Άρθρο 06: Άδεια ίδρυσης

1) Η άδεια ίδρυσης των ΣΕΜΕ χορηγείται από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων κατόπιν υποβολής των παρακάτω δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους:
α)Αίτηση στην ανωτέρω υπηρεσία
β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τρία αντίτυπα, υπό κλίμακα 1:500, στο οποίο θα καταγράφεται έκταση σε απόσταση (50) μέτρων από τα όρια του συνεργείου, και θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή καθώς επίσης και η θέση του κτιρίου του συνεργείου με τα πλάτη των οδών (πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων), το είδος των γειτονικών κτισμάτων και χώρων και, ιδιαίτερα, τυχόν υπάρχοντες ορατοί αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή μνημεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και πρατήρια υγρών καυσίμων ή υγραερίου, βρεφονηπιακοί σταθμοί ή γηροκομεία.
Το σχεδιάγραμμα αυτό, για τα ΣΕΜΕ που ιδρύονται επί εθνικών οδών εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ή της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης του συνεργείου με την οδό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ΠΔ 401/93 (ΦΕΚ 170 Α) και το άρθρο 24 παρ. 1 του Β.Δ. 465/70(ΦΕΚ 150 Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 509/84 (ΦΕΚ 181 Α) και το ΠΔ 118/06 (ΦΕΚ 119 Α).
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του αιτούντος, ότι αυτός δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α) από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.
δ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), ή βεβαίωση κατάθεσης για ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α) και τις διατάξεις της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β) και 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β).

2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται αυτοψία από τεχνικό υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας Διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, που ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και ο οποίος γνωμοδοτεί για την ίδρυση του συνεργείου ως προς την καταλληλότητα της θέσης και υποβάλλει σχετική έκθεση.

3. Σε περίπτωση που από τα υποβαλλόμενα τοπογραφικά σχέδια προκύπτει η ακαταλληλότητα της προτεινόμενης θέσης για ίδρυση συνεργείου, παρέλκει η διενέργεια αυτοψίας και η περαιτέρω εξέταση του αιτήματος.

4. Εφόσον η προτεινόμενη θέση κρίνεται κατάλληλη για την ίδρυση συνεργείου, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται με έγγραφο όπως, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι μηνών από την επίδοση του εγγράφου, υποβάλλει συμπληρωματικά τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου, σε τρία αντίτυπα, σε κλίμακα 1:50 (και σε περίπτωση μεγάλων συνεργείων 1:100) που να εμφανίζουν:
ι) τις κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου, με όλα τα στοιχεία του και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τη διαστασιολόγησή τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κλπ), όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων.
ιι) Ενδεικτική τομή όπου θα εμφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση των ραμπών και η θέση των δαπέδων σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου.

β) Τεχνική έκθεση σε τρία αντίτυπα, υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο που συνέταξε τη μελέτη και στην οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές.

γ) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης με την οδό, για τα ΣΕΜΕ που ιδρύονται επί εθνικών οδών εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ΠΔ 401/93 (ΦΕΚ 170 Α) και το άρθρο 24 παρ. 1 του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 150 Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 509/84 (ΦΕΚ 181 Α) και το ΠΔ 118/06 (ΦΕΚ 119 Α).

δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία να δηλώνεται ότι ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5, του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α) ή από άλλες σχετικές διατάξεις.

5) Η εκδιδόμενη άδεια ίδρυσης συνεργείου κοινοποιείται με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων στην αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

6) Η άδεια ίδρυσης συνεργείου ισχύει για δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμα με αίτηση του ενδιαφερομένου.

7) Σε περίπτωση που λήξει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, υποβάλλεται εκ νέου αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω για την εξ αρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης, αντί των απαιτούμενων μελετών, σχεδιαγραμμάτων και τεχνικών περιγραφών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και του μελετητή μηχανικού περί της μη μεταβολής των τεχνικών στοιχείων της εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν κατατίθενται εκ νέου τα προβλεπόμενα αποδεικτικά, στα εδάφια α), β) γ) και δ) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ωστόσο διενεργείται εκ νέου αυτοψία.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 11:20 | Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 4 (εδάφιο δ) του Άρθρου η χρήση του Τίτλου «Τεχνολόγος Μηχανικός» δεν είναι ορθή, διότι έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3174/2003, Άρθρο 9, παρ. 6 και Π.Δ 388/1989).
  Προκειμένου το σχέδιο Π.Δ να είναι σύννομο, όπου στο Άρθρο υπάρχει ο όρος «Τεχνολόγος Μηχανικός» πρέπει να αντικατασταθεί με τον τίτλο «Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε.»

