• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ ΑΕ' | 18 Οκτωβρίου 2011, 15:35

    Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Σχεδίου Νόμου να αντικατασταθεί ως εξής: « 1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των επομένων παραγράφων, οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις απαλλοτριώσεις που έχουν ήδη κηρυχθεί και σε όσες κηρυχθούν από την έναρξη ισχύος του και εφεξής». Να προστεθεί στο άρθρο 12 του Σχεδίου Νόμου παράγραφος 11 ως εξής: «Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του Ν. 2882/01 αντικαθίσταται ως εξής: δ) κατά τον μεταλλευτικό κώδικα κηρύσσονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τις απαλλοτριώσεις αυτές, εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων που κηρύσσονται για την εξόρυξη λιγνίτη και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 29 παράγραφος 9 περίπτωση δ του ΚΑΑΑ (που παραπέμπει στις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα, νδ 210/1973), έτσι ώστε οι απαλλοτριώσεις που αφορούν Ορυχεία εξόρυξης λιγνίτη να μην υπόκεινται στην διαδικασία του Μεταλλευτικού Κώδικα, αλλά να κηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις μόνον του ΚΑΑΑ, δεδομένου ότι η το πρώτον πρακτική εφαρμογή της κατά παραπομπή της εν λόγω διάταξης μεταλλευτικής νομοθεσίας τα δύο τελευταία έτη μόνον προβλήματα και καθυστερήσεις δημιούργησε, με αποκορύφωμα την εμπλοκή υπηρεσιών (Επιθεωρήσεις Μεταλλείων) που δεν είναι στελεχωμένες επαρκώς για τον χειρισμό τέτοιων απαλλοτριώσεων και συνεπάγονται τρομακτικές καθυστερήσεις και σοβαρότατες αυξήσεις του κόστους των απαλλοτριώσεων. Οι ως άνω Επιθεωρήσεις Μεταλλείων θα πρέπει να γνωμοδοτούν για το μεταλλευτικό σκέλος της απαλλοτρίωσης, δηλαδή την χωροθέτηση αυτής και μόνον και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Μεταλλευτικών Εργασιών.