ΑΡΘΡΟ 6 Συμβουλευτική Επιτροπή για τον Τεχνικό Κανονισμό για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται ad hoc συμβουλευτική επιτροπή και ορίζονται τα τακτικά και τα ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη της, η οποία παρέχει συμβουλευτική υπηρεσία για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του Τεχνικού Κανονισμού για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Στην επιτροπή συμμετέχουν:

α) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τηλεματικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών,

β) Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με ειδίκευση ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού μηχανικού,

γ) Ένας εκπρόσωπος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

δ) Ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής Επικοινωνιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ),

ε) Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

Κατά περίπτωση μπορεί να συμμετέχουν ειδικοί με το αντικείμενο επιστήμονες κατά την κρίση της Διεύθυνσης Πιστοποίησης.

Καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

2. Η επιτροπή μπορεί ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες να προσκαλεί κατά περίπτωση και άλλα άτομα στις συνεδριάσεις της, όπως πρόσωπα με ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία, εκπροσώπους κρατικών φορέων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, κατασκευαστικών εταιρειών και παραγωγικών τάξεων (επιμελητήρια, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς κλπ), καθώς και συντελεστών της αγοράς, εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, ομάδων χρηστών ή καταναλωτών.

 • 22 Αυγούστου 2011, 22:32 | Κωνσταντίνος

  Αμάν πια με τις καρέκλες του κάθε συνδικαλιστή – εκπρόσωπο φορέα! Όλοι να μπούνε στην Επιτροπή, λες και αν μπει ΜΟΝΟ ο καθένας από αυτούς θα λυθούν δια μαγείας όλα τα κακώς κείμενα! Αφού έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ad hoc συμβουλευτική επιτροπή, χωρίς αμοιβή, προτείνω ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ! Έτσι κι αλλιώς, η δουλειά της διοίκησης είναι να βρίσκει λύσεις – δεν βρίσκω το λόγο να δίδει η διοίκηση έτσι απλά και χωρίς σκέψη κομμάτι από τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της σε αμφιλεγόμενης αξιοπιστίας «συνδικαλιστές – εκπροσώπους φορέων». Ευχαριστώ πολύ.

 • Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης
  των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

  Ταχ. Δ/νση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105227812 – 2105227276
  Fax: 2105243701, http://www.eetem.gr – E-mail: eetem@eetem.gr

  Παρατηρήσεις επί του σχεδίου της ΚΥΑ «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»

  Άρθρο 6 παραγ.1
  Στο σχέδιο της Κ.Υ.Α που είχε συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών τον Σεπτέμβριο του 2008 και είχε δοθεί ως κείμενο αναφοράς για διαβούλευση, προβλέπονταν ρητά η συμμετοχή εκπροσώπου της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) στην σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον Τεχνικό κανονισμό για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  Η ως άνω πρόβλεψη θεμελιώνονταν και στο γεγονός ότι η ΕΕΤΕΜ εκπροσωπεί ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των επαγγελματιών-μηχανικών που δραστηριοποιούνται στα εσωτερικά δίκτυα επικοινωνιών (ως επί τω πλείστων πτυχ. ηλεκτρονικών μηχανικών ΤΕΙ και ηλεκτρολόγων) αλλά και των συναφών ειδικοτήτων μηχανικών (επικοινωνιών και δικτύων, Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών κ.λ.π)
  Δεδομένου ότι από το 2008 μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή που να δικαιολογεί τον αποκλεισμό της εκπροσώπησης της ΕΕΤΕΜ από την σύνθεση της Επιτροπής της παραγράφου 1 και προκειμένου να αποφευχθεί η ολοφάνερη μεθόδευση αποκλεισμού της ΕΕΤΕΜ από την εν λόγω Επιτροπή για συντεχνιακούς λόγους, ζητάμε την άμεση τροποποίηση της σχετικής διάταξης της παραγ.1 του άρθρου 6 ως εξής:
  « …Στην επιτροπή συμμετέχουν:
  α) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τηλεματικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών,
  β) Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με ειδίκευση ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού μηχανικού,
  γ) Ένας εκπρόσωπος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
  δ) Ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής Επικοινωνιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ),
  ε) Ένας εκπρόσωπος της ΕΕΤΕΜ, ειδικός σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
  Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).»

