ΑΡΘΡΟ 2

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής :

«Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι  οποίες αιτιολογούνται επαρκώς από τον φορέα εκτέλεσης του έργου, η απαλλοτρίωση μπορεί να κηρύσσεται με απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας, κλίμακας ανάλογης προς την πυκνότητα των ακινήτων, επί του οποίου δέον να εμφαίνεται, ευκρινώς και με σχετική ακρίβεια, το όριο της απαλλοτρίωσης και να έχει υπολογισθεί το συνολικό εμβαδό της απαλλοτριούμενης έκτασης. Στην περίπτωση αυτή, το κτηματολογικό διάγραμμα και ο πίνακας ιδιοκτησιών πρέπει να συντάσσονται και εγκρίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που πρότεινε την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, εντός εννέα (9) μηνών από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, άλλως η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδίκαια.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής :

«Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο πίνακας συντάσσονται υποχρεωτικά με βάση τις τελευταίες αποτυπώσεις των ιδιοκτησιών από δημόσια αρχή, εφόσον υφίστανται και εκτός των άλλων αποτυπώνουν και τα τμήματα των απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών που μένουν εκτός απαλλοτρίωσης, σε επιφάνεια ικανή ώστε να διευκολύνεται ο καθορισμός της μείωσης της αξίας ή η ωφέλεια αυτών από την απαλλοτρίωση και τις επιπτώσεις του έργου.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εφόσον δεν έχει προηγηθεί της κήρυξης της απαλλοτριώσεως ή εκπόνηση μελέτης του έργου, στα πλαίσια της οποίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και καθορίσθηκε οριστικά ο χώρος εκτέλεσης του έργου, απαιτείται, πλέον όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, η δημοσίευση ανακοίνωσης της υπηρεσίας που προτείνει την απαλλοτρίωση, στην οποία αναφέρεται ο σκοπός της, προσδιορίζεται η απαλλοτριωτέα έκταση ή η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται αυτή.»

4. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2882/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το εύρος της απαλλοτριούμενης έκτασης προσδιορίζεται από τις οριογραμμές της απαλλοτρίωσης και περιλαμβάνει όλα τα ιδιωτικά ακίνητα που βρίσκονται εντός αυτής, είτε έχουν εξ αρχής καταγραφεί ως ιδιωτικά και αποζημιούμενα στον οικείο κτηματολογικό πίνακα και το διάγραμμα της κήρυξης είτε διαπιστωθεί η ιδιότητά τους ως ιδιωτικών μεταγενέστερα της κήρυξης και καταγραφούν ως αποζημιούμενα σε διορθωτικό κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα, ύστερα από υποβολή αιτήματος παντός ενδιαφερομένου.»

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 14:26 | ΔΕΗ ΑΕ

  Να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Σχεδίου Νόμου ως εξής:
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο πίνακας συντάσσονται υποχρεωτικά με βάση τις τελευταίες αποτυπώσεις των ιδιοκτησιών από δημόσια αρχή, εφόσον υφίστανται και εκτός των άλλων αποτυπώνουν και τα τμήματα των απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών που μένουν εκτός απαλλοτρίωσης, σε επιφάνεια ικανή ώστε να διευκολύνεται ο καθορισμός της μείωσης της αξίας ή η ωφέλεια αυτών από την απαλλοτρίωση και τις επιπτώσεις του έργου όπου αυτό είναι δυνατόν εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γραμμών μεταφοράς 156kVA και 400kVA, υποσταθμών ΚΥΤ και τερματικών εγκαταστάσεων.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α΄17) ώστε να προβλέπει εξαίρεση της αποτύπωσης των εναπομεινάντων τμημάτων των απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών για τις απαλλοτριώσεις Γραμμών Μεταφοράς γραμμών μεταφοράς 156kV και 400kV, υποσταθμών ΚΥΤ και τερματικών εγκαταστάσεων λόγω της ιδιαιτερότητάς τους. Για παράδειγμα, οι απαλλοτριώσεις Γραμμών Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνίσταται στην απαλλοτρίωση μικρών τεμαχίων εδάφους (περίπου 120-240 τμ) για τις εδράσεις των πυλώνων και η απουσία κτηματολογίου καθιστούν τεχνικά αδύνατη την αποτύπωση αυτή.

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 14:33 | Vassilis

  Θα ήταν χρήσιμο να προβλεφθεί η ανάγκη σύνταξης κατάλληλων διαγραμμάτων προκειμένου να γίνεται η ποιοτική και ποσοτική τεκμηρίωση των επικειμένων. Συγκεκριμένα πρέπει να χρησιμοποιηθούν υπόβαθρα από αεροφωτογραφίες ή δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης και προδιαγραφων όπως θα οριστούν από την αρμόδια υπηρεσία. Η χρονική περίοδος λήψης τους θα αναφέρεται σε δύο χρονικές περιόδους : α)στη χρονική περίοδο εκπόνησης της μελέτης κτηματολογίου και β) στην ημερομηνία κήρυξης της απαλλοτρίωσης. Τα διαγράμματα που θα προκύψουν (ορθοφωτοχάρτες) θα αποτελούν τεκμήρια για την επιβεβαίωση των επικειμένων τόσο κατά τη φάση της διόρθωσης των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων από την υπηρεσία όσο κατα τη διαδικασία της αναγνώρισης των δικαιούχων από το αρμόδιο δικαστήριο.

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 13:23 | Γιώργος

  Η ευρεία δημοσιοποίηση της απαλλοτρίωσης έχει νόημα όταν γίνεται κατά τη σύνταξη της προκαταρκτικής ή σε κάθε περίπτωση προμελέτης του έργου γιατί μετά αφού έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, η δημοσιοποίηση της απαλλοτρίωσης έχει μόνο τυπική σημασία.

 • 11 Οκτωβρίου 2011, 16:03 | Κώστας Δημητρίου

  Νομίζω ότι πρέπει να προβλέπεται αεροφωτογραφία και να είναι πρόσφατη. Ίσως από ελικόπτερο. Πρέπει λοιπόν να προμηθευτεί άμεσα το δημόσιο ελικόπτερα. Τα έχει ανάγκη. Θα χρειαστούν και για άλλα πράγματα, αλλά ιδίως για να παίρνουν φωτογραφίες από τις περιοχές και να υπάρχουν πρόσφατες φωτογραφίες για την περιοχή όπου η αναγκαστική απαλλοτρίωση.

  υ.γ.: ΕΠΕΙΔΗ κάποιοι κακεντρεχείς και κακόπιστοι μπορεί να νομίζουν ότι επίτηδες αναφέρομαι σε ελικόπτερα λόγω μνημονίου και Αργεντινής κλπ. , δηλώνω ότι ουδεμία σχέση έχει το ένα με το άλλο. Η εμπειρία δείχνει ότι δεν αρκεί κτηματολογικό διάγραμμα , αλλά πρέπει να συνοδεύεται και με αεροφωτογραφία.

 • 10 Οκτωβρίου 2011, 13:43 | Γιωργος Γςωργιαδης

  etsi mprabo me mpalomata lynoyme ta panta…..

  giati oxi apo thn arxh enaw nomos/////??????

  etsi ki alios ti tha prolabete….ante gia xara…kalo taxidi…