Άρθρο 3: Ανάθεση παροχής συνδροµής

1. Τη συνδροµή του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου παρέχει ο φορέας διαχείρισης του αερολιµένα, ή τρίτο πρόσωπο (φορέας εξυπηρέτησης ΑµεΑ), στο οποίο αυτός την αναθέτει. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες αυτού, δύναται να εφαρμόζει διαδικασίες επιλογής, με βάση εύλογα, διαφανή και αμερόληπτα ποιοτικά  κριτήρια, ανάλογα με αυτά που εφαρμόζονται για την επιλογή των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης, που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη ομαλή και ασφαλή εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

2. Ο αριθμός των δραστηριοποιούμενων φορέων εξυπηρέτησης ΑμεΑ ανά αερολιμένα ορίζεται στους Οικείους Κανονισμούς αυτών.

 • 21 Οκτωβρίου 2011, 14:37 | AIA/ABU/GHS

  To κείμενο προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  Άρθρο 3: Ανάθεση επίγειας παροχής συνδροµής

  1. Η επίγεια συνδροµή του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου παρέχεται από τον Φορέα Διαχείρισης του Αερολιµένα, ή από τρίτο πρόσωπο (Πάροχο), στον οποίο ο πρώτος την αναθέτει. Στην περίπτωση αυτή, ο Φορέας Διαχείρισης του Αερολιμένα σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες αυτού, δύναται να εφαρμόζει διαδικασίες επιλογής, με βάση εύλογα, διαφανή και αμερόληπτα ποιοτικά κριτήρια και με κύριο γνώμονα την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, ομαλής και ασφαλούς επίγειας παροχής συνδρομής προς ΑμεΑ και ΑμεΜΚ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
  2. Ο αριθμός των δραστηριοποιούμενων Παρόχων ανά Αερολιμένα ορίζεται ανάλογα με τις επιχειρησιακές συνθήκες που ισχύουν σε κάθε Αερολιμένα από το Φορέα Διαχείρισης.{Η αναφορά στους Οικείους Κανονισμούς του Αερολιμένα παραπέμπει στην κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τις υπηρείες επίγειας εξυπηρέτησης. Η παροχή συνδρομής προς ΑμεΑ και ΑμεΜΚ ρητά εξαιρείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1107/2006)

 • 14 Οκτωβρίου 2011, 22:26 | Μανόλης

  1. Τη συνδροµή του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου παρέχει ο φορέας διαχείρισης του αερολιµένα, ή τρίτο πρόσωπο (φορέας εξυπηρέτησης ΑµεΑ), στο οποίο αυτός την αναθέτει.
  ……

  2. Ο αριθμός των δραστηριοποιούμενων φορέων εξυπηρέτησης ΑμεΑ ανά αερολιμένα ορίζεται στους Οικείους Κανονισμούς αυτών.

  Σε ότι αφορά στην παράγραφο 1, προτείνω την τροποποίηση της παραγράφου για λόγους σαφήνειας, ως εξής:
  «1. Τη συνδροµή του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου παρέχει ο φορέας διαχείρισης του αερολιµένα, ή τρίτο πρόσωπο (φορέας εξυπηρέτησης ΑµεΑ) στο οποίο αυτή ανατίθεται από τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα.»

  Σε ότι αφορά στην παράγραφο 2, προτείνεται η ακολουθή τροποποίηση:

  «2. Ο αριθμός των δραστηριοποιούμενων φορέων εξυπηρέτησης ΑμεΑ ανά αερολιμένα ορίζεται στους Οικείο Κανονισμό κάθε αερολιμένα.»

  Παρεμπιπτόντως, στους ορισμούς δεν περιέχεται ο ορισμός του Οικείου Κανονισμού…..