• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ' | 10 Δεκεμβρίου 2011, 22:06

    ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΕΜΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΔ Στο σημείο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Σχεδίου ΠΔ να προστεθεί: "Ειδικά για τα ΣΕΜΕ των Δήμων , την αίτηση της άδειας ίδρυσης υπογράφει και υποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά , ο Προϊστάμενος της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου μετά από έγγραφη εντολή του Δημάρχου προς αυτόν και εφόσον προβλέπεται η λειτουργία ΣΕΜΕ του οικείου Δήμου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του. Στην περίπτωση αυτή μαζί με την αίτηση και εκτός των παρακάτω λοιπών δικαιολογητικών , επισυνάπτεται η έγγραφη εντολή του Δημάρχου σε πρωτότυπο καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του ή των ΦΕΚ με τον ΟΕΥ του Δήμου όπως αυτός έχει τεθεί σε ισχύ μετά την έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και τις τυχόν επόμενες δημοσιευμένες στο ΦΕΚ αλλαγές αυτού του ΟΕΥ"