 • 22 Αυγούστου 2011, 14:39 | ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ

  Η αρμοδιότητα της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι εξαιρετικά ασαφής.
  Έχουμε την άποψη ότι θα πρέπει να είναι σαφές σε ποιες περιπτώσεις η Υπηρεσία συγκαλεί την Επιτροπή και ζητά τη γνώμη της ώστε να είναι διακριτό το πότε η Υπηρεσία θα δίνει απαντήσεις στους πολίτες χωρίς τη γνώμη της επιτροπής. Όταν απαιτείται η γνωμοδότηση της Επιτροπής να καθορίζεται το χρονικό διάστημα της έκδοσης της γνωμοδότησης, το οποίο δεν πρέπει συνολικά να υπερβαίνει τα χρονικά περιθώρια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.
  Επίσης νομίζουμε ότι δεν είναι λογικό στην πενταμελή συμβουλευτική επιτροπή που θα εκδώσει τη γνωμοδότηση να υπάρχουν τρία μέλη από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και οι υπόλοιποι φορείς που θα διατυπώσουν γνώμη να αποτελούν τη μειοψηφία. Κατά την άποψή μας η συμβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητη από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο Υπουργείων και απλά να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος του Δημοσίου ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 • 4 Αυγούστου 2011, 08:09 | Γιώργος Π.

  Ο μόνος φορέας που έχει να κάνει με θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και που περιλαμβάνει Διπλωματούχους και Πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμων του εξωτερικού είναι η ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ(http://www.epe.org.gr)

  Παρακαλώ να διορθωθεί το ανάλογο εδάφιο ως εξής:

  δ) Ένας εκπρόσωπος της ‘Ενωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ).

 • 3 Αυγούστου 2011, 09:20 | Γιάννης

  Στη επιτροπή πρέπει να συμμετέχει και εκπ΄ροσωπος της ΕΠΥ η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των επιστημόνων πληροφορικής και επικοινωιών (ΑΕΙ και ΤΕΙ), αλλιώς υπάρχει διαχωρισμός των επιστημόνων τηλεπικοινωνιών

 • 2 Αυγούστου 2011, 09:22 | jkop

  Ισως είναι απαραίτητη η συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΤΠ αε και της ΕΠΥ ή παρόμοιων φορέων.

 • 2 Αυγούστου 2011, 09:59 | Λάμπρος

  θα μπορούσε απλώς να υπάρχει μια αρμόδια Δ/νση-Τμήμα στο Υπουργείο, που να δίνει διευκρινήσεις και να ενσωματώνει νεα πρότυπα στις προδιαγραφες.

  Σε περίπτωση που συγκροτηθεί η Επιτροπή αυτή, δε θα έπρεπε η αποστολή της, τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της, καθώς το πεδίο εφαρμογής της να ορίζονται επακριβώς από το νόμο;
  Παρομοίως να ορίζεται:
  * ποιοι και πότε θα απευθύνονται σε αυτή
  * οι προτάσεις της θα είναι δεσμευτικές; σε ποιες περιπτωσεις ναι/οχι;
  * θα είναι μόνιμη; θα συγκροτείται κατά περίπτωση; σε ποιες περιπτώσεις;
  * τα χρονικά όρια της όλης διαδικασίας εμπλοκής της

 • 29 Ιουλίου 2011, 14:06 | Στέφανος

  Αντί να συγκροτείται επιτροπή, να γίνεται δημόσια διαβούλευση.

  Στέφανος
  Ακόμη μια άχρηστη, γραφειοκρατική επιτροπή.