφόσον εκπέμπουν εντός των επιτρεπτών ορίων. Προτείνουμε αντί αυτού του περιορισμού να χρησιμοποιηθεί η μέγιστη ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς (EIRP) -Ο μέγιστος αριθμός κεραιών ανά ιστό κρίνεται υπερβολικός μιας και θίγει χιλιάδες κόμβους ελεύθερων ασύρματων κοινοτήτων στην επικράτεια, οι οποίοι αποτελούν εναλλακτικό, φτηνό, δημιουργικό, δημοκρατικό και πλουραλιστικό τρόπο πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα. Οι κόμβοι αυτοί χρησιμοποιούν πολλαπλές point-to-point wifi ζεύξεις με σκοπό την πυκνότερη και ποιο αξιόπιστη διασύνδεσή τους. Ταυτόχρονα ο περιορισμός αυτός ενισχύει την δημιουργία πάρκων κεραιών σε κτήρια. Προτείνουμε την απαλοιφή αυτού του περιορισμού και την σύσταση χρήσης αντηρίδων ή και επιτόνων για την αντιστήριξη του ιστού. Τα μέτρα πολεοδομικής ασφάλειας που λαμβάνονται από τέτοιους χρήστες είναι συνήθως πολύ καλύτερα από άλλες εγκαταστάσεις μιας και συνοδεύονται από πολυετή εμπειρία. Επίσης οι κοινότητες αυτοελέγχονται εσωτερικά πολύ καλύτερα. Τα μέλη τους παρακολουθούν ελεύθερα εκπαιδευτικά σεμινάρια, οδηγούνται από τον εξοπλισμό ο οποίος υπόκειται σε πρότυπα και προδιαγραφές ενώ τελικά για την σωστή και αξιόπιστη λειτουργία τέτοιων συστημάτων χρειάζεται αναγκαστικά μια αξιόπιστη κατασκευή. -Προτείνουμε να δοθεί άδεια σε αναγνωρισμένα επιστημονικά, μη κερδοσκοπικά σωματεία να μπορούν να πιστοποιούν για τα μέλη τους - και μόνο - εγκαταστάσεις μικροκυματικών ζεύξεων μικρής εμβέλειας έτσι ώστε να δοθεί ώθηση στα ελεύθερα, κοινοτικά δίκτυα, να επεκταθεί η συμμετοχή των πολιτών στην τεχνολογία και να ενισχυθεί η πρόσβαση στην φτηνή, ανοιχτή και ελεύθερη ευρυζωνικότητα.