• Σχόλιο του χρήστη 'Μανόλης' | 14 Οκτωβρίου 2011, 22:26

    1. Τη συνδροµή του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου παρέχει ο φορέας διαχείρισης του αερολιµένα, ή τρίτο πρόσωπο (φορέας εξυπηρέτησης ΑµεΑ), στο οποίο αυτός την αναθέτει. ...... 2. Ο αριθμός των δραστηριοποιούμενων φορέων εξυπηρέτησης ΑμεΑ ανά αερολιμένα ορίζεται στους Οικείους Κανονισμούς αυτών. Σε ότι αφορά στην παράγραφο 1, προτείνω την τροποποίηση της παραγράφου για λόγους σαφήνειας, ως εξής: "1. Τη συνδροµή του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου παρέχει ο φορέας διαχείρισης του αερολιµένα, ή τρίτο πρόσωπο (φορέας εξυπηρέτησης ΑµεΑ) στο οποίο αυτή ανατίθεται από τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα." Σε ότι αφορά στην παράγραφο 2, προτείνεται η ακολουθή τροποποίηση: "2. Ο αριθμός των δραστηριοποιούμενων φορέων εξυπηρέτησης ΑμεΑ ανά αερολιμένα ορίζεται στους Οικείο Κανονισμό κάθε αερολιμένα." Παρεμπιπτόντως, στους ορισμούς δεν περιέχεται ο ορισμός του Οικείου Κανονισμού.....