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 19:28 | Σ.Ι.Σ.Ε.Χ.Δ.Α.Μ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 Άδεια ίδρυσης

  ……….Σχετικά με την παράγραφο 1) δ)

  δ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), ………
  ισχύει η αναφορά που έχει ήδη γίνει σε προηγούμενο άρθρο σχετικά με την υπαγωγή των ΣΕΜΕ σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
  _____________________________________________________________________

  ……….Σχετικά με την παράγραφο 4.

  4. Εφόσον η προτεινόμενη θέση κρίνεται κατάλληλη για την ίδρυση συνεργείου, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται με έγγραφο όπως, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι μηνών από την επίδοση του εγγράφου, υποβάλλει συμπληρωματικά τα εξής δικαιολογητικά:

  επισημαίνουμε

  ότι σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ. ΔΙΑΔΠ/18801 (ΦΕΚ/1200/Β’/17-9-2001) για απλούστευση διαδικασιών, οι δύο εγκρίσεις (καταλληλότητας θέσης και άδειας ίδρυσης) συγχωνεύονται σε μία.

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 21:21 | stergios

  Άρθρο 6 ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
  Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τα υπάρχοντα νόμιμα Σ.Ε.Μ.Ε όπως έγινε με το Π/Δ 78/88 των αυτοκινήτων για τα Σ.Ε.Μ.Ε που λειτουργούν τουλάχιστον πριν 10 χρόνια και είναι εφοδιασμένα με όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης του Α.Ν 207/1967, 2516/1997,3982.2011 και διαθέτουν όλες τις νόμιμες από το Νόμο Συμβάσεις Ανακύκλωσης, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Αδειες Διάθεσης Υγρών Απόβλητων, Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Απόβλητων ,Ελαιοδιχωριστές στο Σύστημα Αποχέτευσης κ.τ.λ .

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 14:47 | kremetis bros

  Άρθρο 6 ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
  Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τα υπάρχοντα νόμιμα Σ.Ε.Μ.Ε όπως έγινε με το Π/Δ 78/88 των αυτοκινήτων για τα Σ.Ε.Μ.Ε που λειτουργούν τουλάχιστον πριν 10 χρόνια και είναι εφοδιασμένα με όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης του Α.Ν 207/1967, 2516/1997,3982.2011 και διαθέτουν όλες τις νόμιμες από το Νόμο Συμβάσεις Ανακύκλωσης, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Αδειες Διάθεσης Υγρών Απόβλητων, Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Απόβλητων ,Ελαιοδιχωριστές στο Σύστημα Αποχέτευσης κ.τ.λ .

 • 12 Δεκεμβρίου 2011, 09:02 | Κώστας

  Να γίνει πρόβλεψη για τα υπάρχοντα νόμιμα Σ.Ε.Μ.Ε που λειτουργούν πριν 30 χρόνια με όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης του Α.Ν 207/1967, 2516/1997,3982.2011 και διαθέτουν όλες τις νόμιμες από το Νόμο Συμβάσεις Ανακύκλωσης, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Αδειες Διάθεσης Υγρών Απόβλητων, Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Απόβλητων ,Ελαιοδιχωριστές στο Σύστημα Αποχέτευσης κ.τ.λ .

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 22:06 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΕΜΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΔ

  Στο σημείο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Σχεδίου ΠΔ να προστεθεί:

  «Ειδικά για τα ΣΕΜΕ των Δήμων , την αίτηση της άδειας ίδρυσης υπογράφει και υποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά , ο Προϊστάμενος της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου μετά από έγγραφη εντολή του Δημάρχου προς αυτόν και εφόσον προβλέπεται η λειτουργία ΣΕΜΕ του οικείου Δήμου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του. Στην περίπτωση αυτή μαζί με την αίτηση και εκτός των παρακάτω λοιπών δικαιολογητικών , επισυνάπτεται η έγγραφη εντολή του Δημάρχου σε πρωτότυπο καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του ή των ΦΕΚ με τον ΟΕΥ του Δήμου όπως αυτός έχει τεθεί σε ισχύ μετά την έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και τις τυχόν επόμενες δημοσιευμένες στο ΦΕΚ αλλαγές αυτού του ΟΕΥ»

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 17:19 | tme

  ΑΡΘΡΟ 06 ΑΔΕΙΑ ΥΔΡΥΣΗΣ
  Να γίνει πρόβλεψη για τα υπάρχοντα νόμιμα Σ.Ε.Μ.Ε που λειτουργούν πριν 30 χρόνια με όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης του Α.Ν 207/1967, 2516/1997,3982.2011 και διαθέτουν όλες τις νόμιμες από το Νόμο Συμβάσεις Ανακύκλωσης, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Αδειες Διάθεσης Υγρών Απόβλητων, Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Απόβλητων ,Ελαιοδιχωριστές στο Σύστημα Αποχέτευσης κ.τ.λ .

