Άρθρο 3 Εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευών κεραιών που εξαιρούνται από την αδειοδότηση

Με την προϋπόθεση τήρησης όλων των διατάξεων της παρούσας απόφασης, οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 εγκαταστάσεις (ΕΜΣΚΚ) είναι οι εξής:

Α. Σταθμοί και κατασκευές κεραιών για την κάλυψη μικροκυψέλης και αναμετάδοση σήματος, με εξωτερικές ή ενσωματωμένες κεραίες.

1. Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

1.1 Το περίβλημα εντός του οποίου πρέπει να τοποθετούνται οι πομποδέκτες, ο εξοπλισμός ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ο λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός, πρέπει να έχει εξωτερικές διαστάσεις μέχρι 650x450x300 mm και το συνολικό βάρος του περιβλήματος μετά του περιεχομένου του να μην υπερβαίνει τα 40kg. Σε περίπτωση ανάρτησης επί ιστού το βάρος του περιβλήματος μετά του περιεχομένου του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10kg.

1.2 Οι εξωτερικές διαστάσεις κεραίας πρέπει να είναι μέχρι 500x400x150mm ή διαμέτρου μέχρι 300mm ή σε περίπτωση παγκατευθυντικής κεραίας κυλινδρικού σχήματος μήκους μικρότερου των 900mm και διαμέτρου μέχρι 50mm. Σε όλες τις περιπτώσεις το βάρος της κεραίας πρέπει να είναι μέχρι 3kg.

1.3 Οι κεραίες εκπομπής/λήψης στηρίζονται ή αναρτώνται σε υφιστάμενη δομική κατασκευή ή επί μονοσωλήνιου ιστού. Ο μονοσωλήνιος ιστός πρέπει να έχει ύψος μέχρι 4m από την βάση στήριξης του, διάμετρο μέχρι 115mm και τοποθετείται στο δώμα ή στο έδαφος. Οι κεραίες προεξέχουν μέχρι 1m από την υφιστάμενη δομική κατασκευή ή τον μονοσωλήνιο ιστό.

1.4 Η μέγιστη ισχύς εξόδου για κάθε πομπό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2W και το κέρδος της κεραίας πρέπει να είναι μέχρι 20dBi. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 164W.

1.5 Κατά τα λοιπά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1422-1 όπως εκάστοτε ισχύει.

Β. Σταθμοί και κατασκευές κεραιών, που χρησιμοποιούνται για διασύνδεση σταθμών ραδιοεπικοινωνιών σημείο προς σημείο (point to point link)

1. Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

1.1 Το περίβλημα εντός του οποίου πρέπει να τοποθετούνται οι πομποδέκτες, ο εξοπλισμός ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ο λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός, πρέπει να έχει εξωτερικές διαστάσεις μέχρι 650x450x300mm και το συνολικό βάρος του περιβλήματος μετά του περιεχομένου του να μην υπερβαίνει τα 40kg. Σε περίπτωση ανάρτησης επί ιστού, το βάρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10kg.

1.2 Κεραίες εκπομπής/λήψης: Εφόσον είναι παραβολικές ή παρόμοιου τύπου πρέπει να έχουν διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 1,2m ή αν είναι τύπου YAGI (ή παρόμοιου τύπου) πρέπει να έχουν μήκος μικρότερο από 2m. Η κεραία πρέπει να στηρίζεται σε υφιστάμενη δομική κατασκευή ή επάνω σε ιστό μεγίστου ύψους μέχρι 4 m από την βάση στήριξης του. Σε περίπτωση τοποθέτησης παραβολικής κεραίας σε πυλώνα φωτισμού ή παρόμοια υποστηρικτική κατασκευή, η διάμετρος της δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,60m. Σε κάθε ιστό επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι δύο (2) κεραιών.

1.3 Τα ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά των κεραιών πρέπει να είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 302 217-4-2 όπως ισχύει.

1.4 Η μέγιστη ισχύς εξόδου πομπού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1W.

