• Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ταχ. Δ/νση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105227812 - 2105227276 Fax: 2105243701, http://www.eetem.gr - E-mail: eetem@eetem.gr Παρατηρήσεις επί του σχεδίου της ΚΥΑ «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» Άρθρο 6 παραγ.1 Στο σχέδιο της Κ.Υ.Α που είχε συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών τον Σεπτέμβριο του 2008 και είχε δοθεί ως κείμενο αναφοράς για διαβούλευση, προβλέπονταν ρητά η συμμετοχή εκπροσώπου της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) στην σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον Τεχνικό κανονισμό για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η ως άνω πρόβλεψη θεμελιώνονταν και στο γεγονός ότι η ΕΕΤΕΜ εκπροσωπεί ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των επαγγελματιών-μηχανικών που δραστηριοποιούνται στα εσωτερικά δίκτυα επικοινωνιών (ως επί τω πλείστων πτυχ. ηλεκτρονικών μηχανικών ΤΕΙ και ηλεκτρολόγων) αλλά και των συναφών ειδικοτήτων μηχανικών (επικοινωνιών και δικτύων, Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών κ.λ.π) Δεδομένου ότι από το 2008 μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή που να δικαιολογεί τον αποκλεισμό της εκπροσώπησης της ΕΕΤΕΜ από την σύνθεση της Επιτροπής της παραγράφου 1 και προκειμένου να αποφευχθεί η ολοφάνερη μεθόδευση αποκλεισμού της ΕΕΤΕΜ από την εν λόγω Επιτροπή για συντεχνιακούς λόγους, ζητάμε την άμεση τροποποίηση της σχετικής διάταξης της παραγ.1 του άρθρου 6 ως εξής: « …Στην επιτροπή συμμετέχουν: α) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τηλεματικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών, β) Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με ειδίκευση ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού μηχανικού, γ) Ένας εκπρόσωπος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δ) Ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής Επικοινωνιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), ε) Ένας εκπρόσωπος της ΕΕΤΕΜ, ειδικός σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).»