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 15:21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ
  Περιφερειακός σύμβουλος περιφέρειας Α.Μ.Θ.
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  Επιθεωρητής ανυψωτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου της εταιρείας ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΚΑΒΑΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8β Τ.Κ. 65403
  ΤΗΛ. 2510229911

  Σχόλιο στο άρθρο 5:
  -Αναφέρεται στο κείμενο του υπό διαβούλευση σχεδίου : ΄΄Τα ΣΕΜΕ θεωρούνται βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και για τη λειτουργία τους απαιτείται η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.΄΄
  -Σήμερα τα συνεργεία αυτοκινήτων λαμβάνουν άδεια ίδρυσης και λειτουργία από τις δ/νσεις συγκοινωνιών των οικίων περιφερειών. Διαβάζοντας το εν λόγο σχέδιο διαπιστώνω ότι και τα ΣΕΜΕ δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα υπόλοιπα συνεργεία αυτοκινήτων όσον αφορά τις προδιαγραφές, τους όρους και τον τρόπο αδειοδότησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας συνθήκης για να λάβουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
  -Θεωρώ λοιπόν άστοχο και μη λειτουργικό να μην αξιοποιείται μια υφιστάμενη υπηρεσία με γνώση του αδειοδοτικού αντικειμένου των συνεργείων αυτοκινήτων και να προσπαθούμε εξ’ αρχής να δημιουργήσουμε μια νέα υπηρεσία, νέο τμήμα στις Δ/νσεις τεχνικών υπηρεσιών των οικίων περιφερειακών ενοτήτων. ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. Είναι παράλογο και χωρίς νόημα, δημιουργεί σύγχυση και πολυδιάσπαση στην οργάνωση και εκτέλεση του συγκεκριμένου αδειοδοτικού έργου.
  -Σήμερα με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στις συγκεκριμένες υπηρεσίες καθώς και με την έλλειψη οργάνωσης που παρατηρείται μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η κίνηση αυτή και σαφώς την ακόμη μεγαλύτερη στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
  -Ούτως η άλλως στο άρθρο 3 του υπό διαβούλευση σχεδίου αναφέρετε ότι για την απόκτηση άδειας επαγγέλματος για την άσκηση του εν λόγω έργου και συγκεκριμένα στις παραγράφους από (δ) έως (η) θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας κάποιας ειδικότητας συνεργείου αυτοκινήτων την οποία λαμβάνει από την δ/νση συγκοινωνιών των οικίων περιφερειών.

  Σχόλιο στο άρθρο 5:
  -Στο συγκεκριμένο άρθρο στην παράγραφο 14 αναφέρεται ο αναγκαίος εξοπλισμός του ΣΕΜΕ. Αυτό που δεν λαμβάνεται υπ’ όψη είναι ότι στα συγκεκριμένα μηχανήματα απαιτούνται να γίνουν και μηχανουργικές εργασίες. Συχνά γίνονται εργασίες κοπής συγκόλλησης, γεγονός που στον απαραίτητο εξοπλισμό δεν το αναφέρεται και θα δημιουργεί πρόβλημα διότι αφενός είναι αναγκαίες να εκτελούνται και τέτοια φύσης εργασίες (μηχανουργικές π.χ. τόρνος, φρέζα, κοπή, συγκόλληση κλπ.). Προβλήματα θα υπάρχουν και από την κατάταξη του έργου όσον αφορά τον βαθμό της όχλησης, και σαφώς δεν κατηγοριοποιείται ώστε να είναι δυνατό να κρίνεται από τις υπηρεσίες ελέγχου χρήσεων γης και οπωσδήποτε θα υπάρχουν διαφορετικοί περιβαλλοντικοί όροι και προϋποθέσεις σε σχέση μετά συμβατικά συνεργεία οχημάτων.
  -Επίσης στα εν λόγω συνεργεία ΣΕΜΕ θα εκτελούνται εργασίες που σχετίζονται με τα υδραυλικά συστήματα των μηχανημάτων έργων και απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός που δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο υπό διαβούλευση σχέδιο.
  – Γνωρίζεται ότι τα ανυψωτικά μηχανήματα και ο εξοπλισμός υπό πίεση που πολλά μηχανήματα διαθέτουν αποτελεί στοιχείο ελέγχου και πιστοποίησης από νόμιμα πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους φορείς από το Ελληνικό κράτος. Γεγονός και στοιχείο που δεν αναφέρεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο.
  – Σημαντικό που δεν αναφέρετε είναι και το γεγονός της διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου των ΣΕΜΕ ώστε οι εργασίες που εκτελούν να μπορούν στην συνέχεια να διαπιστευθούν.