Γ. Σταθμοί και κατασκευές κεραιών, που καλύπτουν ανάγκες παροχής υπηρεσιών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης στο χώρο του πελάτη .

1. Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

1.1. Το περίβλημα εντός του οποίου πρέπει να τοποθετούνται οι πομποδέκτες, ο εξοπλισμός ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ο λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός, πρέπει να έχει εξωτερικές διαστάσεις μέχρι 600x400x400mm και το συνολικό βάρος του περιβλήματος μετά του περιεχομένου του να μην υπερβαίνει τα 20kg.

1.2. Κεραίες εκπομπής/λήψης: Η μεγαλύτερη διάσταση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,6m. Η κεραία πρέπει να στηρίζεται σε υφιστάμενη δομική κατασκευή ή επάνω σε μονοσωλήνιο ιστό ύψους μέχρι 4m από την βάση στήριξης του και διαμέτρου μέχρι 115mm.

1.3. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 164W.

Δ. Σταθμοί και κατασκευές κεραιών, που καλύπτουν ανάγκες παροχής Καθολικής Υπηρεσίας και τοποθετούνται στα πλαίσια των υποχρεώσεων του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων.

1. Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

1.1. Το περίβλημα εντός του οποίου πρέπει να τοποθετούνται οι πομποδέκτες, ο εξοπλισμός ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ο λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός, πρέπει να έχει εξωτερικές διαστάσεις μέχρι 600x400x400mm και το συνολικό βάρος του περιβλήματος μετά του περιεχομένου του να μην υπερβαίνει τα 20kg.

1.2. Κεραίες εκπομπής/λήψης: Η μεγαλύτερη διάσταση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5m.

1.3. Επιτρέπεται η τοποθέτηση επί μονοσωλήνιου ιστού διαμέτρου μέχρι 250mm, ύψους μέχρι 6m, εγκατεστημένου στο έδαφος. Τα ενεργά στοιχεία πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο των 4m.

1.4. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 164W.

Ε. Σταθμοί και κατασκευές κεραιών στη ξηρά που καλύπτουν αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών Σταθερής ή Κινητής Δορυφορικής Υπηρεσίας.

1. Η κεραία λειτουργεί σε μία ή περισσότερες περιοχές ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες της σταθερής ή κινητής δορυφορικής υπηρεσίας που προσδιορίζονται στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων.

2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης είναι τα εξής:

2.1. Κεραία εκπομπής/λήψης: Η μεγαλύτερη διάσταση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1m.

2.2. Ισχύς εξόδου πομπού: Μέχρι 2W σύμφωνα με την Απόφαση ECC/DEC(03) 04.

2.3. Η κατασκευή κεραίας στηρίζεται σε υφιστάμενη δομική κατασκευή ή επάνω σε μονοσωλήνιο ιστό ύψους μέχρι 2m, διαμέτρου μέχρι 115mm και τοποθετείται στο δώμα κτιρίων, έτσι ώστε οποιοδήποτε σημείο της να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 3m από το όριο ιδιοκτησίας και τουλάχιστον εντός 1m από το εξωτερικό περίγραμμα του κτιρίου. Ειδικότερα, η κατασκευή κεραίας εγκαθίσταται σε απόσταση μεγαλύτερη από 500m από την περίφραξη αεροδρομίου εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από σχετική έγκριση της ΥΠΑ.

ΣΤ. Πειραματικοί Σταθμοί

Για τις ΕΜΣΚΚ με συνολική ενεργό ακτινοβολούμενη ισχύ (eirp) που δεν υπερβαίνει τα 164W και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για πειραματικούς σκοπούς (πειραματικοί σταθμοί), έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

 • Σαν γενική παρατήρηση θεωρούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια ενιαία μονάδα μέτρησης για την ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς (EIRP). Επίσης σε κάποια σημεία (A. 1.4 ,B 1.4 Γ 1.3, Δ 1.4, Ε 2.2) πρέπει να έχουν γίνει κάποια τυπογραφικά λάθη μιας και η ισχύς είναι υπερβολική. Τέλος θα πρέπει να παρέχονται πίνακες για την μέγιστη ισχύ EIRP σε διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων. Άλλη ορίζεται για την ζώνη των 2400 ΜHz και άλλη για την ζώνη των 5475 MHz έως και 5725 MHz.

