Άρθρο 3 Γενικοί όροι και υποχρεώσεις παρόχων

1. Ο πάροχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου του ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό, οφείλει να συμμορφώνεται κατ’ ελάχιστο με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Υλοποιεί Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων (Business Impact Analysis) και Αξιολόγηση Επικινδυνότητας (Risk Assessment) βασιζόμενη σε πρότυπη αναγνωρισμένη μέθοδο, προκειμένου να εντοπίσει σημαντικές αδυναμίες και ευάλωτα σημεία στις δικτυακές του υποδομές.

β) Διαθέτει καταγεγραμμένα Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plans) βασισμένα στην Αξιολόγηση Επικινδυνότητας την οποία έχει πραγματοποιήσει για το δίκτυο και τις υπηρεσίες του.

γ) Ειδικότερα για τις καταστάσεις εκτάκτων συνθηκών, καταστροφικής βλάβης και ανωτέρας βίας, καταρτίζει Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan)

δ) Είναι συνεχώς ενημερωμένος για την κατάσταση του δικτύου του και άλλου εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων από τα οποία εξαρτάται η λειτουργία του δικτύου, μέσω διαδικασιών και συστημάτων παρακολούθησης. Προς τούτο, ο πάροχος  αξιολογεί και αξιοποιεί και πιθανές πληροφορίες/καταγγελίες που προκύπτουν από χρήστες του δικτύου σχετικά με προβλήματα που παρουσιάζονται προκειμένου να εντοπίσει βλάβες του δικτύου.

ε) Διασφαλίζει την ανθεκτικότητα του δικτύου του. Μεριμνά ότι ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός είναι από τη φύση του αξιόπιστος (reliable), ασφαλής έναντι εξωτερικών απειλών και ικανός να λειτουργήσει ακόμα και με κάποιο βαθμό βλάβης (fault tolerant). Λαμβάνει υπόψη του θέματα εφεδρείας και φυσικής ασφάλειας, κατά το σχεδιασμό και την επιλογή της αρχιτεκτονικής του δικτύου. Επιδιώκει την αποφυγή μοναδικών σημείων αποτυχίας (Single Point of Failure) στο δίκτυό του, σημεία δηλαδή τα οποία αν παρουσιάσουν βλάβη, οδηγούν σε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου.

στ) Διαθέτει επαρκές και καταρτισμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό για την αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

2. Ο πάροχος ευθύνεται για το σύνολο των πράξεων η παραλείψεων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου χρησιμοποιεί για την κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση ή  λειτουργία  του δικτύου του, όπως ιδίως, εταιρείες που συνδέονται με σύμβαση υπεργολαβίας, συνδεδεμένες εταιρείες, θυγατρικές ή εταιρείες που ανήκουν σε κοινό όμιλο επιχειρήσεων.

3. Ο πάροχος πρέπει να συμμορφώνεται με πρότυπα ή προδιαγραφές που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο, χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικές και έχουν δημοσιευθεί σε κατάλογο προτύπων ή και προδιαγραφών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή και λειτουργιών δικτύων. Σε περίπτωση που δεν έχουν δημοσιευθεί τέτοια πρότυπα και προδιαγραφές, εφαρμόζονται πρότυπα ή και προδιαγραφές που θεσπίζονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης και έχουν υιοθετηθεί με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ελλείψει τέτοιων προτύπων ή και προδιαγραφών, εφαρμόζονται διεθνή πρότυπα ή συστάσεις που εγκρίνονται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ή τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC). Ο πάροχος εφαρμόζει πάντοτε την τελευταία έκδοση των προτύπων αυτών.

4. Ο πάροχος συνεργάζεται με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας σε θέματα εθνικής άμυνας και δημόσιας ασφάλειας. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ο πάροχος οφείλει να συνεργάζεται με τις Αρμόδιες Αρχές και να εφαρμόζει όποτε αυτό είναι αναγκαίο, σχέδιο εκτάκτων αναγκών με το οποίο θα προσδιορίζεται η διαδικασία με την οποία θα παρέχει υπηρεσίες σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη και για όσο διάστημα αυτή υφίσταται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης ο πάροχος οφείλει να συνεργάζεται και να συμμετέχει εφόσον του ζητηθεί από τις Αρμόδιες Αρχές στην κατάρτιση του σχεδίου εκτάκτων αναγκών.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2011, 09:40 | ΟΤΕ

  Στην παράγραφο 3 προτείνεται να διαγραφεί η φράση «Ο πάροχος εφαρμόζει πάντοτε την τελευταία έκδοση των προτύπων αυτών», διότι πολλές φορές η τελευταία έκδοση ενός προτύπου δεν υποστηρίζεται άμεσα από τους κατασκευαστές και βέβαια η εφαρμογή του πρέπει να είναι δοκιμασμένη και χωρίς να εισαγάγει τεχνοοικονομικά προβλήματα.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2011, 07:00 | kostas

  Για μερικες ευαισθητες κοινωνικες ομαδες, θα πρεπει η πολιτεια να «υποχρεώσει» τους παροχους να παρέχουν υπηρεσιες κατα προτεραιοτητα και ειδικα τιμολογια (πχ έκπτωση 30-50%) στους συνανθρώπους μας που έχουν βαρια κινητικη αναπηρια και δεν εχουν αλλο τροπο επικοινωνιας με τον εξω κοσμο.

 • Το εδάφιο 1.στ πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  Διαθέτει επαρκές και καταρτισμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό (όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ «Ελάχιστες απαιτήσεις (προδιαγραφές) μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και επίβλεψης εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εγκαταστάσεων πληροφορικής» του Ν.3431/2006 Περί Ηελκτρονικών Επικοινωνιών) για την αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

 • 16 Αυγούστου 2011, 19:20 | Κώστας Παπαδόπουλος

  Η παράγραφος 4 φαίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη μιας και ουσιαστικά δίνει στην κυβέρνηση λευκή επιταγή για τον περιορισμό των τηλεπικοινωνιών. Κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να είναι εφικτό σε μια δημοκρατική κοινωνία. Παρακαλώ ξανασκεφτείτε το και αναδιατυπώστε το.