• Σχόλιο του χρήστη 'Σωκράτης Δημητριάδης' | 17 Αυγούστου 2011, 11:39

    Το εδάφιο 1.στ πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως: Διαθέτει επαρκές και καταρτισμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό (όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ "Ελάχιστες απαιτήσεις (προδιαγραφές) μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και επίβλεψης εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εγκαταστάσεων πληροφορικής" του Ν.3431/2006 Περί Ηελκτρονικών Επικοινωνιών) για την αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.