  Η περιγραφή πολύ συγκεκριμένου εξοπλισμού παραβολικών κατόπτρων ή άλλων κεραιών όπως και ο αριθμός τους κρίνεται άσκοπη.

  -Συγκεκριμένα στο Β 1.2. οι αλλαγές στον τομέα του WiFi αλλά και άλλων τεχνολογιών στις ISM μπάντες είναι ραγδαίες πράγμα που σημαίνει ότι η εν λόγο υπουργική απόφαση θα χρίζει αναπροσαρμογής συχνά.

  H επιλογή μεγέθους κεραίας γίνεται αναλόγως των περιστάσεων. Για παράδειγμα, κεραίες άνω των 1.2 μέτρων δύναται να χρησιμοποιηθούν για διακοινοτικές ζεύξεις. Αντίστοιχες μεγάλου μεγέθους κεραίες είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση χρήσης της απελευθερωμένης μπάντας των UHF για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πολύ πρόσφατα (12 Απριλίου 2011) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατονόμασε την μπάντα αυτή ως “the next generation WiFi” ενώ έδειξε το ανοιχτό ενδιαφέρον του για την ανάπτυξη απελευθερωμένων καινοτόμων λύσεων και σε αυτό το κομμάτι του φάσματος.
  http://www.laquadrature.net/en/eu-parliament-calls-for-free-wireless-communications

  Τα παραβολικά κάτοπτρα και γενικά οι κεραίες μεγάλης απολαβής όχι μόνο βοηθούν στην επίτευξη μακρινών ζεύξεων άλλα επίσης συνιστώνται για την μεγάλη κατευθυντικότητα τους και για την μείωση του θορύβου RF. Για την ακρίβεια συνιστώνται ακόμα και σε πολύ μικρές αποστάσεις εφόσον εκπέμπουν εντός των επιτρεπτών ορίων. Προτείνουμε αντί αυτού του περιορισμού να χρησιμοποιηθεί η μέγιστη ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς (EIRP)

  -Ο μέγιστος αριθμός κεραιών ανά ιστό κρίνεται υπερβολικός μιας και θίγει χιλιάδες κόμβους ελεύθερων ασύρματων κοινοτήτων στην επικράτεια, οι οποίοι αποτελούν εναλλακτικό, φτηνό, δημιουργικό, δημοκρατικό και πλουραλιστικό τρόπο πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα. Οι κόμβοι αυτοί χρησιμοποιούν πολλαπλές point-to-point wifi ζεύξεις με σκοπό την πυκνότερη και ποιο αξιόπιστη διασύνδεσή τους. Ταυτόχρονα ο περιορισμός αυτός ενισχύει την δημιουργία πάρκων κεραιών σε κτήρια. Προτείνουμε την απαλοιφή αυτού του περιορισμού και την σύσταση χρήσης αντηρίδων ή και επιτόνων για την αντιστήριξη του ιστού.

  Τα μέτρα πολεοδομικής ασφάλειας που λαμβάνονται από τέτοιους χρήστες είναι συνήθως πολύ καλύτερα από άλλες εγκαταστάσεις μιας και συνοδεύονται από πολυετή εμπειρία. Επίσης οι κοινότητες αυτοελέγχονται εσωτερικά πολύ καλύτερα. Τα μέλη τους παρακολουθούν ελεύθερα εκπαιδευτικά σεμινάρια, οδηγούνται από τον εξοπλισμό ο οποίος υπόκειται σε πρότυπα και προδιαγραφές ενώ τελικά για την σωστή και αξιόπιστη λειτουργία τέτοιων συστημάτων χρειάζεται αναγκαστικά μια αξιόπιστη κατασκευή.

