• Σχόλιο του χρήστη 'Vassilis' | 18 Οκτωβρίου 2011, 14:33

    Θα ήταν χρήσιμο να προβλεφθεί η ανάγκη σύνταξης κατάλληλων διαγραμμάτων προκειμένου να γίνεται η ποιοτική και ποσοτική τεκμηρίωση των επικειμένων. Συγκεκριμένα πρέπει να χρησιμοποιηθούν υπόβαθρα από αεροφωτογραφίες ή δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης και προδιαγραφων όπως θα οριστούν από την αρμόδια υπηρεσία. Η χρονική περίοδος λήψης τους θα αναφέρεται σε δύο χρονικές περιόδους : α)στη χρονική περίοδο εκπόνησης της μελέτης κτηματολογίου και β) στην ημερομηνία κήρυξης της απαλλοτρίωσης. Τα διαγράμματα που θα προκύψουν (ορθοφωτοχάρτες) θα αποτελούν τεκμήρια για την επιβεβαίωση των επικειμένων τόσο κατά τη φάση της διόρθωσης των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων από την υπηρεσία όσο κατα τη διαδικασία της αναγνώρισης των δικαιούχων από το αρμόδιο δικαστήριο.