ΑΡΘΡΟ 12 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των επομένων παραγράφων, οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις απαλλοτριώσεις που θα κηρυχθούν από την έναρξη ισχύος του και εφεξής.

2. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιείται με την παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν έχει υπογραφεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του, η σύμβαση εξαγοράς του ακινήτου.

3. Οι διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιούνται με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος, εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που δεν έχουν αρμοδίως εγκριθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του, τα κτηματολογικά στοιχεία της απαλλοτρίωσης.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που δεν έχει κατατεθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του, αίτηση του υπόχρεου φορέα για ειδική άδεια για προσωρινή κατάληψη και προσδιορισμό εύλογης αποζημίωσης από το αρμόδιο Εφετείο.

5. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2882/2001, που προστίθεται με την παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, εφαρμόζεται μετά την 1-9-2011, στις απαλλοτριώσεις που έχει οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία αυτή συμπληρωθεί δεκαετία από της συντελέσεώς τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι καταθέτες των γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης εξ απαλλοτριώσεως γνωστοποιούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα στοιχεία των απαλλοτριώσεων που εμπίπτουν στην υποχρέωση επιστροφής των αδιαθέτων υπολοίπων.

6. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2882/2001, που προστίθεται με την παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος, εφαρμόζεται στις απαλλοτριώσεις που δεν έχει συζητηθεί η αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου.

7. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2882/2001, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος, ισχύει και στις συντελεσμένες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος απαλλοτριώσεις και εφόσον δεν μπορεί να αποδειχθεί ο χρόνος καταλήψεως του ακινήτου, η προθεσμία παραγραφής δεν συμπληρώνεται προ της παρόδου έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

8. Η παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιείται με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος και οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και στις απαλλοτριώσεις που κηρύχτηκαν πριν την έναρξη ισχύος του και εφόσον, κατά τον χρόνο αυτό έχει ήδη καθορισθεί και κοινοποιηθεί στον αιτούντα την ανάκληση της απαλλοτρίωσης το ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης, για την παρακατάθεσή της ισχύουν οι διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων της παρ. 4 και η ανάκληση θεωρείται συντελεσθείσα με την παρακατάθεση της πρώτης δόσης.

9. Οι παράγραφοι α) 2 και 4 του άρθρου 13, β)  1 και 6 του άρθρου 15, γ) 4 και 8 του άρθρου 16, δ) 4 και 6 του άρθρου 18 και ε) 8 και 10 του άρθρου 19, στ) 1, 8 και 9, ζ) 1 του άρθρου 24 και η) 3, 4, 5 και 11 του άρθρου 26 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9 και 10 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος απαλλοτριώσεις.

10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του ν. 2882/2001, που προστίθεται με την παρ. 4 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος  αιτήσεις αναιρέσεως.

 • Συμπερασματικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ιδιωτική ακίνητη περιουσία είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού, αποκτημένο με εργασία, οικονομία και στερήσεις. Το ιδιοκτησιακό δικαίωμα είναι Ανθρώπινο Δικαίωμα κατοχυρωμένο από τη Διεθνή έννομη τάξη και από το Σύνταγμά μας. Συνεπώς η διαδικασία της απαλλοτρίωσης, η οποία καταργεί το δικαίωμα αυτό, πρέπει να τελεί πάντοτε υπό αυστηρές προϋποθέσεις που να σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών.
  Δυστυχώς οι διατάξεις που προτείνονται με το προσχέδιο αυτό συνιστούν στην ουσία άλλοτε πλάγια «περιγραφή», και άλλοτε ευθεία καταπάτηση των δικαιωμάτων των θιγομένων πολιτών με πρόσχηγμα την δήθεν διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, στην πραγματικότητα όμως με μοναδικό σκοπό το να αυξηθεί το κόστος και η γραφειοκρατία, με ταυτόχρονο περιορισμό των διασφαλίσεων και του ύψους της αποζημίωσης των πολιτών, ώστε οι πολίτες να μην μπορούν να διεκδικήσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους και το κράτος να αποκτήσει την δυνατότητα έμμεσης δήμευσης της ιδιωτικής περιουσίας.

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 15:35 | ΔΕΗ ΑΕ

  Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Σχεδίου Νόμου να αντικατασταθεί ως εξής:
  « 1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των επομένων παραγράφων, οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις απαλλοτριώσεις που έχουν ήδη κηρυχθεί και σε όσες κηρυχθούν από την έναρξη ισχύος του και εφεξής».

  Να προστεθεί στο άρθρο 12 του Σχεδίου Νόμου παράγραφος 11 ως εξής:
  «Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του Ν. 2882/01 αντικαθίσταται ως εξής:
  δ) κατά τον μεταλλευτικό κώδικα κηρύσσονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τις απαλλοτριώσεις αυτές, εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων που κηρύσσονται για την εξόρυξη λιγνίτη και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

  Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 29 παράγραφος 9 περίπτωση δ του ΚΑΑΑ (που παραπέμπει στις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα, νδ 210/1973), έτσι ώστε οι απαλλοτριώσεις που αφορούν Ορυχεία εξόρυξης λιγνίτη να μην υπόκεινται στην διαδικασία του Μεταλλευτικού Κώδικα, αλλά να κηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις μόνον του ΚΑΑΑ, δεδομένου ότι η το πρώτον πρακτική εφαρμογή της κατά παραπομπή της εν λόγω διάταξης μεταλλευτικής νομοθεσίας τα δύο τελευταία έτη μόνον προβλήματα και καθυστερήσεις δημιούργησε, με αποκορύφωμα την εμπλοκή υπηρεσιών (Επιθεωρήσεις Μεταλλείων) που δεν είναι στελεχωμένες επαρκώς για τον χειρισμό τέτοιων απαλλοτριώσεων και συνεπάγονται τρομακτικές καθυστερήσεις και σοβαρότατες αυξήσεις του κόστους των απαλλοτριώσεων. Οι ως άνω Επιθεωρήσεις Μεταλλείων θα πρέπει να γνωμοδοτούν για το μεταλλευτικό σκέλος της απαλλοτρίωσης, δηλαδή την χωροθέτηση αυτής και μόνον και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Μεταλλευτικών Εργασιών.

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 11:18 | Θεοτοκάς Γεώργιος

  Τελικά η εξαίρεση είναι ο κανόνας ! Σχεδός όλες οι διατάξεις εφαρμόζονται άμεσα καιστις ήδη εκκρεμείς απαλλοτριώσεις.
  Εχει γίνει κανόνας η αναδρομικότητα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο.

 • 17 Οκτωβρίου 2011, 21:18 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

  Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί το ότι «Η παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2882/2001 όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος εφαρμόζεται στις απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν από την έναρξη ισχύος του Ν.2882/2001».
  Θα πρέπει δηλαδή να προβλεφθεί ρητώς αναδρομική ισχύς τουλάχιστον των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί η πρόβλεψη για υποβολή αίτησης μέχρι 31.12.2012, άλλως κινδυνεύουμε να έχουμε άλλο ένα ανεφάρμοστο νόμο.