  -Προτείνουμε να δοθεί άδεια σε αναγνωρισμένα επιστημονικά, μη κερδοσκοπικά σωματεία να μπορούν να πιστοποιούν για τα μέλη τους – και μόνο – εγκαταστάσεις μικροκυματικών ζεύξεων μικρής εμβέλειας έτσι ώστε να δοθεί ώθηση στα ελεύθερα, κοινοτικά δίκτυα, να επεκταθεί η συμμετοχή των πολιτών στην τεχνολογία και να ενισχυθεί η πρόσβαση στην φτηνή, ανοιχτή και ελεύθερη ευρυζωνικότητα.

 • 20 Απριλίου 2011, 09:55 | ΟΤΕ A.E.

  Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις από τον ΟΤΕ επί του άρθρου 3 της ΚΥΑ παρουσιάζονται στην συνέχεια.

  Άρθρο 3, Παρ. Α. 1.4:

  Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 της Υπουργικής Απόφασης 53571/3839 (ΦΕΚ1105/Β/2000) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά», υποχρέωση σύνταξης και υποβολής τεχνικής μελέτης ραδιοεκπομπών έχουν όλοι οι σταθμοί των οποίων η συνολική ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών ξεπερνά τα 100W (164Eirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από τα 30MHz. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι αν περιοριστεί το Eirp, περιορίζεται επαρκώς και η ακτινοβολούμενη ισχύς μιας κεραίας και δεν είναι απαραίτητοι οι επιμέρους περιορισμοί στην ισχύ εξόδου και στο κέρδος της κεραίας, δεδομένου ότι για να υπολογιστεί η ακτινοβολούμενη ισχύς λαμβάνονται υπόψη τόσο η ισχύς εξόδου όσο και το κέρδος αλλά και οι απώλειες της κεραίας.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε η παράγραφος 1.4 να τροποποιηθεί όπως περιγράφεται ακολούθως: «Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 164W.»

  Άρθρο 3, Παρ. Β., 1.1:

  Προτείνουμε αυτή η παράγραφος να τροποποιηθεί όπως περιγράφεται ακολούθως. «Περίβλημα εντός του οποίου πρέπει να τοποθετούνται οι πομποδέκτες, ο εξοπλισμός της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός πρέπει να έχει εξωτερικές διαστάσεις μέχρι 650 x 450 x 500 mm και το συνολικό βάρος του περιβλήματος μετά του περιεχομένου του να μην υπερβαίνει τα 40 kg. Σε περίπτωση ανάρτησης επί ιστού, το βάρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 Kg. Τμήμα του εξοπλισμού της ηλεκτρικής τροφοδοσίας συμπεριλαμβανομένων και των μπαταριών ενδέχεται να είναι σε ξεχωριστό περίβλημα.»

  Δεδομένου ότι τα 10 kg είναι ανεπαρκές βάρος για εξοπλισμό με εφεδρεία και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η προστασία του εξοπλισμού από βανδαλισμούς.

  Επιπρόσθετα στα συστήματά μας γίνεται πρόβλεψη μεγάλων συστημάτων μπαταριών έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν σε εφεδρεία και να αντιμετωπίζουν ειδικές καταστάσεις εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία. Αφετέρου για την ασφάλεια του εξοπλισμού δεν συνίσταται οι μπαταρίες να είναι εντός του ίδιου περιβλήματος με τους πομποδέκτες.

  Άρθρο 3, Παρ. Γ:

  Προτείνουμε ο τίτλος της παραγράφου αυτή να τροποποιηθεί ως ακολούθως «Σταθμοί και κατασκευές κεραιών που καλύπτουν ανάγκες παροχής υπηρεσιών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης σε συνδρομητές» αντί στο χώρο του πελάτη που αναφέρεται στην ΚΥΑ.

  Άρθρο 3, Παρ. Γ., 1.1:

  Προτείνουμε αυτή η παράγραφος να τροποποιηθεί όπως περιγράφεται ακολούθως.
  «Περίβλημα εντός του οποίου πρέπει να τοποθετούνται οι πομποδέκτες, ο εξοπλισμός της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός πρέπει να έχει εξωτερικές διαστάσεις μέχρι 650 x 450 x 450 mm και το συνολικό βάρος του περιβλήματος μετά του περιεχομένου του να μην υπερβαίνει τα 20 kg. Τμήμα του εξοπλισμού της ηλεκτρικής τροφοδοσίας συμπεριλαμβανομένων και των μπαταριών ενδέχεται να είναι σε ξεχωριστό περίβλημα.»