  Σχόλιο στο άρθρο 6:

  -Αναφέρεται στο κείμενο του υπό διαβούλευση σχεδίου : ΄΄Η άδεια ίδρυσης των ΣΕΜΕ χορηγείται από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων΄΄
  – Διαβάζοντας την αδειοδοτική ροή διαπιστώνω ότι είναι ακριβώς ίδια ακόμη και η σχετική νομοθεσία που μνημονεύεται με αυτή των συνεργείων αυτοκινήτων χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα που να απαιτείται να υπάρχει άλλη αδειοδοτούσα αρχή πέραν αυτής της Δ/νσης Συγκοινωνιών των οικίων περιφερειακών ενοτήτων.

  Σχόλιο στα άρθρα 7, 8 και 9:
  Ομοίως όπως προανέφερα η διαδικασίες της άδειας λειτουργίας και επέκτασης μπορούν και πρέπει να εκτελούνται από την υφιστάμενη αδειοδοτούσα αρχή των δ/νων συγκοινωνιών των οικίων περιφερειακών ενοτήτων

  Σχόλιο στο άρθρο 10:
  -Αναφέρεται στο υπό διαβούλευση κείμενο ΄΄Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (Δ/νσεις ή Τμήματα Τεχνικών Έργων)΄΄
  -Διαφαίνεται η δημιουργία νέου τμήματος εντός της δ/νσης τεχνικών έργων. Δεν έχει νόημα στην σημερινή εποχή η πολυδιάσπαση όταν προσπαθούμε να κάνουμε οικονομία προσωπικού, να είμαστε αποτελεσματικοί, ταχείς. Η έλλειψη αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών με τις αλληλοεπικαλύψεις εργασιών και η πέριξ ανάθεση καθηκόντων από την μία διεύθυνση στην άλλη δημιουργεί δυσλειτουργία και αναποτελεσματικότητα.
  – Το έργο αυτό είναι αντικείμενο των δ/νσεων συγκοινωνιών των οικίων περιφερειακών ενοτήτων.

  Σχόλιο στο άρθρο 14:
  Σήμερα το έργο της άσκησης του αντικειμένου ασκείται από υφιστάμενα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων που έχουν αδειοδοτηθεί και ελέγχονται από τις δ/νσεις συγκοινωνιών των οικίων περιφερειακών ενοτήτων. Επίσης ένα μέρος του έργου αυτού ασκείται και από μηχανουργεία τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί και ελέγχονται από τις δ/νσεις ανάπτυξης των οικίων περιφερειακών ενοτήτων.

  Γενικό σχόλιο:

  – Δεν αναφέρεται την περίπτωση της συστέγασης της δραστηριότητας ΣΕΜΕ με άλλες.
  πχ.
  (Α) Μπορούν στο ίδιο συνεργείο να εκτελούνται και εργασίες συνεργείου αυτοκινήτων ή φορτηγών ή άλλων οχημάτων.
  (Β) Μπορούν να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο ΣΕΜΕ με μηχανουργείο.
  Το σχόλιο γίνεται για να τεθούν προϋποθέσεις ποια είναι τα κριτήρια για την συνάσκηση δραστηριότητας σε κτίριο και σε οικόπεδο-γήπεδο.

  – Επίσης δεν υπάρχει αναφορά για το γεγονός της βαφής οχημάτων. θα μπορούν να εκτελεστούν τέτοιες εργασίες στα ΣΕΜΕ;; Αν όχι που θα εκτελούνται ;; Αν ναι με ποιες προϋποθέσεις;;

  – Σημαντικός είναι ο καθορισμός της όχλησης και χρήσεων γης για την ίδρυση και λειτουργία ΣΕΜΕ, όπως και ο βαθμός όχλησης και χρήσεων γης σε περίπτωση συνδυασμού δραστηριότητας αν τελικά προκύψει.

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 16:53 | ΠΕΤΡΟΣ

  ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
  Να γίνει πρόβλεψη για τα υπάρχοντα νόμιμα Σ.Ε.Μ.Ε που λειτουργούν πριν 30 χρόνια με όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης του Α.Ν 207/1967, 2516/1997,3982.2011 και διαθέτουν όλες τις νόμιμες από το Νόμο Συμβάσεις Ανακύκλωσης, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Αδειες Διάθεσης Υγρών Απόβλητων, Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Απόβλητων ,Ελαιοδιχωριστές στο Σύστημα Αποχέτευσης κ.τ.λ .