  Άρθρο 3, Παρ. Γ., 1.2: Κεραίες εκπομπής/λήψης:

  Προτείνουμε η δεύτερη πρόταση αυτής της παράγραφος να τροποποιηθεί όπως περιγράφεται ακολούθως: «Η κεραία πρέπει να στηρίζεται σε υφιστάμενη δομική κατασκευή ή επάνω σε μονοσωλήνιο ιστό ύψους μέχρι 6m από τη βάση στήριξης του και διαμέτρου μέχρι 115mm». Η προτεινόμενη τροποποίηση θα επέτρεπε για την στήριξη να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες κατασκευές, όπως οι ξυλο-κολόνες των οποίων το ύψος είναι 6m.

  Άρθρο 3, Παρ. Δ:

  Προτείνουμε ο τίτλος της παραγράφου αυτή να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «Σταθμοί και κατασκευές κεραιών, που καλύπτουν ανάγκες παροχής Καθολικής Υπηρεσίας και τοποθετούνται στα πλαίσια των υποχρεώσεων του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας», διαγράφοντας τη φράση «εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων». Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι η αναγραφή της φράσης αυτής θα μπορούσε να ακυρώσει στην πράξη τις προθέσεις του υπουργείου, να αποτελέσει πηγή αμφισβητήσεων και πιθανώς να προκαλέσει προστριβές με τις τοπικές κοινωνίες.

  Άρθρο 3, Παρ. Δ., 1.1:

  Προτείνουμε αυτή η παράγραφος να τροποποιηθεί όπως περιγράφεται ακολούθως.
  «Περίβλημα εντός του οποίου πρέπει να τοποθετούνται οι πομποδέκτες, ο εξοπλισμός της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός πρέπει να έχει εξωτερικές διαστάσεις μέχρι 650 x 400 x 400 mm και το συνολικό βάρος του περιβλήματος μετά του περιεχομένου του να μην υπερβαίνει τα 20 kg. Τμήμα του εξοπλισμού της ηλεκτρικής τροφοδοσίας συμπεριλαμβανομένων και των μπαταριών ενδέχεται να είναι σε ξεχωριστό περίβλημα διαστάσεων 400 x 400 x 250 mm.

  Όπως έχουμε προαναφέρει στα συστήματά μας γίνεται πρόβλεψη μεγάλων συστημάτων μπαταριών έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν σε εφεδρεία και να αντιμετωπίζουν ειδικές καταστάσεις εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία. Αφετέρου για την ασφάλεια του εξοπλισμού δεν συνίσταται οι μπαταρίες να είναι εντός του ίδιου περιβλήματος με τους πομποδέκτες.

  Ο συνυπολογισμός των διαστάσεων και του βάρους των μπαταριών πρέπει να εξαιρεθεί αλλιώς τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο Δ 1.1 δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.

  Άρθρο 3, Παρ. Δ., 1.2: Κεραίες εκπομπής/λήψης

  Η μεγαλύτερη διάσταση των κεραιών προτείνουμε να είναι μπορεί να φτάνει τα 0,6m αντί τα 0,5m που αναφέρεται στην ΚΥΑ, όπως περιγράφεται και στην παράγραφο Γ 1.2

  Άρθρο 3, Παρ. Ε, 2.1:

  Η μεγαλύτερη διάσταση θα έπρεπε να είναι σαφώς μεγαλύτερη από τα 1,0m που αναφέρεται στην ΚΥΑ καθώς τα δορυφορικά συστήματα είναι κατευθυντικά και όσο μεγαλώνει η διάμετρος της κεραίας τόσο μεγαλώνει και η κατευθυντικότητα και άρα και η προστασία του κοινού από την ακτινοβολία.

  Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων (ΦΕΚ 1010/Β/28-05-2009), δεν απαιτείται δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για αποστάσεις > 500 m από την εξωτερική περίφραξη αεροδρομίων και για συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά σταθμών (διάμετρο κεραίας ≤ 3,8 m, εκπεμπόμενη ισχύ ≤ 2W, eirp ≤ 50 dBW (ECC/DEC/(03)04)).

 • Σε σχέση με την παράγραφο 2.1 του άρθρου 3 έχουμε να προσθέσουμε:

  1)Σε περιπτώσεις κεραισυστημάτων των οποίων τα χαρακτηριστικά είναι μέσα στα όρια 2.1 και 2.2 και των οποίων ήδη γίνεται χρήση ( ήτοι πρό της δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ της υπό δημόσια διαβούλευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης) από εταιρείες παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών η εν λόγω εξαίρεση αδειοδότησης θα έχει αναδρομική ισχύ.

  2)Εδώ μπαίνει περιορισμός στην μέγιστη διάσταση της κεραίας. Αυτό όμως δεν είναι ισχυρό κριτήριο καθώς δεν είναι όλες οι κεραίες παραβολικές, υπάρχει μεγάλη διασπορά στην απόδοση της κεραίας (efficiency) από κατασκευαστή σε κατασκευαστή, το κέρδος είναι συνάρτηση και της συχνότητας εκπομπής (ήδη υπάρχει σχεδιασμός για δορυφορικές υπηρεσίες στην ζώνη Ka) και επιπλέον η απόφαση ECC/DEC(03) 04 στην οποία παραπέμπει ο εν λόγω κανονισμός δεν αναφέρεται στην γεωμετρική διάσταση της κεραίας. Προτείνουμε την αφαίρεση αυτού του ορίου και την αντικατάστασή του με την μέγιστη ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύ (EIRP) στα 50 dΒW (ECC/DEC(03)). Αυτό το κριτήριο σε συνδυασμό με το κριτήριο 2.2 θέτει πιο σωστά τα όρια ακτινοβολίας και προτρέπει σε επιλογή καλής ποιότητας κατόπτρου.

 • 19 Απριλίου 2011, 11:01 | Φ. Μανιάτης

  Στην Κατηγορία (Ε) θα πρέπει να απαλειφθεί η αναφορά στην Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία καθώς ο επίγειος εξοπλισμός της Κινητής Δορυφορικής Υπηρεσίας είναι φορητός (π.χ. δορυφορικά τηλέφωνα) και δε χρήζει άδειας κατασκευής κεραίας

 • 15 Απριλίου 2011, 00:58 | Γεώργιος Νικόπουλος

  Σαν ηλεκτρονικός και εγκαταστάτης σχετικών κεραιών θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές περιττές λεπτομέρειες.
  Γιατί ιστός 4μ είτε από έδαφος είτε από δώμα;
  Γιατί αποκλειστικά μονοσωλήνιος;
  Η επιλογή θέσης και τύπου ιστού είναι θέμα ακραίων τοπικών μετεωρολογικών συνθηκών και αισθητικής. Οτιδήποτε κυκλοφορεί στην αγορά με έγκριση Ε.Ε. υπάρχει για να καλύψει κάποιες ειδικές ανάγκες.

  Πιστεύω ότι αρκούν τα όρια ισχύος και ακτινοβολίας.
  Η τεχνολογία τρέχει, όλα αλλάζουν ταχύτατα και δεν χρειαζόμαστε άλλους νόμους απολιθώματα ξεπερασμένων τεχνολογιών.

  Πιστεύω ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές που καθορίζουν τα προϊόντα που εγκαθίστανται ελεύθερα και εκείνα πού απαιτούν άδεια.
  Θεωρώ προτιμότερη μια γενική διάταξη που να ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να είναι συμβατή με τις εκάστοτε ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τουλάχιστον εκείνοι αναπροσαρμόζουν τις προδιαγραφές όποτε απαιτείται.